SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2, Page(s) 021-024    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PRİMER TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİNİN HİSTOPATOLOJİK TANI ÖZELLİKLERİ (130 OLGU)
Banu LEBE, Sülen SARIOĞLU, Uğur PAPUCCUOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Tükürük bezi tümörü, tanı, ayırıcı tanı

Bu çalışmada 1980-1999 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim dalında primer tükrük bezi tümörü tanısı almış ve retrospektif analiz için yeterli bulunan 130 olgunun ayırıcı tanı özellikleri gözden geçirilmiştir. Bu seride bulunan tükrük bezi tümör türlerinden her biri için ayırıcı tanıda göz önüne alınması gereken antiteler ortaya konulmuştur. Başlıca morfolojik zeminde ve gerektiğinde histo ve immünohistokimya yardımıyla yapılan bu analiz sonucunda, hiç bir olgunun tanısı değişmemiştir. Ayırıcı tanı sorunu yaratmayan tek tümörün Warthin tümörü olduğu saptanmıştır. Diğer benign ve malign tümörlerde, değişen derecelerde tanı sorununun yaşanabileceği gözlenmiştir. Bu yayında monomorfik ve pleomorfik adenomların yanısıra adenoid kistik karsinom, asinüs hücreli karsinom, mukoepidermoid karsinom ve polimorfik düşük dereceli adenokarsinom ile ender görülen formlar olan epitelyal-epitelyal karsinom ve malign miyoepitelyoma gibi tümörlerin ayırıcı tanı özellikleri kaynaklar ışığında kısaca tartışılmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]