SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2017, Volume 33, Number 2     
1633 articles found.
 • ORD. PROF. DR. PHİLİPP SCHWARTZ’IN (1894-1977) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE PATOLOJİ EĞİTİMİNE KATKILARI
       Arın NAMAL
 • MEMENİN İNTRADUKTAL HİPERPLAZİLERİ (İDH), ATİPİK İNTRADUKTALHİPERPLAZİLERİ (AİDH) VE İN SİTU DUKTAL KARSİNOMLARININ (DCIS) AYIRICI TANISINDALMW-CK VE HMW-CK (CK-BetaE12) KULLANIMININ ÖNEMİ
       Süheyla E. GÜLTEKİN, A. Pınar TUZLALI, Ayşenur A. İĞDEM, Elife ŞAHAN, Seza TETİKKURT, Nusret ERDOĞAN
 • ZEYNEP KAMİL HASTANESİ’NDE 2000-2002 YILLARI ARASINDA YAPILAN OVER “FROZEN SECTION” DEĞERLENDİRMELERİ VE TANI GÜÇLÜĞÜ YARATAN TÜMÖRLER
       Gözde KIR
 • ASCUS, LSIL VE HSIL TANILARININ SİTO-HİSTOLOJİK KORELASYONU, BETHESDA 2001 ASCUS ALT GRUPLARININ İRDELENMESİ
       Gözde KIR, Ateş KARATEKE, Fügen AKER
 • OSTEOSARKOMDA TELOMERAZ VE Kİ-67 EKSPRESYONU (35 VAKADA KLİNİKOPATOLOJİK İNCELEME)
       Bilge BİLGİÇ
 • RADYASYON KOLİTİ ÖN TANISI İLE GELEN BİYOPSİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Özlem CANÖZ, Serdar SOYUER, Şebnem GÜRSOY, Işın SOYUER, Fatma TOKAT
 • LENFOMATOİD PAPÜLÖZ TAKLİTÇİLERİ: SKABİYOZ VE MOLLUSKUM KONTAGİYOZUM
       Nimet AKBAŞ, Nesimi BÜYÜKBABANİ, Can BAYKAL, Yeşim KARAGENÇ
 • ELASTOFİBROM (İKİ OLGU SUNUMU)
       Ümit ÇOBANOĞLU, Havvanur TURGUTALP, Şafak ERSÖZ, Yavuz ÖZORAN
 • MAFFUCCİ SENDROMU: RADYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR (OLGU SUNUMU)
       Mehmet H ATALAR, Orhan SOLAK, Mübeccel ARSLAN, Fahrettin GÖZE, Esin YILDIZ
 • OVERİN ENDOMETRİOİD ADENOFİBROMU (OLGU SUNUMU)
       Nilgün KAPUCUOĞLU, Şerife AYDIN, Özden ÇANDIR
 • PAPİLLER KRANİOFARİNGİOMA VE TANISAL YAKLAŞIMI (OLGU SUNUMU)
       Pınar KARABAĞLI, Berrin GÜÇLÜER, Aynur SÜTLÜAŞ
 • NÖROFİBROMATOZİS EŞLİĞİNDE NON-SPORADİK ADRENAL KOMPOZİT FEOKROMOSİTOM (FEOKROMOSİTOM-GANGLİONÖROM BİRLİKTELİĞİ) (OLGU SUNUMU)
       Zuhal GÜCİN, Melih Özgün GEÇER, Bilgin AKSOY
 • TÜKRÜK BEZİ İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİ (39 OLGUDA SİTO-HİSTOPATOLOJİK KORELASYON)
       Sevgiye KAÇAR ÖZKARA, Kürşat YILDIZ
 • YUMUŞAK DOKU VE KEMİK İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİ DENEYİMLERİMİZ (56 OLGUDA SİTO-HİSTOPATOLOJİK KORELASYON)
       Sevgiye KAÇAR ÖZKARA, Bahar MÜEZZİNOĞLU, Kürşat YILDIZ
 • MEME İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİLERİNDE “GERÇEK GRİ ZON
       Türkan REZANKO, Nüket TUYAN, Filiz DAĞ, Sinem AYDIN ERGUN
 • MEME KARSİNOMUNDA c-erbB-2 (HER-2/neu) EKSPRESYONUNUN DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
       Şeyda ERDOĞAN, Melek ERGİN, İlhan TUNCER
 • KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA MÜSİN İÇERİĞİ
       Nihal KILINÇ, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM, Mehmet ÖZAYDIN, Gülşen YILMAZ, İ. Hamdi KARA
 • RETİNOBLASTOMDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN KLİNİKOPATOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ
       Işıl PAKİŞ, Cuyan DEMİRKESEN, Murat YOLAR, Gültekin KANER
 • MOLEKÜLER ANALİZLER İÇİN HÜCRE ÖRNEKLEMESİNE BAŞLARKEN: LAZER YARDIMLI MİKRODİSEKSİYON VE BİR DOWN-STREAM UYGULAMASI
       Hüseyin BALOĞLU, Turgut AYDIN, Şükrü YILDIRIM, Zafer KÜÇÜKODACI, İsmail YILMAZ
 • POST-İNFANTİL DEV HÜCRELİ HEPATİT
       Mine G. GÜLLÜOĞLU, Uğur ÇEVİKBAŞ, Kadir DEMİR, Atilla ÖKTEN
 • LOW-GRADE FİBROMİKSOİD SARKOM: 3 OLGU SUNUMU
       Mustafa KÖSEM
 • PAROTİSTE İLK TANISI PLEOMORFİK ADENOM OLAN EPİTELYAL-MYOEPİTELYAL KARSİNOM (OLGU SUNUMU)
       Kemal BEHZATOĞLU, Canan TOPÇUOĞLU, Burak BAHADIR, Nilsen Yıldırım BAHADIR, Erol Rüştü BOZKURT
 • OVERDE LEİOMYOM (OLGU SUNUMU)
       Derya GÜMÜRDÜLÜ, Gülfiliz GÖNLÜŞEN, Cansun DEMİR, Kuddusi PANCAROĞLU
 • FİBRO-ANJİO-LİPOMATÖZ HAMARTOM (OLGU SUNUMU)
       Çiğdem TOKYOL, Fatma AKTEPE, Sezgin YILMAZ, Fatma Hüsniye DİLEK
 • NEVO-MELANOSİTER LEZYONLARDA DEĞiŞİK DİFERANSİYASYON ANTİJENLERİNİN DUYARLILIK ve ÖZGÜNLÜĞÜ: MART-1/Melan-A, TİROZİNAZ ve HMB45’in S100 ve NKI/C3 ile KARŞILAŞTIRILMASI*
       Nesimi BÜYÜKBABANİ
 • OVERİN PRİMER VE METASTATİK KARSİNOMLARININ AYIRICI TANISINDA İMMUNHİSTOKİMYANIN DEĞERİ
       Ekrem YAVUZ, Çağlar ÇAKIR, Nimet AKBAŞ, Sıtkı TUZLALI, Faruk TAŞ, Rıdvan İLHAN, Altan İPLİKÇİ
 • TONSİLLA PALATİNANIN BENİGN HİSTOPATOLOJİK LEZYONLARI: 1220 OLGUNUN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
       Suna ERKILIÇ, Abdullah AYDIN, Nazım Emrah KOÇER
 • PRİMER TİMİK KARSİNOM: İKİ OLGU SUNUMU
       Nil ÇULHACI, Muhan ERKUŞ, Edi LEVİ, Meral UYAR, Serdar ŞEN
 • OVERİN DÜŞÜK MALİGN POTANSİYELLİ TRANSİZYONEL HÜCRELİ TÜMÖRÜ (OLGU SUNUMU)
       Seyran YİĞİT, Demet ETİT, Ayşegül (AKDER) SARI, Aşkın YILDIZ
 • OVER ADENOSARKOMU (OLGU SUNUMU)
       Seyran YİĞİT, Murat DOĞAN, Aylin ÇALLI, Külal ÇUKUROVA
 • HELİKOBAKTER PİLORİ GASTRİTLERİNDE İNTESTİNAL METAPLAZİ ALTGRUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: GOMORİ’NİN ALDEHİD FUKSİN BOYASININ KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
       Semin AYHAN, Mehmet Akif DEMİR, Aydın İŞİSAĞ, Murat SARUÇ, Nurten KÜÇÜKMETİN, Hakan YÜCEYAR
 • NÖROBLASTOM OLGULARIMIZIN MODİFİYE SHİMADA YÖNTEMİYLE HİSTOPATOLOJİK SINIFLANDIRILMASI (35 OLGU, RETROSPEKTİF ÇALIŞMA)
       Safiye AKTAŞ, Ragıp ORTAÇ, Gülden DİNİZ, Ayşe ERBAY, İrfan KARACA, Nazihat KIZILAY, Canan VERGİN
 • PLASENTAL DEMİR DEPOLANMASI: FETAL ANOMALİ VE MOLAR GEBELİKTEKİ ANLAMI
       Levent YILDIZ, Oğuz AYDIN, Kamile KURT, Sancar BARIŞ, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR
 • HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ’NDE 1994-1998 YILLARI ARASINDA YAPILAN İNTRAOPERATİF PATOLOJİ KONSÜLTASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Neşe KARADAĞ, Önder PEKER
 • TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ: 142 OLGUNUN HİSTOPATOLOJİK TİP, YERLEŞİM YERİ, YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIM ANALİZİ
       Murat ALPER, Tahir E. PATIROĞLU, Olcay BELENLİ
 • PRİMER TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİNİN HİSTOPATOLOJİK TANI ÖZELLİKLERİ (130 OLGU)
       Banu LEBE, Sülen SARIOĞLU, Uğur PAPUCCUOĞLU
 • İN SİTU VE İNVAZİV MEME KANSERLERİNDE C-erbB-2’NİN DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
       Nagehan ÖZDEMİR BARIŞIK, Nilüfer ONAK KANDEMİR, Aylin EGE GÜL, Sibel ŞENSU, Dilek YAVUZER, Nimet KARADAYI
 • RENAL AMİLOİD BİRİKİMLERİNİN TAYİNİNDE KONGO KIRMIZISI FLÖRESANSI
       Sait ŞEN, Yeşim ERTAN, Gülçin BAŞDEMİR
 • PLASENTAL KORANGİOMLAR
       Sare KABUKÇUOĞLU, Ülkü ÖNER, Nilüfer TEL, Dilek İLGİCİ, Turgay ŞENER
 • KOLOREKTAL ADENOMLARDAKİ HGM VE MUC2 MÜSİN DEĞİŞİKLİKLERİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI VE KARSİNOM GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ (54 OLGU)
       Banu LEBE, Ali KÜPELİOĞLU
 • OSTEOKONDRODİSPLAZİLİ İKİ FETUS OTOPSİSİ
       Bahar KILIÇARSLAN, H. Elif PEŞTERELİ, Sevim ÖZTEKİN, Saim YILMAZ, Şeyda KARAVELİ
 • ASTROBLASTOM: OLGU SUNUMU
       İlhan ELMACI, İclal GÜRSES, Özlem KURTKAYA, Aydın SAV, M. Necmettin PAMİR
 • PEDİKÜLLÜ EPİTELOİD ANGİOMYOLİPOM
       Nil ÜSTÜNDAĞ, Nesrin UYGUN, Sergülen DERVİŞOĞLU, Semiha BATTAL HAVARE, Gülşen ÖZBAY, Yusuf ÇİÇEK
 • DESMOPLASTİK SPİTZ NEVÜS: BİR OLGU SUNUMU
       Fatma AKTEPE, Yavuz DEMİR, Pınar FIRAT
 • PEDİATRİK BİR OLGU ÇERÇEVESİNDEN MALİGN BÖBREK TÜMÖRLERİNİN PANORAMASI
       Gülden DİNİZ, Ragıp ORTAÇ, Safiye AKTAŞ
 • KONJENİTAL ANOMALİLER: TANIMLAMA, SINIFLAMA, TERMiNOLOJİ VE ANOMALİLİ FETUSUN İNCELENMESİ
       Figen AKSOY
 • SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİNİN İNTRAOPERATİF ACİL TANISINDA SİTOLOJİNİN TANI DEĞERİ
       Ümit ÜNÜVAR ATILMIŞ, Fügen VARDAR AKER, Pembegül GÜNEŞ, Önder PEKER
 • VAJİNAL İNFEKSİYONLARIN TANISINDA SERVİKAL SİTOLOJİ VE GRAM BOYASI SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
       Çiğdem TOKYOL, Orhan Cem AKTEPE, Fatma AKTEPE, Mustafa ALTINDİŞ, Fatma Hüsniye DİLEK
 • MECKEL - GRUBER SENDROMU: DÖRTOTOPSİ OLGUSUNUN İNCELENMESİ
       Derya GÜMÜRDÜLÜ, Melek ERGİN, Aysun UĞUZ, Filiz BOLAT, Nurdan TUNALI
 • MECKEL SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU
       Sema ÖZUYSAL, Yalçın KİMYA
 • ERİŞKİN HASTADA SEREBELLAR GANGLİOGLİOM (OLGU SUNUMU)
       İlhan ELMACI, Fatih BAYRAKLI, Özlem KURTKAYA, Selçuk PEKER, Aydın SAV, Necmettin PAMİR
 • ORAL MUKOZANIN EOZİNOFİLİK ÜLSERİ: RİGA - FEDE HASTALIĞI (OLGU SUNUMU)
       Muharrem BİTİREN, Mehmet S. GÜREL, H. İlyas ÖZARDALI
 • TESTİSTE EPİDERMOİD KİST (OLGU SUNUMU)
       Kemal BEHZATOĞLU, Burak BAHADIR, Gökhan TOKTAŞ, Cabbar SARI, Yaşar ÜNLÜ, Canan TOPÇUOĞLU
 • TÜMÖRAL ANJİOGENEZİS
       Sema ÖZUYSAL
 • GERÇEK HERMAFRODİT
       Mehmet MÜDERRİSZADE, Tarık İZBUL, Sonuç BÜYÜK, Savaş ÖZYİĞİT
 • DİETİLSTİLBESTROL UYGULANAN FARELERDE KROMOZOMAL ABERASYONLAR VE GENİTAL HİSTOPATOLOJİLERİNİN İNCELENMESİ
       İsmihan GÖZE, Fahrettin GÖZE, Ahmet ÇOLAK
 • PREEKLAMPSİLİ OLGULARIN TERM PLASENTALARINDA VİLLÖZ TROFOBLAST PROLİFERASYONUNUN İNCELENMESİ
       Gülsüm Özlem ELPEK, Şeyda KARAVELİ, Bio. MSc. Nuran KELEŞ
 • İN SİTU HİBRİDİZASYON YÖNTEMİ İLE MESANENİN DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMLARINDA HPV TARAMASI
       Handan KAYA, Esin KOTİLOĞLU, Gülsün EKİCİOĞLU, Süheyla Uyar BOZKURT, Sevgi KÜLLÜ
 • AMİLOİD GUATR’DA DİFFÜZ YAŞ İNFİLTRASYONU
       Banu BİLEZİKÇİ, Asuman Nihan HABERAL, Beyhan DEMİRHAN
 • KRONİK CHEPATİT OLGULARINDA İNTERFERON TEDAVİ YANITINDA DEMİR DAĞILIMI VE FİBROZİS SKORUNUN ROLÜ
       Çiğdem Ataizi ÇELİKEL, Osman ÖZDOĞAN, Funda EREN, Erol AVŞAR
 • JİNEKOMASTİ OLGULARINDA ÖSTROJEN VE PROGESTERON RESEPTÖR DAĞILIMLARI (40 OLGU)
       Banu LEBE, E. Burçin TUNA, Emek ÖZEN
 • MEME DOKUSUNDA FOKAL GEBELİK BENZERİ (PSÖDO-LAKTASYONEL) DEĞİŞİKLİKLER (11 OLGU)
       E. Burçin TUNA, Feza KIRIMCA, Banu LEBE, Esra ÖZKARA, Tülay CANDA
 • MALİGN MELANOM İLE SPİTZ NEVUS VE ATİPİK SPİTZ TÜMÖR AYRIMINDA Kİ-67 VE P53’ÜN DEĞERİ
       Taner AKALIN, Ayla YÜCETÜRK, Gülşen KANDİLOĞLU
 • AGRESİF ANJİOMİKSOM: OLGU SUNUMU
       Muhan ERKUŞ, A. Rıza ODABAŞI, Emel DİKİCİOĞLU, Ergün ONUR
 • MERSİN İLİNDE 1989-1999 YILLARI ARASINDA GÖRÜLEN KADIN GENİTAL SİSTEM TÜMÖRLERİNİN DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ayşe POLAT, Özlem AYDIN, Duygu DÜŞMEZ
 • MESANENİN DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ PAPİLLOM VE KARSİNOMLARINDA AgNOR VE MİTOTİK İNDEKS YÖNTEMLERİNİN TÜMÖR GRADE’İ İLE İLİŞKİSİ
       Şahande ELAGÖZ, Handan AKER, Ender DÜZCAN, Ziynet ÇINAR
 • MESANENİN DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ PAPİLLOM VE KARSİNOMLARINDA AgNOR VE MİTOTİK İNDEKS YÖNTEMLERİNİN TÜMÖR STAGE’İ İLE İLİŞKİSİ
       Şahande ELAGÖZ, Handan AKER, Ender DÜZCAN, Ziynet ÇINAR
 • MERSİN İLİNDE KANSER SIKLIĞI VE DAĞILIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
       Özlem AYDIN, Ayşe POLAT, Duygu DÜŞMEZ, Reyhan EĞİLMEZ
 • PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA P53 EKSPRESYONU: HİSTOPATOLOJİK PARAMETRELER VE APOPTOZ İLE İLİŞKİSİ
       Çiğdem ATAİZİ ÇELİKEL, Handan KAYA, Bio. Msc. Gülsün EKİCİOĞLU, Sevgi KÜLLÜ
 • MEMENİN İNTRADUKTAL PAPİLLOMUNDA ATİPİK EPİTELYAL HİPERPLAZİ VARLIĞININ PROGNOSTİK ÖNEMİ
       Beyhan DEMİRHAN, Pınar KAYNAK, Banu BİLEZİKÇİ, Yücel GÜNGEN, Hüsnü A. GÖKSEL
 • MERKEL HÜCRELİ KARSİNOM (BEŞ OLGU SUNUMU)
       M. Akif DEMİR, Taner AKALIN, Sait ŞEN, Gülşen KANDİLOĞLU
 • EPİTELOİD SARKOM (BEŞ VAKADA KLİNİKOPATOLOJİK VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL BULGULAR)
       Bilge BİLGİÇ, Misten DEMİRYONT, Harzem ÖZGER, Neşe KARADAĞ, Türker ÖZKAN
 • GASTRİK KARSİNOİD TÜMÖR (İKİ OLGU SUNUMU)
       Muhan ERKUŞ, Murat B. ALKANAT, Müge TUNÇYÜREK
 • PLEVRANIN SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖRÜ (BİR OLGU SUNUMU)
       Suna ERKILIÇ, İbrahim SARI, Bülent TUNÇ ÖZGÜR
 • AKCİĞERİN EVRE IIIA-N2 YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMLARINDA KANTİTATİF HİSTOPATOLOJİ VE Kİ-67 ENDEKSİ (STEREOLOJİK OLARAK ÖLÇÜLEN ORTALAMA NÜKLEER HACMİN VE HASTA YAŞININ PROGNOSTİK DEĞERİ)
       Gülsüm Özlem ELPEK, Gülay ÖZBİLİM, Hadice Elif PEŞTERELİ, Levent DERTSİZ, Necdet ÖZ, Abid DEMİRCAN
 • GEBELİK LUTEOMASI
       Shahrbanoo NABAEİ, Leyla CİNEL, Çiğdem TOKYOL
 • TİROİD LOJUNDA ERİŞKİN TİP RABDOMYOM
       Ümit ÇOBANOĞLU, A. Kadir REİS, Yavuz ÖZORAN, Adnan ÇALIK
 • MİDE KARDİASINDAKİ KRONİK YANGINSAL İNFİLTRASYONUN ÖZELLİKLERİ, HELİKOBAKTER PİLORİ ENFEKSİYONU VE ÖZOFAJİT İLE İLİŞKİSİ
       Semin AYHAN, Mehmet Akif DEMİR, Ali Rıza KANDİLOĞLU, Murat SARUÇ, Nurten KÜÇÜKMETİN
 • YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİNİN TANISINDA TRU-CUT BİYOPSİSİNİN YERİ: 355 OLGUNUN İRDELENMESİ
       Taner AKALIN, Uğur ERTAN, Yavuz ANACAK, Ayşenur MEMİŞ, Dündar SABAH, Gülşen KANDİLOĞLU
 • KALBİN PRİMER ANJİOSARKOMU (OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ)
       Nusret AKPOLAT, Fatma Hüsniye DİLEK, Beyhan ERYONUCU
 • "PROLİFERASYON GÖSTEREN" SANTRAL NÖROSİTOMA (OLGU SUNUMU)
       İlhan ELMACI, Özlem KURTKAYA, Aydın SAV, M. Necmettin PAMİR
 • PROSTAT KARSİNOMLARINDA P53 NÜKLEER BİRİKİMİNİN KLİNİKOPATOLOJİK PROGNOSTİK PARAMATRELERLE İLİŞKİSİ
       Nilüfer ONAK KANDEMİR, Nagehan ÖZDEMİR BARIŞIK, Aylin EGE GÜL, Nusret ERDOĞAN , Dilek YAVUZER, Nimet KARADAYI
 • DESMOPLASTİK KÜÇÜK YUVARLAK HÜCRELİ TÜMÖR (ÜÇ OLGU SUNUMU)
       Taner AKALIN, Gülşen KANDİLOĞLU
 • MESANENİN NONİNVAZİV PAPİLLER ÜROTELYAL TÜMÖRLERİNİN WHO/ISUP KONSENSUS SINIFLAMASINA GÖRE YENİDEN SINIFLANDIRILMASI VE ALTGRUPLARIN P53 VE Kİ-67 EKSPRESYONLARI İLE KORELASYONU
       Zehra GÜLÇİFTÇİ, Ayşenur AKYILDIZ İĞDEM, Pınar TUZLALI, Ruhi SARI, Can ARAT, Nusret ERDOĞAN
 • SAFRA KESESİNDE PAPİLLOMATOZİS ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ ADENOKARSİNOM (OLGU SUNUMU)
       Seza TETİKKURT, Elife ŞAHAN, Ayşenur AKYILDIZ İĞDEM
 • GASTRİK BİYOPSİLERİN SYDNEY SİSTEMİNE GÖRE HİSTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ
       Hüseyin BÜYÜKBAYRAM, Ali Kemal UZUNLAR, Fahri YILMAZ, Mehmet YALDIZ, Mehmet DURSUN, Adem ARSLAN
 • İNVAZİV SERVİKS KARSİNOMLARINDA ANJİOGENEZİN PROGNOSTİK FAKTÖRLER ÜZERİNE ETKİSİ
       Özlem SARAYDAROĞLU, Semra ÖZUYSAL, Tufan BİLGİN
 • KOLOREKTAL POLİP VE KARSİNOMLARDA p53, bcl-2, c-myc OVEREKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
       Sevinç HALLAÇ KESER, Dilek YAVUZER, Nimet KARADAYI, Saime HEPDOKUYUCU, Nilüfer ONAK KANDEMİR, Aylin EGE GÜL, Nagehan ÖZDEMİR BARIŞIK
 • MEMENİN İNVAZİV MİKROPAPİLLER KARSİNOMU: KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE İNVAZİVDUKTAL KARSİNOMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
       Seyran YİĞİT, Sinem AYDIN ERGUN, Aslı KAHRAMAN
 • GASTROİNTESTİNALSTROMALTÜMÖRÜN İNCE İĞNE ASPİRASYON BULGULARI: İKİ OLGU SUNUMU
       Mine G. GÜLLÜOĞLU, Dilek YILMAZBAYHAN, Yersu KAPRAN, Koray ACARLI, Ferhunde DİZDAROĞLU
 • METAPLASTİK (LİPOMATÖZ) MENİNGİOM: İKİ OLGU SUNUMU
       Ferah KARAYEL, Büge ÖZ, Murat İNAN, Bülent CANBAZ
 • PROF. DR. MUHARREM KÖKSAL
       İlhan TUNCER
 • TESTİKÜLER TUBULER SEMİNOM: İKİ OLGU SUNUMU
       Yasemin İREN ÖZLÜK, Işın KILIÇASLAN, Nimet AKBAŞ, Veli UYSAL
 • AMNİYON SIVI EMBOLİSİNE BAĞLI ANİ ÖLÜM: OLGU SUNUMU
       Işıl PAKİŞ, Ferah KARAYEL, Arzu AKÇAY TURAN, Büge ÖZ, Gürsel ÇETİN
 • PANKREASTA MİNİMAL İNVAZİV: İNTRADUKTAL PAPİLLER MÜSİNÖZ NEOPLAZİ: OLGU SUNUMU
       Hasan GÜÇER, Ümit Seza TETİKKURT, Nusret ERDOĞAN, Okan DEMİRAY
 • KONJENİTAL/İNFANTİL FİBROSARKOM: OLGU SUNUMU
       Ümit ÇOBANOĞLU, Kadriye YILDIZ, Mehmet YILDIZ, Yavuz ÖZORAN
 • FRASER SENDROMU: OLGU SUNUMU
       Nusret AKPOLAT, Hüsnü ÇELİK, Özgen ARSLAN SOLMAZ
 • OVERDE ENDOMETRİOİD KİSTZEMİNİNDE GELİŞMİŞ DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM: OLGU SUNUMU
       Sevgiye KAÇAR ÖZKARA, Yeşim GÜRBÜZ, Cengiz ERÇİN, Osman SELÇUK
 • MULTİPL PRİMER MALİGN NEOPLAZİLER: OLGU SUNUMU
       Elife ŞAHAN, Seza TETİKKURT, Pınar TUZLALI, Nusret ERDOĞAN, Gökhan GÖKIRMAK, Mete ÇEK
 • BİR IŞIK, BİR "OKUL" VE BİR "İNSAN": PROF. DR. TALİA BALİ AYKAN (13 AĞUSTOS 1918 - 31 AĞUSTOS 2003)
       Aydın SAV
 • UTERUSUN MALİGN MİKST MÜLLERYAN TÜMÖRLERİ: 14 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
       Sema ÖZUYSAL, Şahsine TOLUNAY, Tufan BİLGİN, Eylem AKAR, Demet DEMİR, Naciye ASLANHAN
 • ATİPİK BİR SERVİKOVAJİNAL SMEARDE RAHİM İÇİ ARAÇ ÖYKÜSÜ VARSA?
