SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1999, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-007
[ Abstract ] [ PDF ] [ E-Mail to Editor ]
Epitelial Komponenti Bulunan Odontojenik Tümörlerde Çeşitli Antijenik Ekspresyonların İncelenmesi*
Murat Demiriz**, Ömer Günhan**, Önder Öngürü**, Salih Deveci**, Cevat Can**, Rıfkı Finci **
* Bu çalışma XII. Ulusal Patoloji Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmuştur.
** Gülhane Askeri Tıp Akademisi Patoloji Anabilim Dalı,Ankara
Examination of various antigenic expressions in odontogenic tumors with epithelial component This study aims of examining the relation ship between the biologic behavior, histogenesis and some antigenic expressions in various epithelial odontogenic tumors with ameloblastic and squamous epithelia. For this purpose, 12 cases of benign odontogenic tumors with epithelial component were selected. In two of them, Langerhans cells were observed. In one case of cystic ameloblastoma and one case of adenomatoid odontogenic tumor, vimentin reactivity were seen. The correlation between PCNA and diffuse low molecular weight cytokeratin reactivity suggests that cytokeratins may be useful for examination of odontogenic tumor differentiation and proliferative activity
Introduction
Odontojenik tümörler, baş ve boyun bölgesi tümörlerinin sık görülmeyen, ancak önemli bir grubunu oluştururlar. Benign olan formlar bile, lokal invazyon oluştururlar ve cerrahi tedaviden sonra nüks gösterebilirler. Bu çalışmada; ameloblastik ve squamous epitel alanları içeren çeşitli epitelial odontojenik tümörlerde, S-100, vimentin, yüksek ve düşük molekül ağırlıklı (YMA, DMA) sitokeratinler, PCNA (proliferating cell nuclear antigen), östrojen ve progesteron reseptör protein ekspresyonları ile biolojik davranış ve histogenezis ilişkisini incelenmesi amaçlanmıştır
 • Top
 • Abstract
 • Introduction
 • Methods
 • Results
 • Disscussion
 • References
 • Methods

  GATA Patoloji ABD’nda tanısı konan 6 ameloblastoma (A), 2 ameloblastik fibroodontoma (AF), 1 skuamöz odontojenik tümör (SOT), 1 adenomatoid odontojenik tümör (AOT), 1 kalsifiye epitelial odontojenik tümör (KEAT) ve 1 epitelial odontojenik Ghost cell tümör (EOGT) olgusuna ait parafin bloklar arşivden çıkarılmış, hazırlanan kesitlere, girişte belirtilen primer antikorlar uygulanmıştır. Östrojen (Dako, M7047, Lot 114 konsantre, Glostrop, Denmark) ve Progesteron (Novocastra, clone 1A6, konsantre UK) reseptör proteini dışındaki primer antikorların kaynakları Tablo 1 de gösterilmiştir. Uygulama, peroksidaz-antiperoksidaz yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 3-amino 9-etilkarbazol (AEC) kromojen olarak kullanılmış, zemin boyaması Mayer’in hematoksileni ile yapılmıştır. Boyanma sonuçlarının şiddeti; hafif (+), orta(++), şiddetli (+++), lokalizasyonu; seyrek fokal, diffüz veya varsa özel lokalizasyon şeklinde değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sadece epitelial komponent için yapılmıştır.


  Click Here to Zoom
  Tablo 1:

 • Top
 • Abstract
 • Introduction
 • Methods
 • Results
 • Disscussion
 • References
 • Results
  Olguların hiçbirinde östrojen ve progesteron reseptör protein ekspresyonu saptanmamıştır.Diğer sonuçlar,Tablo 1 de gösterilmiştir.
 • Top
 • Abstract
 • Introduction
 • Methods
 • Results
 • Disscussion
 • References
 • Discussion

  Epitelial komponenti bulunan benign odontojenik tümörlerde biolojik davranış histogenezis’e yol gösterebilecek immünohistokimyasal çalışma sayısı fazla değildir. Odontojenik tümörlerin az sayıda karşılaşılan lezyonlar olması, bu konudaki çalışmaları güçleştirmektedir.

  Asano ve arkadaşları (1), bir kalsifiye epitelial odontojenik tümör olgusunda; epitelial hücreler arasında Langerhans hücrelerinin varlığını ortaya koymuş, bu hücrelerin; aynen bazı gastrik karsinomlarda olduğu gibi (2), antijen prezentasyonu, regresyon dolayısı ile iyi prognozda ilişkili olabileceğini bildirmişlerdir. Bu nedenle, seçilen olgularımızda S-100 protein ekspresyonunun durumu incelenmiştir. Olgularımızdan sadece üçünde (SOT, KEOT, EOGT) spesifik boyanma saptanmamıştır (resim 1). Epitelial odontojenik ghost cell tümör olgusunda, sadece Ghost hücrelerinde belirlenen S-100 reaktivitesi, önceden Günhan ve arkadaşları tarafından bildirilmiş, bu ekspres-yonun Ghost hücrelerinin mineralizasyonu ile ilgili olabileceği öne sürülmüştür (3). Diğer iki olgudaki Langerhans hücresi varlığı, Asano ve arkadaşlarının görüşünü destekler niteliktedir. Her iki tümörde de proliferatif aktivitenin oldukça düşük bulunduğu görülmektedir.

