SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2016, Volume 32, Number 1, Page(s) 057-059
[ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Author ] [ E-Mail to Editor ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01248
A Gossypiboma (Textiloma) Mimicking a Gastrointestinal Stromal Tumor: A Case Report
Oya Nermin SİVRİKOZ1, Serap KARAARSLAN1, Mehmet Hüsnü BUĞDAYCI1, Atilla ÇÖKMEZ2, Aynur SOLAK3
1Şifa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TURKEY
2Şifa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR, TURKEY
3Şifa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TURKEY

1Department of Pathology, Şifa University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of General Surgery, Şifa University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Department of Radiology, Şifa University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY

Keywords: Gossypiboma, Radiology, Histology, Gastrointestinal stromal tumor, Differential diagnosis
Abstract
Gossypiboma (textiloma) is a rare but preventable complication occurring due to oblivion of the surgical material during an operation that carries important diagnostic difficulties as well as high morbidity and mortality risks. The actual incidence is unknown because of its medicolegal aspects. Our case is a 36-yeas-old female patient, who had a caesarean section two years ago in another center. Clinical examination and radiological investigations gave the impression of “gastrointestinal stromal tumor” and the surgically taken out mass was sent to our pathology department. The case was reported as a “gossypiboma”' and presented here to emphasize the diagnostic difficulties in the preoperative period, the life-threatening nature of the condition and as well as the rarity of the reported cases.
Introduction
Abdominal kavitede operasyon sırasında cerrahi yabancı madde (spanç, ped, gazlı bez, iğne, forseps gibi) unutulması nadir ama mortalite ve morbiditeye yol açabilecek ciddi bir komplikasyondur1,2. Gossypiboma, kelime olarak Latince ‘gossypium (pamuk)' ve Swahilli dilinde ‘boma (saklanma yeri)' sözcüklerinden türemiştir3. Medikolegal bir problem olduğundan kesin sıklığı tam olarak bilinmemekle birlikte raporlanma sıklığı 1.000 ile 10.000 operasyonda bir olarak verilmektedir3,4. Ameliyattan hemen sonra ortaya çıkabildiği gibi aylar hatta yıllar sonra tümörü taklit eden bir kitle şeklinde de görülebilir.
 • Top
 • Abstract
 • Introduction
 • Case Presentation
 • Disscussion
 • References
 • Case Presentation
  36 yaşında kadın hasta, tekrarlayan karın ağrısı, abdominal distansiyon ve konstipasyon yakınması ile hastanemize başvurmuştur. Öyküsünde iki yıl önce dış merkezde yapılan sezeryan operasyonu dışında özellik yoktur. Batın ultrasonografisinde, sağ hipokondrial bölgede 7-7,5 cm çapta nodüler görünümde yoğun bir akustik gölgelenme izlenmiştir. Üst batın bilgisayarlı tomografisinde (BT), subhepatik alanda 10,5 cm çapta, düzgün sınırlı, içyapısı heterojen kontrastlanma gösteren, kalın duvarlı kitlesel bir lezyon tanımlanmış ve ”gastrointestinal stromal tümör (GİST)” ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Magnetik rezonans görüntüleme (MR) bulguları da benzer şekilde, konturları düzgün, kapsüllü, heterojen hiperintens sinyal intensitesine sahip, GİST veya leiomyomla uyumlu olabilecek kitlesel lezyon olarak rapor edilmiştir (Şekil 1).


  Click Here to Zoom
  Şekil 1: Yağ baskılamalı aksiyel T2 MR görüntüler. Heterojen hiperintens sinyal intensitesine sahip, düzgün kontürlü kitlesel lezyon görülmekte.

  Kitle cerrahi operasyonla çıkarılmış ve laboratuvarımıza gönderilmiştir. Makroskobik olarak, serozal yüzden ince bağırsağın birkaç ansını tutmuş, düzgün sınırlı, 10 cm çapta tümöral kitle görülmüştür (Şekil 2). Kitleye kesit yapıldığında, içinden eksuda benzeri bir sıvı ve kısmen parçalanmış gazlı bez (cerrahi kompres) çıkmıştır (Şekil 3). Gazlı bez etrafında kalın fibröz kapsül vardır ve bu fibröz dokunun bağırsakla birleştiği alanlarda kas tabakası kaybolmuştur. Fibröz kapsülün hemen üzerinde mukoza tabakası izlenmiştir.


  Click Here to Zoom
  Şekil 2: Rezeksiyon materyalinin makroskobik incelemesinde, kitle ve buna yapışık ince bağırsak ansları izlenmekte.


  Click Here to Zoom
  Şekil 3: Kitle içinden çıkan gazlı bez (Cerrahi kompres).

  Hematoksilen-Eozin boyalı kesitlerin mikroskobik incelemesinde, fibrotik kapsülde ve ince bağırsak duvarında dev hücreleri ve pamuk liflerini içeren bir yabancı cisim granülasyon dokusu izlenmiştir (Şekil 4A,B). Tarif edilen granülasyon dokusu bazı alanlarda bağırsak mukozasının hemen altında görülmektedir. Bu bulgularla olgu ‘Gossypiboma' olarak rapor edilmiştir.