       Özlem AYDIN, Ayşe POLAT, Canten TATAROĞLU
 • HETEROTOPİK PANKREAS VE OLASI KOMPLİKASYONLARI: ÜÇ OLGU SUNUMU
       Ahmet KOCAKUŞAK, Ömer Faruk ATAY, Soykan ARIKAN, Oruç ŞENTÜRK, Ahmet Fikret YÜCEL
 • KEMİĞİN BENİGN FİBRÖZ HİSTİYOSİTOMU: İKİ OLGU SUNUMU
       Canten TATAROĞLU, Ayşe POLAT, Metin ESKANDARİ, Gülfiliz GÖNLÜŞEN
 • DESMOPLASTİK MEDÜLLOBLASTOM: İKİ OLGU SUNUMU
       Mustafa Fuat AÇIKALIN, Nilüfer TEL, Dilek İLGİCİ, Murat VURAL
 • KARACİĞERİN SİLYALI ÖN BARSAK KİSTİ: OLGU SUNUMU
       İclal GÜRSES, Emine TÜRKMEN
 • PANKREASIN SOLİD-PSÖDOPAPİLLER NEOPLAZMI: OLGU SUNUMU
       Suna ERKILIÇ, Coşkun ÖZSARAÇ, Emin GÜLDÜR
 • TİROİDİN PRİMER EPİTELOİD ANJİYOSARKOMU: OLGU SUNUMU
       Gülüşan ERGÜL, Deniz ARIK, Sevgi CAMBOLAT, Levent ALBAYRAK
 • SÜPERFİSYEL ANJİYOMİKSOM: OLGU SUNUMU
       Ayşegül Akder SARI, Filiz DAĞ, Aylin ÇALLI, Murat ERMETE
 • VİRAL HEPATİTLERİN HİSTOLOJİK SKORLAMASINDA GÖZLEMCİLER ARASI UYUM
       Mine G. GÜLLÜOĞLU, Yasemin ÖZLÜK, Ayşe Sanem ÖZTÜRK, Dilek DEMİR, Uğur ÇEVİKBAŞ
 • KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA E-CADHERİN VE Ki-67 EKSPRESYONUNUN EVRE, HİSTOLOJİK TİP VE DERECE İLE İLİŞKİSİ
       Mehmet KEFELİ, Filiz KARAGÖZ, Sancar BARIŞ, Levent YILDIZ, Oğuz AYDIN, Bedri KANDEMİR
 • AKCİĞER SKLEROZAN HEMANJİYOMLARININ KLİNİKOPATOLOJİK VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
       Yasemin ÖZLÜK1, Mine G. GÜLLÜOĞLU1, Alper TOKER2, Göksel KALAYCI2, Dilek YILMAZBAYHAN1
 • LARENKSİN KÜÇÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN KARSİNOMLARINDA TTF-1 EKSPRESYONU
       Yasemin ÖZLÜK, Mine G. GÜLLÜOĞLU
 • GASTRİK PSÖDOLİPOMATOZİS: İKİ OLGU SUNUMU
       Sema BİRCAN, Şirin BAŞPINAR, Metin ÇİRİŞ, Nilgün KAPUCUOĞLU, Nermin KARAHAN, Özden ÇANDIR
 • GLANDÜLER NÖROFİBROM: OLGU SUNUMU
       Ahmet MİDİ, Tülin ÖZTÜRK, Cuyan DEMİRKESEN, Sergülen DERVİŞOĞLU
 • PLEKSİFORM FİBROHİSTİYOSİTİK TÜMÖR: OLGU SUNUMU
       Ahmet MİDİ, Tülin ÖZTÜRK, Cuyan DEMİRKESEN, Sergülen DERVİŞOĞLU
 • FİBROMATOZİS / NODÜLER FASİİTİS BENZERİ STROMALI PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
       Nilgün KAPUCUOĞLU, Fahriye KILINÇ, Sema BİRCAN, Metin ÇİRİŞ, Nermin KARAHAN, Özden ÇANDIR
 • MİDE MUKOZASININ DİSPLAZİK DEĞİŞİKLİKLERİNE YAKLAŞIM
       Yeşim GÜRBÜZ
 • PEDİYATRİK DİFFÜZ NON-HODGKİN LENFOMALARDA ÇOKLU KÜÇÜK DOKU İNCELEME (TISSUE MICROARRAY) YÖNTEMİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL UYGULAMADA GÜVENİLİRLİĞİ
       Safiye AKTAŞ, Gülden DİNİZ, Ragıp ORTAÇ
 • TAMOKSİFEN TEDAVİSİNDE GÖRÜLEN VAJİNAL SMEAR DEĞİŞİKLİKLERİ: HORMONAL ETKİDE FARKLILAŞMA VE KÜÇÜK MAVİ HÜCRE KÜMELERİ
       Yeşim GÜRBÜZ, Nur KÖSE
 • MALİGN MEZOTELYOMA VE PRİMER AKCİĞER ADENOKARSİNOMU AYIRICI TANISINDA İMMÜNHİSTOKİMYASAL ANALİZ
       Fatma AYDINER , Ömer YERCİ
 • OVERİN SKLEROZAN STROMAL TÜMÖRLERİ: ALTI OLGU ÜZERİNDE MORFOLOJİK VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL ANALİZ
       Gülsen KURT, Rıdvan İLHAN, Ekrem YAVUZ, Sıtkı TUZLALI, Altan İPLİKÇİ
 • ALVEOLER SOFT PART SARKOM: ÜÇ OLGU SUNUMU
       Özgür METE, Bilge BİLGİÇ, Misten DEMİRYONT, Harzem ÖZGER, Mert BAŞARAN, Fulya AĞAOĞLU
 • JADASSOHN-PELİZZARİ TİPİ ANETODERMA: İKİ OLGU SUNUMU
       Başak Kandi COŞKUN, Dilara TURGUT, Nusret AKPOLAT, Demet ÇİÇEK
 • MALİGN TRİTON TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
       Tülay SAYILGAN, Deniz ÖZCAN, Cihangir YURTOĞLU
 • PATOLOJİ LABORATUVARINDAKİ SESSİZ TEHLİKELER VE BİLİNÇLİLİK DÜZEYİMİZ
       Özgür METE, Öner DOĞAN
 • PROF. DR. ABDÜLSETDAR ÖZTÜRK’ÜN ARDINDAN
       Sıtkı TUZLALI
 • BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM VE ÇEVRE NONTÜMÖRAL EPİDERMİSTE p53, bcl-2, bax EKSPRESYONU
       Sema BİRCAN, Özden ÇANDIR, Nilgün KAPUCUOĞLU, Şirin BAŞPINAR
 • KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA İNVAZYON DERİNLİĞİNİN NEOVASKÜLARİZASYON, PERİTÜMÖRAL NK HÜCRESİ, MAKROFAJ VE EOZİNOFİL LÖKOSİTLERLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
       Dr. Canten Tataroğlu1, Dr. Ayşe Polat2, Dr. Aydanur Kargı3, Dr. Selma Şengiz4, Dr. Handan Çamdeviren5, Dr. Ali Küpelioğlu3
 • MEMENİN PSÖDOANJİYOMATÖZ STROMAL HİPERPLAZİSİ (14 OLGUDA MORFOLOJİK VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL DEĞERLENDİRME)
       Sanem ÖZTÜRK1, Ekrem YAVUZ1, Memduh DURSUN2, Oktar ASOĞLU3, Rıdvan İLHAN1, Sıtkı TUZLALI1, Altan İPLİKÇİ1
 • KRONİK VİRAL HEPATİTLERDE ISHAK MODİFİYE HİSTOLOJİK AKTİVİTE İNDEKSİNİN TEK GÖZLEMCİ VE GÖZLEMCİLER ARASI TEKRARLANABİLİRLİĞİ
       Oğuz AYDIN, Levent YILDIZ, Mehmet KEFELİ, Sancar BARIŞ, Bedri KANDEMİR
 • ONKOSİTOM İLE EOZİNOFİLİK HÜCRELİ KROMOFOB TİPTE BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM AYIRIMINDA HİSTOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN ÖNEMİ
       Özgür METE, Işın KILIÇASLAN, Veli UYSAL
 • YAYGIN RABDOMİYOSARKOMATÖZ VE OSTEOSARKOMATÖZ ÖZELLİKLER GÖSTEREN EPİGLOTTİK SARKOMATOİD KARSİNOM: OLGU SUNUMU
       Kemal DENİZ1, Sedat ÇAĞLI2, Olgun KONTAŞ1
 • AKSESUAR OVERDE ENDOMETRİYOZİS: OLGU SUNUMU
       Yurdanur SÜLLÜ, Gamze DÖNMEZ, Bedri KANDEMİR
 • c-erb B2 aşırı ekspresyonu ile birlikte östrojen ve progesteron reseptör pozitifliği gösteren invaziv meme karsinomu (66 olguda klinikopatolojik değerlendirme)
       Ali BAli BAŞ1, Ekrem YAVUZ1, Sıtkı TUZLALI1, Rıdvan İLHAN1, Oktar ASOĞLU2, Neşe GÜNEY3
 • Piterijiyumda mast hücreleri ve farklı iklim şartlarındaki ultraviyole etkisi ilişkisi: 140 olguluk seri çalışma
       Nebil BAL1, Fazilet KAYASELÇUK1, Aysel PELİT2, Filiz BOLAT1, Beyhan DEMİRHAN3
 • Tiroid papiller karsinomlarında c-KIT
       Oğuz AYDIN, Levent YILDIZ, Mehmet KEFELİ, Canan YÜKSEL, Yurdanur SÜLLÜ
 • Endometriyal poliplerde glandüler yapılanmanın tanısal değeri
       Özlem ÖZEN1, Aydan KILIÇARSLAN1, Zübeyde ARAT2, Beyhan DEMİRHAN1
 • Mide adenokarsinomlarında CD44 ve Ki67 ekspresyonu (klinikopatolojik parametrelerle korelasyon)
       Sema ARICI, Fügen KIVANÇ, Hatice ÖZER, Reyhan EĞİLMEZ, Şahande ELAGÖZ
 • Paratestiküler adenomatoid tümör (dokuz olguda morfolojik ve immünhistokimyasal inceleme)
       Ebru KARAYİĞİT, Özgür METE, Işın KILIÇASLAN, Veli UYSAL
 • Anorektal malign melanom: Üç olgu sunumu
       Damlanur SAKIZ 1, Ayten LİVAOĞLU 2, Tuğba TAŞKIN 1, Tülay BAŞAK 1, Fevziye KABUKÇUOĞLU 1
 • İnguinal lenf düğümünde anjiyomatöz hamartom: Olgu sunumu
       Yurdanur SÜLLÜ1, Seda GÜN1, Nevzat DABAK2, Filiz KARAGÖZ1
 • Overin oksifilik berrak hücreli karsinomu: Olgu sunumu
       Metin AKBULUT1, Esra Canan KELTEN1, Mehmet E. SOYSAL1, S. Ender DÜZCAN1
 • Appendiks vermiformis yerleşimli karışık endokrin-ekzokrin karsinom olgusu
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1, Figen BARUT1, Gürkan KERTİŞ1, Burak BAHADIR1, Ali Uğur EMRE2, Banu Doğan GÜN1
 • Sağ el işaret parmak yerleşimli soliter enkondromdan gelişen sekonder kondrosarkom: Olgu sunumu
       Peyker DEMİRELİ1, Demet KOCATEPE ÇAVDAR1, Safiye VURAL2, Gülgün YILMAZ OVALI3, Taçkın ÖZALP4
 • Toksoplazma gondii lenfadenitinin sitolojik tanısı: Olgu sunumu
       Aptullah HAHOLU1, Şükrü YILDIRIM1, Özgür KORU2, Nurittin ARDIÇ3, Hüseyin BALOĞLU1
 • Editörden
       Işın KILIÇASLAN
 • Kafa ve yüz kemiklerinin fibroosseöz lezyonları
       Ulviye YALÇINKAYA1, Başak DOĞANAVŞARGİL2, Murat SEZAK2, Fikri ÖZTOP2
 • Larinks karsinomlarında immünhistokimyasal p53 ve p63 ekspresyonunun histopatolojik parametreler ile ilişkisi
       Şirin BAŞPINAR1, Özden ÇANDIR2, Nilgün KAPUCUOĞLU2, Sema BİRCAN2, Metin ÇİRİŞ2, Nermin KARAHAN2
 • Banal melanositik ve displastik nevüsler ile derinin primer melanomlarında immünhistokimyasal matriks metalloproteinaz-2 (MMP-2) ekspresyonu
       Banu LEBE, Uğur PABUÇÇUOĞLU, Erdener ÖZER
 • Bazoskuamöz karsinomun skuamöz ve bazal hücreli karsinomdan ayırıcı tanısında Ber-EP4 antijeninin kullanımı
       Nermin KARAHAN1, Şirin BAŞPINAR2, Mehmet YILDIRIM3, İbrahim BARUT4
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 2003-2005 yılları sitoloji deneyimi
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1, Sibel BEKTAŞ1, Figen BARUT1, Burak BAHADIR1, Gamze NUMANOĞLU1, Banu DOĞAN GÜN1, Tulu Emre EKEM1, Neslihan KÖKTEN1, Arzu SÖNMEZ1, Gamze MOCAN KUZEY2
 • Laringeal entübasyon sırasında tesadüfi tanı: lingual osseöz polipoid lezyon: osteom veya koristom?
       Ertap AKOĞLU1, Esin ATİK2, Sinem KARAZİNCİR3, Şemsettin OKUYUCU1, Çağla ÖZBAKIŞ4, Ali BALCI3, Ramazan GÜMÜŞ1, Şafak DAĞLI1
 • Alışılmış bir lenfomanın alışılmışın dışında prezentasyonu: Olgu sunumu
  Prostatta küçük lenfositik lenfoma/kronik lenfositik lösemi tutulumu

       Mine G. GÜLLÜOĞLU, Işın KILIÇASLAN, Öner DOĞAN, Veli UYSAL
 • Uterusun intravenöz leiomiyomatozisi: Olgu sunumu
       Esin ATİK1, Süleyman ALTINTAŞ1, Bülent AKANSU1, Şahin ZETEROĞLU2, Arif GÜNGÖREN2
 • Memenin lobüler karsinomunun diffüz gastrik metastazı: Olgu sunumu
       Kemal DENİZ, Tahir Ercan PATIROĞLU
 • Erişkin Wilms tümörü: Olgu sunumu
       Mehmet KEFELİ1, Levent YILDIZ1, Filiz KARAGÖZ1, Recep BÜYÜKALPELLİ2
 • Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerin Uyması Gereken Stardartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Baskıya Hazırlanması
       Burak BAHADIR, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • Prostatik adenokarsinomlarda nükleer morfometrinin Gleason skoru ile ilişkisi
       Sibel BEKTAŞ1, Banu DOĞAN GÜN1, Burak BAHADIR1, Aydın MUNGAN2, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1
 • Deri eki tümörlerinde diferansiyasyon: İmmünhistokimyasal inceleme
       Figen BARUT, Banu DOĞAN GÜN, Burak BAHADIR, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • Sinovyal sarkom: 82 olguda klinikopatolojik değerlendirme
       Taner AKALIN, Yeşim ERTAN, Gürdeniz SERİN, Gülşen KANDİLOĞLU
 • Hayat kadınlarında sıvı bazlı servikal sitolojide HPV-DNA testi ve immünsitokimyasal Ki-67 indeksi
       Esin ATİK1, Barış OTLU2, Meryem ÇETİN3, Devrim TOK4, Rıza DURMAZ5
 • Piterijiyumda HPV varlığı ve p53 gen mutasyonu: PCR ve immünhistokimyasal çalışma
       Nebil BAL1, Figen DORAN1, Fügen YARKIN2, Özlem BAYRAMOĞLU2, Seyhan VARİNLİ1,İlter VARİNLİ3
 • Germ hücreli testis tümörlerinde p53 ve bcl-2 ekspresyonu
       Yurdanur SÜLLÜ, Bedri KANDEMİR, Levent YILDIZ, Filiz KARAGÖZ, Sancar BARIŞ, Oğuz AYDIN
 • Karışan patoloji laboratuvar örneklerinin DNA analizi ile kimliklendirilmesi
       Ayşim TUĞ, Cüneyt ELMA
 • Primer gastrik koryokarsinom: Olgu sunumu
       Kemal DENİZ, Arzu TAŞDEMİR, Tahir Ercan PATIROĞLU
 • Nazofarinkse metastaz yapmış meme karsinomu
       Şirin BAŞPINAR1, Nilgün KAPUCUOĞLU2, Nermin KARAHAN2, Hasan YASAN3, Hasan Şenol COŞKUN4, Özden ÇANDIR2
 • Overde matür kistik teratom içinde gelişen primer insüler karsinoid tümör ve endometriyal papiller seröz karsinom birlikteliği
       Ayten LİVAOĞLU1, M. Banu YILMAZ2, Ayşim ÖZAĞARI2, Fevziye KABUKÇUOĞLU2
 • Merkezi sinir sistemi primer sarkomları: UCSF deneyimi (1985-2005)
       Tarık TİHAN1, Ann GRİFFİN2, Sema ÖZUYSAL3
 • Mesane ürotelyal tümörlerinin tip ve derecelendirmesinde nükleer morfometri
       Mehmet KEFELİ, Levent YILDIZ, Oğuz AYDIN, Sancar BARIŞ, Bedri KANDEMİR
 • Prostat adenokarsinomlarında iğne biyopsileri ve radikal prostatektomi materyallerinin Gleason skoru ve modifiye Gleason skoru açısından karşılaştırılması
       Banu DOĞAN GÜN1 ,Sibel BEKTAŞ1, Burak BAHADIR1, Aydın MUNGAN2, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1
 • Pankreatik ve biliyer lezyonların değerlendirilmesinde endoskopik sitolojinin tanısal önemi
       Nilüfer ONAK KANDEMİR1, Banu DOĞAN GÜN1, Sibel BEKTAŞ1, Figen BARUT1, Burak BAHADIR1, Gamze YURDAKAN1, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1, Gamze MOCAN KUZEY2
 • Kolposkopik biyopsi yapılan 112 hastanın retrospektif incelemesi: Sitolojik bulguların histoloji ile karşılaştırılması
       Özgür METE1, Ekrem YAVUZ1, Sıtkı TUZLALI1, Rıdvan İLHAN1, Yasemin ÖZLÜK1, Samet TOPUZ2, Cem İYİBOZKURT2, Altan İPLİKÇİ1
 • Orofaringeal tularemi lenfadeniti tanısı alan olgularda ince iğne aspirasyon sitolojisi bulguları (2008, Cilt 24, Sayı 1 de düzeltme yayınlanmıştır.)
       Banu DOĞAN GÜN1, Burak BAHADIR1, Güven ÇELEBİ2, Gamze NUMANOĞLU1, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1, Gamze MOCAN KUZEY3
 • Adrenal kistler: Altı olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
       Nebil BAL1, N. Emrah KOÇER1, Ali EZER2, Filiz BOLAT1, Fazilet KAYASELÇUK1
 • Santral kor hastalığı: Olgu sunumu
       Bülent KURT1, Ümit Hıdır ULAŞ2, Ayhan ÖZCAN1, Zeki ODABAŞI2
 • Tuba uterina’da hilus hücreleri; sıradışı bir yerleşim ve endometriyal karsinom ile birliktelik: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
       Alp USUBÜTÜN
 • Plevral sıvıda lupus eritematozus (LE) hücresi: Olgu sunumu
       Mehmet KEFELİ1, İlkser AKPOLAT1, Oğuz UZUN2, Bedri KANDEMİR1
 • Türkiye’de patolojinin gelişimi
       Alp USUBÜTÜN, Gökhan GEDİKOĞLU
 • Radikal prostatektomi materyalleri değerlendirme anketi: Nasıl örnekleniyor? Nasıl rapor ediliyor?
       Başak DOĞANAVŞARGİL1, İlke NALBANTOĞLU2, Mine HEKİMGİL
 • Uterus lipoleiomiyomlarının lipomatöz içeriğinin histogenezi
       Filiz BOLAT1, Fazilet KAYASELÇUK1, Tuba CANPOLAT1, Serkan ERKANLI2, İlhan TUNCER1
 • Patolojide bir kalite geliştirme programı deneyimi
       Alp USUBÜTÜN, Özay GÖKÖZ, Pınar FIRAT, Arzu SUNGUR
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 2002-2006 yılları arasında tanı alan sinir sistemi tümörleri
       Banu DOĞAN GÜN1, Burak BAHADIR1, Gamze NUMANOĞLU1, Gamze MOCAN KUZEY2, Bektaş AÇIKGÖZ3, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1
 • Kadın genital sisteminde adenomatoid tümör: Üç olgu sunumu
       Filiz BOLAT1, N. Emrah KOÇER1, Nebil BAL1, Ümran KÜÇÜKGÖZ2
 • Ovaryumun uterus benzeri kitlesel lezyonu
       Duygu GÜREL, Burçin TUNA, Kutsal YÖRÜKOĞLU
 • Duodenal gangliyositik paragangliyom: Olgu sunumu
       Gülşah KAYGUSUZ1, Hatice GERMEN1, Onur BİRSEN2, Kürşat KARADAYI2, Hilmi KOCAOĞLU2, Esra ERDEN1
 • Pigmentli kalsifiye kistik odontojenik tümör
       Yasemin ÖZLÜK1 Yersu KAPRAN1, Ahmet Bülent KATİBOĞLU2, Cem TANYEL2
 • İnvaziv duktal karsinom olarak hatalı tanı alan memenin adenomiyoepiteliyoması
       Sibel BEKTAŞ, Burak BAHADIR, Banu DOĞAN GÜN, Sacide ÇOLAK, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • Megasistis-mikrokolon-intestinal hipoperistalsis sendromu
       Özgür EKİNCİ1, Hasan Aktuğ ŞİMŞEK2, Nuri YİĞİT2, Aptullah HAHOLU2, Hüseyin BALOĞLU2
 • Primer ve nüks piterijiyumlarda mast hücreleri ve anjiyogenezis
       Fatma Hüsniye DİLEK1, Faruk ÖZTÜRK2, Fatma AKTEPE1, Samet ERMİŞ2, Fatih Mehmet MUTLU3
 • Kolesistektomilerde örnek sayısının artırılması ile histopatolojik bulguların korelasyonu
       Filiz BOLAT1, Fazilet KAYASELÇUK1, Tarık Zafer NURSAL2, Nebil BAL1, İlhan TUNCER3
 • Sekonder over tümörleri: 44 olguluk serinin değerlendirilmesi
       Sevgiye KAÇAR ÖZKARA, Deniz FİLİNTE
 • Çocukluk ve adolesan dönemlerinde görülen over tümörleri: 42 olguda histopatolojik değerlendirme
       Sevgiye KAÇAR ÖZKARA, Deniz FİLİNTE
 • Primer renal miksom: Olgu sunumu
       Filiz BOLAT1, Tahsin TURUNÇ2, Fazilet KAYASELÇUK1, Şerife ULUSAN3, Nebil BAL1
 • Ovariyen remnant (over kalıntısı) zemininde gelişen müsinöz kistadenom
       Pınar UYAR GÖÇÜN
 • Yüzeysel nevüs eksizyonundan sonra gelişen psödomelanom: Olgu sunumu, literatürün gözden geçirilmesi
       Beyhan DEMİRHAN1, A. Tülin GÜLEÇ2, Banu BİLEZİKÇİ1, Bülent CELASUN1
 • Servikal epitelde busulfan ve siklofosfamid kemoterapisine bağlı bizar atipi
       Özgür EKİNCİ, Işılay Bilge YILMAZ, Ömür ATAOĞLU
 • Prostatik melanozis
       Kemal DENİZ1, Olgun KONTAŞ1, Hacı Ali KAHYA2
 • Nadir görülen histogenezi tartışmalı yumuşak doku tümörleri
       Misten DEMİRYONT
 • Enteropati-tipi T-hücreli lenfoma olgularında EBER in situ hibridizasyon yöntemiyle Epstein-Barr virüs ilişkisinin araştırılması
       Başak DOĞANAVŞARGİL1, Serap KARAARSLAN1, Banu SARSIK1, Fatih TEKİN2, Meltem SEZİŞ3, SALİHA SOYDAN1, Mine HEKİMGİL1
 • Konvansiyonel böbrek hücreli karsinomda Fuhrman nükleer derece ve patolojik evre ile nükleer morfometrik analizin uyumu
       Sibel BEKTAŞ1, Figen BARUT1, Gürkan KERTİŞ1, Burak BAHADIR1, Banu DOĞAN GÜN1, Nilüfer ONAK KANDEMİR1, Nimet KARADAYI2, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1
 • Asistan ve eğitici gözüyle patoloji uzmanlık eğitimi: On kurumda durum değerlendirme çalışması
       Beyhan DEMİRHAN
 • Patoloji uzmanlık eğitimi: Asistan gözüyle…
       Kemal KÖSEMEHMETOĞLU, Berrak GÜMÜŞKAYA ÖCAL, Esra Zeynep COŞKUNOĞLU, İlke ÇULHA, Ali Fuat ÇİÇEK, Emel DAĞLAR, Özgür İLHAN, Alper KOÇBIYIK, Ayşe ÖZGÜN, Gonca ÖZGÜN, Demet ŞENGÜL
 • Eğitici gözüyle patoloji uzmanlık eğitimi: Anket sonuçları
       İpek Işık GÖNÜL*, Gülçin ALTINOK, Murat ALPER, Ata Türker ARIKÖK, Banu BİLEZİKÇİ, Özge HAN, Çiğdem IRKKAN, Aydan KILIÇARSLAN, Ayhan ÖZCAN, Elif ÖZER, Berna SAVAŞ, Sibel ORHUN YAVUZ
 • Eğitici gözüyle patoloji uzmanlık eğitimi: Beklentiler ve öneriler
       Banu BİLEZİKÇİ*, Özge HAN*, Gülçin ALTINOK, Murat ALPER, Ata Türker ARIKÖK, İpek Işık GÖNÜL, Çiğdem IRKKAN, Aydan KILIÇARSLAN, Ayhan ÖZCAN, Elif ÖZER, Berna SAVAŞ, Sibel ORHUN YAVUZ, Beyhan DEMİRHAN
 • Patoloji uzmanlık eğitimi: Genel değerlendirme
       Beyhan DEMİRHAN
 • Akral miksoinflamatuar fibroblastik sarkom: Altı olgu sunumu
       Esen Gül UZUNER1, Misten DEMİRYONT1, Bilge BİLGİÇ1, Harzem ÖZGER2
 • Renal venin düşük dereceli leiyomiyosarkomu: Olgu sunumu
       Nalan NEŞE1, Demet K. ÇAVDAR1, Bilal GÜMÜŞ2, Aydın İŞİSAĞ1
 • İnsidental anaplastik tiroid karsinomu: Olgu sunumu
       Pembegül GÜNEŞ1, Fügen Vardar AKER1, Murat ERKAN1, Pelin DEMİRTÜRK1, Ender DULUNDU2
 • Uterusun malign mikst müllerian tümörü: Olgu sunumu
       Sibel BEKTAŞ1, Burak BAHADIR1, Figen BARUT1, Havva GÖKÇE1, Ülkü BAYAR2, Banu DOĞAN GÜN1, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1
 • Akciğerin sarkomatoid karsinomları: Üç olgu sunumu
       Mehmet KEFELİ1, Levent YILDIZ1, Oğuz AYDIN1, Oğuz UZUN2, Bedri KANDEMİR1
 • Düzeltme
       
 • Editörden
       Işın KILIÇASLAN
 • Prostat kanserinde Her-2/neu onkogen ekspresyonu: Gen amplifikasyonunun FISH yöntemiyle değerlendirilmesi
       Duygu KANKAYA1, Ayşe SERTÇELİK1, Gülşah KAYGUSUZ1, Işınsu KUZU1, Serpil DİZBAY SAK1, Sümer BALTACI2
 • Plevral efüzyonlarda metastatik pulmoner ve ekstrapulmoner karsinomların ayırıcı tanısında Tiroid Transkripsiyon Faktör-1'in (TTF-1) değeri
       Ali VERAL, Deniz NART, İrem PAKER, Banu YAMAN, Yeşim ERTAN
 • Topoisomerase II alpha and p27; astrositik tümörlerin proliferasyon kapasitesini belirlemede alternatif immünhistokimyasal belirleyiciler
       Evrim ÖZTÜRK, Ünsal HAN, Binnur ÖNAL
 • Kuşkulu meme sitolojilerinde kesin tanıya ulaşmada nükleer morfometri yardımcı olabilir mi?
       Türkan REZANKO, Fatma PEHLİVAN, Gözde EVCİM, Gülsen SİRKECİ
 • Testis tümörleri: 30 yıllık arşiv tarama sonuçları
       Ulviye YALÇINKAYA, Berna ÇALIŞIR, Nesrin UĞRAŞ, Gülaydan FİLİZ, Oktan EROL
 • Erişkin bir hastada Kasabach-Merritt sendromu ile ortaya çıkan bir dalak hemanjiyomatozisi olgusu
       Yıldırım KARSLIOĞLU1, Ali Fuat ÇİÇEK1, Mükerrem SAFALI1, Ahmet İFRAN2, Cengiz BEYAN2
 • Dalakta inflamatuvar psödotümör: Olgu sunumu
       Selda SEÇKİN, Kübra YILDIRIM
 • Endoservikal tip uterus adenomiyomu: Olgu sunumu
       Burçin TUNA1, Erbil DOĞAN2
 • Ayak kemiklerinde çok odaklı tutulum gösteren bir anjiyosarkom: Olgu sunumu
       Başak DOĞAN AVŞARGİL1, Murat SEZAK1, Burçin KEÇECİ2, Gülşen KANDİLOĞLU1, Fikri ÖZTOP1
 • Yedi yaşındaki çocukta sağ ovaryumda torsiyon, sol ovaryumda seröz kistadenom: Olgu sunumu
       Davut ŞAHİN1, Handan ÇETİNER1, Alp GENCE2, Ayşenur CELAYİR2
 • 21. Avrupa Patoloji Kongresi'nin ardından.....
       
 • Sitokeratin 7, 10 ve 20'nin böbrek hücreli karsinom ve onkositom tanısındaki yeri
       Saba KİREMİTÇİ1, Özden TULUNAY1, Sümer BALTACI2, Orhan GÖĞÜŞ2
 • Ürotelyal karsinomda CD44 ve MMP-2 ekspresyonu
       Gülgün ERDOĞAN1, İlknur KÜÇÜKOSMANOĞLU1, Bahar AKKAYA1, Türker KÖKSAL2, Gülten KARPUZOĞLU1
 • Tükürük bezi kitlelerinde ince iğne aspirasyon sitolojisi
       Sibel BEKTAŞ1, Figen BARUT1, Burak BAHADIR1, Fikret ÇINAR2, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1
 • Baş ve boyun kitlelerinin ince iğne aspirasyon sitolojisinde konvansiyonel yaymalar ve ThinPrep'in karşılaştırılması
       Fulya KÖYBAŞIOĞLU1, Binnur ÖNAL1, Gülçin Güler ŞİMŞEK2, Demet YILMAZER1, Ünsal HAN1
 • Tonsil maligniteleri arasında lenfoproliferatif hastalıkların dağılımı
       Gülşah KAYGUSUZ, Cevriye CANSIZ, Işınsu KUZU, Serpil DİZBAY SAK
 • Kombine küçük hücreli akciğer karsinomu: Literatür eşliğinde 3 olgu sunumu
       İrem Hicran ÖZBUDAK1, Güzide Ayşe GÖKHAN1, Gülay ÖZBİLİM1, Ömer ÖZBUDAK2, Esin ÖZEL3, Alpay SARPER4
 • Jeneralize morfea-liken skleroatrofik birlikteliği
       Nurdan CEYLAN1, Mehmet Salih GÜREL1, Ümmühan KİREMİTÇİ1, Cuyan DEMİRKESEN2
 • Mediastinal granülositik sarkom
       Bahar AKKAYA1, Esin ÖZEL1, İhsan KARADOĞAN2, Hüseyin BEKÖZ2, Gülten KARPUZOĞLU1
 • Endometriyal biyopside rastlantısal bir tanı: Seröz papiller over karsinomu
       Çiğdem HİMMETOĞLU1, Alp USUBÜTÜN1, Ali AYHAN2, Türkan KÜÇÜKALİ1
 • İhmal edilebilir bir tanı: Rabdomiyomatöz mezenkimal hamartom
       Gülden DİNİZ1, Muharrem AKGÜNER2, Ragıp ORTAÇ1
 • Malign gliomların patolojik incelenmesi: Tanıda pratik sorunlar ve Dünya Sağlık Örgütü 2007 sınıflaması
       Tarık TİHAN1, Ayça ERŞEN2
 • Editörden
       Işın KILIÇASLAN
 • Böbrekte kitle nedeniyle yapılan iğne kor biyopsileri ve tanı zorlukları
       Sait ŞEN1, Banu SARSIK1, Adnan ŞİMŞİR2, Erkan KISMALI3, Erhan GÖKMEN4
 • Türkiye'de patoloji laboratuvarlarının genel profili
       Kutsal YÖRÜKOĞLU1, Alp USUBÜTÜN2, Öner DOĞAN3, Binnur ÖNAL4, Özlem AYDIN5
 • Türkiye'de patoloji laboratuvarlarında kalite kontrol
       Kutsal YÖRÜKOĞLU1, Alp USUBÜTÜN2, Öner DOĞAN3, Binnur ÖNAL4, Özlem AYDIN5
 • Foliküler patern yapan tiroid lezyonları
       F. Fulya KÖYBAŞIOĞLU1, Özgür İlhan ÇELİK1, Nuray Güneri TOSUNOĞLU2, Binnur ÖNAL1, Ayşegül ADABAĞ1
 • Larengeal lipoid proteinozis (Urbach-Wiethe hastalığı): Olgu sunumu
       Çiğdem VURAL, İpek Işık GÖNÜL, Ayşe DURSUN
 • Gebeliğin desidualize skar endometriyozisinde görülen tümör-benzeri miksoid değişiklik: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
       Armağan GÜNAL1, Uğur KESKİN2, Güzin DEVECİ1, Mehmet Salih DEVECİ1, Müfit Cemal YENEN2, Murat DEDE2
 • Yumuşak doku osteomu: Olgu sunumu
       Peyker TEMİZ1, Olca BAŞTÜRK2, Semin AYHAN1, Gülgün YILMAZ OVALI3, Güvenir OKÇU4
 • Serviksin multipl HPV genomu bulunduran papiller villoglandüler adenokarsinomu
       Haldun UMUDUM1, Almora GÜLERYÜZ2, Ahmet GÖKSEL2, Hakan ÇERMİK1, Abdullah ÇANDAR2
 • Malign Mezotelyoma ve Akciğer Adenokarsinomlarında Claudin 3 ve 4 İmmünreaktivitesi
       Şule EKİZ1, Ediz TUTAR2
 • Renal Amiloidoz Tanısında Tioflavin T'nin Önemi
       Banu SARSIK, Nazan ÖZSAN, Sait ŞEN
 • Renal Hücreli (Berrak Hücreli Tip) Karsinomlarda Cox-2 Ekspresyonu ve Mikrodamar Yoğunluğu
       Hasan GÜÇER1, Elife ŞAHAN2, Ayşenur AKYILDIZ İĞDEM2, Ü. Seza TETİKKURT2, Nusret ERDOĞAN2
 • BAŞYAZI
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • AFIP Atlas of Tumor Pathology Series 4, Fascicle 10: Tumors of the Mammary Gland
       Sıtkı Tuzlalı
 • EDITORIAL
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • AFIP Atlas of Tumor Pathology Series 4, Fascicle 10: Tumors of the Mammary Gland
       Sıtkı Tuzlalı
 • Böbrek Leiomyomu: Olgu Sunumu
       Selver ÖZEKİNCİ1, Ali Kemal UZUNLAR1,Abdullah GEDİK2, Işık İkbal AKGÜN1
 • Çocukluk Çağı İntrakraniyal Ependimal Tümörleri: 28 Olgunun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
       Yeşim ERTAN1, Murat SEZAK1, Mehmet KANTAR2, Tuncer TURHAN3, Serra ARUN4, Nazan ÇETİNGÜL2, Taner AKALIN1
 • Kordomalar: Rekürensi Öngörmek Mümkün Mü?