  Vimentin ekspresyonunun bazı epitelial tümörler de özellikle keratinle koeksprese olduğu bilinmektidir (4). Kistik ameloblastoma olgularımızın birinde; epitelin bazal tabaka hücrelerinde (resim 2), adenomatoid odontojenik tümör olgumuzda; epitelin bazal tabakasındaki skuamoid hücrelerde ve adenoid komponenti oluşturan tüm hücrelerde (resim 3) anti-vimentin reaktivitesi saptanmıştır. Yamamoto ve arkadaşları, odontojenik tümör olgularında vimentin ekspresyonu saptadıklarını bildirmişler, histolojik bulgularla birlikte değerlendirildiğinde; bu alanlardaki hücrelerin dental papilla benzeri hücreler olabileceğini öne sürmüşlerdir (5). Bizim olgularımızda, boyanma bulunan alanlarda, histolojik olarak dental papilla benzeri alan görülmemiştir.

  Bazı odontojenik tümörlerin cinsiyete göre dağılımının farklı olması, bu lezyonlarda östrojen progesteron reseptör protein ekspresyonunu incelemenin yararlı olabileceğini düşündürmüştür. Ancak; olgularımızın hiçbirinde östrojen veya proges-tron reseptör proteini ekspresyonu saptanmamıştır.

  Oral lezyonlarda sitokeratin ekspresyonunun epitel diferansiyasyonu ve proliferasyon aktivitesi konusunda yararlı bilgiler verebileceği öne sürülmüştür (6). Olgularımızda, düşük molekül ağırlıklı sitokeratin ekspresyonunun tüm ameloblastoma olgularında diffüz ve şiddetli boyanma ile karakterli olduğu (resim 4); AF, SOT, AOT olgularında ise sadece basal tabaka hücrelerinde reaktivitenin bulunduğu görülmektedir. Son üç olguda PCNA reaktivitesi, öncekilere oranla daha azdır. Düşük moleküler odontojenik tümörlerde diffüz, diğerlerinde ise sadece bazal tabakada ekspresyon göstermektedir. Bu nedenle, düşük molekül ağırlıklı sitokeratin ekspresyonunun, diferansiyasyon ve proliferatif aktivite konusunda faydalı bilgiler verebileceği düşünülmektedir.

  Yüksek molekül ağırlıklı sitokeratin, iki olgu dışında diffüz reaktivite vermiştir. İki olguda (A, SOT) sadece epitelin üst tabakalarında (resim 5), bir olguda (EOGT), sadece Ghost hücrelerinde pozitif boyanmanın saptanması bu marker’ın ke-ratinizasyon ve diferansiyasyon konusundaki incelemelerde, düşük molekül ağırlıklı sitokeratin ekspresyonunun tamamlayıcı nitelikte olduğunu göstermektedir.

  Elde edilen sonuçların, histogenezis ve biolojik davranışı açıklamada yeterli olmadığı, özellikle follow-up bilgileri ve daha fazla sayıda olgu ile yapılacak çalışmaların daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Kanımızca, mevcut bulgular, bu çalışmalara yol gösterici niteliktedir.


  Click Here to Zoom
  Şekil 1:


  Click Here to Zoom
  Şekil 2:


  Click Here to Zoom
  Şekil 3:


  Click Here to Zoom
  Şekil 4:


  Click Here to Zoom
  Şekil 5:

 • Top
 • Abstract
 • Introduction
 • Methods
 • Results
 • Discussion
 • References
 • References
   1. Asano M, Tagahashi T, Kusama K et al A variant of calcifying epithelial odontogenic tumor with Langerhans cells. J Oral Pathol Med, 1990; 19: 430-434.
   2. Tsujitani S, Furukawa T, Tamada R, Okamura T, Yasumoto K, Sugimachi K. Langerhans cells and prognosis in patients with gastric carcinoma. Cancer, 1987; 59: 5501-505.
   3. Günhan Ö. Celasun B, Can C, Finci R. The nature of Ghost cell in calcifying odontogenic cyst: An immunohistochemical study. Ann Dent 1993; 52: 30-33.
   4. Azumi N, Battifora H. The distribution of vimentin and keratin in epithelial and non-epithelial neoplasms. A comprehensive immunohistochemical study on formalin and alcohol-fixed tumors. Am J Clin Pathol, 1987; 88: 286-296.
   5. Yamamato K, Yoneda K, Yamamoto T et al. An immunohistochemical study of odontogenic mixed tumours. Eur J Cancer B Oral Oncol, 1995; 31B: 122-128,
   6. Semba I, Kitano M, Mimura T et al Glanduler odontogenic cyst: analysis of cytokeratin expression and clinicopathological features. J Oral Pathol Med, 1994; 23: 377-382.
 • Top
 • Abstract
 • Introduction
 • Methods
 • Results
 • Discussion
 • References
 • [ Top ] [ Abstract ] [ PDF ] [ E-Mail to Editor ]