SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 1-2, Page(s) 010-013    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MEMENİN İNVAZİV MİKROPAPİLLER KARSİNOMU: KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE İNVAZİVDUKTAL KARSİNOMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
Seyran YİĞİT, Sinem AYDIN ERGUN, Aslı KAHRAMAN
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
KEY WORDS : İnvaziv mikropapiller karsinom, invaziv duktal karsinom, meme karsinomu

Son yıllarda tanımlanan memenin invaziv mikropapiller karsinomu kötü prognozlu olup invaziv duktal karsinomun bir varyantı olarak belirtilmektedir. Bu çalışmada invaziv duktal karsinom tanısı alan 166 olgu ve invaziv mikropapiller karsinom (saf ve mikst) tanısı alan 10 olgu klinikopatolojik özellikleri açısından karşılaştırıldı. Çalışmamızda invaziv mikropapiller karsinom olguları invaziv duktal karsinom olgularına göre daha genç yaşta ve daha büyük çapta bulundu. İnvaziv mikropapiller karsinom olgularında histolojik ve nükleer derece I olgu mevcut değil idi. İn situ duktal karsinom komponenti varlığı, vasküler invazyon ve lenf nodu metastazı oranı invaziv duktal karsinom olgularına göre daha yüksek olarak bulundu. Bütün bu bulgular invaziv mikropapiller karsinomların invaziv duktal karsinomlara göre daha kötü prognostik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. p53, ER, PR, cerb-B2 sonuçları ile her iki tümör grubunda istatistiksel olarak farklılık saptanmadı. Sonuç olarak bir meme karsinomunda invaziv mikropapiller karsinoma ait histopatolojik görünüm fokal alanlarda bile mevcut ise patoloji raporunda belirtilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]