       Banu SARSIK1, Başak DOĞANAVŞARGİL1, Gülçin BAŞDEMİR1, Mehmet ZİLELİ2, Dündar SABAH3, Fikri ÖZTOP1
 • Yeterliğe Dayalı Patoloji Uzmanlık Eğitimi Programı: Hacettepe Üniversitesi Deneyimi
       Figen SÖYLEMEZOĞLU, Cenk SÖKMENSÜER, Arzu SUNGUR
 • Parotis Bezi ve Parafaringeal Bölgede Senkron İki Farklı Tükürük Bezi Tümörü: Olgu Sunumu
       Mehmet KEFELİ1, İlkser AKPOLAT1, Senem ÇENGEL2, Filiz KARAGÖZ1, Bedri KANDEMİR1
 • Tiroidin Hyalinize Trabeküler Tümörü
       Yeşim ERTAN1, Özer MAKAY2, Ali VERAL1, Sadık TAMSEL3, Gökhan İÇÖZ2, Müge TUNÇYÜREK1
 • Rektal Yerleşimli Submukozal Lipom: Olgu Sunumu
       Ülkü KÜÇÜK1, Erdener ÖZER2, Turgut ANUK3
 • Bir Kearns-Sayre Sendromu Olgusu (Çocukluk Çağında Gelişen Mitokondriyal Hastalıkların Tanısında Enzim Boyalarının Önemi)
       A. Gülden DİNİZ1, Türkay SARITAŞ2, Safiye AKTAŞ4, Vedide TAVLI2, Nedret URAN3, Ragıp ORTAÇ1, Aycan UNALP3, Ali Fuat OKUDUCU5, Berna SAYLAN2, Timur MEŞE2
 • Farelerde adrenaline bağlı pulmoner peteşi
       Murat Yurdakök, Melda Çağlar, Uğur Dilmen, Serdar Diker, Tevfik Tekeli
 • Paraganlioma
       Münevver Yenerman, Muammer Yenerkan, Misten Demiryont, Ferhunde Dizdaroğlu, Rıdvan Ilhan, Süeda Ertosun
 • Karaciğer iğne biopsisinde tanı kriterleri
       Uğur Çevikbaş
 • Hipoplastik sol kalp sendromu
       Dinçer Öğün, Ömer Günhan, Fahrettin Göze
 • Küçük tükrük bezlerinde görülen mukoseller
       Metin Alatlı, Üsman Z. Gümrü, Sedat Çöloğlu, Canan Alatlı, Kerem Alpay
 • Tiroidin papiller ve folliküler karsinomuna benzeyen, tükrük bezi karsinomu
       Feriha Öz, Figen Aksoy, Gülşen Özbay, Gültekin Kaner
 • Adenomatoid odontogen tümör
       Sedat Çöloğlu, Gülçin Erseven, Tülin Özbayrak, F. Canan Alatlı
 • Erişkinde hepatoblastom
       Ali Akyüz, Uğur Çevikbaş, Necmettin Söküct, Hasan yersiz
 • Gastrointestinal sistemde rastlanan iki endometriosis eksterna vakası
       Altan Iplikçi, Rıdvan Ilhan
 • Bilateral meme karsinomları
       Rıdvan Ilhan, Altan Iplikçi
 • Uterus kökenli mezodermal mikst tümör
       Bilhan Sıdal, Eşref Yazıcıoðlu, Gülay Akalın
 • Midline malignant reticulosis
       Dinçer ÖĞÜN, Bülent CELASUN, Ömer GÜNHAN, Fahrettin GÖZE
 • Granular cell myoblastoma
       Yüksel KIROĞLU, Güler BAYDAR, Yalçın GÜNAY
 • Osteosarkom
       Canser ÇAKALIR, Misten DEMİRYONT
 • Kondroblastom
       Rıdvan ILHAN, Misten DEMİRYONT, Yılmaz Akalın DOMANİÇ, Süheda ERTOSUN
 • Mide Schwannom'ları
       Münevver YENERMAN, Muammer YENERMAN, Dursun KANAKLIOĞLU, Emel AKMAN, Süeda ERTOSUN
 • Haberler
       
 • Malign melanoma'ların klinik özellikleri
       Nur OR
 • Plastik cerrahi yönünden melanomlar
       Bedrettin GÖRGÜN
 • Deri malign melanomların morfolojisi
       A. Settar ÖZTÜRK
 • Malign melanomlar ve radyoterapisi
       Osman ALDEMİR, Gökhan TÖRE, Erkan TOPUZ, Münir KINAY
 • Melanomların kemoterapisi
       Koray DİNÇOL
 • Genel cerrahi yönünden malign melanomlar
       Metin YAĞCI
 • Merkezi sinir sisteminin primer melanomları
       Beyhan ÖZDEN
 • Deri dışı malign melanomların patolojisi
       Gülşen ÇORUH
 • Primer ve metastatik malign melanomlar
       Dinçer ÖĞÜN, Ömer GÜNHAN, Bülent CELASUN, Ergün UÇMAKLI
 • Antalya yöresindeki deri ve deri dışı malign melanomları
       Şeyda KARAVELİ, Gülten KARPUZOĞLU, Atilla TAÇOY, Atilla KOCA
 • Göz malign melanomları
       Gülşen ÇORUH, Hakan POSTACI, Fikri ÖZTOP
 • Ağız içi malign melanomları
       Gülseren ÜNSÜN, Türkan ÖZGÖNÜL, Dilaver ÖZÇELİK
 • Dişeti melanomları
       Canan ALATLI, Metin H. ALATLI, Gülçin ERSEVEN
 • Anorektal bölge malign melanomları
       Müge TUNÇYÜREK, Gülşen ÇORUH, Hakan POSTACI
 • Karaciğerde melanom metastazı
       Uğur ÇEVİKBAŞ
 • Overde malign melanom metastazı
       Türkan ÖZGÖNÜL, Gülseren ÜNSÜN, Dilaver ÖZÇELİK, Kumral KEPKEP
 • Serviks Uteri'de blue nevüs
       Nurdan TUNALI, Ilhan TUNCER, Suzan ZORLUDEMİR
 • Üretra melanomları
       Ferhunde DİZDAROĞLU
 • Derinin primer habis melanomları
       Erol BOZKURT
 • Kadın genital sistem habis melanomları
       Altan İPLİKÇİ, Rıdvan İLHAN, Mesut PARLAK
 • Odontojenik tümörlerden ameloblastomlar
       Dinçer ÖĞÜN, Ömer GÜNHAN, Bülent CELASUN, Ergün UÇMAKLI
 • Habis bir ameloblastom vakası
       Misten DEMORYONT, Tahir HAYIRLIOĞLU, Münever YENERMAN, Ferhunde DİZDAROĞLU, Settar ÖZTÜRK, Süheda ERTOSUN
 • Mikroanjiyopatik hemolitik anemi ve tüketim koagülopatisi ile birlikte olan bir Maffucci sendromu vakası
       Y. PEKŞENER, İ. TANAN, Y. TANGÜN, T. ATAMER, D. SARGIN, H. ONAT, Ş. İNCEMAN
 • Mide endoskopik biyopsi örneklerinin histopatolojik değerlendirilmesi
       Suat ERKUL, Yavuz ÖZORAN
 • Endometrial poliplerde metastaz
       Rıdvan İLHAN, Altan İPLİKÇİ, Mehmet AĞAN
 • Değişik tipte meme karsinomlarında intrasitoplazmik lumen
       Altan İPLİKÇİ, İsmail PETORAK, Rıdvan İLHAN
 • Tiroid materyellerin histopatolojik değerlendirilmesi
       Kadriye YILDIZ, Yavuz ÖZORAN
 • Lenf düğümü biyopsi materyellerinin histopatolojik değerlendirilmesi
       Incila ÖZTOP, Yavuz ÖZORAN
 • Akciğerlerin intravasküler, bronkioler ve alveoler tümörü
       Talia AYKAN, Rüştü BOZKURT, Bilgin AKSOY, H. Serpil BOZKURT, Ferit DEMİRÖZ, Şükrü TOKATOĞLU
 • Malign melanoma
       Özden TOLUNAY, Nimet KUYUCU
 • Oral melanozis zemininde gelişmiş malign melanoma
       Ümit BAYOL, Şakir BULUNAİP, Bilge ÖZIŞIKÇI, Hürriyet TURGUT
 • Gözde malign melanoma
       Özden TOLUNAY, Nimet KUYUCU
 • Deride eozinofil infiltrasyonu ile birlikte angiolenfoid (alh) "Kimura hastalığı"
       Feriha ÖZ, Figen AKSOY, Sergülen DERVİŞOĞLU, Agop KATOGYAN
 • Bir angiofoliküler lenf düğümü hiperplazisi olgusu
       G. ÖZBAY, K. KUTLU, S. TURAN, L. BEZCİOĞLU, A.TUĞRUL, H. SUR
 • Childhood cirrhosis of the liver
       Uğur ÇEVİKBAŞ, Nadir PAKSOY
 • Üremik sendromlu hastalarda karaciğerde oluşan histopatolojik değişikliklerin araştırılması
       Nevzat DALGIÇ, Durak YETKİN, Rahmi HANAĞASI
 • Memenin Paget hastalığı
       Gültekin KANER, Figen AKSOY, Büge ÖZ
 • Dişeti hemangiomu
       Nevin AKYÜZ, Hülya KOÇAK
 • Üst solunum yollarında yerleşim gösteren iki meningiom vakası
       A. Settar ÖZTÜRK, Mustafa KOÇER, Çiçek BAYINDIR, Muammer YENERMAN, Olcay TÜZ
 • Ameloblastic fibrosarcoma
       Mehmet Naci EDALI, Misten DEMİRYONT, Hülya KUTAYDIN, Orhan ÇİZMECİ
 • Nazal septumda yerleşim gösteren kondrosarkom vakası
       A. Settar ÖZTÜRK, Misten DEMİRYONT, Mustafa KOÇER, Olcay TÜZ, Engin UZGÖREN
 • Periosteal kondrom
       Bülent CELASUN, Uğur PABUÇÇUOĞLU, Ömer GÜNHAN, Haluk KAPLAN
 • Kafa ve yüz kemiklerinin osteosarkomu
       Cansen ÇAKALIR, Misten DEMİRYONT
 • Epidermoid cyst involving the ribs
       Mehmet Ali BEDİRHAN, Ertan ONURSAL, Misten DEMİRYONT, Mehmet AĞAN
 • Ülkemizde hususi ve adli otopsiler ile ilgili yasal koşullar
       Erdem AKKAY
 • Safranın kolon mukozası üzerine etkisi
       Vahit ÖZMEN, Mustafa KEÇER, Uğur ÇEVİKBAŞ, Yavuz BOZFAKIOĞLU, Mesut PARLAK, Temel DAĞOĞLU
 • Meme kanseri cerrahisinde frozen kesitinin rolü ve güvenilirliği
       Vahit ÖZMEN, Yavuz BOZFAKIOĞLU, Altan İPLİKÇİ, Temel DAĞOĞLU, Uğur ÇEVİKBAŞ, Mustafa KEÇER
 • KRONİK MORFİN UYGULAMASINDA TESTIS MORFOLOJİSİ
       Yener AYTEKİN , Mehmet GÜNGÖR, Halil SAĞDUYU
 • BÖBREK ANGİ0MYOLİPOMLARI 8 Vaka Üzerinde Histopatolojik İnceleme
       Veli UYSAL, Bekir ARZUMAN, Misten DEMİRYONT
 • BİR TİMOLİPOM VAKASI
       Çiçek BAYINDIR, Cihad BAKAY, A. Settar ÖZTÜRK
 • PİLOMATRIKSOMA "MALHERBE'NİN KALSİFİYE EPITELYOMASI"NIN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ-84 Vakanın retrospektif analizi
       Mehmet METİN, Ö. Fahrettin GÖZE, Handan AKER
 • ÇENE KEMİKLERİNİN FİBRÖZ DİSPLAZİSİ
       Nevin AKYÜZ, Canan ALATİN, Özen DOĞAN
 • DİSMATÜRE GEBELİKLERDE PLASENTANIN ÖZELLIKLERİ
       Önay YALÇIN, Faruk BUYURU, Rıdvan İLHAN, Sıtkı TUZLALI, Mustafa AYDIN, Abdullah TURFANDA
 • DOGUM ESNASINDAKİ AKUT ANOKSİ'NİN BEYİNDE OLUŞTURDUĞU PATOLOJİK LEZYONLAR-Bir otopsi vakası
       Çiçek BAYINDIR, Sıtkı TUZLALI
 • ENDOMETRİAL HİPERPLAZİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE AYIRICI TANI KRİTERLERİ
       Ö. Fahrettin GÖZE, Altan İPLİKÇİ
 • BERRAK HÜCRELİ (MEZONEFROİD) ADENOKARSİNOMDA IŞIK VE ELEKTRONMİKROSKOPİK ÖZELLİKLERİ
       N. BÜYÜKBABANİ, A. İPLİKÇİ, R. İLHAN
 • FIBROKISTIK MEME HASTALIĞI TEDAVİSİNDE BROMOKRİPTİN'İN YERİ
       Vahit ÖZMEN, Temel DAĞOĞLU, Suat TAYAN, Yavuz BOZFAKIOĞLU, Rıdvan İLHAN
 • SUNİ KALP NAKLİ (İMPLANTASYONU) AMELIYATI VE KARDİYOOMİYOPATİLER
       Fahrettin GÖZE, Güven ERDOĞ, Kazım BEŞİRLİ
 • ALFA-1 ANTİTRİPSİN YETERSİZLİĞİ - Histokimyasal ve Immunohistokimyasal Çalışma
       Uğur ÇEVİKBAŞ, Semra SÖKÜCÜ, Cüneyt ÖNGÜT, Mübeccel DEMİRKOL
 • TAVŞANLARDA ARGON LASER ILE PANRETlNAL FOTOKOAGÜLASYON (Histopatolojik bir inceleme)
       Oğuz GÜLECEK, Yusuf ÖZERTÜRK, Yavuz ÖRGE, İbrahim OZTEK, Emrullah TAŞINDI, İbrahim ŞAHBAZ, Dilaver ERŞANLI
 • DENEYSEL OLARAK HİPERBARİK OKSİJENİN BEYİN ÖDEMİNDEKİ ETKİSİ
       Osman Niyazi AKIN, İbrahim ÖZTEK
 • İNTRASEREBRAL DAMARLARDA, BAZAL GANGLİONLARDA BELİRGİN SİMETRİK KALSİFİKASYON (FAHR HASTALlĞI
       Çiçek BAYINDIR, Naciye ARDA
 • FİBROMİKSOM (Bir olgu nedeniyle)
       Nevin AKYÜZ, Özen DOĞAN, Metin ALATLI
 • MEZENKİMAL İNCE BARSAK TÜMÖRLERI
       Mesut PARLAK, Fatih Ata GENÇ, Vahit ÖZMEN, Mustafa KEÇER, Uğur ÇEVİKBAŞ
 • İzole tüberküloz apandisit-vaka bildirisi
       D. BUĞRA, K. ÇİLİNGİROĞLU, M. DEMİRYONT, Y. BOZFAKİOĞLU
 • GALAKTOZEMİ (Psödotümör Serebri Tablosu Gösteren Bir Vakanın Takdirni)
       Alev HASANOĞLU, Selim KURTOĞLU, Süleyman BALKANLI, Mustafa KENDİRCİ
 • POLİMORF İNFİLTRASYONU İÇERMEYEN HİSTİYOSİTİK NEKROTİZAN LENFADENİT (KIKUCHI HASTALlĞI) (Bir olgu sunusu)
       Nadir PAKSOY
 • HORMON RESEPTÖRLERİNİN MEME KARSİNOMLARININ HİSTOPATOLOJİK TİPLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Rüstem NURTEN, Nesimi BÜYÜKBABANİ, Engin BERMEK, Rıdvan İLHAN, Altan İPLİKÇİ
 • SOLID BENIGN PULMONER FİBROLEİOMYOMATÖZ HAMARTOMALAR (Üç olgu nedeni ile)
       İbrahim ÖZTEK, Melahat KURUTEPE, Atilla KANCA, Kunter BALKANLI, Bülent ARMAN
 • İLGİNÇ BİR YABANCI CİSİM ASPİRASYON OLGUSU
       Kunter BALKANLI, Ergun UÇMAKLI, Zafer KARTALOGLU, İbrahim ÖZTEK, Recep AYDİLEK
 • BIR İDİYOPATİK PULMONER HEMOSİDEROZ1S OLGUSU
       Recep AYDİLEK, Kunter BALKANLI, Ahmet İLVAN, İbrahim ÖZTEK, Ergun UÇMAKLI
 • BIR ERİŞKİNDE KİSTİK FİBROZİS (MUKOVİZİDOZİS)
       İbrahim ÖZTEK, Recep AYDİLEK, Kunter BALKANLI, Kamil CERRAHOGLU, Ergün UÇMAKLI
 • ERKEN MİDE KARSİNOMU
       U. ÇEVİKBAŞ, T. DAĞOĞLU, R. İLHAN, M. CEV, E. AKMAN, F. DİZDAROĞLU, S. MERCEN
 • ORAL VASKÜLER LEIOMYOMA-iki olgu bildirisi
       Gülçin ERSEVEN, Tülin ÖZBAYRAK, Osman GÜMRÜ, Bilgin ÖNER, Canan ALATLI, Tijen İYİGÜN
 • KARACİĞER MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOMU (Bir vaka nedeniyle)
       Dursun BUĞRA, Ali AKYÜZ, Uğur ÇEVİKBAŞ, Semra GÜNAY, Necmettin SÖKÜCÜ
 • Olağandışı büyüklükte bir karaciğer hemangiyomu (dev hemangiyom) olgusu)
       Nadir PAKSOY
 • PANKREASIN KİSTİK TÜMÖRLERİ (Bir vaka nedeniyle histopatolojik ve immunohistokimyasal inceleme)
       Gülay AKALIN, Mehmet UHRİ
 • TAVŞANLARDA DYE-LASER İLE TRANS-SKLERAL SİKLOKOAGÜLASYON
       Yusuf ÖZERTÜRK, Oğuz GÜLECEK, Ergün UÇMAKLI, Yavuz ÖRGE, Emrullah TAŞINDI, Dilaver ERŞANLI, İbrahim ŞAHBAZ
 • İNTRAVASKÜLER PAPİLLER ENDOTELYAL HİPERPLAZİ
       Gülay AKALIN, Misten DEMİRYONT
 • AMİLOİDOZ VE SİTOMEGALİK İNKLÜZYON CİSİMCİĞİ HASTALIĞI İLE SONLANAN BİR HODGKIN HASTALIĞI VAKASI
       Mehmet AĞAN, Sıtkı TUZLALI, Tanju ATAMER, Deniz SARGIN, Yüksel PEKÇELEN, Münevver YENERMAN
 • RAHİM İÇİ ARAÇ KULLANANLARIN SERVİKAL SMEARLERİNDE ACTINOMYCES KOLONİLERİ
       Atıl YÜKSEL, Rıdvan İLHAN, Altan İLİKÇİ, Uğur KARAHAN
 • HİSTEREKTOMİ MATERYALİNİN PATOLOJİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (348 Vakalık Seri)
       Kemal ŞEKELLİ
 • ANİ ÇOCUK ÖLÜMLERİ SENDROMU
       Şebnem Korur FİNCANCI, Bilge KIRANGİL
 • KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE CA-19.9, CA-12.5, CEA, NSE, TPA ve SİYALİK ASİTİN TÜMÖR BELİRTECİ OLARAK DEĞERİ
       Haşim DALGIÇ, Uğur ATİK
 • JUVENİL POLİPLER
       A. ÇELİK, T. SALMAN, S. AKSÖYEK, S. TUZLALI, U. ÇEVİKBAŞ
 • MİKRODALGA IŞINLARIN P ARAFİN KESİTLERİN BOYANMASINA ETKİSİ
       A. Ali KÜPELİOĞLU, Neriman GÖKDEN, Murat GÖKDEN, Emek ÖZEN
 • REYE SENDROMU: ÜÇ OLGU NEDENİYLE KLİNİK ve HİSTOPATOLOJİK İNCELEME
       Sergülen DERVİŞOĞLU, Gülşen ÖZBAY, Figen AKSOY, Dolli Yafet AJİ
 • DENEYSEL TÜMÖR HÜCRE KÜLTÜRÜNDE SAKİN HÜCRELER
       Ertan ÜÇER, Y. Doğan ANIL, Uğur ÇEVİKBAŞ
 • MALİGN EKRİN POROMA'DA NUCLEOLAR ORGANIZER REGION'UN ÖNEMİ
       A. Settar ÖZTÜRK, Öner DOĞAN
 • METAKROMATİK LÖKODİSTROFİ (Bir Olgu Nedeniyle)
       Murat GÖKDEN, Neriman GÖKDEN, A. Ali KÜPELİOĞLU, Emek ÖZEN
 • TİROİD KARSİNOMLARININ SIKLIĞI ve YAŞ DAĞILIMI
       Feriha ÖZ, Gülen DOĞUSOY, Mustafa ŞENOCAK
 • TİMOMA ve MYASTENİA GRAVİS
       Kunter BALKANLI, Enver DURAN, Recep AYDİLEK, Zafer KARTALOĞLU, Nevzat AKVATAN, İbrahim ÖZTEK
 • KÜÇÜK HÜCRELİ ve KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE KEMOTERAPİ ve RADYOTERAPİ KOMBİNASYONUNUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
       Recep AYDİLEK
 • SEA-BLUE HİSTİOSİT SENDROMU
       Necdet ÜSKENT, Mehmet DANACI, Nuri HAKSEVER, Oğuz GÜLECEK, İbrahim ÖZTEK, Nevzat AKVATAN, Mustafa YAYLACI
 • MEDİASTİNAL KİSTİK HİGROMALAR(İKİ OLGU NEDENİ İLE)
       Mustafa YÜKSEL, İbrahim ÖZTEK, Muharrem ÇELİK, Semih HALEZEROĞLU, Mehdi SİLİ
 • KARTAGENER SENDROMUN NADİR GÖRÜLEN BİR ŞEKLİ (Bronş ve testis biopsisinin elektron mikroskopi ile incelenmesi)
       Recep AYDİLEK, Türkan ERBENGİ, Nevzat KAYA, Kamil CERRAOĞLU, Kunter BALKAN
 • ÜLKEMİZDE SİTOLOJİK İNCELEMEDE KULLANILAN KRİTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Kutsal YÖRÜKOĞLU, Ali KÜPELİOĞLU, Emek ÖZEN
 • MALİGN HİSTİOSİTOZİS-HİSTİOSİTİK MEDÜLLER RETİKÜLOZİS (Bir olgu nedeni ile)
       N. Zeynep YALÇIN, Ergün UÇMAKLI, İbrahim ÖZTEK, Necdet ÜSKENT, Süha AYDIN, Serhat GÜRPINAR
 • İNVAZİV PİLAR TÜMÖR (Bir olgu bildirisi ve literatürün gözden geçirilmesi)
       İbrahim ÖZTEK, Lüttü BAŞ, Ergün UÇMAKLI, Hüseyin BALOĞLU
 • ÖLÜM NEDENİ BELİRLENMESİNDE TIBBİ İNCELEMENİN ÖNEMİ
       Şebnem Korur FİNCANCI, Bilge KIRANGİL
 • A NEW HlSTOPATHOLOGICAL FEATURE IN THYROID PAPILLARY CARClNOMA: HYALINE BODlES
       M. Şerefettin CANDA
 • WHITE SPONGE (ORAL EPITHELIAL) NEVUS (İKİ OLGU NEDENİ İLE)
       Keramettin DOĞRUÖZ, Ergün UÇMAKLI, Süha AYDIN, Yavuz HARMANYERİ, Coşkun ACAY, N. Zeynep YALÇIN, İbrahim ÖZTEK
 • MEMENİN APOKRİN KARSİNOMU (Bir olgu nedeniyle)
       N. UYGUN, Gülşen ÖZBAY, Sergülen DERVİŞOĞLU
 • KALP TRANSPLANTASYONU SONRASI ENDOMYOKARDİYAL BİYOPSİ İLE RESİPİENT HASTA TAKİBİ
       Ömer BAYEZİD, İbrahim ÖZTEK, Mehmet BALKANAY, Nuri ÇAĞLAR, Cevat YAKUT, Ergün UÇMAKLI, Serhat GÜRPINAR
 • 277 OVER KANSERLİ OLGUDA PROONOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİ SONUÇLARINA ETKİLERİNİN İRDELEMESİ
       İ. ASLAY, G. TÖRE, D. UZAL, O. AYDEMİR, N. ÖZTÜRK, A. N. KARADENİZ
 • PROTEZİN TEMAS ETTİĞİ MUKOZA YÜZEYLERİNİN EXFOLIATIVE SİTOLOJİ İLE İNCELENMESİ
       Hüseyin HASKANİ, Bahadır GÜRBÜZER, Ergün UÇMAKLI
 • HlBERNOMA (FETAL HÜCRELİ LİPOMA)
       İbrahim ÖZTEK, Ergün UÇMAKLI, M. Mustafa AKIN, Enver DURAN, Zeynep N. YALÇIN
 • MAKSİLLA'DA PRİMER EWING SARKOMU
       İbrahim ÖZTEK, Ayhan NUMANOĞLU, Lütfü BAŞ, Mehmet Ali İSFENDİYAR
 • ELDE PACİNOMA (Çok Ender Bir Olgu Raporu)
       Lütfü BAŞ, İbrahim ÖZTEK, Ayhan NUMANOĞLU
 • DENEYSEL OLUŞTURULMUŞ MOTOR NÖRON HASTALIĞINDA MEDULLA SPİNALİSİN ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ
       İhsan KARA, Faruk ALKAN, Birol KALKAN
 • KARACİĞER KANSERİ (Kanserin en zararsızı tümüyle çıkarılıp bir kavanoz içinde saklananıdır)
       Nurdan TÖZÜN
 • PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİAZİS
       Güngör ÇAMSARI, Uğur KILIÇ, Saadettin ÇIKRIKÇIOĞLU, Sezai ÖZTÜRK, Orhan İLKER, Uğur HACIHANEFİOĞLU
 • ENDOMETRİAL ADENOKARSİNOM (Çeşitli parametreler açısından değerlendirme)
       N. UYGUN, Z. CALAY, F. ÖZ, S. GÜVENER, E. ERKÜN, R. UZEL, M. ŞENOCAK
 • BİR REKTAL LEİOMYOBLASTOMA OLGUSU
       Aydın OTÇU, Abut KEBUDİ, Feriha ÖZ, Gökhan ŞERMET, İsmail EVREN
 • MESANE KARSİNOMLARINDA HİSTOLOJİK GRADE İLE CEA'NIN İLİŞKİSİ (İmmunohistokimyasal çalışma)
       Mehmet UHRİ, Gülay AKALIN
 • POSTRAVMATİK MYOGLOBİNURİK AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ
       Şebnem Korur FİNCANCI, Bilge KIRANGİL
 • MORTON NÖROMU (MORTON METATARSALJİSİ)
       A. Settar ÖZTÜRK, Bilge BAVBEK, Fevziye KABUKÇUOĞLU, Çiçek BAYINDIR
 • ENDOMETRİUMUN PROLİFERATİF LEZYONLARINDA BEZ EPITELLERİNİN DNA DEĞERLERİNİN MİKROSPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE ÖLÇÜLMESİ
       Tülay CANDA, M. Mustafa AKIN
 • BRONŞİAL KARSİNOİD TÜMÖRLER
       Mustafa YÜKSEL, Muharrem ÇELİK, Aziz UYSAL, N. Mehdi SİLİ, Bülent ARMAN
 • COMPLETE RESPONSE TO RECOMBINANT ALPHA INTERFERON- 2b IN CLASSIC (AIDS NON-RELATED) KAPOSI'S SARCOMA AND AN UNUSUAL TOXICITY OF INTERFERON
       Necdet ÜSKENT, Mehmet DANACI, Melih ÖZEL, İbrahim ÖZTEK, Zekeriya ALTINOK, Bekir Sıtkı CEBECİ, Mehmet ALTIN, Sedat YÜRÜTKEN, Nevzat DOĞAN
 • KOLO-REKT AL KARSİNOMLARDA KARSİNOMA KOMŞU MUKOZADA GÖZLENEN MORFOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER
       Süha ÇETİN, Nükhet TÜZÜNER, Zerrin CALAY, Selda GÖÇENER
 • MEME KANSERLERİNDE İLTİHABİ İNFİLTRASYON İLE ELASTOZİSİN İLGİSİ
       Ergün UÇMAKLI, İbrahim ÖZTEK, Hayati TOR, Mustafa AKIN, Zeynep N. YALÇIN, Hüseyin BALOĞLU
 • PHCOMYCOSIS (MUCORMYCOSIS) (Bir olgu nedeni ile)
       Emek ÖZEN, Taner KABADAYI, Kutsal YÖRÜKOĞLU, Fethi İDİMAN
 • WEDGE RESECTION AS A SOLUTION TO AIRWAY AND FEEDING PROBLEMS IN CYSTIC HYGROMAS INVOLVlNG THE TONGUE
       Tahir HAYIRLIOĞLU, Cengiz ERSEZEN, Fevzi YAVAŞ, Atilla ARINCI
 • ERUPTİF SİRİNGOMA (BİR OLGU SUNUSU)
       Yavuz HARMANYERİ, Coşkun ACAY, Keramettin DOĞRUÖZ, İbrahim ÖZTEK
 • DERİ KİSTLERİNDE KARSİNOMATÖZ DEĞİŞİKLİKLER
       İbrahim ÖZTEK, Lütfü BAŞ, Ergün UÇMAKLI, Keramettin DOĞRUÖZ, Fatih YAVUZ
 • MELANOTİK TÜMÖRLERİN TANISlNDA S-100 PROTEİN'İN KULLANIMI
       Taner KABADAYI, M Şerefettin CANDA, Tülay CANDA
 • PILOMATRIXOMA (A CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE)
       Bülent ZULFİKAR, Mustafa ÖZÇİL, Fahri OVALI
 • A "RECURRENT" ADENOMATOMATOID ODONTOGENIC TUMOUR CASE REPORT
       Fevzi YAVAŞ, Misten DEMİRYONT, Atilla ARINCI, Cengiz ERSEZEN, Sıtkı TUZLALI
 • KOLOREKTAL KARSİNOMDA MAKROSKOBİK ŞEKİL, BOYUT VE DERİNLİK İLE LENF DÜĞÜMÜ TUTULUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
       Sergülen DERVİŞOĞLU, Şennur İLVAN, Nükhet TÜZÜNER
 • SERVİKSİN SKUAMÖZ LEZYONLARINDA DNA İÇERİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
       M. Şerefettin CANDA, Taner KABADAYI
 • NORMALDE VE BENİGN HASTALIKLARDA SİNİRLERİN EPİTELYAL 1NVAZYONLARI
       Havvanur TURGUTALP, Yavuz ÖZORAN, Afet S. ÖZORAN
 • TRANSTORASİK İNCE İĞNE ASPİRASYONU İLE TANIMLANAN BİR METASTATİK AKCİĞER MELANOMU OLGUSU
       Güngör ÇAMSARI, Uğur KILIÇ, Servet CİVELEK, Emel ÇAĞLAR, Orhan İLKER, Uğur HACIHANEFİOĞLU
 • BIR PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİAZİS OLGUSU
       Mustafa YÜKSEL, İbrahim ÖZTEK, Günseli YILMAZ, Erkan BALKAN
 • MEME KANSERLERİNDE ELASTİK İNDEKSİN TİPLERE GÖRE DURUMU VE DİFERANSİASYONLA İLGİSİ
       Zeynep N. YALÇIN, İbrahim ÖZTEK, Ergün UÇMAKLI
 • KALICI SONDA UYGULANMIŞ HASTALARDA PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNİN HİSTOPATOLOJİK İNCELENMESİ
       I. KOÇAK, M.İ KARAMAN, T. ESEN, M. TUNÇ, S. TELLALOĞLU, V. UYSAL
 • EPİDİDİMDE EKTOPİK SÜRRENAL DOKUSU
       M.İ. KARAMAN, I. KOÇAK, V. UYSAL
 • HİSTOTEKNİKTE MODİFİYE MİKRODALGA METODU
       M. Halit UMAR, H. Uğur PABUÇCUOĞLU, Ş. Dilek ÖCAL
 • MİKRO ELEKTROMAGNETİK DALGALARİN İMMÜNPEROKSİDAZ BOYAMADA KULLANIMI
       Kutsal YÖRÜKOĞLU, Emek ÖZEN
 • BUGÜN PLASTİNASYON 1: YÖNTEMİN GEÇMİŞİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ
       HM BUYRUK, GJ GROEN, H KEMPERMAN, A ALTUNİÇN, Z ARI
 • PATOLOJİ ASİSTAN EĞİTİMİ VE UZMANLIK MEZUNİYET SINAVI KONUSUNDA ÖNERİLER
       
 • 9.ULUSAL PATOLOJİ KURULTAYI VE ÜLKEMİZDE PATOLOJİNİN KONUMU
       M. Şerefettin CANDA
 • A CASE OF PRIMARY MEDIASTINAL SEMINOMA
       Taner KOÇAK, M. İhsan KARAMAN, Veli UYSAL, Sedat TELLALOĞLU
 • TRANSTORASİK İĞNE BİYOPsİsİ İLE TANIMLANAN ÜÇ MEDİASTİNAL EKTOPİK GUATR OLGUSU
       Mustafa YÜKSEL, Kunter BALKANLI, İbrahim ÖZTEK, Muharrem ÇELİK, Aziz UYSAL, Fevzi KARSLI, Hayati TOR, Mehdi SİLİ
 • KSANTOGRANÜLOMATÖZ PİYELONEFRİT
       Murat GÖKDEN, Neriman GÖKDEN, A. Ali KÜPELİOĞLU, Emek ÖZEN
 • DİFFUZ GLOMERULONEFRİTLERDE IŞIK VE İMMUNOFLORESAN BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI
       Ergün UÇMAKLI, Rıfkı FiNCİ
 • TiROİD HASTALIKLARI VE TÜMÖRLERİNDE ULTRASONOGRAFİ İLE SİNTİGRAFİNİN TANI DEĞERİ
