SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 1, Page(s) 049-052    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00961
Gebeliğin desidualize skar endometriyozisinde görülen tümör-benzeri miksoid değişiklik: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Armağan GÜNAL1, Uğur KESKİN2, Güzin DEVECİ1, Mehmet Salih DEVECİ1, Müfit Cemal YENEN2, Murat DEDE2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji, Anabilim Dalı, ANKARA, TÜRKİYE
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ANKARA, TÜRKİYE
KEY WORDS : Skar endometriyozisi, desidualizasyon, miksoid değişiklik

Yirmi dört yaşındaki gebe kadının eski sezeryan kesi yerindeki desidualize skar endometriyozisinde saptanan miksoid değişiklik bir olgu olarak sunulmaktadır. Gebeliğinin ikinci trimesterindeki hasta eski sezeryan kesi yeri skar dokusunda oluşan kitle şikayeti ile başvurdu. Kırkıncı haftada gebelik sonlandırıldı ve subkutanöz kitle çıkarıldı. Mikroskopik incelemede stromasında belirgin miksoid değişiklik görülen lobüler paterndeki lezyon görüldü. Her lobül lenfatik damarlara benzeyen dilate kistik boşluklar içeriyordu. Ayrıca stromada taşlı yüzük benzeri vakuole stoplazmalı hücreler de mevcuttu. Tanı, miksoid değişiklik gösteren desidualize skar endometriyozisi olarak belirlendi. Bununla birlikte, lezyonun histolojik özellikleri miksom, miksoid sarkom, müsinöz adenokarsinom gibi benign ve malign tümörlerle tanı karışıklığına yol açabilir. İmmünhistokimyasal inceleme ve hücresel morfolojik özelliklerin tanınması bu yanlış yorumlamayı önlemeye yardımcı olabilir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]