SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 063-066    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MERKEL HÜCRELİ KARSİNOM (BEŞ OLGU SUNUMU)
M. Akif DEMİR, Taner AKALIN, Sait ŞEN, Gülşen KANDİLOĞLU
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Deri, Merkel hücreli karsinom, nöroendokrin tümör

Merkel hücreli karsinom, deri tümörlerinin yanısıra metastatik tümörlerle de ayırıcı tanı sorunları yaratabilen kötü prognozlu bir tümördür. Makalemizde sunulan 5 olgunun klinik ve patolojik özellikleri değerlendirilmiştir. Üçü kadın, ikisi erkek olan olguların yaş dağılımı 26-79 arasında olup yaş ortalaması 57,4’tür. Tümör boyutları 1-13 cm arasındadır. İmmunohistokimyasal belirleyicilerle pozitiflik oranları, pansitokeratin için 5/5, sitokeratin 20 için 5/5, sitokeratin 7 için 0/5, nöron spesifik enolaz için 4/5, kromogranin için 3/5 ve sinaptofizin için 3/5’tür. Yalnızca sitokeratin 20 ile değil, pansitokeratin, kromogranin ve sinaptofizin ile de noktasal (dot-like), hilal biçiminde (kresentik) ve her ikisinin birleşiminden oluşan taşlı yüzük görünümünde boyanma gerçekleştiği dikkati çekmiştir. Bir olgunun izlemi hakkında bilgi edinilememi ştir. Üç olgu, ilk eksizyondan 10, 24 ve 28 ay sonra yitirilirken, bir olgu halen, 26 ay sonra, sağdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]