       Fevzi KARSLI
 • PARAPELVİK YERLEŞİMLİ NORMOVASKÜLER BİR SAF ONKOSİTOM VAKASI
       Mİ. KARAMAN, T. KOÇAK, F. ÖZCAN, T. ESEN, C. ÖZSOY, V. UYSAL
 • BİR BRONŞİAL LEİOMYOM OLGUSU
       Melahat KURUTEPE, İbrahim ÖZTEK, Ahmet BiLGiN, Hakan SOLAK, N. Mehdi siLi
 • ALPHA-FETOPROTEIN SECRETING PANCREATOBLASTOMA IN CHILDHOOD
       Bülent ZÜLFiKAR, Uğur ÇEViKBAŞ, Fahri OVALI, Alaaddin ÇELİK, Ömer DEVECiOĞLU, Dilek YILMAZBAYHAN
 • CEMENTO-OSSIFYING FIBROMA WITH AN ANEURYSMAL BONE CYST (A CASE REPORT)
       Ayşe DURSUN, Ömür ATAOĞLU, Naci EDALI
 • BİR BEYİN DİSPLAZİSİ OLGUSU TUBEROZ SKLEROZ
       Sergülen DERVİŞOĞLU, Gülşen ÖZBAY , Cuyan DEMİRKESEN, Zerrin Ergül
 • HİPOFİZ TÜMÖRLERİN SINIFLANDIRILMASINDA KONV ANSİYONEL HİSTOKIMYANIN KATKISI
       Figen SÖYLEMEZOĞLU, Aydın SAV, Sevgi KÜLLÜ, Necmettin PAMiR , Fahir ÖZER, Mehmet ÖZEK, Gülsün EKİCİOĞLU
 • MENETRİER HASTALIĞI
       Süha GÖKSEL, Füsun FİLİZEL, Figen AKSOY
 • GÖZ KAPAĞI KONJOKTİVASINDA AMILOID TÜMÖR
       Mustafa AKIN, Ergün UÇMAKLI, İbrahim ÖZTEK, Hüseyin BALOĞLU
 • DEV LİPOMLAR
       Ayhan KONURALP, Atilla ARINCI, Fevzi YAVAŞ, Cengiz ERSEZEN
 • AKCİĞER KİsT HİDATİĞİ VE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
       Kunter BALKANLI, İbrahim ÖZTEK, Tamer OKAY
 • DALAK İÇİ FETAL HEPATOSİT ALLOTRANSPLANTASYONUNA İMMUNOSUPRESYONUN ETKİSİ
       Servet KARAHAN, Selçuk MERCAN, Mehmet ÇAĞLIKÜLEKÇİ, Temel DAĞOĞLU, Selçuk ÖZARMAĞAN, Uğur ÇEVİKBAŞ
 • İNFLAMATUAR LİNEER VERRÜKÖZ EPİDERMAL NEVÜS (İLVEN)
       Zerrin CALAY, Füsun FiLiZEL, Süha GÖKSEL
 • SKUAMÖZ KARSİNOM KOMPONENTLİ İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM
       M. Mustafa AKIN, İbrahim ÖZTEK, Hüseyin BALOĞLU, Ergün UÇMAKLI, Zeynep N. YALÇIN
 • İNTESTİNAL SPİROKETOZİS
       Süha GÖKSEL
 • DİABETES MELLİTUSTA PERİSİNUZOİDAL FİBROSİS BİR OLGU NEDENİYLE LITERATÜR ARAŞTIRMASI
       Aydın SAV, Figen SÖYLEMEZOĞLU, Sevgi KÜLLÜ
 • "PNEUMATOSIS CYSTOIDES INTESTINALIS (PCI)"-PATOLOJİSİ VE OLGU SUNUMU
       Ergun UÇMAKLI, M. Mustafa AKIN, İbrahim ÖZTEK, Himmet ÇELİKKIRAN
 • EKSTRAADRENAL MYELOLİPOM
       M. Mustafa AKIN, Ergün UÇMAKLI, İbrahim ÖZTEK, Hüseyin BALOĞLU
 • TRAKEAL LEİOMYOMA
       Zuhal GÜCİN, Şahsine TOLUNAY, Ömer YERCİ, Oktan EROL, Talat AVŞAR
 • HERPES SIMPLEX VIRUS INFECTI0N (TYPE I AND TYPE II) AS AN ETIOLOGIC FACTOR IN SPONT ANEOUS ABORTIONS (AN IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY)
       Handan ZEREN, Seyhan VARİNU, Suzan ZORLUDEMİR, Nazan ALPASLAN, And Levent TOKSÖZ
 • HYALEN MEMBRAN HASTALIĞI (HMH) (I) (63 YENİDOĞAN OTOPSİSİNDE HYALEN MEMBRAN HASTALIĞI (HMH) İNCELENMESİ)
       Figen AKSOY, Sergülen DERVİŞOĞLU
 • HYALEN MEMBRAN HASTALIĞI (II) (63 YENİDOĞAN OTOPSİSİNDE HYALEN MEMBRAN HASTALIĞI (HMH) İNCELENMESİ)
       Sergülen DERVİŞOĞLU, Figen AKSOY
 • YAN VENTRİKÜL KOROİD PLEKSUSUNDA YERLEŞİM GÖSTEREN BİR ARTERİO- VENÖZ MALFORMASYON OLGUSU
       Canser ÇAKALIR, Çiçek BAYINDIR, M. Fatih YAVUZ
 • TÜRK POPULASYONUNDA İNTERNAL MAMMARİAL ARTERDEKİ ARTERİOSKLEROZ VE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
       Halil TÜRKOĞLU, Çiçek BAYINDIR, Tufan PAKER, Atıf AKÇEVİN, Aydın AYTAÇ, Cem'i DEMİROĞlU
 • KESİN TANI KONAN SARKOİDOZİSLİ OLGULARIMIZIN İRDELENMESİ
       Ahmet İLVAN, Kunter BALKANLI, A. Fevzi KARSLI, İbrahim ÖZTEK, Ergün UÇMAKLI
 • BİR ADULT GAUCHER HASTALIĞI VAKASI
       TAŞÇIOĞLU C., AĞAN, M., ATEŞ, A., GÜLER, K., YENEREL, M., KAYSI, A., ORAN, M
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TONSİLLA KÖKENLİ HODGKİN DIŞI LENFOMA; OLGU SUNUSU
       Nevin YALMAN, Bülent ZÜLFİKAR, Sema ANAK, Mehmet AĞAN, Gündüz GEDİKOĞLU
 • LEISHMANIA CUTIS İLE LUPUS VULGARIS'İN HİsTOPATOLOJİK BULGULARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
       Nadir PAKSOY, Ergun HEKİM
 • EKRİN ANJİYOMATÖZ VE LİPOMATÖZ HAMARTOM
       İbrahim ÖZTEK, Nesimi BÜYÜKBABANİ, Hüseyin BALOĞLU
 • MAKSİLLADA BENİGN SEMENTOBLASTOMA
       Zuhal GÜCiN, Ömer YERCİ, Oktan EROL, Şahsine TOLUNAY, Müfit PARLAK, Talat AVŞAR
 • DİLDE BİZAR HÜCRELİ LEİYOMİYOM
       Nesimi BÜYÜKBABANİ, İbrahim ÖZTEK
 • TÜKRÜK BEZİNİN "SOLİTER İNTRADUKTAL PAPİLLOM"U
       S. TUZLALI, F. DiZDAROĞLU
 • İLEUMDA RADYASYON ETKİSİ (BİR OLGU NEDENİYLE)
       Büge ÖZ, Osman TORTUM, Ali Haydar TAŞPINAR
 • SAFRA KESESİ ADENOKARSİNOMLARINDA CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN VE HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN VARLIĞININ İMMONOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI
       Şükrü O. ÖZDAMAR, İnci KÖSELİ, Şevket A. RUACAN
 • OVARION SERTOLI-LEYDIG CELL TUMOR WITH A PREDOMINANT RETIFORM DIFFERENTIATION
       Rıdvan İLHAN, Sıtkı TUZLALI, Altan İPLİKÇİ, İsmail PETORAK
 • OVER'İN ENDODERMAL SİNÜS (YOLK SAC) TÜMÖRLERİ
       Şükrü O. ÖZDAMAR, inci KÖSELİ, Mehmet GÖNÜLTAŞ
 • SILVER STAINING OF NUCLEOLAR ORGANIZER REGIONS IN GIANT-CELL TUMORS OF BONE AND CLINICAL CORRELATIONS
       Sergülen DERVİŞOĞLU, Günay GİRİŞKEN, Macit UZEL, Çiçek BAYINDIR, Murat HIZ, Büge ÖZ, Mehmet ALP, Öner DOĞAN
 • YUMUŞAK DOKU ADAMANTİNOMASI
       Figen ÖZTÜRK, Tahir E. PATIROĞLU, Mehmet TUNCEL
 • CLEAR CELL SARKOM (YUMUŞAK DOKU MALİGN MELANOMU)
       Bedri KANDEMİR, İbrahim KUŞKONMAZ, Filiz KARAGÖZ, Yüksel ALVUR
 • KEMİĞİN PRİMER KÜÇÜK HÜCRELİ TüMÖRLERİNDE HİSTOPATOLOJİK AYIRICI TANI
       Sergülen DERVİŞOĞLU, Günay GİRİŞKEN
 • İKTİYOZ VE MİTRAL STENOZU İLE BİRLİKTE OLAN BİR POLİARTERİTİS NODOSA VAKASI
       TAŞÇIOGLU C., AGAN M., GÜLER K., ATEŞ A., RAİF K., KAYSI A., ORAN M.
 • RETROPERİTONEAL KİSTİK LENFANGİOMA (İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMA)
       Uğur PABUÇCUOGLU, M. Halit UMAR
 • YAYGIN METASTAZLI BRONKİOLOALVEOLAR KARSİNOM (BİR OTOPSİ VAKASI)
       Işın KılıÇASLAN, Levent BİLGİÇ, Mustafa ERELEL, Dilek YILMAZBAYHAN, Zeki KILIÇASLAN, Veli UYSAL
 • AKCİĞER KANSERİ HÜCRELERİNDE KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİYE BAĞLI SİTOLOJİK DEGİŞİKLİKLER (ÖN ÇALIŞMA)
       İbrahim ÖZTEK, Zafer KARTALOĞLU, Ergün UÇMAKLI, Recep AYDİLEK, Necdet ÜSKENT, Osman DORKİP, Hüseyin BALOĞLU
 • 14 YILDA İNCELENEN AKCİĞER, MEDİASTEN VE PLEVRAYA AİT 353 İZLENMİŞ TRANSTORASİK İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ (İİAB)'NİN KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLARI
       İbrahim ÖZTEK, Bülent ARMAN, Necdet ÜSKENT, Hüseyin BALOĞLU, Kunter BALKANLI, Atilla KANCA, Muharrem ÇELİK, Recep AYDİLEK, A. Fevzi KARSLI, Hayati TOR
 • MEME KARSİNOMLARINDA MULTİFOKALİTE, MULTİSENTRİSİTE VE BİLATERALİTENİN MORFOLOJİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Olcay ÇUBUKÇU, Rıdvan İLHAN, Altan İPLİKÇİ
 • İKİ SEKRETUAR KARSİNOM VAKASI
       L. BİLGİÇ, M. AĞAN, A. İPLİKÇİ, Y. GÜRBÜZ, R. İLHAN
 • MEMEDE KİTLE SAPTANMAYAN PAGET OLGUSU (MEMENİN PAGET HASTALIĞI-MALİGN MELANOM-BOWEN HASTALIĞI AYIRICI TANISINDA ENZİM, KONVANSİYONAL VE İMMUNHİSTOKİMYA TEKNİKLERİNİN KATKISI)
       Aydın SAV, Çiğdem ATAİZİ, A. Özdemir AKTAN, Nesime OKBOY, Gülsün EKİCİOĞLU
 • METHYL GREEN PYRONIN YÖNTEMİ İLE İNTESTİNAL SİSTEMDE GANGLİON HÜCRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Doğan Ö., Çevikbaş U.
 • HELİCOBACTER PYLORİ-MİDE KARSİNOMU İLİŞKİSİ
       Süha GÖKSEL, Füsun FİLİZEL, Özden ÇOKERLER
 • TESTİSTE MATÜR KİSTİK TERATOM
       İbrahim KUŞKONMAZ, Filiz KARAGÖZ, Yüksel ALVUR, Bedri KANDEMİR, Sefer SARIKOÇ
 • BİR İNTRAKRANİAL MATÜR TERATOM OLGUSU
       Ömer İYİGÜN, Zeki ŞEKERCİ, Filiz KARAGÖZ, Murat BECER, Fahrettin ÇELİK
 • OVERİN SERÖZ VE MUSİNöZ EPİTELYAL TÜMÖRLERİNDE Ag-NOR YÖNTEMİ
       Doğan Ö., İlhan R., Bulun S.
 • PREEKLAMPSİDE UMBLİKAL KORDON DAMARLARINDAKİ HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
       Halil SAYGILI, Sinan BERKMAN, Engin YENİLMEZ
 • Ag-NOR SAYI VE DAĞILIM FARKLILIKLARININ NEDENLERİ
       Doğan Ö.
 • KEMİK DEKALSİFİKASYONUNDAN MİKRO-DALGA IŞINLAMA YÖNTEMİ+
       Ö. DOĞAN, L. BiLGİÇ, M. DEMiRYONT, G. ACUNAŞ
 • RENAL ANGIYOMYOLIPOM (11 OLGUNUN RETROSPEKTİF İNCELEMESİ)
       Büge ÖZ, Gülşen ÖZBAY, Sergülen DERViŞOĞLU, Figen AKSOY, Osman TORTUM, Emre AKKUŞ, Salih PEKMEZCİ
 • İNMEMİŞ TESTİSLERDE HİSTOPATOLOJiK DEĞİŞİKLİKLER
       E. UÇMAKLI, i. ÖZTEK, AKIN, Şükrü YILDIRIM, Şükrü ÖZDAMAR
 • MALİGN OVER TÜMÖRLERİNDE UZAK METASTAZLARIN ORTAYA ÇIKIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       N. ÖZTÜRK, I. ASLAY, A KİZİR, C. UZAL, A. AYDINER, G. TÖRE, E. TOPUZ
 • TUBA UTERİNANIN BİLATERAL PROLİFERATİF EPİTELiAL LEZYONU
       Ender DÜZCAN, Reyhan EĞiLMEZ, Handan GÜNEŞ
 • ENDOMETRİAL HİPERPİLAZİLİ Üç VAKANIN IŞIK VE ELEKTRON MiKROSKOPİK DÜZEYDE DEĞERLENDİRiLMESİ
       Halil SAYGILI, Engin YENİLMEZ, Altan İPLiKÇİ
 • SERVİKAL SMEAR'LERDE YANILIŞ NEGATİF SONUÇLAR
       S. TUZLALI, R. İLHAN, O. ÇUBUKÇU, A. İPLİKÇİ
 • MEME LEZYONLARININ İMPRİNT VE SCRAPE STOLOJİ METODLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
       Sülen SARIOĞLU, Şevkiye SAĞBİL, Ayşegül VURAL
 • MEMEDE OSTEOKLAST TİPİ DEV HÜCRELİ METAPLASTİK KARSİNOMA OLGU SUNUMU
       Figen ERDAL, Sülen SARIOĞLU, Ayşegül VURAL
 • TİMUS TÜMÖRLERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSi İLE TANI (8 TİM0MA VAKASI ÜZERİNDE SİTOLOJİK İNCELEME)
       U. HACIHANEFİOĞLU, D. YILMAZBAYHAN, Z. KILIÇASLAN, B. SÖNMEZ
 • SPLENOGONADAL FÜZYON
       Filiz CÖMERT, Yalçın ARIMAN
 • BİR OLGU NEDENİYLE ANGİOİMMUNOBLASTİK LENFADENOPATİ
       N. YALMAN, S. ANAK, Ö. DEVECİOĞLU, B. ZÜLFİKAR, M. AĞAN, G. GEDiKOĞLU
 • LENF DÜĞÜMÜ LEZYONLARINDA SİTOLOJİK BULGULARIN DOKUNDURMA PREPARATLARLIN (İMPRİNT) HİSTOLOJİK KESİTLER İLE BİRLİKTE İNCELENEREK DEĞERLENDİRİLMESİ
       Kutsal YÖRÜKOĞLU, Emek ÖZEN, Cavit ÇEHRELİ, Mehmet ALAKAVUKLAR
 • A CASE OF LARYNGEAL LEIOMYOMA
       Yavuz ÖZORAN, Havvanur TURGUTALP, Levent ALBAYRAK, Hayrettin MUHTAR
 • AKCİĞER HASTALIKLARININ TANISINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON YÖNTEMİ (SON ON YILDA, 907 VAKA ÜZERİNDE SİTOPATOLOJİK ANALİZ
       U. HACIHANEFIOĞLU, D. YILMAZBAYHAN
 • KONJENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYON
       M. Erkan BALKAN, İrfan TAŞTEPE, Işın PAK, Nilgün KAPUCUOĞLU, Mehmet ÜNLÜ, Dinçer ÖĞÜN
 • TüBERKÜLOZ VE MALİGN ORİJİNLİ PLEVRA SIVILARININ AYIRICI TANISINDA KAN HÜCRELERİNİN SİTOLOJİK DEĞERİ
       Şaban CAN, Melahat KURUTEPE, İbrahim ÖZTEK, Belkıs UÇAROĞLU, Ertuğrul ERDEM, A. Refik EREM
 • GLOMUS TUMOR OF THE STOMACH
       Ayşegül VURAL, Sülen SARIOĞLU
 • DENEYSEL A HİPERVİTAMİNOZUNDA KARACİĞERDEKİ HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
       Zuhal GÜCİN
 • ALVEOLER SOFT PART SARKOMA (HİSTOKİMYASAL VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMA)
       M. Halit UMAR, (ERASMUS), H. Uğur PABUÇCUOĞLU, Ertürk ERDİNÇ, Feza BACAKOĞLU
 • FRONTAL KEMİKTE BENİGN OSTEOBLASTOMA (OLGU SUNUSU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ)
       Hawanur TURGUTALP, Levent ALBAYRAK, Yavuz ÖZORAN
 • AMPUTASYONDAN 7 YIL SONRA AKCİĞER METASTAZI VE 10 YIL SONRA SÜRRENAL METASTAZI GELİŞMİŞ BİR OSTEOSARKOM VAKASI
       Öztürk N., Onat H., Aydıner A, Demiryont M., Dinçol K., Bilge N.
 • ANEURYSMAL BONE CYST OF THE MAXİLLA REPORT OF A CASE
       S. Nur KESİM, Gülçin ERSEVEN, Tülin ÖZBAYRAK, Cengiz ERSEZEN, Özen DOĞAN
 • JUVENILE APONEUROTIC FIBROMA
       Metin ERER, Atilla ARINCI, Cengiz ERSEZEN, Fevzi YAŞAM, Misten DEMiRYONT
 • PROLİFERATİF MİYOZİTİS
       İbrahim KUŞKONMAZ, Yüksel ALVUR, Filiz KARAGÖZ
 • TİROOLOSSAL DUKTUS KİSTİNDEN GELİŞMİŞ PAPİLLER KARSİNOM
       E. UÇMAKLI, M. M. AKIN, i. ÖZTEK, H. BALOĞLU, Ş. YILDIRIM, H. CANDAN
 • NONSPESİFİK AORTOARTERİTİS (BİR OLGU NEDENİYLE)
       Nevzat DOĞAN, Mehmet DİNÇTÜRK, Ergün UÇMAKLI, İbrahim ÖZTEK, Enver DURAN
 • HASHİMOTO TİROİDİTLİ VAKALARIMIZIN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Feriha ÖZ, Gülen DOĞUSOY, Osman TORTUM, Metin ERTEM, Yavuz ÇIRPICI, Melih PAKSOY, İlhami USLU
 • MEZENTER'DE LOKALİZE LEİOMYOSARKOM (LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE BİR VAK'ANIN TAKDİMİ)
       Şükrü O. ÖZDAMAR, İnci KÖSELİ, Şevket A. RUACAN, Musa DUMAN
 • AKTİNOMİKOZİS-TANISAL KISTASLARI VE YEDİ OLGUNUN İRDELENMESİ
       Figen DORAN, Fikret KIVANÇ, Çetin KOÇAK, Akgün YAMAN, Levent SOYLU
 • KEMİK İLİĞİ İNFİLTRASYONU GÖSTEREN NON HODGKİN HABİS LENFOMALARDA KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK ARAŞTIRMA
       Mehmet AĞAN, Pınar TUZLALI, Deniz SARGIN, Öner DOĞAN, Meliha NALÇACI, Günçağ DİNÇOL, Hüseyin KESKİN, Sevgi KALAYOĞLU, Münevver YENERMAN
 • KEMİK İLİĞİNİN GRANÜLOMATÖZ LEZYONLARI
       Gökhan GEDİKOĞLU, Önder BOZDOĞAN, Mehdi VEKİLİNAGAD, Şevket RUACAN
 • SERÖZ SIVILARDA REAKTİF, MALİGN MEZOTELYAL VE MALİGN EPİTELYAL HÜCRELERİN Ag-NOR YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Gülnaz KERVANCIOĞLU, Dilek YILMAZBAYHAN, Öner DOĞAN, Uğur HACIHANEFİOĞLU
 • KRONiK NONSPESİFİK ENDOMETRİTLER İLE HİpERPLAZİLERİN İLİŞKİSİ
       Kutsal YÖRÜKOĞLU, Meral KOYUNCUOĞLU, Emek ÖZEN, A. ALi KÜPELİOĞLU
 • PATHOLOGİCAL FINDINGS IN EXPERIMENTAL AFLATOKİCOSİS IN CHIKS
       H. Nesrin BİLGİÇ, Tahsin YEŞİLDERE
 • SÜT DİŞİ PULPASININ LENF DAMARLARININ İNCELENMESİ (HİSTOKİMYASAL BİR ÇALIŞMA)
       Serap AKYÜZ, İbrahim ÖZTEK, Turhan ATALAY
 • SAFRA KESESİ KARSİNOMLARI
       Filiz CÖMERT
 • İNCE BARSAK VE PERİAMPULLER BÖLGE TÜMÖRLERİ
       Süha GÖKSEL, Hilal AKI, Büge ÖZ, Sergülen DERViŞOĞLU, Talay TOKSÖZ, Gülşen ÖZBAY
 • LARENGEAL NODÜLLERDE HİSTOPATOLOJİ VE ETYOPATOGENEZ
       Güray KILIÇ, Mustafa PAKSOY, Sibel ŞENSU
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KSANTOGRANULOMATÖZ PYELONEFRİT: 6 OLGU BİLDİRİMİ VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
       Sergülen DERVİŞOĞLU, Serdar SENDER, Figen AKSOY, Şennur İLVAN, Yunus SÖYLET, Nüvit SARIMURAT, Haluk EMİR
 • FORMALDEHİT SOLUYAN SIÇANLARDA GÖRÜLEN HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
       Gürcan VURAL
 • FARE UTERUS VE OVERLERİNE PRENATAL ETİNİL ESTRADİOL TEDAVİSİNİN ETKİSİ
       Halil SAYGILI, Alkan YILDIRIM, Ayhan BİLİR
 • LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZİS (LHH) (BİR OLGU NEDENİYLE)
       Ziya METE, İsmail GÖÇMEN, İbrahim ÖZTEK, Emin SARAOĞLU, Hüseyin BALOĞLU
 • PRİMER KEMİK LENFOMASI: Bir olgu sunumu
       Sergülen DERVİŞOĞLU, Ferda ÖZKAN, Günay GİRİŞKEN, Süha GÖKSEL, Büge ÖZ, Selda G. URAZ
 • BİR ANJİOFOLLİKÜLER LENF DÜGÜMÜ HİpERPLAZİSİ (CASTLEMAN HASTALIĞI) VAKASI
       Meliha NALÇACI, Deniz SARGIN, Tanju ATAMER, Yüksel PEKÇELEN, Yücel TANGUN, Ahmet AĞAN, Sevgi KALAYOĞLU
 • BİR ADULTGAUCHER HASTALIĞI VAKASI
       C. TAŞÇIOĞLU, M. AĞAN, D. YILMAZBAYHAN, A. KARAN, A. ATEŞ, K. ÇEFLE, A. KAYSI
 • NAZOFARENKS KARSİNOMUNUN ÜRETER METASTAZI
       Gökhan GEDİKOĞLU, Mehdi VEKİLİ NEJAD, Faruk ZORLU
 • 2 OLFAKTÖR NÖROBLASTOMA OLGUSU
       Ahmet BAYER, Şahsine TOLUNAY, Ömer YERCİ, Oktan EROL
 • TRİKÜSPİD KAPAK VE PATOLOJİK SPEKTRUMU
       Ayşe DURSUN, Naci EDALI, Tülay TECİMER, Rana OLGUNTÜRK, Sedef TUNAOĞLU
 • KALP TUTULUMU GÖSTEREN DUCHENNE TİPİ MUSKULER DİSTROFİ (Bir Otopsi Olgusu)
       Büge ÖZ, Talay TOKSÖZ, Çiçek BAYINDIR, Süha GÖKSEL, Sergülen DERVİŞOĞLU
 • PRİMER PULMONER RABDOMYOSARKOMA
       Ö. YERCİ, A. BAYER, Ş. TOLUNAY, O. EROL
 • İNTRAVASKÜLER PAPİLLER ENDOTELİAL HİPERPLAZİ: BİR OLGU VE AYIRICI TANI
       Murat GÖKDEN, Emek ÜZEN, Fulya ÇAKALAĞAOĞLU
 • TEKRARLAYAN MEKANİK İKTERLE SEYREDEN SAFRA KESESİNİN DİFFÜZ İN SİTU PAPİLLER KARSİNOMU
       Uğur HACIHANEFİOĞLU, Fevziye KABUKÇUOĞLU, Asım TAŞER
 • İKİ RENAL HİPODİSPLAZİ OLGUSU
       S. TOLUNAY, S. ÖZUYSAL, Ö. YERCİ, O. EROL
 • KARACİĞER TRANSPLANTASYONU PATOLOJİSİ
       Olcay ÇUBUKÇU, Yersu Ferah KAPRAN, Uğur ÇEVİKBAŞ
 • MEME LEZYONLARININ TANISINDA İİAB YÖNTEMiNiN YERİ
       S.TUZLALI, B.BAVBEK, R. İLHAN, M.MÜSLÜMANOĞLU, V.ÖZMEN, A. İĞCi, A.İPLİKÇİ
 • ENDOMYOKARDİYAL BİOPSİ, KLİNİKTEKİ YERİ VE SONUÇLARIMIZ
       Murat ERSANLI, Feriha ÖZ, Servet ÖZTÜRK, Rasim ENAR, Büge ÖZ, Nuran YAZICIOĞLU, Cem'i DEMİROĞLU
 • 153 HODGKİN DIŞI LENFOMA VAKASINDA GÖZLENEN KLİNİK TABLO, LABORATUAR BULGULARI VE HİSTOPATOLOJİK TANI
       Meliha NALÇACI, Tanju ATAMER, Deniz SARGIN, Mehmet AĞAN, Yüksel PEKÇELEN, Yücel TANGÜN
 • HODGKİN DIŞI LENFOMALI 153 HASTADA TEDAVİ SONUÇLARI, PROGNOZ VE SÜRVİ
       Meliha NALÇACI, Tanju ATAMER, Deniz SARGIN, Mehmet AĞAN, Yüksel PEKÇELEN, Yücel TANGÜN
 • MESANENİN NEFROJENİK ADENOMU (7 Vakanın histopatolojik ye klinik özellikleri, 1 Vakada elektronmikroskop inceleme)
       V.UYSAL, B.BAVBEK, I.KILIÇASLAN, M.TUNÇ, H.ANDER, T.ESEN, N.ARAS, Y.AYTEKİN
 • İSTANBUL VE ÇEVRESİNDEKİ KESİLEN BOĞALARIN EKLENTİ ÜREME BEZLERİ ÜZERİNDE ANATOMO-HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER
       Ö.Serdar SONCELEY
 • SİKLOSPORİN FARE BÖBREĞİNDE OLUŞTURDUĞU HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
       Sema ÖZUYSAL, Oktan EROL
 • YUMUŞAK DOKU SARKOMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE GÖZLEMCİLER ARASINDAKİ UYUM
       Nilgün KAPUCUOĞLU, Yeşim SAĞLICAN
 • TİROİD LEZYONLARINDA İNCE İGNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN YERİ: İSKANDİNAV MODELİ VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       GÜrcan VURAL, Nadir PAKSOY
 • OVERİN SEYREK GÖRÜLEN ADENOFİBROMATÖZ TÜMÖRLERİ
       Yeşim GÜRBÜZ, Rıdvan İLHAN, Sıtkı TUZLALI, Altan İpLİKÇİ
 • SOLİTER BENİGN FİBROZ MEZOTELYOMALAR (İki olgu nedeni ile)
       M.ÇELİK, A.UYSAL, S.HELEZAROĞLU, F.ZONUZİ, S.ARMAN, İ. ÖZTEK
 • KALKANEUS YERLEŞİMLİ OSTEOKLASTİK TİPTE DEV HÜCRELERDEN ZENGİN OSTEOSARKOM
       Sergülen DERVİŞOĞLU, Hülya ÖZSAN, Günay GİRİŞKEN, Ajlan KASABALIGİL, Muharrem BABACAN
 • KEMİKTE AMİLOİD BİRİKİMİ
       Sergülen DERVİŞOĞLU, Hülya ÖZSAN, Günay GİRİŞKEN, Zerrin CALAY, Muharrem BABACAN
 • ÇİZGİLİ KAS DOKUSU YERLEŞİMLİ PRİMER LENFOMA
       Aziz AKSU, Mustafa BAŞBOZKURT, Bülent CELASUN, Rıfkı FİNCİ
 • EPİTELİOİD HEMANGİOENDOTELİOMA: BİR OLGU SUNUMU
       Ferda AKSOY, Yüksel KIROĞLU, Ayşe UZMAY
 • PERSİSTENT HYPERPLASTİC PRİMARY VİTREOUS (PHPV) VE RETİNAL DYSPLASİA (Olgu Sunusu)
       Gülten KARPUZOĞLU, Tekinalp GELEN
 • TİPİ GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI (BİR VAKA NEDENİ İLE)
       Ziya METE, İsmail GÖÇMEN, Ergun UÇMAKLI, Sedat ÇOLAK
 • SUPRATENTORİAL-İNFRATENTORİAL VE SPİNAL YAYILIMLI EPENDİMOM (Bir Olgu Bildirimi)
       Nusret ERDOĞAN, Haluk ÖZSARAÇ, Sedat DALBAYRAK, Işık GÜREL, Aydın SAV
 • GİNGİVO-BUKKAL SULKUSTA PAPİLLER ADENOKARSİNOMA OLGUSU
       Fulya KÖYBAŞIOĞLU, Şevkiye SAĞBİL, Sülen SARIOĞLU
 • BİR İDİOPATİK HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM VAKASI
       Atilla ATEŞ, Bahattin ÇOLAKOĞLU, Murat DAL, Cemil TAŞÇIOĞLU, Füsun ERDENEN, Settar ÖZTÜRK, Süleyman YALÇIN, AytUğ AKKOR
 • RETROPERİTONEAL FİBROZİS
       Süha GöKSeL, Zerrin CALAY, Hasan SUNAR, Hasan COŞKUN
 • ÇİFT SPiNAL KORD TUMORU
       Ömer İYİGÜN, Zeki ŞEKERCİ, Mehmet KOCABAŞ, Sancar BARIŞ, Fahrettin ÇELİK, Cemil BAKUNT, Bedri KANDEMİR
 • FRONTAL EPiDERMOİD KİST OLGUSU
       Öner ÖZDEMİR, Bülent ZÜLFİKAR
 • BİR-PRİMER NAZAL TÜBERKÜLOZ-OLGUSU
       Filiz CÖMERT, Hikmet BULUNDU
 • BİR UMBLİKAL ENDOMETRİOSİS OLGUSU
       Uğur HACIHANEFİOĞLU, Fevziye KABUKÇUOĞLU, Metin TANKER
 • TİROİD FİBROSARKOMU (BİR OLGU NEDENİ İLE)
       Hayati TOR, İbrahim ÖZTEK, Tuncay ÇELENK, Aliye ACAROĞLU, Nesimi BÜYÜKBABANİ, Eşref KIZILKAYA
 • HÜCRE SİKLÜSÜNÜN MOLEKÜLER DÜZENLENİMİ
       Seyhun SOLAKOĞLU, Y.Doğan ANIL
 • MESANE TÜMÖRLERİNDE SİTOLOJİK TANININ YARARLARI VE SINIRLARI
       Cansel ÇAKALIR
 • ANGİOMYOLİPOM (18 VAKANIN HİSTOPATOLOJiK DEĞERLENDİRİLMESİ)
       Işın KILIÇASLAN, Bilge BAVBEK, Veli UYSAL, Misten DEMİRYONT
 • RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTOPERATİF DÖNEMDE İDRAR SİTOLOJİSİ BULGULARI
       Canan ERSÖZ, Gülfiliz GÖNLÜŞEN, Ediz F.COŞAR, Yıldırım BEYAZIT, Sinan ZEREN, Uğur ERKEN
 • İNTRAKRANİYAL DEV HÜCRELİ TÜMÖRLERDE BİYOLOJİK İŞARETLEYİCİ OLARAK "NUCLEOLAR ORGANIZER REGION" (AgNOR)'IN
       Aydın SAV, Özlem KURTKAYA, İlker KAYABEYOĞLU, Gülsün EKICİOĞLU, Mehmet ÖZEK, Necmettin PAMİR, Fahir ÖZER
 • FOLLİKÜLER LENFOMALARIN FOLLİKÜLER HİPERPLAZİLERDEN AYRIMINDA Ag-NOR YÖNTEMİNİN DEĞERİ
       Hayretttin YEKELER, M.Reşat ÖZERCAN, A. Zühal YUMBUL, Mehmet AĞAN, Nezahat YILDIRIM, İbrahim H. ÖZERCAN
 • AKUT LÖSEMİ VE HODGKİN LENFOMALI ÇOCUKLARDA DİŞETİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJiK DEĞERLENDİRİLMESİ
       A. VURAL, Z. KARAKAŞ, N. NARLI, B. AVGEN, Ş. BAŞSİMİTÇİ, A. HOŞ, A. ARSLAN, B. URRAHMAN, M. KILINÇ
 • MİDE VE KOLON TÜMÖRLERİNDE TRANSABDOMİNAL İİAB İLE ENDOSKOPİK BİYOPSİSİNİN TANI DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Dilek YAVUZER, Dilek ÖZKUTLU, Ümit İNCE, Mustafa SAYI
 • MEMENİN İYİ VE KÖTÜ HUYLU LEZYONLARININ AYIRIMINDA FİZİK MUAYENE VE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİNİN YERİ
       Ömer GÜRAN, Duygu DÜŞMEZ, Sevgi KÜLLÜ, Özdemir AKTAN
 • BALGAMDA RADYOTERAPİYE BAĞLI HÜCRESEL DEGİŞİKLİKLER (TEDAVİNİN İZLENMESİNDE YARARLI OLABİLİR Mİ?)