  Click Here to Zoom
  Şekil 4: A) Fibröz kapsül duvarında yabancı cisim granülasyon dokusu ve pamuk lifleri (H&E; x100). B) Polarize ışık mikroskobunda pamuk liflerinin görünümü (H&E; x100)

 • Top
 • Abstract
 • Introduction
 • Case Presentation
 • Disscussion
 • References
 • Discussion
  Cerrahi operasyonlarda yabancı cisim unutulması nadir fakat cerrahlar için korkulu bir rüyadır. Sıklıkla gazlı bez, tampon, ped, iğne, forseps gibi yabancı cisimler unutulur (1). Cerrahi girişimlerin tüm formlarında bu komplikasyon gelişebilir. Ancak “gossypiboma”nın dağılımı; genel cerrahide %52, jinekolojik cerrahide %22, ürolojik ve vasküler cerrahilerde %10, ortopedik girişimlerde %6 oranındadır4. Riski artıran faktörler arasında operasyonun süresi ve zorluğu, yoğun kan kaybı, acil operasyonlar, ameliyat sırasında planlanmamış prosedür değişiklikleri sayılabilir. Ancak en önemli üç risk faktörü, acil operasyonlar, planlanmamış değişiklikler ve olgunun vücut kitle indeksinin yüksek oluşu olarak bildirilmektedir2,5.

  Klinik semptomlar olgudan olguya değişiklik gösterir ve gazlı bezin unutulduğu yerle ilişkilidir. Abdominal “gossypiboma”, bizim olgumuzda olduğu gibi, sıklıkla ağrı, distansiyon, konstipasyon, ele gelen kitle gibi şikâyetler ile bulgu verir ancak bunların yanı sıra abse, diyare, kusma, ileus şeklinde de ortaya çıkabilir. Hatta bağırsak duvarını rüptüre edip lümene geçen ve obstrüksiyona neden olan durumlar da rapor edilmiştir5. Daha nadiren bir bulgu vermez ve başka bir rahatsızlık araştırılırken insidental olarak bulunur6.

  Patolojik olarak iki tip yabancı cisim reaksiyonu oluşur. Birincisi, “eksudatif tip doku reaksiyonu”dur ve sıklıkla abse oluşumu ile seyreder. Bu tip reaksiyonda semptomlar genellikle postoperatif erken dönemde ortaya çıkar. İkinci tip reaksiyon ise, “aseptik fibrinöz reaksiyon”dur. Adezyon, enkapsülasyon ve yabancı cisim granülasyon dokusu oluşumu ile gider1. Bu reaksiyon klinik olarak bizim olgumuzda olduğu gibi yavaş gelişir ve genellikle operasyondan aylar hatta yıllar sonra bulgu verir.

  Gossypibomanın radyolojik görüntüsü, gazlı bezin yerine, patolojik olarak oluşturduğu yangısal reaksiyon tipine ve ne kadar süredir vücutta bulunduğuna göre değişir. BT, erken dönemde en efektif ve pratik tanı aracı olarak bildirilmektedir. Postoperatif dönemde karakteristik olarak hiperdens kenarlı ve iyi sınırlıdır. Santral bölgede hava kabarcıkları ve kumaşın oluşturduğu “girdapvari (whirllike)” patern görülür. Ancak daha ileri dönemde, kumaş içindeki hava kabarcıkları rezorbe olduğundan lezyon, diğer solid kitlelerden ayırt edilemeyebilir3.

  Sonuç olarak, “Gossypiboma”, ayırıcı tanı güçlüklerine yol açması, önlenebilir cerrahi bir komplikasyon olması, ciddi mortalite veya morbidite riski taşıması yanı sıra medikolegal bir problem olması nedeniyle de önemli bir antitedir. Daha önceden operasyon öyküsü olan olgularda operasyon bölgesinde şüpheli kitle görüntüsü ve yukarıda belirtilen semptomlar varsa “gossypiboma” olasılığı mutlaka düşünülmelidir.

  Böyle olgularda patoloji raporu yazılırken, operasyonu yapan meslektaşımızın başına gelebilecek yasal problemleri düşünmemek mümkün değildir. Ancak patolog olarak, gerek makroskobik ve gerek mikroskobik açıdan gördüğümüzü rapor etmek hem vicdani hem de yasal sorumluluğumuzdur. Olgu bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla sunulmuştur.

 • Top
 • Abstract
 • Introduction
 • Case Presentation
 • Discussion
 • References
 • References

  1) Yeh CC, Kuo YL, Liu HS, Hsi SC, Kao CC, Chu TW. Gossypiboma mimicking an ovarian tumor in a young woman with a history of ovarian teratoma. Taiwan J Obstet Gynecol. 2010;49:225-7.

  2) Akbulut S, Arikanoglu Z, Yagmur Y, Basbug M. Gossypibomas mimicking a splenic hydatid cyst and ileal tumor: A case report and literature review. J Gastrointest Surg. 2011;15:2101-7.

  3) Karabulut N, Herek D, Kiroğlu Y. CT features of intrathoracic gossypiboma (textiloma). Diagn Interv Radiol. 2011;122-4.

  4) Yamamura N, Nakajima K, Takahashi T, Uemura M, Nishitani A, Souma Y, Nishida T. Intra-abdominal textiloma. A retained surgical sponge mimicking a gastric gastrointestinal stromal tumor: Report of a case. Surg Today. 2008;38:552-4.

  5) Patil KK, Patil SK, Gorad KP, Panchal AH, Arora SS, Gautam RP. Intraluminal migration of surgical sponge: Gossypiboma. Saudi J Gastroenterol. 2010;16:221-2.

  6) M cIntyre LK, Jurkovich GJ, Gunn ML, Maier RV. Gossypiboma: Tales of lost sponges and lessons learned. Arch Surg. 2010;145: 770-5.

 • Top
 • Abstract
 • Introduction
 • Case Presentation
 • Discussion
 • References
 • [ Top ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Author ] [ E-Mail to Editor ]