SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 1-2, Page(s) 040-043    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
OVERDE ENDOMETRİOİD KİSTZEMİNİNDE GELİŞMİŞ DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM: OLGU SUNUMU
Sevgiye KAÇAR ÖZKARA, Yeşim GÜRBÜZ, Cengiz ERÇİN, Osman SELÇUK
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, SSK İzmit Bölge Hastanesi Patoloji Bölümü
KEY WORDS : Over, endometrial stromal sarkom, ekstrauterin, endometriozis, endometrioid.

Endometriozis zemininde malign transformasyon nadir bir durum olup, çoğunlukla primer yerleşim yeri overdir; nadiren ekstragonadal bölgelerde de bildirilmiştir. Endometrioid karsinom en sıklıkla görülen histopatolojik tümör tipi iken; sarkom gelişimi çok daha enderdir. Bu makalede, over yerleşimli, endometrioid kist zemininde gelişmiş düşük dereceli endometrial stromal sarkom olgusu sunulmaktadır. Pelvik ağrı yakınmasıyla başvuran 52 yaşındaki kadın hastada adneksiyal kitle saptanmış ve cerrahi uygulanmıştır. Makroskopik olarak; rezeksiyon materyali 15x10x10 cm boyutlarında over yerleşimli kistik kitle ve 7x6x3 cm boyutlarındaki histerektomiden oluşmaktadır. Ayrıca, pelvis içinden büyüğü 4 cm çaplı, 3 adet solid kitle eksize edilmiştir. Histerektomi materyalinde herhangi bir özellik görülmemiştir. Kistik ve solid kitlelerin mikroskopik incelemesinde, diffüz, oval-iğsi çekirdekli hücrelerden oluşan, damardan zengin tümöral yapı görüldü. On büyük büyütme alanında ortalama 3’ten az mitoz izlendi. Olguya uygulanan immünhistokimyasal çalışmada, östrojen ve progesteron reseptörü ile tümör hücrelerinin tamamında kuvvetli nükleer immünreaktivite saptandı. Olgu, bu histopatolojik ve immünhistokimyasal bulgularla “endometrioid kist zemininde gelişmiş düşük dereceli endometrial stromal sarkom” olarak değerlendirildi. Karşı taraf overde, endometriyum, myometriyum ya da servikste tümör izlenmedi. Ekstrauterin endometrial stromal sarkomlar, nadir görülmeleri nedeniyle, yerleştikleri bölgelerin diğer iğsi hücreli tümörleri ile ayırıcı tanıda güçlükler yaratabilir. Endometriozis odakları ile birliktelik göstermeleri, uterin endometrial stromal sarkomlar ile aynı histopatolojik ve immünhistokimyasal özellikleri taşımaları tanıda yardımcıdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]