       Dilek YILMAZBAYHAN, Ahmet KİZİR, Bilge BAVBEK, Adnan YÖNEY
 • KRONİK ALKOLİZMDE KARACİĞER, KAS VE SİNİR PATOLOJİLERİ
       İlhan TUNCER, Gülfitiz GÖNLÜŞEN, Yakup SARICA, Yılmaz ERGÜN, Mehmet ÜNAL
 • DENEYSEL E.COLİ SEPSİSİNDE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR VE ANTİPİRETİK TEDAVİ İLE İLİŞKİSİ
       Ünsal ÖZGEN, Filiz KARAGÖZ, İsmail İŞLEK, Davut ALBAYRAK, Nuran GÜRSES, İbrahim KUŞKONMAZ
 • BAŞ-BOYUN BÖLGESİNİN SİNOVYAL SARKOMLARI (3 VAKADA HİSTOKİMYASAL, İMMÜNHİSTOKİMYASAL VE ULTRASTRÜKTÜREL İNCELEME)
       Sıtkı TUZLALI, Misten DEMİRYONT, Ekrem YAVUZ, Münevver YENERMAN
 • SİTOLOJİK OLARAK TANI KONULAN İYİ DİFERANSİYE PAPİLLER MEZOTELYOMA VAKASI
       D.YILMAZBAYHAN, G.KERVANCİOĞLU, B.BAVBEK, lşın KILIÇASLAN
 • MEMENİN PRİMER OSTEOSARKOMU
       Kemal BAKIR, Orhan ÇELEN, Uğur BERBEROĞLU, Tuna GÜRKALE, Nilgün KAPUCUOĞLU
 • MEME YERLEŞİMLİ DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS OLGUSU
       Nüvit DURAKER, Deniz ÖZCAN, Şefika AKSOY
 • MALİGN CYSTOSARCOMA PHYLLODES (OLGU SUNUMU)
       Nur ÇELİK, Ayşegül VURAL, Figen ERDAL
 • DEV HÜCRELİ ARTERİT (KADIN GENİTAL SİSTEM VE TEMPORAL ARTER YERLEŞİMLİ BİR VAKA)
       Sılkı TUZLALI, Murat İNANÇ, Rıdvan İLHAN, Pınar TUZLALI, Faruk BUYRU, Altan İPLİKÇİ, Ahmet GÜL
 • DEV HÜCRELİ MURAL NODÜLÜ BULUNAN OVERİN MÜSİNÖZ KİSTADENOKARSİNOM OLGUSU
       Ferda AKSOY, Güler UTKU
 • OVERDE YOĞUN KALSİFİKASYON VE OSSİFİKASYON GÖSTEREN BİR FİBROTEKOMA VAKASI
       Emel AKMAN, Rabiye BABALIOĞLU, Turhan ÇÖMEZ, Bilhan SIDAL, Yakup YÖNTEN
 • ENDOMETRİUMDA HOMOLOG PATERNLİ MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖR
       Zühal GÜCİN
 • PARİETAL KEMİK YERLEŞİMLİ EWİNG SARKOMU
       Figen AKSOY, Hülya ÖZSAN, Sergülen DERVİŞOĞLU, Günay GiRİŞKEN
 • PRİMER KEMİK KİST HİDATİĞİ
       Fitiz CÖMERT, Turhan ULKAT, Anday TATAR
 • UNİNODÜLER TOKSİK GUATR'DA NODÜLSÜZ LOBDA OCCULT KARSİNOM (İKİ OLGU NEDENİYLE)
       ÇİFTER, Ç., TOKER, A., ULUOĞLU, O.
 • TİROİDDE ANAPLASTİK KARSİNOMA (OLGU SUNUMU)
       Ayşegül VURAL, Nilüfer ARDA, Şevkiye SAĞBİL, Sülen SARIOĞLU
 • PULMONER BLASTOM (OTOPSİ VAKASINDA HİSTOPATOLOJİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL İNCELEME)
       Dilek YILMAZBAYHAN, Sıtkı TUZLALI, Minel AKALIN, Esen ERTUĞRUL, Feyza ERKAN
 • PULMONER KARSİNOSARKOM
       Kunter BALKANLI, Muharrem ÇELİK, Zeynep YALÇIN, Murat AKGÜL, Eyüp Sabri UÇAN
 • REKÜRREN OLİGODENDROGLİOMA; MALİGN OLİGODENDROGLİOMA VE GLİOBLASTOMA MULTİFORME DÖNÜŞÜMÜ OLGU SUNUMU
       Nusret ERDOĞAN, Haluk ÖZSARAÇ, Aydın SAV
 • KONGENİTAL ORBİTAL TERATOM: BİR VAKA BİLDİRİSİ
       Cüyan DEMİRKESEN, Gültekin KANER
 • PNEUMATOSIS CYSTOIDES INTESTINALIS (KARIN DUVARI İÇ YÜZEYİNE YAYILIM GÖSTEREN BİR OLGU)
       Suna ERKILIÇ, Coşkun ÖZSARAÇ, Ahmet ERKILIÇ
 • SUBMENTAL LENFADENOPATİ İLE PREZANTE OLAN BİR AKTİNOMİKOZİS VAKASI
       M.Akif KARAN, Kudret FERAH, Mehmet AĞAN, Nilgün Boz ERTEM, Cemil TAŞÇIOĞLU, Türkan ERDEM, Abdülkadir KAYSI
 • MÜNEVVER YENERMAN'IN GENEL PATOLOJİ KITABININ 3. BASKISI NEDENİYLE
       Veli UYSAL
 • PROSTAT LEZYONLARININ TANISINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN YERİ (165 vakada iğne biyopsisi ile karşılaştırmalı çalışma)
       Işın KILIÇASLAN, Dilek YILMAZBAYHAN, Veli UYSAL, Özenç MİNARECİ
 • PROSTAT İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNDE AgNOR TEKNİĞİNİN DEĞERİ
       Rengin AHISKALI, Ahmet ZORLU, Funda EREN, Gülsün EKİCİOĞLU, Sevgi KÜLLÜ
 • RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE TÜMÖR VOLÜM TAYİNİ
       Şükrü YILDIRIM. İbrahim ÖZTEK
 • PROSTATIN BENİGN VE MALİGN LEZYONLARI (840 OLGUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ)
       Tekinalp GELEN, Mithat ALTINER, Şeyda KARAVELİ. Gülten KARPUZOĞLU
 • RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE PROSTATİK İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ (PIN) VE DİĞER EPİTELYAL LEZYONLAR
       İbrahim ÖZTEK, Yavuz ÖNAL, Doğan ERDEN, Şükrü YILDIRIM, Hüseyin BALOĞLU. Sevil USLU
 • PROSTAT KARSİNOMLARI VE ÇEVRE PROSTAT DOKUSUNDAKİ PREKANSERÖZ DEĞİŞİKLİKLER
       Veli UYSAL, Yeşim GÜRBÜZ, Işın KILIÇASLAN
 • PROSTAT LEZYONLARINDA MÜSİN HİSTOKİMYASININ TANISAL DEĞERİ
       Diclehan ORHAN, Aylin Okçu HEPER, Esra ERDEN, Serpil SAK, Özden TULUNAY
 • RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDEKİ TÜMÖR OOKUSUNUN İMMÜNHİSTOKİMYASAL SPEKTRUMU
       Şükrü YILDIRIM, Hüseyin BALOĞLU, İbrahim ÖZTEK, Selami ALBAYRAK, Yavuz ÖNAL, Ayşe ÇETİN
 • RADİKAL PROSTATEKTOMİLERDE NÖROENDOKRİN DİFERANSİYASYON (ÖN ÇALIŞMA)
       Çiğdem Ataizi ÇELİKEL, Funda EREN, Gülsün EKİCİOĞLU, Tufan TARCAN, Sevgi KÜLLÜ, Atıf AKDAŞ
 • PROSTAT KARSİNOMUNDA NÖROENDOKRİN HÜCRELER
       Selda SEÇKİN, Sezer KULAÇOĞLU, Fehmi AKSOY
 • PROSTAT KARSİNOMUNDA BAZAL MEMBRANLARIN DAĞILIMI (ÖN ÇALIŞMA)
       Rengin AHISKALI, Gülsün EKİCİOĞLU, Yusuf ALİCAN, Sevgi KÜLLÜ, Atıf AKDAŞ
 • PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA İNTRALUMİNAL KRİSTALLOİDLER
       Bilgin AKSOY, Osman HÜTEN, Rızvan ORHAN, Hale ONMUŞ, İlyas ÖZARDALI
 • BENİGN VE MALİGN PROSTAT HASTALIKLARINDA METAKROMAZİ
       Kadriye YILDIZ, Yavuz ÖZORAN, Ayten KIRMIZ, Gökhan HAROVA, Dursun KIRCI
 • GRADE 1 DEĞİŞİCİ HÜCRELİ MESANE KANSERLERİNDE ÜRİNER SİTOLOJİNİN TANISAL DEĞERİ
       Gürcan VURAL, Bengt WARLEBY
 • PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA HİSTOKİMYASAL NİTELİKLER
       Kadriye YILDIZ, Yavuz ÖZORAN, Gökhan HAROVA, Dursun KIRCI, Gülhan ŞAĞBAN
 • DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMLARDA MUKOİD SİTOPLAZMİK İNKLÜZYONLAR
       Hasan Basri ŞENER, Sema HÜCÜMENOĞLU, Semra AYDOS, Şevkiye SAĞBİL
 • TRANSİZYONEL HÜCRELİ KARSİNOMLARDA İNTRAEPİTELYAL MÜSİN DAĞILIMININ PROGNOSTİK DEĞERİ (ÖN ÇALIŞMA)
       Rengin AHISKALI, Funda EREN, Mustafa ERTON, Gülsün EKİCİOĞLU, Sevgi KÜLLÜ, Atıf AKDAŞ
 • YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLÜ 33 HASTADA PROFİLAKTİK İNTRAVEZİKAL BCG UYGULAMASI SONUÇLARININ KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
       Deniz ÖZCAN, Gülçin HARMAN, Tamer AYDIN, Abdullah ÖZEN, Galip DEDEKARGINOĞLU
 • MESANENİN YÜZEYEL DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KANSERLERİNDE İNTRAVEZİKAL THIO-TEPA VE BACILLUS CALMETTE-GUERIN (BCG) TEDAVİSİ SONRASI HASTA TAKİBİNDE İDRAR SİTOLOJİSİNİN YERİ
       Hakan CİNGİL, İbrahim ÖZTEK, Hüseyin BALOĞLU, Hakan SAYRAK, Şükrü YILDIRIM
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI MESANE RABDOMYOSARKOMLARINDA TROPONİNT
       Esin KOTİLOĞLU, Melda ÇAĞLAR, Safiye GÖĞÜŞ, Gülsev KALE
 • 25 RADİKAL VE 20 TOTAL SİSTEKTOMİ MATERYALİNDE HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRME
       Işın KILIÇASLAN, Yersu Ferah KAPRAN, Veli UYSAL, Faruk ÖZCAN, Murat TUNÇ, Sedat TELLALOĞLU
 • TESTİKÜLER PATOLOJİ DÜŞÜNÜLMEYEN 380 OLGUNUN TESTİSİNDE HİSTOPATOLOJİK BULGULARIN EYALANSI
       Ergün UÇMAKLI, Şükrü YILDIRIM, Canser ÇAKALIR, İbrahim ÖZTEK, Fatih YAVUZ, Emre ALBEK
 • TESTİS ÜZERİNE MORFOMETRİK BİR ARAŞTIRMA: DEĞİŞİK YAŞ GRUPLARINA AİT 300 ADET TESTİSİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Şükrü YILDIRIM, Canser ÇAKALIR, İbrahim ÖZTEK, Özdemir KOLUSAYIN, Sermet KOÇ, Ergün UÇMAKLI
 • TESTİKÜLER PATOLOJİSİ BİLİNMEYEN 380 OLGUDAN ALINAN TESTİSLERDE CARCİNOMA IN SITU (CIS) DİĞER TÜMÖRLERİN PREYALANSININ ARAŞTIRILMASI
       Şükrü YILDIRIM, Ergün UÇMAKLI, Fatih YAVUZ, Canser ÇAKALIR, İbrahim ÖZTEK, Özdemir KOLUSAYIN
 • ÇOCUKTA HIZLI FATAL SEYİR GÖSTEREN PURE YOLK SAC TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
       Nusret ERDOĞAN, Ayşegül KUYRUKÇUOĞLU, Aydın ÖZGÜL, Uğur KUYUMCUOĞLU
 • MATÜR GÖRÜNÜMDE METASTAZ YAPAN TERATOKARSİNOM OLGULARI
       Deniz ÖZCAN, Feriha CİNHÜSEYİNOĞLU, Gülçin KAMALI, Necdi UYGUN, Servet ŞİŞMAN, Hülya YAVUZ
 • TESTİSTE EPİDERMOİD KİST (İKİ OLGU)
       Neriman GÖKDEN, Tülay CANDA, Oya GÖRE, Nagihan YALÇIN, Ziya KIRKALI, Tanju AKTUĞ
 • TESTİSİN PRİMER LEİOMYOSARKOMU (BİR OLGU SUNUMU)
       Cemal GÜNDOĞDU, Muzaffer KELEŞ, Adnan ERİM, M. Akif ÇİFTÇİOĞLU, Abdulkadir REİS, İbrahim SARI
 • RENAL HÜCRELİ KARSİNOMA EŞLİK EDEN SARKOİD BENZERİ DOKU REAKSİYONU
       Ayşegül KUYRUKÇUOĞLU, Nusret ERDOĞAN, Sulbiye KOYUTÜRK, Ercan KIVANÇ
 • AYNI BÖBREKTE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM YE TRANSİSYONAL HÜCRELİ KARSİNOM BİRLİKTELİĞİ
       Aylin Okçu HEPER, Diclehan ORHAN, Orhan BULAY
 • WİLMS TÜMÖRÜ
       Özden VURAL, Alaaddin DİLSİZ, Salim GÜNGÖR, Dilek BİTİK, Hilal KORAL
 • BÖBREK TRANSPLANTASYON VAKASINDA MUKORMİKOZİS
       Işın KILÇASLAN, Veli UYSAL, Mehmet Ş. SEVER, Tevfik ECDER, A. Emin AYDIN, Aydın TÜRKMEN, Uluğ ELDEGEZ
 • KADIN GENİTAL SİSTEMİNİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMLARI
       Sıtkı TUZLALI, Rıdvan İLHAN, Pınar TUZLALI, Altan İPLİKÇİ
 • BİR ENDOSERYİKAL İN SİTU ADENOKARSİNOM VAKASI
       Rıdvan İLHAN, Sinan BERKMAN, Mehmet SAR, Bilge BAVBEK, Öner DOĞAN, Sıtkı TUZLALI, Altan İPLİKÇİ
 • MEMENİN İNVAZİV LOBÜLER KARSİNOMLARINDA ALT TİPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Sıtkı TUZLALI, Ekrem YAVUZ, Rıdvan İLHAN, Altan İPLİKÇİ
 • MULTİPL ANOMALİLİ BİR OTOPSİ VAKASI
       Veli UYSAL, Mehmet SAR, Işın KILÇASLAN, Nedret SAMANCI, Türkan DAĞOĞLU
 • İĞSİ HÜCRELİ HEMANGİOENDOTELYOMA
       Misten DEMİRYONT, Settar ÖZTÜRK, Pınar TUZLALI, Ekrem YAVUZ
 • HEMANGİOPERİSTOMA 10 Vakada Histokimyasal ve İmmünohistokimyasal, AgNOR Yöntemleri ile İnceleme)
       Bilge BAVBEK, Öner DOĞAN, Misten DEMİRYONT
 • İNTRAOKÜLER OSTEOM OLGUSU
       Gökhan HAROVA, Kadriye YILDIZ, Bilge çETİN, Yavuz ÖZORAN, Kubilay ÇETİNKAYA
 • BİR SPİNAL KORD EPANDİMAL KİSTİ (OLGU SUNUMU)
       Aygün GÜLHAN, Canan TAHAOĞLU Yüksel KIROĞLU, Nejat IŞIK
 • PERİFERİK SİNİR PATOLOJİLERİNDE AgNOR YÖNTEMİNİN ÖNEMİ
       Aydın SAV, Ahmet ZORLU, Hasan BATIREL, Gülsün EKİCİOĞLU
 • ANJİOTROPİK LENFOMA: BİR OLGU SUNUMU
       Fehmi AKSOY, Mustafa ESEN, Selda SEÇKİN, Rabia KÖKSAL, Kayhan BAŞAK
 • KROMOBLASTOMİKOZİS: BİR OLGU SUNUMU
       Sezer KULAÇOĞLU, Nur Cabar YÜCEL, Nuran ALLI, Sevgi SÖNMEZER
 • HELİCOBACTER PYLORİ YE GASTRODUODENAL HASTALIKLAR: 74 ENDOSKOPİK BİOPSİ MATERYALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Atiye VURAL, Adem ARSLAN, Orhan YAZANEL, Mehmet YALDIZ
 • ŞEFFAF HÜCRELİ KARSİNOMLA KOMPLİKE POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI OLGUSU
       Cengiz ERÇİN, Kadriye YILDIZ, Yavuz ÖZORAN, Rasin ÖZYAVUZ, Abdullah SİVRİKAYA
 • CISPLATIN'IN TESTİS DOKUSUNA ETKİSİ: ULTRASTRÜKTÜREL VE BİYOKİMYASAL BİR ÇALIŞMA
       Adnan AYDINER, Yener AYTEKİN, Ümit SAYIN, Leyla KUNTSAL, Erkan TOPUZ
 • ETANOLÜN SIÇAN TESTİSİ VE FERTİLİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
       Engin YENİLMEZ, A. Pınar YAMANTÜRK, Yener AYTEKİN
 • HCV VE HBV KRONİK HEPATİTLERİ ARASINDAKİ HİSTOLOJİK FARKLILIKLAR
       Selçuk BİLGİ, Kemal KUTLU, Sedat ÖZDEMİR
 • MEME İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNDE SİTOLOJİK KRİTERLER
       B. Hadi SAĞIN, Yüksel KIROĞLU, Sait BAKIR
 • PROSTATIN KARSİNOMLARI VE PREKANSERÖZ LEZYONLARINDA AgNOR YÖNTEMİ
       Y. GÜRBÜZ, İ. KILIÇASLAN, Ö. DOĞAN, V. UYSAL
 • MALİGN VE BENİGN MEME LEZYONLARINDA AgNOR
       Figen ÖZTÜRK, Turhan OKTEN, H. Ali KAHYA, Aykut ONURSEVER
 • ENDOMETRİAL KARSİNOMLARDA OVARİUM YÜZEY EPİTELİNİN HİPERPLASTİK VE METAPLASTİK LEZYONLARI
       Zülal KUTLUAY, Nilüfer TEL, Esin KOTİLOĞLU, Ülkü ÖNER, Özgül PAŞAOĞLU
 • TÜBERKÜLOZ ZEMİNİNDE YERLEŞEN PULMONER ASPERGİLLOMA (11 olgu nedeni ile)
       Canan ŞENOL, Muharrem ÇELİK, Aziz UYSAL, Semih HALEZEROĞLU, Benan ÇAĞLAYAN , Bülent ARMAN, İbrahim ÖZTEK
 • LİPOSARKOM: 138 VAKADA HİSTOPATOLOJİK, HİSTOKİMYASAL VE İMMUNHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA
       Naciye ARDA, Misten DEMİRYONT
 • LİPOSARKOM (5 vakada ultrastrüktürel inceleme)
       Naciye ARDA, Misten DEMİRYONT, Süheda ERTOSUN
 • PSORİAZİS'DE MAST HÜCRELERİNİN ROLÜ
       Şükrü O. ÖZDAMAR, Deniz SEÇKİN, Levent YILDIZ, Tayyar CANTÜRK, Bedri KANDEMİR, A.Yaşar TURANLI
 • BİR MAL DE MELEDA OLGUSU KLİNİK, HİSTOPATOLOJİK VE ULTRASTRÜKTÜREL İNCELEME
       Deniz SEÇKİN, Şükrü O. ÖZDAMAR, Fikret KAYA, Tangül ŞAN, Ahmet Y. TURANLI
 • İNFANTLARIN GÖGÜS DUYARI HAMARTOMU
       Esin KOTİLOĞLU, Melda ÇAĞLAR, Muzaffer ERYILMAZ, Akgün HİÇSÖNMEZ
 • NADİR GÖRÜLEN BİR MALFORMASYON SENDROMU: "SCHISIS ASSOCIATION"
       Nusret ERDOĞAN, Ayşegül KUYRUKÇUOGLU, Sadullah BULUT
 • TEK TARAFLI İNMEMİŞ TESTİSTE YAYGIN KARSİNOMA İN SİTU: VAKA TAKDİMİ
       Tibet ERDOĞDU, Taner KOÇAK, Işın KILIÇASLAN, Mehmet SAR, Veli UYSAL
 • TALASEMİLİ BİR HASTAMIZDA YERSİNİA ENTEROCOLİTİCA'YA BAĞLI GELİŞEN PSÖDOAPANDİSİT OLGUSU
       Öner ÖZDEMİR, Nermin GÜLER, Mehtap YAZICIOĞLU, Ülker ÖNEŞ, Işık YALÇIN, Nuran SALMAN, Mehmet AĞAN, Öner DOĞAN
 • SARKOİDOZ TANISI KONULMUŞ BİR HASTADA GELİŞEN HODGKİN HASTALIĞI
       Mehmet Akif KARAN, Yavuz FURUNCUOĞLU, Nilgün Boz ERTEM, Turhan ECE, Cemil TAŞÇIOĞLU, Uğur HACIHANEFİOĞLU, Hüseyin KESKİN, Abdülkadir KAYSI
 • TRAKEANIN MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOMU
       Nusret ERDOĞAN, Ayşegül KUYRUKÇUOĞLU, Arif ŞANLI, Şeref ÜNVER
 • LARENKSİN KARSİNOİD TÜMÖRÜ (Bir vaka nedeniyle)
       Pınar TUZLALI, Settar ÖZTÜRK
 • JUVENİL GRANÜLOSA HÜCRELİ TÜMÖR (Bir vaka takdimi)
       P.TUZLALI, R.İLHAN, S.TUZLALI, A.İPLİKÇİ
 • KSANTOGRANÜLOMATÖZ KOLESİSTİTİS
       Zühal GÜCİN
 • PAROSTEAL OSTEOSARKOM (Bir olgu nedeniyle)
       Filiz CÖMERT
 • MEMEDE BİR HEMANGİOPERİSTOM OLGUSU
       Ahmet CENNET, Faruk ATAY, Gül BARUT, Şerife BAŞARAN, Sergülen DERVİŞOĞLU, Gülay AKALIN
 • YANIĞA BAĞLI ÖLÜMLER
       S. Serhat GÜRPINAR
 • PROSTATIN PREKANSERÖZ LEZYONLARI: ADENOZİS (ATİPİK ADENOMATÖZ HİPERPLAZİ) VE DİSPLAZİ (PIN)
       C.ÇAKALIR
 • KARACİĞER TRANSPLANTASYONU HİSTOPATOLOJİSİ
       Olcay ÇUBUKÇU
 • CARBOHYDRATES AND OTHER CELL ADHESION MOLECULES. CLINICAL AND DIAGNOSTIC IMPORTANCE
       Magne BRYNE, Jahn M. NESLAND
 • AKCİĞER KARSİNOMLARINDA YENİ GÖRÜŞLER VE TANI SORUNLARI
       Uğur HACIHANEFİOĞLU
 • PREKANSERÖZ LEZYONLAR, İNSİTU KARSİNOM KAVRAMI ERKEN KANSER TANISI VE SORUNLARI
       Leyla MEMİŞ
 • AKCİĞER KANSERLERİNDE GENETİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL İNCELEMELER TANI VE SINIFLANDIRMAYA KATKILARI
       Dilek YILMAZBAYHAN
 • AKCİĞER KANSERİNDE SİTOPATOLOJİ VE HİSTOPATOLOJİDEKİ TANI SORUNLARI
       Özden GÜNEL
 • MEME KANSERLERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
       Tülay CANDA
 • MEME KANSERİNDE HİSTOLOJİK VE NÜKLEER GRADE'İN ÖNEMİ
       İbrahim ÖZTEK
 • MEME KANSERİNDE ONKOGENLER VE TÜMÖR SÜPRESSÖR GENLERİN ROLÜ
       Yıldız ERHAN
 • MEME KANSERLERİNDE DNA VE PROLİFERATİF İNDEKS
       Mine HEKİMGİL
 • DUKTAL KARSİNOMA İNSİTUDA HİSTOLOJİK SINIFLAMA VE BİYOLOJİK KORELASYON
       Yıldız ERHAN
 • YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİNDE SON YILLARDA TANIMLANAN ANTİTELER, GRADE VE STAGE
       Misten DEMİRYONT
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA SİTOGENETİK MARKERLAR
       Gönül OĞUR
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA MOLEKÜLER GENETİK ÇALIŞMALAR
       İnci AYAN
 • FLOW SİTOMETRİK DNA ANALİZİNİN TEMEL PRENSİPLERİ
       Dilaver DEMİREL
 • FLOW CYTOMETRY (FC)'NİN SOLİD DOKU TÜMÖRLERİNDE TANISAL VE PROGNOSTİK AMAÇLA KULLANIMI VE ADLİ TIPTAKİ YERİ
       Yavuz ÖZORAN, Serhat GÜRPINAR
 • BAZI SOLİD DOKU TÜMÖRLERİNDE FLOW SİTOMETRİK İNCELEME SONUÇLARI VE PROGNOSTİK DEĞERLERİ (11 ADET OLGU SUNUMU)
       Gökhan HAROVA
 • FLOW SİTOMETRİK ANALİZİN DİAGNOSTİK VE PROGNOSTİK ÖNEMİ: 8 OLGUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Gökhan HAROVA, Yavuz TEKELİOĞLU, Ercüment OVALI, Yavuz ÖZORAN
 • OVER VE ENDOMETRİUM KANSERLERİNDE FLOW SİTOMETRİK DNA ANALİZİNİN DEĞERİ
       Dilaver DEMİREL
 • AKCİĞER KANSERLERİ (356 OLGUNUN KLİNİK-PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ)
       AKPINAR O, ÇAKALAĞAOĞLU F., CANDA T., CANDA MŞ., AKKOÇLU A., KÜPELİ0ĞLU AA, UÇAN ES., ÖZEN E., ÇIMRIN AH., PABUÇCUOĞLU HU., YÖRÜKOĞLU K., KOYUNCUOĞLU M., KARGI A., GÖKDEN M., GÖKDEN N., SANCAR A., ALTINIŞIK G.
