SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 113-115    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
SAFRA KESESİNDE PAPİLLOMATOZİS ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ ADENOKARSİNOM (OLGU SUNUMU)
Seza TETİKKURT, Elife ŞAHAN, Ayşenur AKYILDIZ İĞDEM
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
KEY WORDS : Safra kesesi, papillomatozis, adenokarsinom

Biliyer papillomatozis lokal rekürrens gösterebilen multifokal papiller tümörler ile karakterize nadir bir lezyondur. Sıklıkla sitolojik atipi mevcuttur. Bu nedenle lezyonun papiller karsinomdan ayırımı zaman zaman oldukça zordur. Bazı olgularda malign transformasyon da bildirilmiştir. Olgu sunumuzda 68 yaşındaki erkek hastada safra keseninin tamamını tutan papillomatozis ile bu zeminde gelişmiş multifokal insitu karsinom ve adenokarsinom nadir görülmesi nedeniyle sunulmuş, literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Bu çalışma XIV. Ulusal Patoloji Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]