Turkish Journal of Pathology - 1996; 12(1) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1996; 12(1) 1300-0705 January 1996 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[NAZAL POLİPLERİN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÖZELLİKLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1200 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 009 1996-01-01 006 Original Article <![CDATA[VULVA YERLEŞİMİ GÖSTEREN BİR SİRİNGOMA VAKASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1201 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 011 1996-01-01 010 Original Article <![CDATA[ÇOĞALAN EHRLICH ASCITES TÜMÖR HÜCRELERİNDE TİMİDİN DAMGALANMA İNDEKSİ VE AgNOR DEĞERLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1202 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 013 1996-01-01 011 Original Article <![CDATA[ADRENAL KİSTLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1203 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 015 1996-01-01 014 Original Article <![CDATA[AKCİĞERİN SKLEROZAN HEMANJİOMU (4 VAKA ÜZERİNDE HİSTOPATOLOJİK İNCELEME)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1204 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 017 1996-01-01 016 Original Article <![CDATA[BÖBREK ALLOGRAFTLARININ TAKBİNDE HİSTOPATOLOJiK DEĞERLENDİRME VE MORFOLOJİNİN KLİNİKLE UYUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1205 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 020 1996-01-01 018 Original Article <![CDATA[GASTRİT SINIFLAMASINDA SYDNEY SİSTEMİ (DERLEME)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1206 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 024 1996-01-01 020 Original Article <![CDATA[MALİGN PERİTONEAL MEZOTELYOMA (BİR OLGU NEDENİYLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1207 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 025 1996-01-01 024 Original Article <![CDATA[DALAĞIN PRİMER ANJİOSARKOMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1208 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 027 1996-01-01 026 Original Article <![CDATA[SUBKÜTAN YERLEŞTİRİLEN KALSİYUM KARBONATIN (BİOSFER®) HEMOPOETİK ORGANLAR, BÖBREK VE BEYİN DOKULARININ DİSTROİK OSSİFİKASYONU (DO) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (DENEYSEL BİR ÇALIŞMA)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1209 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 030 1996-01-01 028 Original Article <![CDATA[MİDENİN İNFLAMATUAR FİBROİD POLİPİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1210 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 031 1996-01-01 030 Original Article <![CDATA[BENİGN OVARİAN STROMAL TÜMÖRLER FİBROM VE TEKOMLAR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1211 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 034 1996-01-01 032 Original Article <![CDATA[PCNA (PROLİFERATİNG CELL NUCLEAR ANTİGENE) IMMUNOHİSTOKİMYASAL BOYANMASI VE AgNORs' UN MEME KARSİNOMUNDA PROGNOZU BELİRLEMEDEKİ ROLÜ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1212 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 038 1996-01-01 035 Original Article <![CDATA[BAKTERİYEL VAGiNiT'TE CLUE-CELL PARAMETRESİNİN TANISAL DEĞERİ: 186 OLGU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1213 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 040 1996-01-01 038 Original Article <![CDATA[BİR MYASTHENİA GRAVİS OLGUSUNDA TİMOLİPOMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1214 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 043 1996-01-01 041 Original Article <![CDATA[MALİGN MELANOMADA p53 TÜMÖR SÜPRESÖR GEN VE PROLIFERATING CELL NUCLEAR ANTIGEN EKSPRESYONLARI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1215 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 046 1996-01-01 044 Original Article <![CDATA[DENEYSEL KEMİK DEFEKTLERİNE UYGULANAN İKİ FARKLI MEMBRANIN KEMİK VE ÇEVRE DOKU ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1216 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 049 1996-01-01 046 Original Article <![CDATA[MEME KARSiNOMLARINDA PROLİERATİNG CELL NUCLEAR ANTİGEN'İN (PCNA) PROGNOSTİK ÖNEMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1217 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 052 1996-01-01 050 Original Article <![CDATA[AĞIZ İÇİ PLEKSİFORM NÖROFİBROMU (OLGU BİLDİRİSİ)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1218 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 054 1996-01-01 053 Original Article <![CDATA[İNVAZİV MEME KARSİNOMLARINDA nm23/NDPK-A PROTEİN VARLIĞININ LENF GANGLİONU METASTAZI İLE İLİŞKİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1219 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 060 1996-01-01 055 Original Article <![CDATA[ODONTOJENİK MİKSOMLAR: 3 vakada histopatolojik, histokimyasal ve ultrastrüktürel çalışma]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1220 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 063 1996-01-01 061 Original Article <![CDATA[DEV ODONTOJEN FİBROMİKSOM OLGU BİLDİRİMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1221 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 065 1996-01-01 063 Original Article <![CDATA[YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİNDE DNA ANALİZİ VE PROLİFERASYON İNDEKSİNİN TANIDAKİ YERİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1222 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 067 1996-01-01 066 Original Article <![CDATA[FEMUR ALT UÇ YERLEŞİMLİ BİR PRİMER KEMİK LEİOMYOSARKOM OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1223 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 069 1996-01-01 068 Original Article <![CDATA[MEMENİN LİPİD SEKRETE EDEN KARSİNOMU (BİR OLGUDA IŞIK, ELEKTRON MİKROSKOPİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1224 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 071 1996-01-01 070 Original Article <![CDATA[ERKEK MEMESİNDE "MAMMARY DUCT ECTASİA"]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1225 1996-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 12 073 1996-01-01 072 Original Article