 • ÜST SOLUNUM YOLLARININ SELİM SİNİR KÖKENLİ TÜMÖRLERİ (SCHWANNOM, NÖROFİBROM)
       Settar ÖZTÜRK, Pınar TUZLALI, Levent BiLGİÇ
 • LARİNKS ADENOKARSİNOMU
       İbrahim SARI, Cemal GÜNDOĞDU, Muzaffer KELEŞ, Ali KURT, Nesrin NALBANTOĞLU
 • LARİNKSİN VERRUKOZ KARSİNOMU
       Ali KURT, İbrahim SARI, Muharrem BİTİREN, Muammer BİLGEN
 • LARİNKS MUKOEPİDERMOİD KARSİNOMU
       İbrahim SARI, Ali KURT, Cemal GÜNDOĞDU, Muharrem BİTİREN
 • İNDİFERANSİYE TİP NAZOFARENKS KARSİNOMLARINDA S- 100 POZİTİF HİSTİOSİTLERİN VARLIĞI VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ
       S. Hale ONMUŞ, Bilgin AKSOY, Osman Nuri HÜTEN, Yaşar ÜNLÜ, Erol Rüştü BOZKURT
 • NAZAL KAVİTENİN DÜŞÜK DERECELİ MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOMU
       H. Aydanur KARGI, Emek ÖZEN, Uğur PABUÇCUOĞLU, Meral KOYUNCUOĞLU, Nagihan YALÇIN, Kerim CERYAN
 • TİROİD KARSİNOMLARININ PATOLOJİSİ (OLGU)
       M. Şerafettin CANDA, Tülay CANDA, Neriman GÖKDEN, Fulya ÇAKALAĞAOĞLU, Safiye AKTAŞ, Nil ÇULHACI, Alp KILIÇALP
 • DİLDE PLAZMA HÜCRELİ GRANÜLOM OLGUSU
       Nagihan YALÇIN, Meral KOYUNCUOĞLU, Tülay CANDA, Ahmet Ömer İKİZ
 • ORAL MUKOZA, LARİNKS VE ÖZEFAGUSTA HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU
       ÜNSÜN G., DELİBALTAN., KÜLEKÇİ M.
 • KRONİK ATROFİK GASTRİT VE MİDE KARSİNOMLARINDA HELİCOBACTER PYLORİ'NİN GÖRÜLME SIKLIĞI
       Gülay ÖZBİLİM, Tekinalp GELEN, Mülgan YAZ, Figen SARGIN
 • HELICOBACTER PYLORI ENFEKSİYONU BELİRLENMESİNDE ÜREAZ TESTİ, HİSTOKİMYASAL VE SEROLOJİK YÖNTEMLERİN KIYASLANMASI
       Enver VARDAR, Hakan POSTACI, A. Rıza KANDİLOĞLU, M. Akif DEMİR, Sermin KÜÇÜKA, Mine ERDENİZMENLİ
 • KRONİK GASTRİT, METAPLAZİ YE DİSPLAZİ İLİŞKİSİ: 262 OLGULUK ENDOSKOPİK BİOPSİ SERİSİ
       Ayşe YAĞCI SAYIN, Güliz ÖZKÖK, Emel DİKİCİOĞLU, Sevil SAYHAN, Ali R. KANDİLOĞLU, Hakan POSTACI
 • KOLON ENDOSKOPİK BİYOPSİLERİNDE DÜZENLİ MUKOZA, DİSPLAZİ VE ADENOKARSİNOMLARIN AYRICI TANISINDA AgNORs YÖNTEMİNİN DEĞERİ
       Ayşegül AYAZ, Hale ÇELİKLER
 • MİDE ENDOSKOPİK BİYOPSİLERİNDE DÜZENLİ MUKOZA, DİSPLAZİ YE ADENOKARSİNOMLARIN AYIRICI TANISINDA AgNORs YÖNTEMİNİN ROLÜ
       Ayşeül AYAZ, Hale ÇELİKLER
 • MİDENİN SELİM VE HABİS LEZYONLARINDA S-100 POZİTİF DENDRİTİK HÜCRE YOGUNLUĞUNUN ÖNEMİ
       Bilgin AKSOY, S. Hale ONMUŞ, Osman HÜTEN, İlyas ÖZARDALI, Erol BOZKURT
 • RÜPTÜRE ARTERİOYENÖZ MALFORMASYONA BAĞLI GASTRİK HEMORAJI (DIEULAFOY HASTALIĞI)
       Meral KOYUNCUOĞLU, Nagihan YALÇIN, A. Ali KÜPELİOĞLU, Mehmet FÜZÜN
 • ERİŞKİNDE HEPATOBLASTOM
       Gülşen ÖZBAY, Süha GÖKSEL, Şennur İLVAN, Somer ÖNEŞ
 • LAFORA HASTALIĞI
       Tülay EVRENKAYA, Levent ÜÇKARDEŞLER, Tevfik Ali KÜÇÜKBAŞ
 • EKSTRAHEPATİK SAFRA YOLU KARSİNOMLARINDA NÖROENDOKRİN DİFERANSİASYONUNUN MİKROSKOBİK EVRE VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ
       Hale ONMUŞ, Bilgin AKSOY, Osman HÜTEN, Zehra KARA, Erol BOZKURT
 • SAFRA KESESİ ADENOKARSİNOMU YE NONNEOPLASTİK EPİTEL DEĞİŞİKLİKLERİ
       Emel DİKİCİOĞLU, Emel D. SELVİOĞLU, Ayşe Y. SAYIN, Sevil SAYHAN, Hakan POSTACI
 • PANKREASIN LENFOEPİTELİAL KİSTİ: OLGU SUNUMU
       Güner UÇAR, M. Akif DEMİR, Hakan POSTACI
 • RENAL HÜCRELİ KARSİNOMLARDA NÜKLEAR GRADE'İN PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ
       Kemal BEHZATOĞLU, Bilgin AKSOY, Suat ÖZKAN, Osman HÜTEN, E. Rüştü BOZKURT
 • BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOMUN NÜKLEER DERECELENDİRMESİNDE NOR SAYIMININ KATKISI
       M. Akif DEMİR, Hakan POSTACI, Ali Rıza KANDİLOĞLU, Enver VARDAR
 • BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOMLAR: GENEL, HİSTOPATOLOJİK, HİSTOKİMYASAL VE VİMENTİN KARAKTERİSTİKLERİ
       M. Akif DEMİR, Enver VARDAR, Hakan POSTACI, Ali Rıza KANDİLOĞLU, Emel DİKİCİOĞLU
 • COLLECTİNG DUCT CARCİNOMA
       ÜNSÜN G., DELİBALTA N., ÇALIŞIR V.
 • BÖBREKTE MALİGN HEMANGİOPERİSİTOM
       I. KILIÇASLAN, M. TUNÇ, L. BİLGİÇ, T. ERDOĞRU, S. TELLALOĞLU, V. UYSAL
 • TUBEROZ SKLEROZ VAKASINDA BÖBREKTE ONKOSİTOM VE ANGİOMYOLİPOM
       V. UYSAL, M. ÇEK, I. KLIÇASLAN, Y. KAPRAN, F. ÇELEBİ
 • RENAL ANJİOSARKOM (OLGU SUNUMU)
       Umit BAYOL, Bilge TARCAN, Fatma Nur AKTAŞ, Ferruh ZORLU, Ertan CAN
 • PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA NÖROENDOKRİN DİFERANSİASYON
       R. Nilgün DEMİRBAĞ, S. Gül BARUT, Murat BAYKAL, Tülay KÖSEOĞLU, Gülay AKALIN
 • PROSTATİK MELANOSİS: BİR OLGU SUNUMU
       Kayhan BAŞAK, Handan DOĞAN, Fehmi AKSOY
 • HİPERPLAZİK PROSTAT DOKUSUNDA NÖROENDOKRİN HÜCRE POPÜLASYONU
       Sezer KULAÇOĞLU, Selda SEÇKİN, Mesut ÇETİNKAYA, Fehmi AKSOY, Ercüment ULUSOY, Öztuğ ADSAN
 • TESTİSİN SERTOLİ HÜCRELİ TÜMÖRLERİ
       Sema ZERGEROĞLU, Muzaffer ÇAYDERE, Esgel TEKAKÇA, Haluk PULAT, Hüseyin ÜSTÜN
 • BİLATERAL ORŞİEKTOMİ PİYESİNDE METASTATİK PROSTATİK KARSİNOM
       Nusret ERDOĞAN, Ayşe ERSEV, Deniz ERSEV, Kahraman ONUR
 • MEME KANSERLERİNİN KLİNİK-PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ (221 OLGU)
       Tülay CANDA, Neriman GÖKDEN, Serdar SAYDAM, Oğuz DİCLE, Hilmi ALANYALI, Ömer HARMANCIOĞLU, Samim YURTSEVEN, Münir KINAY, Murat SOYLU, Metin KARAASLAN, Mehmet ALAKAVUKLAR, Mehmet ŞEN, Uğur YILMAZ, Pınar BALCI
 • MEMENİN İNvAZİv DUKTAL KARSİNOMUNDA STROMAL ÖZELLİKLERİN ÖNEMLİ PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE KORELASYONU
       Şafak ATAHAN, Banu BİLEZİKÇİ, Hüseyin ÜSTÜN
 • MEMENİN İNVAZİV DUKTAL KARSİNOMUNDA LENF NODU REAKSİYON TİPLERİ İLE ÇEŞİTLİ PROGNOSTİK PARAMETRELERİN İLİŞKİSİ
       Banu BİLEZİKÇİ, Şafak ATAHAN, Hüseyin ÜSTÜN
 • ÖZEL TİP MEME KARSİNOMLARI: 107 OLGUDA HİSTOPATOLOJİK YE PROGNOSTİK DEĞERLENDİRME
       Zerrin CALAY, Nesrin UYGUN, Sibel ERDAMAR, Süleyman ÖZEN, Hilal AKI, Ahmet ÖBER
 • MEME KARSİNOMLARINDA PCNA VE AGNOR DEĞERLERİNİN MİTOTİK İNDEKS, ERRP EKSPRESYONU, ELASTİK İNDEKS YE KLİNİK EYRE İLE İLİŞKİSİ
       Şükrü O. ÖZDAMAR, Levent YILDIZ, İnci YAVUZ, Filiz KARAÖZ, Bedri KANDEMİR, Ali ÇALIKUŞU, A. Naki ULUSOY
 • MEME KARSİNOMLARINDA KONV ANSİVONEL PROGNOSTİK HİSTOPATOLOJİK PARAMETRELER VE HORMON RESEPTÖRLERİ İLE c-erbB-2 BOYANMA ÖZELLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Elif SELEK, Ali Rıza KANDİLOĞLU, Hakan POSTACI, Emel DİKİCİOĞLU
 • MEME KARSİNOMLARINDA KONVANSİVONEL PROGNOSTİK HİSTOPATOLOJİK PARAMETRELER VE HORMON RESEPTÖRLERİ İLE CEA BOYANMA ÖZELLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Elif SELEK, Ali Rıza KANDİLOĞLU, Hakan POSTACI, Sevil SAYHAN
 • SİSTOSARKOMA FİLLOİDES (BEŞ OLGU NEDENİYLE)
       Aynur YILMAZ, Hadi SAĞIN, Yüksel KIROĞLU, Tülay İNCE
 • MEME NÜKS ADENOİD KİSTİK KARSİNOM OLGUSUNDA HORMONAL RESEPTÖR VE GENETİK ÖZELLİKLER (BİR OLGU NEDENİYLE)
       Mehmet.Akif ÇİTÇİOĞLU, Cemal GÜNDOĞDU, Adnan ERİM, Sinan SÖNMEZ, Abdulkadir REİS
 • MEMENİN KARSİNOSARKOMU (OLGU SUNUMU)
       Tülay CANDA, Özgül SAĞOL, Meral KOYUNCUOĞLU
 • ERKEKLERDE MEME KARSİNOMLARININ DAĞILIMI
       Zerrin CALAY, Nesrin UYGUN, Sibel ERDAMAR, Süleyman ÖZEN, Hilal AKI
 • OSTEOKLASTİK DEV HÜCRELER İÇEREN MEME KARSİNOMU (2 VAKA NEDENİ İLE)
       Minel AKALIN, Rıdvan İLHAN, Sıtkı TUZLALI, Altan İPLİKÇİ
 • BİR PRİMER MEME OSTEOSARKOMU OLGUSU
       Alp KILIÇALP, Aydanur KARGI, Emek ÖZEN, Hilmi ALANYALI, Fadime AKMAN
 • NEVÜSLERİN PATOLOJİK BULGULARI (102 OLGU)
       M. Şerafettin CANDA, Tülay CANDA, Özgül SAĞOL, Safiye AKTAŞ
 • OSTEOİD METAPLAZİ GÖSTEREN MALİGN MELANOMA
       Sezer KULAÇOĞLU, Fehmi AKSOY, Sibel ORHUN, Handan DOĞAN
 • PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÜRLERİ (40 OLGUNUN KLİNİK-PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ)
       M. Şerafettin CANDA, Tülay CANDA, Nil ÇULHACI, E. Metin GÜNER, D. Ümit ACAR, Tansu MERTOL, Ünal KİRİŞOĞLU, Arif ÖSÜN, Emin ALICI
 • 4 ANGİOSARKOM OLGUSU
       Ergun HEKİM, Tekinalp GELEN
 • KALSİFİYE APONÖROTİK FİBROM (OLGU SUNUMU)
       Meral KOYUNCUOĞLU, Fulya ÇAKALAGAOĞLU, Emek ÖZEN
 • KORDOMALARIN PATOLOJİSİ (KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER GÖSTEREN İKİ OLGU)
       M. Şerafettin CANDA, Oya GÖRE, E. Metin GÜNER, Emin ALICI, Murat GÖKDEN
 • BİR OLGU NEDENİYLE SPINDLE CELL HEMANGIOENDOTHELIOMA
       DELİBALTA N., ÜNSÜN G., AKER Y.
 • KLİPPEL- TRENAUNAY SENDROMU
       Dilek ERTOY, Aytaç GÖKÖZ, Aydın YÜCETÜRK
 • POSTRADYASVON SARKOMLARI
       Öner DOĞAN, Ekrem YAVUZ, Misten DEMİRYONT
 • YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİNDE MAST HÜCRESİNİN VARLIĞI VE ÖNEMİ
       Sezer KULAÇOĞLU, Sibel ORHUN, İlhan BEBİTOĞLU
 • BENİGN GLANDULER SCHWANNOM (BİR OLGU SUNUSU)
       Tekinalp GELEN, Melek Özkol ÜSTÜN, Müjgan YAZ, Ahmet Turan AYDIN
 • MALİGN DEV HÜCRELİ TENDON TÜMÖRÜ : ÜÇ OLGU SUNUMU
       Şennur İLVAN, Sergülen DERVİŞOĞLU, Nesrin UYGUN, Cuyan DEMİRKESEN, Süleyman ÖZEN, Zeki GÜZEL, Murat HIZ, Güney GİRİŞKEN
 • DİFFÜZ TENOSİNOVYAL DEV HÜCRELİ TÜMÖR
       Mine TUNAKAN, Neşe EKİNCİ, Berin ERKAL, Cemal ÖZDEMİR
 • MASTOİD KAVİTEDE YERLEŞMİŞ PRİMER ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ OLGU SUNUMU
       Naciye ARDA, Hamdi YAKUT, Misten DEMİRYONT
 • FİBRÖZ DİSPLAZİ VE ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ BİRLİKTELİĞİ
       Bahar MÜEZZİNOĞLU, Sibel KILIÇALP, Ayşenur MEMİŞ, Ayşenur MEMİŞ, Gülçin BAŞDEMİR, Fikri ÖZTOP
 • VULVA YERLEŞİMLİ BİR VERRÜKÖZ KARSİNOM OLGUSU
       Alp KILIÇALP, Uğur PABUÇÇUOĞLU, Ali KÜPELİOĞLU
 • SELİM SERVİKS LEZYONLARI VE DİSPLAZİLERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERDEN PCNA VE AgNOR'UN DEĞERLENDİRİLMESİ
       A. CENNET, G. BARUT, F. ATAY, N. DEMİRBAĞ
 • ÇİFT PRİMER İÇEREN SERVİKAL KARSİNOM OLGUSU
       Oya GÖRE, Sülen SARIOĞLU, Meral KOYUNCUOĞLU, Aydanır KARGI, Emek ÖZEN
 • ABORTUS MATERYALLERİNDE DESİDUAL HÜCRELERDE İNTRASİTOPLAZMİK KOLLAJEN İNKLÜZYONLARININ GÖSTERİLMESİ
       Özgül SAĞOL, Emek ÖZEN
 • UTERİN SKUAMÖZ PAPİLLOMUN EŞLİK ETTİĞİ ICHTYOSIS UTERI OLGUSU (BİR OLGU SUNUMU)
       Türkan KÜÇÜKALİ, Dilek ERTOY, Ali AYHAN
 • ENDOMETRİAL VE ENDOSERVİKAL ADENOKARSİNOMLARIN AYIRIMINDA VİMENTİN POZİTİFLİĞİ
       Selda SEÇKİN, Gülüşan ERGÜL, Fehmi AKSOY
 • İKİ OLGU NEDENİYLE MİXT MÜLLERİAN TÜMÖRLER
       Nuri Osman HÜTEN, Bilgin AKSOY, S. Hale ONMUŞ, Güler BAĞBOZAN, Serpil BOZKURT
 • UTERUSUN MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRÜ
       Ali VERAL, Necmettin ÖZDEMİR, Yıldız ERHAN
 • EŞ ZAMANLI UTERİN MALİGNİTE; ENDOMETRİYAL ADENOKARSİNOM VE LEİOMYOSARKOM
       Nusret ERDOĞAN, Ayşegül KUYRUKÇUOĞLU, Orhan ÜNAL, Birol CENGİZOĞLU
 • ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM
       Necmettin ÖZDEMİR, Ali VERAL, Yıldız ERHAN
 • PRİMER BENİGN VE MALİGN OVER NEOPLAZMLARININ BAĞIL SIKLIĞI
       Sevil SAYHAN, Emel DİKİCİOĞLU, Ayşe Y. SAYIN, Hakan POSTACI
 • HORMONAL AKTİF BRENNER TÜMÖRLERİ, İKİ OLGU SUNUMU
       H. Kemal TÜRKÖZ, Deniz ÖZCAN, Asım ASLAN, Hülya YAVUZ, Ergün YILDIZ
 • MALİGN BRENNER TÜMÖRLERİ
       Levent ŞİRVAN, Haluk PULAT, Esgel TEKAKÇA, Muzaffer ÇAYDERE, Hüseyin ÜSTÜN
 • LUTEINZE TEKOMA: NADİR GÖRÜLEN BİR OVER TÜMÖRÜ
       Nusret ERDOĞAN, Ayşegül KUYRUKÇUOĞLU, Zehra OSMANAĞAOĞLU
 • MALİGN TRANSFORMASYON GÖSTEREN MATÜR KİSTİK TERATOM
       Demet ETİT, Hürriyet TURGUT, Rafet BEYHAN, Ümit BAYOL, Merih HANHAN
 • STRUMA OVARİİ (4 OLGU)
       Fatma Nur AKTAŞ, Demet ETİT, Hürriyet TURGUT, Ümit BAYOL, İncim BEZİRCİOĞLU
 • HODGKİN LENFOMASININ PATOGENEZİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA
       Sülen SARIOĞLU, Alp KILIÇALP, Aydanur KARGI
 • HODGKİN LENFOMALARDA DENDRİTİK HÜCRELERİN ARAŞTIRILMASI
       Aydanur KARGI, Sülen SARIOĞLU, Alp Şükrü KILIÇALP
 • NON HODGKİN LENOMALARDA DENDRİTİK HÜCRELERİN ARAŞTIRILMASI
       Aydanur KARGI, Alp Şükrü KILIÇALP, Sülen SARIOĞLU
 • MENİNGOMLARIN PATOLOJİSİ (YENİ YÖNTEMLE, 58 OLGUNUN HİSTOPATOLOJİK OLARAK SINIFLANDIRILMASI V E DERECELENDİRİLMESİ)
       M. Şerafettin CANDA
 • MENİNGİOMLARDA AgNOR) İLE HİSTOPATOLOJİK VE BİYOLOJİK DAVRANIŞ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
       Fulya ÇAKALAĞAOĞLU, M. Şerafettin CANDA, Nagihan YALÇIN, Tülay CANDA, Serhat ERBAYRAKTAR
 • ASTROSİTOMLARDA HİSTOPATOLOJİK BULGULAR VE PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ (92 OLGU)
       M. Şerefettin CANDA, Fulya ÇAKALAGAOĞLU, Nagihan YALÇIN, E. Metin GÜNER, D. Ümit ACAR, Tansu MERTOL, Kemal YÜCESOY
 • OLİGODENDROGLİOMLAR HİSTOPATOLOJİK VE İMMUNDOKUKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
       M. Şerafettin CANDA, Nagihan YALÇIN, Fulya ÇAKALAGAOĞLU, E. Metin GÜNER, D. Ümit ACAR, Serhat ERBAYRAKTAR
 • METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ
       M. Şerefetin CANDA, Tülay CANDA, E. Metin GÜNER, D. Ümit ACAR, Fulya ÇAKALAGAOĞLU, Nagihan YALÇIN, Safiye AKTAŞ, Tansu MERTOL, Saffet ERK, Arif ÖSÜN, Ünal KİRİŞOĞLU, Engin UÇAR
 • ADAMANTİNÖZ KRANİOFARİNGİOMLAR (5 OLGUNUN PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ)
       M. Şerefettin CANDA, Tülay CANDA, Safiye AKTAŞ, E. Metin GÜNER
 • SCHERER'İN BULGULARI VE PROGNOSTİK ÖNEMİ (31 OLGU)
       M. Şerefettin CANDA, Fulya ÇAKALAGAOĞLU, Nagihan YALÇIN
 • PİNEAL TÜMÖRLER
       H. Esra ÖZAYDIN, Esgel TEKAKÇA, Muzaffer ÇAYDERE, Haluk PULAT, Hüseyin ÜSTÜN
 • SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LEZYONLARININ İNTRAOPERATİF TANISINDA İMPRİNT YÖNTEMİ
       Tülay İNCE, Hadi SAĞIN, Yüksel KIROĞLU, Aynur YILMAZ
 • GANGLİOGLİOM OLGU SUNUMU
       M. Şerafettin CANDA, Nagihan YALÇIN, E. Metin GÜNER, Kemal YÜCESOY, Haluk ÖZER
 • CORPUS CALLOSUM LİPOMU (OLGU SUNUMU)
       CANDA MŞ., CANDA T., SAĞOL Ö., GÜNER EM., ÖSÜN A., YÜCESOY K., TEKİNSOY B.
 • NORMAL BEYİN DOKUSUNDA RADYOTERAPİ ETKİLERİ (RADYONEKROZ) BİR OLGU NEDENİYLE
       Fulya ÇAKALAĞAOĞLU, Gonca Gülten ATAÇ, Emek ÖZEN, Ünal KİRİŞOĞLU, Tansu MERTOL
 • RETİNAL ASTROSİTOMA: BİR OLGU SUNUMU
       Handan DOĞAN, Tülin DEMİRELLER, Behsan ÖNOL, Fehmi AKSOY, Levent ŞİRVAN
 • İNTRASPİNAL LiPOM (OLGU SUNUMU)
       Özgül SAĞOL, Sülen SARIOĞLU
 • ÇOCUKTA SEREBRAL YERLEŞİMLİ BİR KİST HİDATİK OLGUSU
       Müjgan YAZ, Bahar KILIÇARSLAN, Nadir PAKSOY, Saim KAZAN
 • MECKEL SENDROMU
       Ali VURAL, Necmettin ÖZDEMİR, Gülbin EROL, Dilek SÜLOĞLU, Gül YÜCE, Özden GÜNEL, Yıldız ERHAN
 • YENİDOĞANDA LETHAL KISA EKSTREMİTELİ CÜCELİĞİN PLATYSPONDYLY'SİZ YENİ BİR VARYANTI
       Sare KABUKÇUQĞLU, Ülkü ÖNER, Serap IŞIKSOY, Emine KASAPOĞLU, Nilüfer TEL
 • AKCİĞER KANSERİNDE SİTOPATOLOJİNİN TANI DEĞERİ
       Özden GÜNEL, Binnur ÖNAL, Oya PAR, Serap KARAKAŞ
 • BRONŞİOLOALVEOLAR KARSİNOMANIN AYIRICI TANISINDA SİTOMORFOLOJİK KRİTERLER
       Dilaver DEMİREL
 • BOYUN KİTLELERİN TANISINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİNİN (İİAB) ROLÜ
       Zekiye AYDOĞDU DİNÇ, Binnur ÖNAL
 • PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA İNCE İĞNE ASPİRASYONLARINDA SİTOLOJİK "GRADING" (1)
       Fügen AKER, Kürşat YILDIZ, Murat ERKAN, Ümit İNCE
 • SPERMATOGENEZİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE TESTİS İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ RATLARDA DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
       Fatih TARHAN, Füsun PEREMECİ, Kürşat YILDIZ, Uğur KUYUMCUOĞLU
 • KORDOMANIN SİTOLOJİK ÖZELLİKLERİ
       Bülent MIZRAK, Cemil EKİNCİ
 • SERVİKAL/VAGİNAL LEZYONLARIN TANISINDA SİTOLOJİK İPUÇLARI (BETHESDA SİSTEMİ, 1991 VERSİYONU ÇATISINA UYGUN OLARAK)
       Dilaver DEMİREL
 • SERVİKOVAJİNAL SİTOLOJİDE GÜVENİLİRLİK
       Pınar ARIKAN FIRAT, Gamze MOCAN, Hacer SALICI, Türkan KILIÇ, Yasemin KARAYAZGAN, Yasemin SEZGİN
 • ENDOPAP, ENDOBRUSH VE PİPELLE iLE ENDOMETRİAL ÖRNEKLEMENİN TANISAL DEĞERLERİ
       Deniz ÖZCAN, Asım ASLAN, Kemal TÜRKÖZ, Salih KARAGÖZOĞLU, Yücel ŞENGÜN, Figen SUNGAR
 • ENDODERMAL SİNÜS TÜMÖRÜNÜN SİTOLOJİK ÖZELLİKLERİ
       Bülent MIZRAK, Cemil EKİNCİ
 • İMMÜN REAKSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEKRARLANABİLİRLİĞİ
       Şükrü O. ÖZDAMAR, Levent YILDIZ, Şaban SARIKAYA, Bedri KANDEMİR, Filiz KARAGÖZ, Sacit YILDIZ
 • NAZAL POLİPLERİN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÖZELLİKLERİ
       Mukaddes EŞREFOĞLU, Erol SELİMOĞLU, M. Akif ÇİFTÇİOĞLU
 • VULVA YERLEŞİMİ GÖSTEREN BİR SİRİNGOMA VAKASI
       Yeşim GÜRBÜZ, Rıdvan İLHAN, Altan İPLİKÇİ, Sıtkı TUZLALI
 • ÇOĞALAN EHRLICH ASCITES TÜMÖR HÜCRELERİNDE TİMİDİN DAMGALANMA İNDEKSİ VE AgNOR DEĞERLERİ
       S:. İNCE, Ö. DOĞAN, M. RIDVANOĞULLARI, R. DİŞÇİ, R. NURTEN, M. ÖZALP, S.SOLAKOĞLU, Y. D. ANIL
 • ADRENAL KİSTLER
       Sema ARICI, Reyhan EĞİLMEZ, Esin YILDIZ, Şenol KARSLI
 • AKCİĞERİN SKLEROZAN HEMANJİOMU (4 VAKA ÜZERİNDE HİSTOPATOLOJİK İNCELEME)
       U. HACIHANEFİOĞLU, D. YILMAZBAYHAN, P. TUZLALI
 • BÖBREK ALLOGRAFTLARININ TAKBİNDE HİSTOPATOLOJiK DEĞERLENDİRME VE MORFOLOJİNİN KLİNİKLE UYUMU
       Dilek YAVUZER, Nimet KARADAYI, Ümit İNCE, Funda TÜRKMEN, İzzet TİTİZ
 • GASTRİT SINIFLAMASINDA SYDNEY SİSTEMİ (DERLEME)
       Vildan KARPUZ, Sven Widgren
 • MALİGN PERİTONEAL MEZOTELYOMA (BİR OLGU NEDENİYLE)
       Filiz CÖMERT
 • DALAĞIN PRİMER ANJİOSARKOMU
       Şahsine TOLUNAY
 • SUBKÜTAN YERLEŞTİRİLEN KALSİYUM KARBONATIN (BİOSFER®) HEMOPOETİK ORGANLAR, BÖBREK VE BEYİN DOKULARININ DİSTROİK OSSİFİKASYONU (DO) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (DENEYSEL BİR ÇALIŞMA)
       Çetin KASABOĞLU, Hakan ÖZYUVACI, Hülya KOÇAK, Banu GÜRKAN, Yersu KAPRAN, Misten DEMİRYONT
 • MİDENİN İNFLAMATUAR FİBROİD POLİPİ
       Muhan ERKUŞ, Hüsnü BUĞDAYCI, Ümit BAYOL
 • BENİGN OVARİAN STROMAL TÜMÖRLER FİBROM VE TEKOMLAR
       İnci KÖSELİ, Gamze AYATA, Sema ZERGEROĞLU, Gülden AYDOĞ
 • PCNA (PROLİFERATİNG CELL NUCLEAR ANTİGENE) IMMUNOHİSTOKİMYASAL BOYANMASI VE AgNORs' UN MEME KARSİNOMUNDA PROGNOZU BELİRLEMEDEKİ ROLÜ
       Kemal BAKIR, Nilgün KAPUCUOĞLU, H. Dilek BÜLBÜL
 • BAKTERİYEL VAGiNiT'TE CLUE-CELL PARAMETRESİNİN TANISAL DEĞERİ: 186 OLGU
       Muhan ERKUŞ, Süheyla TOPALOĞLU, Macit ÖZGEDiZ, Ümit BAYOL
 • BİR MYASTHENİA GRAVİS OLGUSUNDA TİMOLİPOMA
       R. Nilgün DEMİRBAĞ, Gül BARUT, Gülay AKALIN, Mehmet KULLEP
 • MALİGN MELANOMADA p53 TÜMÖR SÜPRESÖR GEN VE PROLIFERATING CELL NUCLEAR ANTIGEN EKSPRESYONLARI
       Şükrü O. ÖZDAMAR, Necla ŞİMŞEK, Bedri KANDEMİR, Özgür ÖZYILKAN, Esin ÖZYILKAN, A. Yaşar TURANLI
 • DENEYSEL KEMİK DEFEKTLERİNE UYGULANAN İKİ FARKLI MEMBRANIN KEMİK VE ÇEVRE DOKU ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ayşegül APAYDIN, Hakan ÖZYUVACI, Sel YILDIRIM, Güneş AYIŞIGI, Misten DEMİRYONT
 • MEME KARSiNOMLARINDA PROLİERATİNG CELL NUCLEAR ANTİGEN'İN (PCNA) PROGNOSTİK ÖNEMİ
       Füsun FİlİZEL, Semahat ERTEK, Şennur İLVAN, Zerrin CALAY, Nafi ORUÇ, Sait BAKIR
 • AĞIZ İÇİ PLEKSİFORM NÖROFİBROMU (OLGU BİLDİRİSİ)
       Canan ALATLI, Bilgin ÖNER, Meral ÜNÜR, Gülçin ERSEVEN
 • İNVAZİV MEME KARSİNOMLARINDA nm23/NDPK-A PROTEİN VARLIĞININ LENF GANGLİONU METASTAZI İLE İLİŞKİSİ
       Rıdvan İLHAN, Öner DOĞAN
 • ODONTOJENİK MİKSOMLAR: 3 vakada histopatolojik, histokimyasal ve ultrastrüktürel çalışma
       Naciye ARDA, Misten DEMİRYONT, Yener AYTEKİN, Selma ERGUN
 • DEV ODONTOJEN FİBROMİKSOM OLGU BİLDİRİMİ
       Sami YILDIRIM, Bilgin ÖNER, Sel YILDIRIM, Vakur OLGAÇ
 • YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİNDE DNA ANALİZİ VE PROLİFERASYON İNDEKSİNİN TANIDAKİ YERİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ
       Sergülen DERVİŞOĞLU
 • FEMUR ALT UÇ YERLEŞİMLİ BİR PRİMER KEMİK LEİOMYOSARKOM OLGUSU
       BİLGİÇ B, DEMİRYONT M., BİLGİÇ L., ÖZGER H.
