SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 1-2, Page(s) 022-024    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
JİNEKOMASTİ OLGULARINDA ÖSTROJEN VE PROGESTERON RESEPTÖR DAĞILIMLARI (40 OLGU)
Banu LEBE, E. Burçin TUNA, Emek ÖZEN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Jinekomasti, östrojen reseptörü, progesteron reseptörü

Jinekomasti, erkek memesinin geri dönüşlü büyümesidir. Kapsülsüz, duktus ve konnektif doku proliferasyonuyla karakterizedir. Olguların prevalansı %32’dir. Erkek memesinin en sık hastalığıdır. Meme karsinomu gelişiminde risk faktörü olarak görülmemektedir. Olgulardaki östrojen ve progesteron reseptör pozitif hücreler, karsinomlu olgulardan anlamlı olarak yüksek bulunmaktadır. Çalışmanın amacı jinekomasti olgularındaki östrojen ve progesteron reseptör dağılımlarını ortaya çıkarmaktır. Anabilim Dalımızda “jinekomasti” tanısı alan 40 olgu çalışma grubunu oluşturmuştur. Olgulara, immunohistokimyasal olarak peroksidaz ile işaretlenmiş streptavidinbiotin yöntemi kullanılarak östrojen reseptör ve progesteron reseptör antikorları uygulanmıştır. Östrojen reseptörü olguların 16’sında (%40) pozitif, progesteron reseptörü olguların 14’ünde (%35) pozitif olarak bulunmuştur. Jinekomasti olgularında östrojen ve progesteron reseptör düzeyleri yüksek oranda bildirilmektedir. Östrojen ve progesteron reseptörleri jinekomasti patogenezinde yer alan olası bir basamaktır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]