SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 1-2, Page(s) 017-021    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
KRONİK CHEPATİT OLGULARINDA İNTERFERON TEDAVİ YANITINDA DEMİR DAĞILIMI VE FİBROZİS SKORUNUN ROLÜ
Çiğdem Ataizi ÇELİKEL, Osman ÖZDOĞAN, Funda EREN, Erol AVŞAR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
KEY WORDS : Kronik C hepatiti, interferon, demir, fibrozis

Çalışmamızda, kronik C hepatit olgularında interferon- yanıtının belirlenmesinde yaş, cins, serum alanin aminotransferaz seviyesi, nekroinflamatuar skor, fibrozis skoru, yağlanma ve karaciğerde demir dağılımının rolü, 40 olguda tedavi öncesi karaciğer iğne biyopsileri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Her olgu 6 ay interferon- tedavisi sonrası en az 1 yıl izlenmiştir. İzlem süresinde serum alanin aminotransferaz değerine göre olgular tam yanıt, kısmi yanıt, ve yanıt yok şeklinde gruplanmıştır. Yalnız düşük fibrozis skoru ve düşük demir skoru, olgulardaki tam yanıtı belirlemede katkı sağlamıştır. Bulgularımız C hepatit olgularında, interferon- uygulanacak hastaların seçiminde, karaciğer biyopsisinin önemli katkı sağladığını göstermektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]