 • MEMENİN LİPİD SEKRETE EDEN KARSİNOMU (BİR OLGUDA IŞIK, ELEKTRON MİKROSKOPİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL
       BİLGİN B., İLHAN R., DEMİRYONT M., DİNÇER M., TUZLALI S., İPLİKÇİ A., PETORAK İ.
 • ERKEK MEMESİNDE "MAMMARY DUCT ECTASİA"
       Suna ERKILIÇ, Ahmet ERKILIÇ, Dr. Coşkun ÖZSARAÇ
 • MEME HAMARTOMLARI: 24 OLGUNUN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
       Beyhan DEMİRHAN, Yücel GÜNGEN, Hüsnü A. GÖKSEL
 • AKCİĞER TÜKRÜK BEZİ TİPİNDE KARSİNOMLARI (9 VAKA ÜZERİNDE HİSTOPATOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL İNCELEME)
       D.YILMAZBAYHAN, U.HACIHANEFİOĞLU, M. AKALIN
 • FATAL SEYİRLİ PRİMER MEDİASTİNAL SEMİNOM OLGUSU
       Mehmet Akif DEMİR, Önder PEKER, Erkan BOZKANAT, Kunter BALKANLI, İbrahim ÖZTEK
 • ÜÇ KARDEŞTE SJÖGREN-LARSSON SENDROMU: Klinik, Histopatolojik ve Ultrastrüktürel Bir Çalışma
       Deniz SEÇKİN, Şükrü O.ÖZDAMAR, Şükrü KÜÇÜKÖDÜK, Tangül ŞAN, Cengiz DİLBER, İ. Refik KURTLAR, Ahmet Y.TURANLI
 • SIÇANLARDA DERİ ALTINA YERLEŞTİRİLEN KOLLAGENİN ETKİSİNİN HİSTOPATOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
       Osman GÜMRÜ, Hülya KOÇAK, Çetin KASAPOĞLU, Ali CANBAZ, Banu GÜRKAN, Engin YENİLMEZ
 • PULMONER LENFANGİOLEİOMYOMATOSİS
       Sedat ALTIN, Murat MORGÜL, Mine YOLSAL, Filiz KOŞAR, Murat KIYIK, Hayati ÖZYURT, Sadettin ÇIKRIKÇIOĞLU, Uğur HACIHANEFİOĞLU, Dilek YILMAZBAYHAN
 • KARACİĞER LEZYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE, İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN YERİ
       D. YILMAZBAYHAN, U. ÇEVİKBAŞ, M. SAR, S.EROĞLU, B. TEKİN, Özenç MİNARECİ, İbrahim SAYI
 • PAP SMEAR KALİTESİNDE TEK VEYA ÇİFT LAMA ÖRNEK ALMANIN ROLÜ
       Neşe ÇALLI, Erkan ALATAŞ, Erdal AKTAN, ENDER DÜZCAN
 • PERİNATAL BEBEK ÖLÜMLERİ
       Sermet KOÇ, İbrahim ÖZTEK, Ziya YERGÖK, Bülent SAVRAN, Şükrü O.ÖZDAMAR
 • MEMENİN LOBÜLER KARSİNOMU: TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ VARIANTI GÖSTEREN BİR OLGU
       Vildan KARPUZ, Silvana VİGANO
 • BİR OLGU SUNUMU: ADRENOKORTİKAL NEOPLAZM
       Sibel ŞENSU, Nimet KARADAYI, Yıldırım GÜLHAN
 • SKUAMOZ ODONTOJEN TÜMÖR: BİR OLGU NEDENİYLE
       Gülsüm AK, Nejat SAVCI, Gülçin ERSEVEN, Meral ÜNÜR, Ülker GÜÇ
 • ADENOMATOİD ODONTOJEN TÜMÖR (İKİ OLGU NEDENİYLE)
       Canan ALATLI, Banu GÜRKAN, Deniz FIRAT, Sami YILDIRIM, Tülin ÖZBAYRAK, Gülçin ERSEVEN
 • NADİR LOKALİZASYONLU İKİ EKSTRAPELVİK ENDOMETRİOSİS OLGUSU
       Reyhan EĞİLMEZ, Ruhiye CEİT, Ebuzer BEKAR
 • PERİFERİK VE SANTRAL YERLEŞİMLİ EPİDERMOİD KARSİNOMLARDA HİSTOPATOLOJİK FARKLILIKLAR
       F.AKSOY, A.YILMAZ, B.BAYRAMGÜRLER, S.UNUTMAZ, T.B.ÜSKÜL, H.KUZU
 • GÖMÜK DİŞLERİN DENTAL FOLİKÜLLERİNİN HİSTOPATOLOJİK İNCELENMESİ
       Özen DOĞAN, Deniz FIRAT, Mehmet YALTIRIK, Bilge BİLGİÇ, Aygen ILICALI, Hakan ÖZYUVACI, Misten DEMİRYONT
 • NÖROENDOKRİN FENOTİP VE BUNUN MEME KARSİNOMALARINDAKİ ÖNEMİ: BİR ARDIŞIK İKİLİ BOYAMA VE GÖRÜNTÜ ANALİZİ ÇALIŞMASI
       Hüseyin BALOĞLU, Dilaver DEMİREL, Şükrü YILDIRIM, İbrahim ÖZTEK
 • 50 İNVAZİV DUKTAL KARSİNOMA OLGUSUNDA PROGNOSTİK HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİN AKSİLLER KÜRETAJ MATERYALİNDEKİ METASTATİK LENF NODÜLÜ SAYISI İLE ARASINDAKİ İLİŞKİ
       Şahsine TOLUNAY, Sibel ALTINOK BAYER, Oktan EROL
 • 173 OPERE AKCİĞER KANSERİ OLGUSUNDA TANI YÖNTEMLERİNİN HÜCRE TİPLERİNE GÖRE KORELASYONU
       Murat KIYIK, Hayati ÖZYURT, Filiz KOŞAR, Sedat ALTIN, Nihat KARAULUT, Mehmet KÜLLEP, Atilla GÜRSES, Uğur HACIHANEFİOĞLU, Dilek YILMAZBAYHAN, Sadettin ÇIKRIKÇIOĞLU
 • NÖROKUTANE MELANOZİS (Otopsi Olgusu)
       B. BİLGİÇ, P. TUZLALI, Ç. BAYINDIR, S. TUZLALI, C. GÜRSES, M. ERAKSOY, A. S. ÖZTÜRK
 • RESPİRATUAR LEZYONLARDA SİTOPATOLOJİK TANI YÖNTEMLERİNDEN BİRİ OLAN BRONŞİAL FIRÇANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (248 OLGU NEDENİYLE)
       Ömer YERCİ, Gülaydan FİLİZ, Sema ÖZUYSAL, Mehmet KARADAĞ, Selma ÇELİK, Oktan EROL
 • ENDOMETRİAL VE ENDOSERVİKAL ADENO KARSİNOMLARDA AYIRICI TANI: İmmunohistokimyasal ve Histokimyasal Özel Boya Yöntemleriyle
       Sema ÖZUYSAL, Ömer YERCİ, Gülaydan Filiz, Asiye KONUK, Şahsine TOLUNAY, Oktan EROL
 • ADRENAL GLANDIN KİSTİK LEZYONLARI (ENDOTELYAL KİST OLGUSU)
       Gülaydan Filiz, Ömer YERCİ, Sema ÖZUYSAL
 • AKIM SİTOMETRİ VE KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDEKİ PROGNOSTİK ÖNEMİ
       Serap HASTÜRK
 • TESTİS TORSİYONUNDA İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARININ BİYOKİMYASAL VE MORFOLOJİK BOYUTLARI VE BU HASARIN ÖNLENMESİNDE E VİTAMİNİN ROLÜ (DENEYSEL BİR ÇALIŞMA)
       Hüseyin BALOĞLU, Kadir BAYKAL, Dilaver DEMİREL- Bülent ÖZBİLEK, İlhan ONARAN, Şükrü YILDIRIM, Cüneyid İŞERİ, Ali ÖZCAN, İbrahim ÖZTEK
 • MEMENİN ANJİOSARKOMU (OLGU SUNUMU)
       Fevziye KABUKÇUOĞLU, Banu CIKLA, Mehmet MİHMANLI
 • FRONTAL KEMİKTE LOKALİZE BİR EPİDERMOİD KİST OLGUSU
       Fevziye KABUKÇUOĞLU, Ümit ZENGİN, Serpil POSTGİL, İsmail EVREN
 • MEMENİN ADENOİD KİSTİK KARSİNOMU: LİTERATÜR TARAMASI EŞLİĞİNDE OLGU SUNUMU
       Vildan KARPUZ, Silvana VİGANO
 • YANIK TRAVMASININ, BARSAKTA OLUŞTURDUĞU MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN BİR MEMELİ ÖRNEĞİNDE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
       Levent BİLGİÇ, Oğuz ÇETİNKALE
 • OVERİN EPİDERMOİD KİSTLERİ: HİSTOGENEZİS YÖNÜNDEN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BİR ÇALIŞMA
       Dilaver DEMİREL, Richard BROWN, Thomas WHEELER: İbrahim ÖZTEK, İbrahim RAMZY
 • 21 MEDÜLLOBLASTOMA OLGUSUNDA NSE, NF VE GFAP POZİTİFLİĞİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Şahsine TOLUNAY, Ahmet BAYER, Oktan EROL
 • MEME KARSİNOMLARINDA "PROLİFERATİNG CELL NUCLEAR ANTİGEN"İN (PCNA) KEMOTERAPİ DUYARLILIĞI İLE İLİŞKİSİ
       Ekrem YAVUZ, Sıtkı TUZLALI, Rıdvan İLHAN, Altan İPLİKÇİ
 • MEME BAŞININ SRİNGOMATOZ SKUAMOZ TÜMÖRÜ
       Gülaydan Filiz, Ömer YERCİ, Sema ÖZ UYSAL, Oktan EROL
 • İNVAZİV DUKTAL KANSERİNDE FLOW SİTOMETRİK PROLİFERASYON FAKTÖRLERİ: PROLİFERATİF İNDEKS BAĞIMSIZ PROGNOSTİK
       Nüvit DURAKER, Elif PEŞTERELİ, Hülya YAVUZ, Deniz ÖZCAN, Mehmet KARADON, Özden ÖZ CALAY
 • PLASENTAL BÖLGE NODÜLÜ VE PLAĞI
       Seyran YİĞİT, Gönül D. PİŞKİN, Turan GENÇ
 • OVERİN SERTOLİ LEYDİG HÜCRELİ TÜMÖRLERİ
       Seyran YİĞİT, Türkan REZANKO, Aydın İŞİSAĞ
 • AYNI HASTADA; SAĞ OVERDE STRUMA OVARİİ, SOL OVERDE MALİGN TRANSFORMASYON GÖSTEREN MATÜR KİSTİK TERATOM (OLGU SUNUMU)
       Sema ZERGEROĞLU, Tayfun GÜNGÖR, Orhan S. AKSAKAL
 • FROZEN METARYALLERİNDEN HAZIRLANAN İMPRİNT PREPARATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ömer YERCİ, Ahmet BAYER, Gülaydan FİLİZ, Sema ÖZUYSAL
 • MİKRODALGA FIRIN iLE DOKU TAKİBİ
       Zeynep KAHVECİ, F. Zehra MİNBAY, İlkin ÇAVUŞOĞLU, Adnan OYA, Semiha NOYAN, Şahin A. SIRMALI
 • SİSTEMİK BİR "MORBUS ORMOND" OLGUSU
       Vildan KARPUZ, François JORİS, Yusuf KAPANCI
 • RETROPERİTONEAL EKSTRA ADRENAL PARAGANGLİOMA
       Sibel ŞEHSU, Ömer ERDOĞAN, Nimet KARADAYI
 • HOLT-ORAM SENDROMU (Bir Olgu Sunumu)
       Pervin DÜRER, Şerife BAŞARAN, Zeynep ALGÜN, Gülay AKALIN
 • ÖSTROJEN ve E VİTAMİNİ TEDAVİSİNİN SERVİKOVAGİNAL YAYMA PREPARATLARINDA MATÜRASYON İNDEKSİNE ETKİSİ
       Sema ZENGEROĞLU, Orhan S. AKSAKAL
 • ERİŞKİNLERDEKİ KRİPTORŞİDİK TESTİSLERDE OLUŞAN HİSTOPATOLOJİK DEGİŞİKLİKLERİN KONTRALATERAL SKROTAL TESTİS HİSTOLOJİSİ İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Elif ÖZER, Gökhan ÖZER, Kemal SARICA, Banu BİLEZİKÇİ, M. Kemal ATİLLA, Dilaver DEMİREL, Hüseyin ÜSTÜN
 • VARİKOSELLİ HASTALARDA TESTİS BİOPSİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Elif ÖZER, A. ihsan ARIK, Banu BİLEZİKÇİ, Cem UYGUR, Dilaver DEMİREL. Hüseyin ÜSTÜN
 • FİBROMÜSKÜLER DİSPLAZİ
       Ömer CEVİT, Ruhiye CEVİT, Esin YILDIZ, Fahrettin GÖZE
 • KOLOREKTAL KARSİNOM, İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI VE VİLLÖZ ADENOM: MORFOLOJİK ÖZELLİKLER, p53 TÜMÖR BASKILAYICI GEN VE PROLİFERATING CELL NUCLEAR ANTIGEN
       Şükrü O. ÖZDAMAR, Esin ÖZYILKAN, Özgür ÖZYILKAN, Necla ŞİMŞEK, Bedri KANDEMİR, A. Naki ULUSOY
 • ASTROSİTOMALARIN DAUMAS-DUPORT SİSTEMİNE GÖRE DERECELENDİRİLMESİ 100 OLGULUK RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
       Şahsine TOLUNAY, Ahmet BAYER, Sibel ALTINOK BAYER, Oktan EROL
 • MAST HÜCRELERİNİN İRRİTASYON FİBROMLARINDAKİ LOKALİZASYONU
       Zerrin ÇEBİ, Hülya KOÇAK, Mustafa TAŞYÜREKLİ, Leyla KUNTSAL, İsil KÖŞKEROĞLU
 • KEMELERDE FORMALDEHiDİN KEMİK İLİĞİ, DERİ, DALAK, KARACiĞER, AKCİĞER ve BÖBREK ÜZERİNE ETKİSİNİN HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
       Esin YILDIZ, Fahrettin GÖZE
 • SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİNDE POSTMORTEM TANI ÖLÇÜTLERİ: BİR GÖRÜNTÜ ANALİZ ÇALIŞMASI
       Nadir ARICAN, Dilaver DEMİREL, Canser ÇAKALIR, Şebnem Korur FİNCANCI, Şükrü YILDIRIM, Hüseyin BALOĞLU
 • TİMOMA VE İYİ DİFERANSİYE TİMİK KARSİNOMLARDA HİSTOPATOLOJİK KRİTERLER EŞLİĞİNDE BCL-2 PROTEİNİNİN AYIRICI TANIDAKİ ROLÜ
       Mine HEKİMGİL, Semin AYHAN, Aydın İŞİSAĞ, Saliha SOYDAN, Funda YILMAZ
 • ENDOMETRİAL STROMAL SARKOMLAR (6 OLGU)
       Mehmet GÖNÜLTAŞ, Sema ZERGEROĞLU, İnci KÖSELİ
 • SERVİKOVAGİNAL YAYMA PREPARATLARINDA FARKLI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Orhan AKSAKAL, Sema ZERGEROĞLU, Kenan KÖSE
 • İKİ RENAL LEİYOMİYOM OLGUSU
       Ömer YERCİ, İsmet YAVAŞÇAOĞLU
 • SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLERDE NÜKLEOLAR ORGANİZER BÖLGELER
       Nezahat YILDIRIM, A. Zuhal YUMBUL, Hayreddin YEKELER, L Hanifi ÖZERCAN, Cengiz DOĞAN, Ali Deniz ERKMEN
 • OTOPSİ OLGU SUNUMU (AKONDROPLAZİ)
       Nurcan SALMAN, Ömer YERCİ, Ahmet BAYER, Sema ÖZUYSAL, M. Yurtkuran SADIKOĞLU
 • İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİ NEDENİYLE KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİ ALAN HIV NEGATİF BİR OLGUDA İNVAZİV ASPERGİLLOSİSİ
       Dilaver DEMİREL, Gökhan KANDEMİR, Hakan ÇERMİK, Ahmet ÖZTÜRK, Nadir ARICAN, Mustafa YAYLACI, Zafer KARTALOĞLU, Şükrü YILDIRIM, Recep AYDİLEK
 • BİRİNCİ TRİMESTIR SPONTAN ABOSTUSLARININ HİSTOPATOLOJİK VE MORFOMETRİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       D. Sema ARICI, Handan AKER, Şeyda KARAVELİ, Reyhan EĞİLMEZ
 • GASTRİK LİPOMA: BİR OLGU SUNUMU
       Gülaydan FİLİZ, Ömer YERCİ, Abdullah ZORLUOĞLU, Sema ÖZUYSAL, Tuncay YILMAZLAR
 • 150 KALP BİYOPSİSİNDE REJEKSİYON BULGULARININ STANDART ISHT DERECELEME SİSTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU TABLOYA EŞLİK EDEN MORFOLOJİK ÖZELLİKLER
       Vildan KARPUZ, Sophie DIEBOLD-BERGER, Betina BORISCH
 • ALLOGRAFT BİYOPSİSİ YAPILMIŞ 108 RENAL TRANSPLANTASYON HASTASININ KLİNİKO-PATOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Aydın TÜRKMEN, Işın KILIÇASLAN, Alaaltin YILDIZ, Tevfik ECDER, Reha ERKOÇ, Veli UYSAL, Engin ARK, Mehmet Şükrü SEVER
 • FETİNOİNE BAĞLI BİR PSÖDOLENFOMA OLGUSU
       Yavuz FURUNCUOĞLU, Nilgün ERTEN, Şükrü PALANDUZ, Öner DOĞAN, Aktif KARAN, Cemil TAŞÇIOĞLU, Mehmet AĞAN
 • PROLIFERATING CELL NUCLEAR ANTIGEN (PCNA)'IN MEME İNVAZİV DUKTAL KARSİNOMLARINDA PROGNOSTİK ÖNEMİ
       Hülya YAVUZ, Deniz ÖZCAN, Nüvit DURAKER, Ekrem YAVUZ, Mehmet KARADAN
 • SJÖRGEN SENDROMUNDA GELİŞEN BİR NON-HODGKİN LENFOMA OLGUSU
       Sema ÖZUYSAL, Nurcan SALMAN, Ömer YERCİ, Selçuk AKIN
 • MESANE YERLEŞİMLİ PRİMER LEİYOMİYOSARKOM VAKASI (BİR VAKA DA HİSTOPATOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA)
       H. YAVUZ, D. ÖZCAN, T. AYDIN, F. GÜLER
 • KOROİD PLEKSUS KARSİNOMU (BİR VAKA NEDENİYLE)
       H. YAVUZ, D. ÖZCAN, A. AĞAN, C. İĞLİKÇİOĞLU, Ç. BAYINDIR
 • POSTMENOPOZAL KANAMALARDA ULTRASONOGRAFİK OLARAK ENDOMETRİAL KALINLIK ÖLÇÜMLERİNİN MALİGNİTE TAYİNİNDEKİ ETKİNLİĞİ
       MALİGNİTE TAYİNİNDEKİ ETKİNLİĞİ
 • PELVİS RENALİSTE MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMA (İNTESTİNAL TİP)
       Ömer YERCİ, Sema ÖZUYSAL, Şaduman Balaban ADIM, İsmet YAVAŞÇAOĞLU
 • EWİNG SARKOMU/PRİMİTİF NÖROEKTODERMAL TÜMÖR GRUBUNDA MIC-2 ANTİJEN POZİTİFLİĞİN TANIDAKİ YERİ
       Bilge BİLGİÇ, Seza TETİKKURT, Misten DEMİRYONT
 • MECKEL•GRUBER SENDROMU (OTOPSİ OLGU SUNUMU)
       Seza TETIKKURT, Işın KILIÇASLAN, Bilge BİLGİÇ, Lemi ,İBRAHİMOĞLU, Uğur ÇEVİKBAŞ, Veli UYSAL
 • LARİNKSİN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMUNDA DNA İÇERİĞİ VE C-ERBB-2 PROTEİN İMMÜNOREAKTİVİTESİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ: BİR HÜCRE GÖRÜNTÜ ANALİZİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA
       Dilaver DEMİREL, Hakan ÇERMİK, Fulya ÇAKALAGAOĞLU, Atilla GÜNGÖR, Hüseyin BALOĞLU, Cüneyt ÜNERİ, Mehmet Karaman, Nadir ARICAN, Şükrü YILDIRIM, Sevgi KÜLLÜ
 • İNTRASİTOPLAZMİK KRİSTALOiD BENZERI YAPILAR GÖSTEREN PÜR TESTİKÜLER RABDOMYOSARKOMA: IŞIK MİKROSKOBİK, İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE ULTRASÜTRÜKTÜREL BULGULARLA BİR OLGU SUNUMU
       Dilaver DEMİREL, Serdar GÖKTAŞ, Ömer GÜNHAN, Rıfkı FİNCİ, İmer ÖKAR, Çetin HARMANKAYA
 • MEME ADENOLİPOMLARI
       GÜNGÖR GÜLLÜOĞLU M., BÜYÜKBABANİ N., YAVUZ E., TUZLALI S., İLHAN R., İPLİKÇİ A.
 • OVERİN PRİMER SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU (OLGU SUNUMU)
       Cengiz ERÇİN, Hakkı USLUCA, Gökhan HAROVA, Adnan ÇALIK
 • İSTANBUL ADLİ TIP KURUMUNDA 1991-1995 YILLARI ARASINDA NEGATİF SONUÇLANAN OTOPSİLER
       BİRİNCİOĞLU İ., AŞICIOĞLU F., GÖKSEL S., TÜZÜN B.
 • 338 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRÜNÜN WHO-1993 SINIFLANDIRMA SİSTEMİNE UYARLANMASI VE DEMOGRAFİK VERİLERİN SUNUMU
       Fügen Vardar AKER, Tayfun HAKAN, Nermin KOÇ, Murat ERKAN, Pembegül GÜNEŞ
 • ADLİ OTOPSİLERDE KARACİĞER HİSTOPATOLOJİSİ
       Selçuk BİLGİ, Derya AZMAK, Latife CANDAN, Kemal KUTLU
 • ADLİ OTOPSİLERİN KARACİĞERİNDE HBsAg POZİTİFLİĞİ
       Selçuk BİLGİ, Derya AZMAK, İsmail ÇIRPAN, Kemal KUTLU
 • ADENOMATOİD ODONTOJENİK TÜMÖR
       Ayşe DURSUN, Naci EDALI, Tülin OYGÜR, S. Elif GÜLTEKİN
 • UNİLATERAL MULTİKİSTİK DİSPLASTİK BÖBREK (OLGU SUNUMU)
       Orhan S. AKSAKAL, Sema ZERGEROĞLU, Tayfun GÜNGÖR, Oya GÖKMEN
 • BİR OLGU NEDENİYLE BRUSELLOZDA KEMİK İLİĞİ TUTULUMU
       Nilgün ERTEN, Şükrü PALANDUZ, A. Bilge SÖZEN, Murat VARLI, Mehmet AĞAN, Cemil TAŞÇIOĞLU
 • VEZİKULA SEMİNALİS AMİLOİDOZU (14 VAKADA HİSTOKİMYASAL VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL İNCELEME)
       Veli UYSAL, Işın KILIÇASLAN
 • PANKREASIN MÜSİNÖZ KİSTİK TÜMÖRLERİ
       Ekrem YAVUZ, Ferhunde DİZDAROĞLU
 • KEMELERDE FORMALDEHİDİN LD50 DEĞERİNİN VE ORGANLARDA HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN SAPTANMASI
       Esin YILDIZ, Fahrettin GÖZE, Yusuf SARIOĞLU
 • BCG'YE BAĞLI GENERALİZE LENFADENİT OLGUSUNDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ VE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR
       Ömer YERCİ, Nurcan SALMAN, Sema ÖZUYSAL, Asiye KONUK, Oktan EROL
 • MASİF OVER ÖDEMİ: BİR OLGU SUNUMU
       Şennur İLVAN, Melih PAKSOY, Elif Ülker AKYILDIZ, Asuman AZİMLİ
 • HETEROTOPİK PERİNEAL İNTESTİNAL MUKOZA
       Hüseyin ÖZBEY, Tansu SALMAN, Işın KILIÇASLAN, Hülya GÜNÖZ, Alaaddin ÇELİK
 • BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ OLGULARDA HİSTOLOJİK PROSTATİT YAYGINLIĞI VE SERUM PSA, PSAD İLİŞKİSİ
       Bahar MÜEZZİNOĞLU, Yeşim GÜRBÜZ, Hülya DAL, Cüneyt ÖZKÜRKÇÜGİL, Mehmet DEMİRTAŞ, Zuhal YUMBUL
 • TÜMÖRLÜ VE TÜMÖRSÜZ MESANELERDE MAST HÜCRE DAĞILIMI
       Yeşim S. GÜRBÜZ, Bahar MÜEZZİNOĞLU, Gökhan HAROVA, Sevgiye KAÇAR ÖZKARA
 • MATÜR KİSTİK TERATOMDAN KÖKEN ALMIŞ OVERİN PRİMER YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMU (İKİ VAKA NEDENİYLE)
       Ekrem YAVUZ, Rıdvan İLHAN, Altan İPLİKÇİ, Sıtkı TUZLALI
 • NORMAL, NEFROGENEZİS EVRESİNDE, KİSTİK VE NEOPLASTİK BÖBREKLERDE LEKTİN (CONCANAVALİN A VE PEANUT AGLÜTİNİN) DAĞILIMININ KIYASLAMALI DEĞERLENDİRİLMESİ
       Melek ERGİN, Nurdan TUNALI, Gülfiliz GÖNLÜŞEN
 • TUBAL GEBELİKLE BİRLİKTE TUBA SEROZASINDA ADENOİD METAPLAZİ
       Sare KABUKÇUOĞLU, Nilüfer TEL, İlknur TOPÇU, Ömer YALÇIN
 • DÜNYA TABİBLER BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRİSİ İNSAN DENEKLER ÜZERİNDE BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMA YAPAN HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
       Alp USUBÜTÜN
 • BİYOMEDİKAL DERGİLERE GÖNDERİLEN MAKALELERİN UYMASI GEREKEN STANDARTLAR (UNIFORM REQUIREMENTS FOR MANUSCRIPTS SUBMITTED TO BIOMEDICAL JOURNALS)
       Özay ÖZKAYA, Şükrü O. ÖZDAMAR
 • MALİGN HİSTİYOSİTOZİS (VAKA SUNUMU)
       Mustafa N. YENEREL, Halil YAZICI, Öner DOĞAN, Tanju ATAMER
 • TESTİSİN GERM HÜCRELİ TÜMÖRLERİNDE RETE TESTİSTE PAGETOİD YAYILIM
       Işın KILIÇASLAN, Nurcan Kılıçlı ÇAMUR, Faruk ÖZCAN, Veli UYSAL
 • KOLOREKTAL KARSİNOMDA CA 19-9'UN PATOLOJİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ: KARSİNOEMBRİYONİK ANTİJEN İLE KARŞILAŞTIRMA
       Nüvit DURAKER
 • ANOREKTAL MALİGN MELANOMLAR: İKİ OLGU SUNUMU
       Bahar KILIÇARSLAN, M. Tekinalp GELEN, Gülay ÖZBİLİM, Şükrü AKTAN, Ayla BÜYÜKKEÇE
 • OKRONOTİK ARTROPATİLİ BİR VAKANIN IŞIK MİKROSKOPİK İNCELEMESİ
       Esin YULUĞ, Gürsel YULUĞ, Sevim AYDIN, Engin YENİLMEZ, Ayşe ARVASİ
 • PROLİFERE TRİKİLEMMAL KİST (OLGU SUNUMU)
       Yaşar ÜNLÜ, İlyas ÖZARDALI, Muharrem BİTİREN
 • BİLİYER KİST ADENOM (OLGU SUNUMU)
       Yaşar ÜNLÜ
 • HELICOBACTER KOLONİZASYON ŞEKİLLERİ İLE MİDEDE OLUŞAN MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
       Nusret AKPOLAT, Fatma Hüsniye DİLEK, Kürşat TÜRKDOĞAN
 • PANKREAS TÜMÖRLERİNDE HİSTOPATOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL BULGULAR
       Gökhan ERSOY, Gülen DOĞUSOY, Selda GÖÇENER, Süha GÖKSEL
 • TENOKSİKAM VE PİROKSİKAM'IN KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
       Mehmet YALTIRIK, Cüneyt Korhan ORAL, Deniz FIRAT, Okhan ORAL, Hümeyra ARIKAN, Bilge BİLGİÇ, Hakan ÖZYUVACI
 • KADIN GENİTAL SİSTEM ADENOMATOİD TÜMÖRLERİ
       Sevgiye K. ÖZKARA, Ekrem YAVUZ, Ilgın SADE, Sıtkı TUZLALI, Rıdvan İLHAN, Altan İPLİKÇİ
 • EKSTRAHEPATİK BİLİYER ATREZİ VE NEONATAL HEPATİTTE HİSTOPATOLOJİK AYIRICI TANI
       Zeynep ALGÜN, Gülşen ÖZBAY, Gülay AKALIN
 • BERRAK HÜCRELİ KONDROSARKOM
       Zeynep ALGÜN, Zeynep TATAR, Sergülen DERVİŞOĞLU, Gülay AKALIN
 • MEME KARSİNOMLARINDA c-erbB-2 ve p53'ÜN ÖNEMİ
       Necmettin ÖZDEMİR, Taner AKALI, Özden ÖZ ERSOY, Metin ÇİRİŞ, Yıldız ERHAN
 • MEME İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİ DENEYİMİ (324 OLGU NEDENİYLE)
       Gülaydan FİLİZ, Ömer YERCİ, Hülya ÖZTÜRK, Bülent ORHAN, Türkkan EVRESEL, Şaduman BALABAN ADIM, İsmet TAŞDELEN
 • ŞEFFAF HÜCRELİ KONDROSARKOM (OLGU SUNUMU)
       Semin AYHAN, Gülçin BAŞDEMİR, Dündar SABAH, Ayşenur MEMİŞ, Remide ARKUN, Fikri ÖZTOP
 • KOLLAJENİN (OSTEOVİT) OSTEOGENEZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
       Banu GÜRKAN, Mehmet YALTIRIK, Hülya KOÇAK, Zerrin ÇEBİ, Okhan ORAL, Bilge BİLGİÇ
 • BRUNNER BEZİ HAMARTOMU YA DA HİPERPLAZİSİ (OLGU SUNUMU)
       Semin AYHAN, Mehmet Akif DEMİR, Ali Rıza KANDİLOĞLU, Peyker TÜRKDOĞAN, Yavuz KAYA
 • HODGKİN HASTALIĞINDA HİSTOPATOLOJİK ALT TİPLERDE DNA PLOİDİ İLİŞKİSİ
       Gülay ÖZBİLİM, Elif PEŞTERELİ, Resmiye KAYA, Özlem ELPEK, Gülten KARPUZOĞLU, Haşim İMAK
 • TÜMÖRAL KALSİNOZİS 17 OLGUDA KLİNİKOPATOLOJİK İNCELEME
       Misten DEMİRYONT, Bilge BİLGİÇ, Uğur HACIHANEFİOĞLU, Süeda ERTOSUN
 • HODGKİN LENFOMA ALT GRUPLAMASINDA ÜÇ ÜNİVERSİTE ARASI UYUM
       D. Sema ARICI, Handan AKER, Melek ERGİN, Gülfiliz GÖNLÜŞEN, İlhan TUNCER, Gülay ÖZBİLİM, Bahar KILIÇARSLAN, Gülten KARPUZOĞLU
 • MEMENİN İNSİTU DUKTAL KARSİNOMLARINDA c-erbB-2 VE ANJİYOGENEZ ÖZELLİKLERİ
       Sıtkı TUZLALI, Neslihan CABIOĞLU
 • OVER KARSİOMLARINDA c-erbB-2 ONKOPROTEİNİNiN PROGNOSTİK DEĞERİ
       Sıtkı TUZLALI, Pınar SAİP, Ekrem YAVUZ, Faruk TAŞ, Yavuz SALİHOĞLU
 • MALİGN FİLLODES TÜMÖR (OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ)
       Nusret AKPOLAT, Çetin KOTAN, Serdar UĞRAŞ
 • UTERUS DÜZ KAS TÜMÖRLERİNİN AYIRICI TANISINDA TÜMÖR İÇİ MAST HÜCRE SAYISININ SAPTANMASININ DEĞERİ
       Ekrem YAVUZ, Sıtkı TUZLALI, Mine GÜNGÖR GÜLLÜOĞLU, Nimet AKBAŞ, Rıdvan İLHAN, Altan İPLİKÇİ
 • KEMOTERAPİ SONRASI DİFERANSİYASYON KAZANAN BİR ÇOCUKLUK ÇAĞI RABDOMYOSARKOM VAKASI
       Sıtkı TUZLALI, Yersu KAPRAN, Rıdvan İLHAN, Misten DEMİRYONT, Altan İPLİKÇİ
 • SUPRATENTORİYAL ASTROSİTOMLARDA MİKRO (KÜÇÜK) DAMAR YOĞUNLUĞU
       Melek ÖZKAL ÜSTÜN, Gülden DİNİZ, Gönül GÜVENÇ, Gülden ÇENGEL, İsmail AKKOL
 • BİR OKRONOTİK ARTROPATİ OLGUSU
       Nalan AKYÜREK, Gülen AKYOL, Aykın ŞİMŞEK
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TİROİD BEZİ YERLEŞİMLİ T - HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMA (OLGU SUNUMU)
       Ayşegül ÜNÜVAR, Nevin YALMAN, Zeynep KARAKAŞ, Sema ANAK, Leyla AĞAOĞLU, Mehmet AĞAN, Ömer DEVECİOĞLU
 • MESANE DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMLARINDA p53, EPİDERMAL GROWTH FAKTÖR RESEPTÖR (EGFR) VE c-erbB-2 DEĞERLİLİKLERİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Faruk GÜLEÇ, Gülay ÖZBİLİM, Gülten KARPUZOĞLU
 • KRABBE HASTALIĞI (GLOBOID CELL LEUKODYSTROPHY) OLGU SUNUMU
       Derya GÜMÜRDÜLÜ, Nurdan TUNALI, E. Handan ZEREN, Suzan ZORLUDEMİR
 • ENDOMETRİOZİSLERDE ATİPİ RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
       Sare KABUKÇUOĞLU, Nilüfer TEL, Ülkü ÖNER, Özgül PAŞAOĞLU, İlknur TOPÇU, Sinan ÖZALP
 • SPLENOZİS: DALAK DOKUSUNUN OTOTRANSPLANTASYONU
       Shahrbanoo NABAEİ, Leyla CİNEL
 • KIKUCHI - FUJIMOTO HASTALIĞI OLGU SUNUMU
       Öner DOĞAN, Melih AKTAN, Mehmet AĞAN
 • HYALİNİZE TRABEKÜLER ADENOM 5 OLGU
       Yersu KAPRAN, Hampar AKKAYA, Hakan DUMAN, Yasemin GİLES, Alp BOZBORA, Ferhunde DİZDAROĞLU
 • AIDS HASTALARINDA GASTROİNTESTİNAL ENFEKSİYONLAR
       İnanç Elif GÜRER, Roberto M. GENTA, David GRAHAM
 • AMİLOİDOZA BAĞLI İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON
       Banu BİLEZİKÇİ, Beyhan DEMİRHAN, A. Nihan HABERAL, Remzi EMİROĞLU, Yücel GÜNGEN
 • PAPİLLER RENAL KARSİNOMLAR
       Yersu KAPRAN, Işın KILIÇASLAN, Tarık ESEN, Afife KAYA, Veli UYSAL
 • MEMEDE KİST HİDATİK OLGU SUNUMU
       Yaşar ÜNLÜ, İlyas ÖZARDALI, Cemil ER
 • İZOBÜTİL SİYANOAKRİLATA KARŞI OLUŞAN MAST HÜCRE CEVABININ HİSTOPATOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
       Nevin KARTAL, Aydın SAV, Sevgi KÜLLÜ
 • KAHVERENKLİ YAĞ DOKUSUNUN BENİGN TÜMÖRÜ: HİBERNOM
       Turhan ÖKTEN, Olcay KANDEMİR
 • MEMENİN SPİNDLE HÜCRELİ KARSİNOMU
       Yüksek ALVUR, İbrahim KUŞKONMAZ, Filiz KARAGÖZ, Y. Sancar BARIŞ, Funda DEMİRAĞ, İrfan DÖNMEZ
 • MÜSİNÖZ OVER NEOPLAZMLARINDA İNTESTİNAL VE ENDOKRİN FARKLILAŞMA
       Gülçin ALTINOK, Gökhan GEDİKOĞLU, Filiz ÖZYILMAZ, Türkan KÜÇÜKALİ
 • KERATOAKOANTOM VE İYİ DİFERANSİYE YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMUN AYIRICI TANISINDA AgNOR YÖNTEMİNİN YERİ
       Yeşim GÜRBÜZ, A. Settar ÖZTÜRK
 • PROSTAT LEZYONLARINDA MÜSİN HİSTOKİMYASI
       Veli UYSAL, Pınar TUZLALI, Işın KILIÇASLAN
 • PROSTAT KANSERLERİNDE MÜSİN SEKRESYONU
       Handan DİZDAR, Rengin AHISKALI, Gülsün EKİCİOĞLU, Sevgi KÜLLÜ
 • APPENDİKS KÖKENLİ BİR LEİOMYOSARKOM OLGUSU
       Alp KILIÇALP, Uğur PABUÇÇUOĞLU, Ali KÜPELİOĞLU
 • HODGKİN LENFOMALARDA PCNA EKSPRESYONU
       Sülen SARIOĞLU, Şükrü Alp KILIÇALP, Aydanur KARGI
 • REPORTING OF CERVICAL- VAGINAL SMEAR DIAGNOSES: (CRITICAL EVALUATION OF CURRENT STATUS)
       H. Uğur PABUÇCUOĞLU
 • BİR CHORİOCARCİNOMA VAKASI
       Ayşe YÜKSEL, Nurettin AKA, Almila BAL, İsmail EVREN
 • HYALİNOZİS CUTİS ET MUCOSAE (LİPOİDPROTEİNOZİS)
       ERDOĞAN N., YILDIRIM H., ÖZDEMİR F., ÖZDEMİR N.
