SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 3, Page(s) 143-150    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Sekonder over tümörleri: 44 olguluk serinin değerlendirilmesi
Sevgiye KAÇAR ÖZKARA, Deniz FİLİNTE
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ
KEY WORDS : Over, tümör, kanser, sekonder, metastaz

Sekonder over tümörleri, tüm over tümörlerinin %3- 8’ini, malign over tümörlerinin %10-30’unu oluşturur. Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 10 yıllık sürede tanı alan sekonder over tümörü olgularının histopatolojik özelliklerinin ortaya konması amaçlanmıştır. 1997-2006 yıllarında değerlendirilen sekonder over tümörü tanılı olguların makroskopik, mikroskopik, immünhistokimyasal ve sitopatolojik özellikleri retrospektif olarak yeniden değerlendirildi. Primer odakların belirlenmesine yönelik ek histokimyasal ve immünhistokimyasal çalışmalar yapıldı. Toplanan veriler istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bu sürede toplam 44 sekonder over tümörü tanı almıştır. Olguların yaş ortalaması 52.9’dur. Tümörlerin ortalama çapı 103.7 mm’dir. Primer kaynağın, olguların %50’sinde (22/44) gastrointestinal sistem olduğu saptanmıştır. Bunların 10’u (%22.7) mide kaynaklı taşlı yüzük hücreli karsinom metastazları (Krukenberg tümörü), 9 olgu kolo-rektal (%20.5), 3 olgu (%6.8) ise apendiks adenokarsinomlarının yayılımıdır. Olgularımızın % 27.3’ü ise kadın genital sistem kaynaklıdır. Korpus uteri ile senkronize olarak overde endometrioid karsinom görülen olguların sayısı 6’dır (%13.6). Beş olguda ise (%11.4) korpus uterinin seröz karsinomlarının over tutulumları izlenmiştir. Dört olguda (%9.1) meme karsinomunun overe metastazı, birer olguda (%2.3) sürrenal kortikal ve tuba karsinomlarının over tutulumu izlenirken; 5 olguda (%11.4) primer odak periton yüzeyidir. Olgularımızın %65.9’unda (29/44) tümör bilateral yerleşim gösterirken, tümörlerin bilateral yerleşim oranı ile primer kaynak arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p=0.015).

Sonuç olarak sekonder over tümörlerinde doğru tanıya, klinik ve ameliyat bulgularının, makroskopik, mikroskopik ve immünhistokimyasal verilerin birlikte değerlendirilmesi ile ulaşılabilir


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]