SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 1-2, Page(s) 017-021    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
OSTEOSARKOMDA TELOMERAZ VE Kİ-67 EKSPRESYONU (35 VAKADA KLİNİKOPATOLOJİK İNCELEME)
Bilge BİLGİÇ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
KEY WORDS : Osteosarkom, telomeraz, Ki-67, nekroz, prognoz

Osteosarkom, osteoid yapımı ile karakterize yüksek gradlı bir sarkomdur. Kemik tümörleri içinde, çocukluk çağı ve genç erişkinlerde en sık görülen malign kemik tümörüdür. Medikal onkolojideki ilerlemelerle 5 yıllık sağkalım %70’lerdedir. Osteosarkomlarda patogenez ve prognoza ışık tutmak amacıyla birçok çalışma yapılmaktadır. Süpresör gen, onkogen, adhezyon molekülleri, ilaç direnci ile ilgili çalışmalar bunlardan bazılarıdır. Bu çalışmada, prognostik bilgileri ve parafin blokları çalışmaya uygun 35 vaka seçilmiştir. Bunların 19’u kadın, 16’sı erkektir. Ortalama yaş 19’dur. En sık yerleşim yeri distal femurdur. Vakaların 20’sinde akciğer metastazı bulunmuştur. Akciğer metastazı bulunan vakalarda sağkalım anlamlı şekilde azalmaktadır. İmmünhistokimyasal inceleme ilk tanı için gönderilen, dekalsifikasyon uygulanmamış materyalde yapılmıştır. Ki-67 proliferasyon hızı ortalama %17.5 bulunmuştur. Ki-67 indeksi ve sağkalım ilişkisi anlamlı bulunmamıştır. Ayrıca kemoterapi sonrası nekroz ve sağkalım ilişkisi de yine istatistiksel olarak anlamlı değildir. Telomeraz aktivitesi 10 vakada negatiftir ve tüm vakalarda ortalama %7.23’dür. Ancak bu değerler de Ki-67’de olduğu gibi oldukça geniş bir spektrumda dağılım göstermektedir. Telomeraz aktivitesi ve sağkalım ilişkisi anlamlı bulunmamıştır. Nekroz ve sağkalımı etkileyen birçok faktör bulunması, tek başına Ki-67 ve telomeraz ekspresyonları nın anlamlı olmamasını açıklayabilir. Telomeraz ekspresyonunun 10 vakada saptanmamış olması teknik nedenleri de akla getirmelidir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]