SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 1-2, Page(s) 018-022    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
GASTROİNTESTİNALSTROMALTÜMÖRÜN İNCE İĞNE ASPİRASYON BULGULARI: İKİ OLGU SUNUMU
Mine G. GÜLLÜOĞLU, Dilek YILMAZBAYHAN, Yersu KAPRAN, Koray ACARLI, Ferhunde DİZDAROĞLU
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
KEY WORDS : Gastrointestinal stromal tümör, GİST, sitoloji, ince iğne aspirasyonu

Bu çalışmada, gastrointestinal kanalda en sık görülen mezenkimal tümörler olan gastrointestinal stromal tümörlerin sitolojik özelliklerini incelemeyi, bu tümörlere tanısal yaklaşımda sitolojinin yeri ve sito-histomorfolojik korelasyonun önemini, literatürü de gözden geçirerek vurgulamayı amaçladık. Bu iki vakalık sunumda, biri karaciğer metastazları ile, diğeri intratorasik bir kitle ile kliniğe başvuran iki hastada ince iğne aspirasyon materyallerindeki sitolojik bulgular ile rezeksiyon materyallerindeki histolojik bulgular karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]