1999, Volume 16, Number 1, Page(s) 016-018    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
10 Feokromositom Olgusunun MIB-1/Ki-67 Profili
Cenk Sökmensüer1, Can İlyas1, Önder Bozdoğan2, Figen Söylemezoğlu1
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara 2 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
KEY WORDS : Feokromositoma, MIB-1, prognostik faktör, S-100

Feokromositoma, adrenal medullasından gelişen bir paragangliomdur. Olguların %10'nun malign biyolojik davranış gösterdikleri bildirilmekle birlikte, güvenilir morfolojik parametreler tanımlanmamıştır. Bu amaçla, 10 feokromositom olgusunda, MIB-/Ki-67 işaretlenme indeksi değerleri, tümör çapı, damar ve kapsül invazyonu, nekroz ve S-100 pozitif satellit hücre sayısı gibi bazı morfolojik parametreler ile karşılaştırılmıştır. MIB-1 ile işaretlenme indeksi ortalaması %1.78 ±1.6 olup, % 0.1 ile 5.5 arasında bir dağılım göstermektedir. MIB-1 işaretlenme indeksi eşik değeri % 2 olarak alındığında MIB-1 işaretlenme indeksi % 2'den büyük olan tümörlerin hepsinde nekroz ve/veya kapsül-damar invazyonu saptanmıştır. MIB-1 işaretlenme indeksi >% 2 olan grupta S-100 pozitif hücre sayısı azalmış olarak izlenmektedir. Proliferasyon belirleyicilerinin feokromositomalardaki prognostik önemi daha geniş seriler ve metastazsız yaşam süreleri ile değerlendirilmelidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]