SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 1-2, Page(s) 022-025    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
RADYASYON KOLİTİ ÖN TANISI İLE GELEN BİYOPSİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özlem CANÖZ, Serdar SOYUER, Şebnem GÜRSOY, Işın SOYUER, Fatma TOKAT
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Kayseri
KEY WORDS : Radyasyon, kolit, akut, kronik

Amaç: Endoskopik ve klinik olarak radyasyon koliti ön tanısı ile gelmiş olan biyopsi materyallerini yeniden değerlendirmek, akut ve kronik radyasyon kolitinin histopatolojik kriterlerini yeniden gözden geçirmektir. Gereç ve yöntem: Radyasyon koliti ön tanısı ile gönderilen 12 endoskopik biyopsi materyaline ait parafin bloklardan hazırlanan ve Hematoksilen-eozin ile boyanan kesitler yeniden ışık mikroskobunda incelenmiştir. Ayrıca ilk değerlendirmede bilinmeyen bazı bilgiler hasta dosyalarından elde edilmiştir. Bulgular: Vakalardan ikisi akut radyasyon koliti, dördü kronik radyasyon koliti, biri ülseratif kolit, ve dördü de normal kolon mukozası tanısı almıştır. Bir vakada histopatolojik bulgular, radyasyondan ziyade kemoterapötik ajanlara bağlı kolit olarak yorumlanmıştır. Daha önce kolon biyopsisi tanısı alan bir vaka radyasyon koliti geç dönem bulguları ile uyumlu bulunmuştur. Sonuç: Radyasyon kolitlerinin histopatolojik tanısında ve ayırıcı tanılarının yapılmasında sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sorunları en aza indirebilmek için, şüpheli bulgular olduğunda hastanın öyküsü ve endoskopik bulgularına ulaşmak yardımcı olabilir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]