Turkish Journal of Pathology - 1997; 13(2) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1997; 13(2) 1300-0705 April 1997 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[ENDOMETRİAL STROMAL SARKOMLAR (6 OLGU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1278 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 006 1997-04-01 004 Original Article <![CDATA[SERVİKOVAGİNAL YAYMA PREPARATLARINDA FARKLI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1279 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 009 1997-04-01 007 Original Article <![CDATA[İKİ RENAL LEİYOMİYOM OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1280 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 011 1997-04-01 010 Original Article <![CDATA[SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLERDE NÜKLEOLAR ORGANİZER BÖLGELER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1281 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 015 1997-04-01 012 Original Article <![CDATA[OTOPSİ OLGU SUNUMU (AKONDROPLAZİ)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1282 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 017 1997-04-01 016 Original Article <![CDATA[İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİ NEDENİYLE KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİ ALAN HIV NEGATİF BİR OLGUDA İNVAZİV ASPERGİLLOSİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1283 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 020 1997-04-01 018 Original Article <![CDATA[BİRİNCİ TRİMESTIR SPONTAN ABOSTUSLARININ HİSTOPATOLOJİK VE MORFOMETRİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1284 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 026 1997-04-01 021 Original Article <![CDATA[GASTRİK LİPOMA: BİR OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1285 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 028 1997-04-01 027 Original Article <![CDATA[150 KALP BİYOPSİSİNDE REJEKSİYON BULGULARININ STANDART ISHT DERECELEME SİSTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU TABLOYA EŞLİK EDEN MORFOLOJİK ÖZELLİKLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1286 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 032 1997-04-01 029 Original Article <![CDATA[ALLOGRAFT BİYOPSİSİ YAPILMIŞ 108 RENAL TRANSPLANTASYON HASTASININ KLİNİKO-PATOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1287 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 036 1997-04-01 033 Original Article <![CDATA[FETİNOİNE BAĞLI BİR PSÖDOLENFOMA OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1288 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 038 1997-04-01 037 Original Article <![CDATA[PROLIFERATING CELL NUCLEAR ANTIGEN (PCNA)'IN MEME İNVAZİV DUKTAL KARSİNOMLARINDA PROGNOSTİK ÖNEMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1289 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 043 1997-04-01 039 Original Article <![CDATA[SJÖRGEN SENDROMUNDA GELİŞEN BİR NON-HODGKİN LENFOMA OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1290 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 045 1997-04-01 044 Original Article <![CDATA[MESANE YERLEŞİMLİ PRİMER LEİYOMİYOSARKOM VAKASI (BİR VAKA DA HİSTOPATOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1291 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 047 1997-04-01 046 Original Article <![CDATA[KOROİD PLEKSUS KARSİNOMU (BİR VAKA NEDENİYLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1292 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 049 1997-04-01 048 Original Article <![CDATA[POSTMENOPOZAL KANAMALARDA ULTRASONOGRAFİK OLARAK ENDOMETRİAL KALINLIK ÖLÇÜMLERİNİN MALİGNİTE TAYİNİNDEKİ ETKİNLİĞİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1293 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 052 1997-04-01 050 Original Article <![CDATA[PELVİS RENALİSTE MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMA (İNTESTİNAL TİP)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1294 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 054 1997-04-01 053 Original Article <![CDATA[EWİNG SARKOMU/PRİMİTİF NÖROEKTODERMAL TÜMÖR GRUBUNDA MIC-2 ANTİJEN POZİTİFLİĞİN TANIDAKİ YERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1295 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 057 1997-04-01 055 Original Article <![CDATA[MECKEL•GRUBER SENDROMU (OTOPSİ OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1296 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 059 1997-04-01 058 Original Article <![CDATA[LARİNKSİN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMUNDA DNA İÇERİĞİ VE C-ERBB-2 PROTEİN İMMÜNOREAKTİVİTESİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ: BİR HÜCRE GÖRÜNTÜ ANALİZİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1297 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 062 1997-04-01 060 Original Article <![CDATA[İNTRASİTOPLAZMİK KRİSTALOiD BENZERI YAPILAR GÖSTEREN PÜR TESTİKÜLER RABDOMYOSARKOMA: IŞIK MİKROSKOBİK, İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE ULTRASÜTRÜKTÜREL BULGULARLA BİR OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1298 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 066 1997-04-01 063 Original Article <![CDATA[MEME ADENOLİPOMLARI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1299 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 069 1997-04-01 067 Original Article <![CDATA[OVERİN PRİMER SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1300 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 071 1997-04-01 070 Original Article <![CDATA[İSTANBUL ADLİ TIP KURUMUNDA 1991-1995 YILLARI ARASINDA NEGATİF SONUÇLANAN OTOPSİLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1301 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 077 1997-04-01 072 Original Article <![CDATA[338 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRÜNÜN WHO-1993 SINIFLANDIRMA SİSTEMİNE UYARLANMASI VE DEMOGRAFİK VERİLERİN SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1302 1997-04-01 Turkish Journal of Pathology 2 13 080 1997-04-01 078 Original Article