SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 1, Page(s) 056-059    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00963
Serviksin multipl HPV genomu bulunduran papiller villoglandüler adenokarsinomu
Haldun UMUDUM1, Almora GÜLERYÜZ2, Ahmet GÖKSEL2, Hakan ÇERMİK1, Abdullah ÇANDAR2
1Etimesgut Asker Hastanesi, Patoloji Bölümü, ANKARA, TÜRKİYE
2Etimesgut Asker Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, ANKARA, TÜRKİYE
KEY WORDS : Papiller villoglanduler adenokarsinom, multipl HPV genomu, kromojenik in situ hibridizasyon, adenokarsinoma in situ

Bu sunumda adenokarsinoma in situ komponenti bulunan iyi diferansiye villoglanduler adenokarsinom olgusunu bildiriyoruz. Hasta servikovajinal yaymasında önemi belirsiz atipik endoservikal hücreler (AGUS) tanısı ile incelenen asemptomatik premenapozal kadındı. Hastanın ikinci muayenesinde saptanan serviksteki papiller lezyon eksize edildi. Histopatolojik inceleme lezyonun adenokarsinoma in situ komponenti olan iyi diferansiye villoglanduler karsinom olduğunu gösterdi. Kromojenik in situ hibridizasyon lezyonda iki farklı tipte HPV (16/18 ve 31/33 subtipleri) genomunun bulunduğunu ortaya koydu. İnvaziv ve non invaziv komponentlerde p53 ve artmış Ki 67 ekspresyonu saptadık. Hasta evreleme laparatomisinden 65 ay sonra hastalıksız olarak hayattadır. Bu olgu multipl HPV infeksiyonunun nadir görülen servikal bir maligniteye ilerlediğini gösteren istisnai bir örnektir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]