Turkish Journal of Pathology - 1998; 14(1) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1998; 14(1) 1300-0705 January 1998 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[ADLİ OTOPSİLERDE KARACİĞER HİSTOPATOLOJİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1303 1998-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 14 005 1998-01-01 003 Original Article <![CDATA[ADLİ OTOPSİLERİN KARACİĞERİNDE HBsAg POZİTİFLİĞİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1304 1998-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 14 008 1998-01-01 006 Original Article <![CDATA[ADENOMATOİD ODONTOJENİK TÜMÖR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1305 1998-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 14 010 1998-01-01 009 Original Article <![CDATA[UNİLATERAL MULTİKİSTİK DİSPLASTİK BÖBREK (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1306 1998-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 14 012 1998-01-01 011 Original Article <![CDATA[BİR OLGU NEDENİYLE BRUSELLOZDA KEMİK İLİĞİ TUTULUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1307 1998-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 14 014 1998-01-01 013 Original Article <![CDATA[VEZİKULA SEMİNALİS AMİLOİDOZU (14 VAKADA HİSTOKİMYASAL VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL İNCELEME)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1308 1998-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 14 016 1998-01-01 015 Original Article <![CDATA[PANKREASIN MÜSİNÖZ KİSTİK TÜMÖRLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1309 1998-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 14 020 1998-01-01 017 Original Article <![CDATA[KEMELERDE FORMALDEHİDİN LD50 DEĞERİNİN VE ORGANLARDA HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN SAPTANMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1310 1998-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 14 025 1998-01-01 021 Original Article <![CDATA[BCG'YE BAĞLI GENERALİZE LENFADENİT OLGUSUNDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ VE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1311 1998-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 14 027 1998-01-01 026 Original Article <![CDATA[MASİF OVER ÖDEMİ: BİR OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1312 1998-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 14 029 1998-01-01 028 Original Article <![CDATA[HETEROTOPİK PERİNEAL İNTESTİNAL MUKOZA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1313 1998-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 14 031 1998-01-01 030 Original Article <![CDATA[BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ OLGULARDA HİSTOLOJİK PROSTATİT YAYGINLIĞI VE SERUM PSA, PSAD İLİŞKİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1314 1998-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 14 034 1998-01-01 032 Original Article <![CDATA[TÜMÖRLÜ VE TÜMÖRSÜZ MESANELERDE MAST HÜCRE DAĞILIMI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1315 1998-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 14 036 1998-01-01 035 Original Article <![CDATA[MATÜR KİSTİK TERATOMDAN KÖKEN ALMIŞ OVERİN PRİMER YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMU (İKİ VAKA NEDENİYLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1316 1998-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 14 038 1998-01-01 037 Original Article <![CDATA[NORMAL, NEFROGENEZİS EVRESİNDE, KİSTİK VE NEOPLASTİK BÖBREKLERDE LEKTİN (CONCANAVALİN A VE PEANUT AGLÜTİNİN) DAĞILIMININ KIYASLAMALI DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1317 1998-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 14 043 1998-01-01 039 Original Article <![CDATA[TUBAL GEBELİKLE BİRLİKTE TUBA SEROZASINDA ADENOİD METAPLAZİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1318 1998-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 14 045 1998-01-01 044 Original Article