SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 085-088    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MİDE KARDİASINDAKİ KRONİK YANGINSAL İNFİLTRASYONUN ÖZELLİKLERİ, HELİKOBAKTER PİLORİ ENFEKSİYONU VE ÖZOFAJİT İLE İLİŞKİSİ
Semin AYHAN, Mehmet Akif DEMİR, Ali Rıza KANDİLOĞLU, Murat SARUÇ, Nurten KÜÇÜKMETİN
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Kardiada yangı, Helikobakter pilori, özofajit, intestinal metaplazi

Kardiada gözlenen kronik yangısal hücre infiltrasyonunun (kardit) etyopatogenezi tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Kardiadaki yangısal infiltrasyonun, Helikobakter pilori gastritine bağlı olarak gelişebileceği ya da gastro-özofagial reflü hastalığının bulgusu olabileceği yönünde iki görüş söz konusudur. Kardia infiltrasyonunun morfolojik özelliklerini tanımlamaya yönelik bu çalışmada, ayrıca Helikobakter pilori gastriti ve gastro-özofagial reflü hastalığının bir göstergesi olarak düşünülen özofajit ile ilişkisi de araştırıldı. Dispepsi yakınması ile başvuran ve özofagus-kardia-antrum biyopsileri alınan 83 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Bu olguların 77’sinde (%93), kardiada yangısal infiltrasyon saptandı. Bu grupta yaş ortalaması 48,5 ve erkek:kadın oranı 1:1 olarak değerlendirildi. Kardiadaki yangısal infiltrasyonun, yaş ve cinsiyet ile ilişkisi anlamlı değildi (p=0,485 ve p=0,145). Tüm olgulara, antrum biyopsilerinde saptanan kronik gastrit bulguları eşlik etmekteydi. Kardia yangısı olan olgularda, antrumda gözlenen kronik infiltrasyon, kardiadakine göre anlamlı ölçüde şiddetliydi (p<0,001). Nötrofil infiltrasyonunun derecesi (aktivite) ile H. pilori kolonizasyonu arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p=0,005). İntestinal metaplazi, kardia biyopsilerinin 6’sında (%8) görüldü. Çalışmadaki 83 olgunun 28’inde (%34) kronik özofajit bulguları saptandı. Bu olguların 6’sında kardiada yangı gözlenmezken, 22’sinde kardiada yangısal infiltrasyon görüldü. Risk faktörlerinin ilişkisi açısından, yalnızca H. pilori pozitifliği olan kardia yangılı olguların sayısı daha fazla olmakla birlikte, kardiada yangısı bulunmayan olgular yeterli sayıda olmadığı için anlamlı bir farklılık saptanamadı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]