SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 3, Page(s) 164-168    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Ovariyen remnant (over kalıntısı) zemininde gelişen müsinöz kistadenom
Pınar UYAR GÖÇÜN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
KEY WORDS : Müsinöz kistadenom, ovaryan remnant sendromu, pelvik kitle

Bilateral salpingooforektominin bir komplikasyonu olan overiyen remnant (over kalıntısı) sendromu jinekolojik cerrahi literatüründe artan ilgiyle dikkat çekmektedir. Sendrom, karın ağrısı, ele gelen veya ultrasonla fark edilen pelvik kitle ile kendini gösterir. Nadiren hastalar büyük kitle ile gelirler. Literatürde laparoskopik veya açık cerrahi girişim sonrasında gelişen ovariyen remnant sendromu olguları ve bunların bazılarında benign kist veya karsinom geliştiği bildirilmiştir.

Altmış dokuz yaşında kadın hasta, total abdominal histerektomi ve bilateral salpingooforektomi ameliyatından 25 sene sonra, son 1 yıldır karında büyüyen kitle, karın ağrısı, sık idrara çıkma ve idrar kaçırma yakınmaları ile doktora başvurdu. Klinik ve radyolojik olarak en büyük çapı 35 cm olan mezenterik kist ile uyumlu bulguların saptanması üzerine ameliyat edildi. Patolojik tanısı “Ovariyen remnant zemininde gelişen müsinöz kistadenom” olarak verildi. Beklenenden farklı olarak hastanın endometriyozis, geçirilmiş pelvik veya abdominal cerrahi, pelvik inflamatuvar hastalık, inflamatuvar barsak hastalığı, pelvik adezyon öyküsü yoktu veya gerçekleştirilen ilk total abdominal histerektomibilateral salpingooforektomi esnasında cerrahi olarak zorluk yaşanmamıştı. Bu tümör, uluslararası literatürde yayımlanan ovariyen remnantlar arasında en büyük çapta olanıdır.

Daha önceden histerektomi olmuş kadınlarda, karında veya pelviste kitle ya da ağrı yakınması varsa, dikkatlice araştırılmalı ve potansiyel risk faktörleri olmasa bile remnant sendromunun gelişebileceği akılda tutulmalıdır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]