SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 2, Page(s) 006-012    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00965
Renal Amiloidoz Tanısında Tioflavin T'nin Önemi
Banu SARSIK, Nazan ÖZSAN, Sait ŞEN
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
KEY WORDS : Böbrek, Amiloidoz, Tioflavin T, Kongo kırmızısı flöresansı

Amaç: Amiloidoz, amiloid fibrillerinin birikimi olan bir grup hastalığı gösterir. Böbrek amiloidozunun, klinik ve histopatolojik özellikleri, öncü proteinin tipine göre değişir. Amiloidozun histopatolojik tanısı rutin Kongo kırmızısı (KK) histokimyasına dayanır. Tioflavin T ultraviyole ışık altında değerlendirmeye dayanan alternatif bir metod olabilir, fakat tutarsız ve hatalı sonuçlar verdiğine inanılmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Amiloid birikimlerinin flöresan mikroskopta (UV ışık) en iyi nasıl tanınabileceğini bulmak için amiloid tanısında kullanılabilen, Tioflavin T'nin sensitivite ve spesivitesini, Kongo kırmızısı flöresansı ile karşılaştırdık.

Bulgular: Yüz yirmi nativ ve transplant böbrek biyopsili olgunun frozen doku kesiti alındı ve Tioflavin T ile boyandı. Prospektif olarak 10 olgu (8'i AA, 2'si nonAA amiloidoz) frozen Tioflavin T kesitlerinde amiloidoz tanısı aldı, tümünde benzer Kongo Kırmızısı flöresansı saptandı. Yalancı pozitiflik ve negatiflik belirlenmedi.

Sonuç: Tioflavin T hazırlanması metodu basit, değerlendirilmesi kolaydır. Kongo Kırmızısı flöresansı ile gözden kaçabilecek oldukça az amiloid birikimlerini bile saptayabileceğinden Tioflavin T'den yararlanılmalıdır. Sonuç olarak; Tioflavin T'nin, oldukça küçük frozen böbrek doku kesitlerinde bile, amiloid tanısında duyarlı ve spesifik bir metod olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, bu metod flöresan mikroskopi sırasında en kolay olarak böbrek amiloidoz tanısına olanak sağlayabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]