SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 1-2, Page(s) 003-014    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
NEVO-MELANOSİTER LEZYONLARDA DEĞiŞİK DİFERANSİYASYON ANTİJENLERİNİN DUYARLILIK ve ÖZGÜNLÜĞÜ: MART-1/Melan-A, TİROZİNAZ ve HMB45’in S100 ve NKI/C3 ile KARŞILAŞTIRILMASI*
Nesimi BÜYÜKBABANİ
İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Melanom, S100, NKI/C3, MART-1/Melan-A, Tirozinaz.

Melanositik lezyonların farklı kökenli diğer tümörlerden ayırıcı tanısı sık karşılaşılan bir sorundur. Bu amaçla immünhistokimyasal inceleme uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu çalışmada benign ve malign melanositik lezyonlar ve bir kontrol grubunda melanositik diferansiyasyon antijenleri MART-1/Melan-A, Tirozinaz ve HMB-45 antikorları, S100 ve NKI/C3 antikorları ile karşılaştırılarak reaktivite yaygınlık ve şiddeti değerlendirilmiş, bu antikorların duyarlılık ve özgünlükleri belirlenmeye çalışılmıştır. İmmünhistokimyasal incelemeler parafin doku materyelinde yapılmıştır. Anti-S100 antikorunun tüm benign ve malign melanositer lezyonlarda en yaygın ve kuvvetli reaksiyon gösteren antikor olduğu saptandı. NKI/C3 ile 12/28 nevüste, 13/25 primer melanomda ve 8/11 metastatik melanomda pozitif reaksiyon gözlendi ve nevo-melanositer lezyonlar için duyarlılığı en düşük antikor olduğu saptandı. MART-1/Melan-A ve Tirozinaz antikorlarıyla, S100 ile eşit duyarlılık ve en yüksek özgünlük oranları elde edildi. Bu iki antikorun nevüslerde özellikle yüzeyel hücrelerde daha belirgin bir reaksiyon gösterdikleri saptandı. HMB45 ile %87.5 duyarlılık ve %88.88 özgünlük oranları saptandı. Bu antikor ile reaktivitede en önemli kalitatif özellik gerek nevüsler, gerekse melanomlarda junctional/intraepidermik hücrelerin en kuvvetli reaksiyonu göstermeleri idi. MART-1/Melan-A ve Tirozinaz antikorlarının nevo- melanositer lezyonların ayırıcı tanısında immünhistokimyasal panelde yüksek duyarlılık ve özgünlükle kullanılabilecek antikorlar olduğu sonucuna varıldı. Bu iki antikor HMB45’ten daha yüksek güvenilirlik nedeniyle S100’ün tamamlayıcısı olarak kullanılabilir. Özellikle sentinel lenf nodu metastazlarının saptanmasında bu iki antikorun S100’e göre bazı üstünlükler gösterdiği düşünüldü.

* Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir. Proje No.: 1692/15082001


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]