SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 3, Page(s) 137-142    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Kolesistektomilerde örnek sayısının artırılması ile histopatolojik bulguların korelasyonu
Filiz BOLAT1, Fazilet KAYASELÇUK1, Tarık Zafer NURSAL2, Nebil BAL1, İlhan TUNCER3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
3Başkent Üniversitesi Hastanesi, Patoloji Bölümü, ANKARA
KEY WORDS : Örnek sayısının artırılması, safra kesesi, prekanseröz lezyonlar

Kronik kolesistit ve kolelitiazis, en sık görülen safra kesesi hastalıklarıdır. Bu lezyonlar, safra kesesinde hiperplastik ve displastik epitelyal lezyonlara eşlik ederler. Rutin patoloji laboratuvarlarında kolesistektomi materyallerinden genellikle üç örnek alınmaktadır. Biz örnek sayısının artırılması ile hiperplazi, metaplazi, displazi sıklığında artış olup olmadığını ve intestinal metaplazi ile displazi arasındaki ilişkiyi araştırdık.

Bu çalışmada 75 kolesistektomi materyali haritalanarak incelendi ve malignite öncüsü epitelyal değişiklikler değerlendirildi. Kronik kolesistit ve kolelitiazis nedeniyle kolesistektomi yapılan olgular 25'erli üç gruba ayrıldı. İlk grupta safra kesesi boyun-gövde ve fundustan birer örnek, ikinci grupta aynı yerlerden ikişer örnek alındı. Son grupta ise safra kesesi haritalanarak materyalin tamamı takibe alındı. Biyopsi spesmenlerine Hemotoksilen- Eosin (HE), müsin profilini belirlemek için histokimyasal olarak nötral müsin, PAS/Alcian Blue (pH 2.5) ve High Iron Diamine (HID) (pH 2.5) boyaları uygulandı. Tüm örneklerde psödopilorik gland metaplazisi, intestinal metaplazi, displazi, hiperplazi ve inflamasyon varlığı ve tipi değerlendirildi.

Safra kesesinde örnekleme sayısında artım ile metaplazi (p<0.001), displazi (p<0.001), epitelyal hiperplazi (p=0.003), inflamasyon (p=0.003) görülme oranlarında artım izlendi. İnflamasyon artıkça metaplazi (p<0.001), epitelyal hiperplazi (p=0.002) görülme oranında artım saptandı. Metaplazi ile displazi arasında istatiksel olarak anlam saptanmadı.

Bu bulgular ışığında, günlük patoloji rutininde en sık karşılaşılan spesimenlerden biri olan kolesistektomi materyallerinde örnekleme sayısının artırılması metaplazi, displazi ve erken karsinom saptama oranlarında ciddi artış sağlayacaktır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]