SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 1-2, Page(s) 044-046    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MULTİPL PRİMER MALİGN NEOPLAZİLER: OLGU SUNUMU
Elife ŞAHAN, Seza TETİKKURT, Pınar TUZLALI, Nusret ERDOĞAN, Gökhan GÖKIRMAK, Mete ÇEK
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, İstanbul, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Bölümü, İstanbul
KEY WORDS : Multipl, neoplazi, primer, malign.

Multipl primer malign tümörlerin birarada eşzamanlı ve/veya rastlantısal olmaksızın görülmesi; etyolojik birçok faktöre (kimyasal, genetik, immünolojik) bağlı olarak değerlendirilmektedir. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’ne başvuran yetmiş sekiz yaşında erkek hasta, ilk olarak prostatik asiner adenokarsinom tanısı almıştır. Daha sonraki takipleri sırasında hastada eşzamanlı olmayan küçük lenfositik lenfoma, renal hücreli karsinom ve tiroid papiller karsinomu saptanmıştır. Özgeçmişinde boya sanayiinde çalışmış olup kimyasal etkenlere (akrilik boya, derlin, ürea, melamin ve bakalit) maruz kalmıştır. Olgumuz literatür bilgileri eşliğinde tartışılmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]