SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 1-2, Page(s) 013-014    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
İN SİTU HİBRİDİZASYON YÖNTEMİ İLE MESANENİN DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMLARINDA HPV TARAMASI
Handan KAYA, Esin KOTİLOĞLU, Gülsün EKİCİOĞLU, Süheyla Uyar BOZKURT, Sevgi KÜLLÜ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : HPV DNA, mesane, değişici epitel hücreli karsinom

Son yıllarda yapılan çalışmalarda mesanenin değişici epitel hücreli karsinomlarının etyolojisinde insan papilloma virüsü (HPV) suçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı mesanenin değişici epitel hücreli karsinomlarında HPV DNA varlığını sorgulamanın yanısıra, HPV DNA varlığı ile tümörün diferansiasyon derecesi ve yayılımı arası ndaki ilişkiyi araştırmaktır. Otuz değişici epitel hücreli karsinom olgusunun parafin doku kesitlerine in situ hibridizasyon yöntemiyle HPV DNA probu uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda %3,3 (1/30) oranında HPV DNA’sı saptanmıştır. Sonuçlar HPV DNA varlığı ile mesane karsinomlarında malignite gelişimi arasında önemli bir ilişki olmadığını düşündürmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]