SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2, Page(s) 038-042    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
KOLOREKTAL ADENOMLARDAKİ HGM VE MUC2 MÜSİN DEĞİŞİKLİKLERİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI VE KARSİNOM GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ (54 OLGU)
Banu LEBE, Ali KÜPELİOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Kolorektal adenom, atipi, MUC2, HGM

Bu çalışmada değişik atipi derecelerinde 54 kolorektal adenom olgusundaki müsin değişiklikleri MUC2 ile human gastric mucin (HGM) antikorları için yapılan immünhistokimyasal yöntem kullanılarak semikantitatif olarak değerlendirilmiş ve bu değişikliklerin atipi dereceleri ile ilişkileri araştırılmıştır. Adenomlardaki epitelyal atipi dereceleri ile adenomun boyutu ve histopatolojik türü ile olan istatistiksel ilişkisi de araştırılmıştır. Hafif derecede atipili adenomlardaki HGM ekspresyonu, şiddetli derecede atipili olanlardan belirgin olarak düşüktür. MUC2 hafif derecede atipili adenomlarda diffüz olarak izlenirken, şiddetli derecede atipili adenomlarda çok az eksprese edilmekte ya da hiç eksprese edilmemektedir. Atipi derecesi, HGM ve MUC2 ekspresyonları ile ilişkili bulunmuştur. Atipi derecesi arttıkça, HGM ekspresyonu artmakta, MUC2 ekspresyonu azalmaktadır. Kolorektal adenomlardaki müsin değişikliklerinin MUC2 ve HGM gibi müsin gen proteinleri ekspresyonlarının adenomlardaki epitelyal atipi derecesi ile ilişkisinin araştırılması, kolorektal karsinom gelişiminde bir basamak olan adenom-karsinom sekansını belirlemede önemli yer tutacaktır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]