SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2, Page(s) 007-010    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
NÖROBLASTOM OLGULARIMIZIN MODİFİYE SHİMADA YÖNTEMİYLE HİSTOPATOLOJİK SINIFLANDIRILMASI (35 OLGU, RETROSPEKTİF ÇALIŞMA)
Safiye AKTAŞ, Ragıp ORTAÇ, Gülden DİNİZ, Ayşe ERBAY, İrfan KARACA, Nazihat KIZILAY, Canan VERGİN
Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji Grubu, Patoloji Bölümü İzmir, Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji Grubu, Pediatrik Onkoloji Bölümü İzmir, Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji Grubu, Çocuk Cerrahisi Bölümü İzmir, Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji Grubu, Radyoloji Bölümü İzmir, Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji Grubu, Pediatrik Hematoloji Bölümü İzmir
KEY WORDS : Nöroblastom, modifiye Shimada sınıflaması, histoloji

Nöroblastik tümörler farklı organlarda gelişen, karışık makroskopik ve mikroskopik özellikler içeren heterojen bir tümör gurubudur. “Children’s Cancer Group’’ ve “Paediatric Oncology Group’’ nöroblastomlarda (NB) risk kategori sistemi geliştirmişlerdir. Bu sistemde yaş, N-myc amplifikasyonu, iyi ya da kötü histoloji (favourable/ unfavourable histology) ve DNA ploidisine dayanılarak düşük, ara ve yüksek risk gurupları saptanıp tedavi kararı verilmektedir. Uluslararası NB komitesi iyi ve kötü histolojiyi saptamada morfolojik özelliklere ve yaşa dayalı modifiye Shimada sınıflandırmasını geliştirmiştir. Bu çalışmada modifiye Shimada sınıflaması temeline dayanarak 35 adet NB olgusu histopatolojik olarak tekrar gözden geçirilmiş ve olgular diferansiyasyon, mitotik karyorektik indeks (MKİ) ve yaş parametrelerine dayanılarak iyi ve kötü histoloji olarak sınıflandırılmıştır. 30 olgu (%85.7) kötü histoloji, 5 olgu (%14.3) iyi histoloji grubunda değerlendirilmiştir. Evre, prognoz ve sağkalımla ters ilişkili, iyi ve kötü histoloji ayırımı prognoz, evre ve tedaviye yanıtla ilişkili saptanmıştır. Ayrıca diferansiyasyon derecesi sağkalım ile ters ilişkili bulunmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]