SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 1-2, Page(s) 022-024    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PRİMER TİMİK KARSİNOM: İKİ OLGU SUNUMU
Nil ÇULHACI, Muhan ERKUŞ, Edi LEVİ, Meral UYAR, Serdar ŞEN
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD., Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD.
KEY WORDS : Timik karsinom, sarkomatoid karsinom.

Primer timik karsinomlar nadir görülen neoplazmlardır ve çeşitli patolojik alt tipleri tanımlanmıştır. İyi diferansiye skuamöz hücreli, düşük dereceli mukoepidermoid ve bazaloid karsinom alt tipleri iyi prognoz gösterir. Diğer alt tipleri agresif gidişlidir. İlk olgu ön mediasteninde 6 cm. çaplı kitlesi olan 57 yaşında kadın hastadır. Tümörün patolojik incelemesinde iğsi hücreli sarkomatöz komponent yanısıra epiteloid hücre adaları, arada kondroid alanlar izlenmiştir. Olgu “sarkomatoid karsinom” olarak değerlendirilmiştir. İkinci olgu ise 21 yaşında kadın hastadır ve ön mediastende 5,5 cm. çaplı kitlesi bulunmaktadır. Kitlenin histopatolojik incelemesinde dezmoplastik stroma içinde malign hücre kümeleri gözlenmiştir. İmmunhistokimyasal yöntemle bu hücre kümeleri sitokeratin ile pozitif boyanma göstermiş, arada fokal kromogranin pozitifliğinin saptanması üzerine “fokal nöroendokrin diferansiyasyon gösteren timik karsinom” olarak yorumlanmıştır. Burada seyrek görülen, agresif iki timik karsinom olgusu sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]