 • PROLİFERE TRİKOLEMMAL TÜMÖR
       A. Settar ÖZTÜRK, Gülnaz KERVANCIOĞLU, Yersu F. KAPRAN
 • KOROİDEA MALİGN MELANOMLARINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ (İİAB)
       İbrahim ÖZTEK, Yusuf ÖZERTÜRK, Ergün UÇMAKLI
 • KALSİFİYE EPİTELYAL ODONTOJENİK TÜMÖR (PİNDBORG TÜMÖRÜ)
       ERDOĞAN N., ERTÜRK M.S., ÖZTOP F.
 • TİMUS VE AKSİDENTAL ATROFİSİ
       Sergülen DERVİŞOĞLU
 • HOLOACARDİUS ACEPHALUS BİR OLGU BİLDİRİSİ
       ERDOĞAN N., AKGÜN E., ERGİN O., ÜNAL O.
 • RENAL ANJİOMYOLİPOMA
       Yüksel KIROĞLU, İrfan YERLİKAYA, Muhan ERKUŞ
 • MİDE MUKOZASINDA İNTESTİNAL METAPLAZİ (İM)
       Süha GÖKSEL
 • MESANE'NİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU
       Yüksel KIROĞLU, İrfan YERLİKAYA, Muhan ERKUŞ
 • DAUMAS-DUPART YÖNTEMİYLE ASTROSİTOMLARIN DERECELENDİRİLMESİ VE GLOMERİLOİD GÖRÜLME ORANI
       M. Şerafettin CANDA
 • Bilateralover adenokarsinomunda endometriumda implantasyon metastazı
       Mehmet AĞAN, Altan İPLİKÇİ, Rıdvan İLHAN
 • Endometriyum Örneklerinin Histo-patolojik Değerlendirilmesi
       Suat ERKUL, Yavuz ÖZORAN
 • BAŞYAZI
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • EDITORIAL
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • Gleason Derecelendirme Sistemi, Modifikasyonlar ve Orijinal Şemaya Katkılar
       Dilek ERTOY BAYDAR1, Jonathan I. EPSTEIN2
 • Böbrek Hücreli Karsinomda Fuhrman Çekirdek Derecesi ve Evrenin Sağkalımla İlişkisi
       Evrim KUŞ1, Kürşat YILDIZ1, Özdal DİLLİOĞLUGİL2
 • Primer ve Metastatik Meme Kanserlerinde GCDFP-15, ALA, SK7 ve SK20 Boyanma Özellikleri
       Mehtat ÜNLÜ1, Tülay CANDA1, Ali SEVİNÇ2, Ömer HARMANCIOĞLU2, Serdar SAYDAM2, Mehmet Ali KOÇDOR2, İlknur Bilkay GÖRKEN3
 • Sol Lateral Ventrikül Yerleşimli Liponörositoma
       Berna AYTAÇ1, Şahsine TOLUNAY1, Nesrin UĞRAŞ1, Ahmet BEKAR2
 • Primer Tuba Kanserleri: 20 Olgunun Klinikopatolojik Analizi
       Semen YEŞİL ÖNDER1, Ekrem YAVUZ1, Sıtkı TUZLALI1, Rıdvan İLHAN1, Samet TOPUZ2, A. Cem İYİBOZKURT2, Duygu DERİN3, Yeşim ERALP3
 • Tiroid Papiller Karsinomunun Kribriform-Moruler Varyantı
       Bahar AKKAYA1, Caner ÖZBEY1, Sevim ÖZTEKİN2
 • Tiroidin Folliküler Paternli Lezyonlarının Ayırıcı Tansında İmmünohistokimyanın Rolü
       Gülçin YEĞEN1, Mehmet Akif DEMİR1, Yeşim ERTAN2, Olcay AKNALBANT3, Müge TUNÇYÜREK2
 • Plevranın Dev Soliter Fibröz Tümörü ve İmmünohistokimyasal Profili
       Nalan NEŞE1, Sadık YALDIZ2, Gülgün OVALI3, Aydın İŞİSAĞ1
 • Splenik Hamartom
       Olcay Ak NALBANT1, Nalan NEŞE2, Mümtaz KAHYA3, Aydın İŞİSAĞ2
 • Lenfoid Stroma İçeren Mikronodüler Timoma: Olgu Sunumu
       Ebru ÇAKIR1, Funda DEMİRAĞ1, Göktürk FINDIK2, Sadi KAYA2
 • Sinovyal Sarkomlarda GLUT1 Ekspresyonu
       Gülşah KAYGUSUZ1, Cevriye CANSIZ1, Yusuf YILDIZ2, Yener SAĞLIK2
 • Göz Kapağı ve Konjonktivanın Tümörleri ve Tümör Benzeri Lezyonları
       Nilüfer ONAK KANDEMİR, Figen BARUT, Sibel BEKTAŞ, Banu DOĞAN GÜN, Burak BAHADIR, Gamze YURDAKAN, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • Tipik ve Atipik Hipofiz Adenomlarında Hormon İmmünreaktivite Dağılımı
       Yeşim ERTAN, Banu SARSIK, Taner AKALIN
 • Başyazı
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • Bildiri Değerlendirme Kurulu
       
 • Sözel Bildiriler
       
 • Poster Bildiriler
       
 • Yazar Dizini
       
 • Akciğer Lezyonlarının Tanısında İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Değerlendirilmesi
       Manas MADAN1, Hema BANNUR2
 • Pankreasın Duktal Adenokarsinomlarında PAK-1 Ekspresyonu: Bir Doku Mikroarray Çalışması
       İpek ÇOBAN1, Olca BAŞTÜRK2, Edi LEVİ3, Murat ALPER4, N. Volkan ADSAY1
 • AA Dışı Böbrek Amiloidozlarında Tanısal Sorunlar
       Sait ŞEN1, Banu SARSIK1, Özsan NAZAN1, Bozkurt DEVRİM2, Çağırgan SEÇKİN3
 • Mesanenin Ürotelyal Karsinomlarında Ki-67, p53, Bcl-2 ve Bax Ekspresyonu
       Nilay ŞENTÜRK1, Zafer AYBEK2, Ender DÜZCAN1
 • İlk Trimester Abortus Materyallerinde Ki-67, Bcl-2 ve Bax Ekspresyonu
       Canan KELTEN1, Osman ZEKİOĞLU2, Coşan TEREK3, Necmettin ÖZDEMİR2, Ender DÜZCAN1
 • Serviksin Premalign Lezyonlarında Sitolojik ve Histopatolojik Tanılar Arasındaki İlişki
       Cemile YEŞİL1, Sevgen ÖNDER2, Kübra BOYNUKALIN3, Özlem ERGÜL4, Pınar FIRAT2, Gamze Mocan KUZEY2, Alp USUBÜTÜN2
 • Başyazı
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • Editorial
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • Meme Karsinomlu Hastaların Aksiller Lenf Nodlarında Saptanan Benign Nevoid Hücreler
       Esmehan PEHLİVAN, Ekrem YAVUZ, Sıtkı TUZLALI, Rıdvan İLHAN
 • Tiroid Nodüllerinin Tanısında İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi ve İntraoperatif Tanı Yönteminin Rolü
       Deniz NART1, Yeşim ERTAN1, Asuman ARGON1, Murat SEZAK1, Ali VERAL1, Özer MAKAY2, İrem PAKER1, Müge TUNÇYÜREK1
 • Malign Histolojik Özellikler Gösteren Glionöronal Tümörler: 36 Olguluk Çalışma
       Tarık TİHAN1, Hümayun GÜLTEKİN2, Nil ÇOMUNOĞLU3
 • Osteoklast Benzeri Dev Hücreler İçeren Akciğerin Skuamöz Hücreli Karsinomu: Nadir Bir Olgu
       Yetkin AĞAÇKIRAN1, Suat GEZER2, Göktürk FINDIK3, İrfan TAŞTEPE3
 • Diyabetik Bir Hastada Gastrik Strongiloidiazis
       Şafak ERSÖZ1, Havvanur TURGUTALP1, Remzi AKDOĞAN2, Ümit ÇOBANOĞLU1, İsmail SAYGIN1,Sevdegül MUNGAN1, Orhan ÖZGÜR2
 • Midenin Glomus Tümörü: Olgu Sunumu
       Olcay AK NALBANT1, Peyker TEMİZ2, Safiye VURAL1, M. CELALETTİN KELEŞ3
 • İnce Barsakta Adenomyom: Olgu Sunumu
       Cevriye CANSIZ1, Gülşah KAYGUSUZ1, Işınsu KUZU1, Şiyar ERSÖZ2, Selçuk HAZİNEDAROĞLU2
 • Renal Hücreli Karsinomdan Mesaneye Soliter Senkron Metestaz: Olgu Sunumu
       Abidin TUNA1, Burçin TUNA2, Mustafa SEÇİL3, Aydın ŞAHİN4, Kutsal YÖRÜKOĞLU2
 • Klinik Olarak Endometriomayı Taklit Eden Ovarian Heterotopik Gebelik
       Nilüfer ONAK KANDEMİR1, Figen BARUT1, Gamze YURDAKAN1, Ülkü BAYAR2, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1
 • Tanısı İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi İle Konulan Meme Hidatid Kisti
       Serpil KAPLAN, Gülçin YEĞEN, Serap KOÇ
 • Adrenal Bezde Hodgkin Lenfoma
       Serdar BALCI, Sevgen ÖNDER, Gaye GÜLER TEZEL
 • Asistanların Bakışı ile Türkiye'de Patoloji Uzmanlık Öğrencisi Eğitimi: Bir Anket Çalışması
       Kemal KÖSEMEHMETOĞLU1, Ayça TAN2, Tuğçe ESEN3, Kıvılcım EREN ATEŞ4
 • Uluslararası İndekslerde Yer Alan Patoloji Dergilerinde Yayımlanan Türkiye Adresli Yayınların Değerlendirilmesi
       Alp USUBÜTÜN1, Serdar BALCI1, Pınar AL2
 • Prune-Belly Sendromunda Fenotipik ve Patolojik Özellikler
       Davut ŞAHİN, Handan ÇETİNER , Nermin KOÇ
 • Renal Tümörlerde İmmünohistokimyasal Belirleyiciler ve Tümör Dışı Renal Parankim Bulguları
       Sait ŞEN1, Banu SARSIK1, Adnan ŞİMŞİR2
 • İnvaziv Duktal Meme Karsinomlarında Fascin Ekspresyonu
       Gülgün ERDOĞAN1, H. Elif PEŞTERELİ1, Taner ÇOLAL2, F. Şeyda KARAVELİ1, Mustafa AKAYDIN2
 • Lenf Nodu Metastazı Olmayan Meme Kanserlerinde Angiogenez
       Nusret ERDOĞAN, Aylin DENGİZMEN, Ayşenur AKYILDIZ İĞDEM, Elife ŞAHAN , Ümit SEZA TETİKKURT
 • c-erbB-2 Skor 2 Olan Meme Karsinomlarında Her -2 Amplifikasyonu ve Prognostik Etkinliği
       Doğuş ÖZDEMİR, Işın PAK
 • Pediatrik Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi
       Ayper KAÇAR1, İrem PAKER2, Gülşah KABAÇAM BAYRAM3, Fatma DEMİREL4, Emrah ŞENEL5, Murat KIZILGÜN6
 • Tükürük Bezi İnce İğne Aspirasyonunda Amilaz Kristaloitleri
       İrem PAKER, Murat ANLAR, Nebiyye GENEL, Murat ALPER
 • Yaygın Nekroz İçeren ve Atipik Karsinoid Tümörü Taklit Eden Tip A Timoma: Olgu Sunumu
       Yetkin AĞAÇKIRAN1, Ersin GÜNAY2, Sibel GÜNAY2, Leyla MEMİŞ3, İrfan TAŞTEPE4
 • Başyazı
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • Editorial
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • “Russell Body” Gastriti: Olgu Sunumu
       Ahmet MİDİ1, Çiğdem ATAİZİ ÇELİKEL2, Handan KAYA2
 • Cilt Metastazı Yapan Safra Kesesinin Taşlı Yüzük Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
       Erdal KARAGÜLLE1, Emin TÜRK1, Halil KIYICI2, Elif KARADELİ3, Gökhan MORAY1
 • Böbreğin Primer Malign Fibröz Histiyositomu: Olgu Sunumu
       Nilay ŞEN TÜRK , Canan KELTEN , Nihal ÖZKALAY ÖZDEMİR, Ender DÜZCAN
 • Uterus'un Leiomyoadenomatoid Tümörü
       Mary MATHEW, Garima GOEL
 • Overin Yaygın Ödemi: Olgu Sunumu
       Bülent AKANSU1, Esin ATİK1, Süleyman ALTINTAŞ1, Arif GÜNGÖREN2, M. Şerefettin CANDA1
 • Radius Yerleşimli İntraosseöz Schwannoma
       Pelin BAĞCI1, Sergülen DERVİŞOĞLU1, Murat HIZ2, Kaya KANBEROĞLU3
 • Çernobil-İlişkili Kanser: Yeniden Değerlendirmek Gerekir
       Sergei JARGIN
 • Başyazı
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • Editorial
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Kadın Doğum Hastaneleri Patoloji Laboratuvarları Genel Profili
       Hatice Dilek BÜLBÜL1, Alp USUBÜTÜN2
 • D2-40 ve Podoplanin'in Mezotelyomaların Akciğerin Primer Adenokarsinomları ve Plevranın Metastatik Karsinomlarından Ayrımındaki Rolü
       Seda GÜN1, Bedri KANDEMİR2, Mehmet KEFELİ2, Levent YILDIZ2, Sancar BARIŞ2, Filiz KARAGÖZ2
 • Kolon Kanserini Taklit Eden Kolonik Lipomlar
       Berna AYTAÇ1, Ömer YERCİ1, Selim GÜREL2, Zarema FERİK1
 • Atipik Adenomatöz Hiperplazi ve Düşük Dereceli Prostatik Adenokarsinomların Sitolojik Özelliklerindeki Farklılıklar
       Ahmet MİDİ1, Tülay TECİMER2, Süheyla BOZKURT2, Naziye ÖZKAN2
 • Suudi Arabistan Toplumunda İnvaziv Meme Kanserlerinde Hormon Reseptörlerinin Her 2/neu Protein Ekspresyonu ve Histolojik Grade ile İlişkisi
       Maha ARAFAH
 • İnsan Meme Kanserinde HER2/neu İmmünohistokimya ve İn Situ Hibridizasyon Sonuçlarının Manuel Olarak ve Görüntü Analiz Sistemi ile Değerlendirilmesi
       Doğuş ÖZDEMİR, Işın PAK
 • İnsan Meme Kanserinde Topoizomeraz II-alfa ve HER2/neu Saptanmasında İmmünohistokimya ve Floresan İn Situ Hibridizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       Emel Ebru PALA1, Osman ZEKİOĞLU1, Necmettin ÖZDEMİR1, Rasih YILMAZ2, Murat KAPKAÇ2
 • Meme İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinde Yanlış Negatif ve Yanlış Pozitif Tanı Nedenleri: 286 Olguda Sito-Histopatolojik Korelasyon
       Nilüfer Onak KANDEMİR, Sibel BEKTAŞ, Figen BARUT, Gamze YURDAKAN, Burak BAHADIR, Banu Doğan GÜN, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • Tiroidin Folliküler Neoplazmlarında CD56, HBME-1 ve p63'ün Rolü
       Hülya ETEM1, Selver ÖZEKİNCİ2, Bülent MIZRAK2, Senem ŞENTÜRK3
 • Fibromatozis Kolli'de İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi
       Indranil CHAKRABARTI , Arghya BANDYOPAHYAY, Bidyut Krishna GOSWAMI
 • Ancient (Sclerosing) Thymoma: Case Report
       Duygu GÜREL1, Aydanur KARGI1, Erkan YILMAZ2, Aydın ŞANLI3
 • Akciğerde Atipik Adenomatöz Hiperplazi ve Hamartom Birlikteliği
       Ahmet MİDİ1, Rahmi ÇUBUK2, A. Neşe YENER1, Alpay ÖRKİ3, Bülent ARMAN3
 • Midede Dev Hiperplastik Polip
       Fazilet Uğur DUMAN1, Semin AYHAN1, Aydın İŞİSAĞ1, İsmail YAMAN2
 • Rabdoid Özellikler Gösteren Mide Karsinomu
       Tuğba KARADENİZ1, Semin AYHAN1, Aylin TURNA1, Mustafa TİRELİ2
 • Dilde Kitle ile Ortaya Çıkan Metastatik Renal Hücreli Karsinom
       Deniz ALTINEL1, Demet ETİT1, Ayça TAN1, Ümit BAYOL1, Volkan BULUT2, Işın Gökçöl ERDOĞAN1, Rafet BEYHAN1, Yusuf YALÇIN3
 • Ovaryan Hemanjiyom: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Filiz BOLAT1, Serkan ERKANLI2, Nazım Emrah KOÇER1
 • Memenin Psödoanjiyomatöz Stromal Hiperplazisi
       Dilek YILMAZ1, Yurdanur SÜLLÜ2
 • Nöral Kök Hücreler ve Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Patolojisinde ve Sınıflandırmasında Rolleri
       Tarık TİHAN, Melike PEKMEZCİ, Anthony KARNEZIS
 • Plevral Efüzyonda Sitopatolojik Tanı ve Sito-Histopatolojik Korelasyon
       Adile Ferda DAĞLI, Şirin KÜÇÜK, Müge SEZER, Özlem ÜÇER
 • Periampuller Karsinomlarda p16 ve Siklin d1 Ekspresyonu
       Ersin TUNCER2, Nilay ŞEN TÜRK1, Sema ARICI2, Süleyman Ender DÜZCAN1, Neşe ÇALLI DEMİRKAN1
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Tanı Konulan Safra Kesesi Hastalıklarının Dağılımı: Bir Retrospektif Çalışma
       Mustafa MAZLUM1, Fatma Hüsniye DİLEK1, Arzu Neşe YENER2, Çiğdem TOKYOL1, Fatma AKTEPE1, Osman Nuri DİLEK3
 • Mesanenin Ürotelyal Karsinomlarında Imp3 Ekspresyonu
       Nihal ÖZKALAY ÖZDEMİR, Nilay ŞEN TÜRK, Ender DÜZCAN
 • Seröz Over Tümörlerinde p53, bcl-2 ve nm23 Ekspresyonu: Klinik ve Histopatolojik Parametreler ile İlişkisi
       Deniz ARIK1, Sezer KULAÇOĞLU2
 • Servikovajinal Yayma'da LSIL/ASC-H (LSIL-H): Histopatolojik Sonuçlar ve Klinik Önem
       Ecmel IŞIK KAYGUSUZ, Handan ÇETİNER, Davut ŞAHİN
 • Malign Melanoma'da Epidermal Yapısal Değişikliklerin Önemi ve Klinikopatolojik Prognostik Parametreler ile İlişkisi
       Selda SEÇKİN1, Elmas ÖZGÜN2
 • Malign Vasküler Tümörlerin Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Özellikleri ile GLUT1 ve FKBP12 Ekspresyonlarının Vurgulanması
       Kemal KÖSEMEHMETOĞLU Gökhan GEDİKOĞLU, Şevket RUACAN
 • Pulmoner Karsinosarkom: Bir Olgu Sunumu
       Sevda SERT BEKTAŞ1, Sema BİRCAN1, Ahmet BİRCAN2, Mehmet SIRMALI3, Sedat GÜNEŞ3, Kemal K. BOZKURT1, Tuba DEVRİM1
 • Üst Dudakta Yerleşim Gösteren Pleomorfik Adenom
       Ülkü KÜÇÜK1, Serdar TAN2
 • Tükürük Bezi Neoplazmını Taklit Eden Primer Yerleşimi Bilinmeyen Malign Melanoma
       Kiran AGARWAL, Sonal JAIN, Jasmita DASS, Manoj ANDLEY
 • Testisin Nadir bir Neoplazmı: Kapiller Hemanjiyom
       Sevdegül MUNGAN1, Havvanur TURGUTALP1, Şafak ERSÖZ1, Ferda KESKİN1, Ömer KUTLU2
 • Mezenter'de Primer “Botryoid” Embriyonel Rabdomyosarkom
       Kiran AGARWAL, Ruchika KUMAR GOEL, Vandana PURI
 • Granülomatöz Reaksiyonun Eşlik Ettiği Çocukluk Çağı İntrakraniyal Germinomu
       Gülen GÜLNİFLİOĞLU1, Mehtat ÜNLÜ1, Nurullah YÜCEER2, Erdener ÖZER1
 • Kafa Derisinde Dermatofibrosarkoma Protuberans: Oldukça Nadir Bir Yerleşim Bölgesi
       Indranil CHAKRABARTI, Kaushik MAJUMDAR, Amita GIRI
 • Başyazı
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • Editorial
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
 • BAŞYAZI
       Kutsal YÖRÜKOĞLU
 • EDITORIAL
       Kutsal YÖRÜKOĞLU
 • Kök Hücre - Tümörijenik Aktivitede Rolü Var mı?
       Sonal SAIGAL, Ankur BHARGAVA
 • Türkiye'de Patoloji Laboratuvarlarında Personel İş Yükü Değerlendirmesi: Bir Anket Çalışması
       Alp USUBÜTÜN1, Sarp ÜNER2, Fevzi HARORLU3, Erdener ÖZER4, Sıtkı TUZLALI5, Arzu RUACAN1, Orhan KOÇ6, Kutsal YÖRÜKOĞLU4
 • Patoloji Pratiğinde Yeni Bir Çare Uygulaması: Örnek Karışıklığına Moleküler Çözüm
       Hüseyin BALOĞLU1, Nuri YİĞİT2
 • Böbrek Tümörlerinde CD138 Ekspresyonu ve Ayırıcı Tanıda Kullanımı
       Ayhan ÖZCAN1, Ertuğrul ÇELİK1, Yıldırım KARSLIOĞLU1, Şeref BASAL2
 • Böbreğin Müsinöz Tübüler İğsi Hücreli Karsinomu ve Tanı Sorunları
       Banu SARSIK1, Adnan ŞİMŞİR2, Serap KARAARSLAN3, Sait ŞEN1
 • Plevra-Pulmoner Soliter Fibröz Tümörlerin Histopatolojik Görünümlerinin CD44 ve Mmp-2 Ekspresyonu ile Birlikteliği
       Funda DEMİRAĞ1, Ebru ÇAKIR1, Sibel ALPAR2, İrfan TAŞTEPE3, Sadi KAYA3
 • Boyunda Kitle Nedeniyle Opere Edilen Hastaların Histopatolojik İncelemesi: 4 Yıllık Takip Sonuçlarımız
       Mahmut ÖZKIRIŞ, Mehtap KALA
 • Düşük Dereceli Osteosarkom, 156 Osteosarkom Olgusu Arasında 15 Olguluk Seriye Bakış
       Hilal Serap ARSLAN1, Övgü AYDIN1, Sergülen DERVİŞOĞLU1, Didem ÇOLPAN ÖKSÜZ2, Fatih KANTARCI3, Murat HIZ4, Fazilet ÖNER DİNÇBAÇ2, Nil MOLİNAS MANDEL5
 • Servikal Sitolojide Skuamöz Hücre Anormallikleri Saptanan Olgularda Histopatolojik Korelasyon
       Remzi ABALI1, Besim Haluk BACANAKGİL2, Serdar ÇELİK2, Özlem ARAS2, Pelin KOCA2, Birtan BORAN2, Nevra DURSUN3
 • Sarkoidozda Transbronşiyal İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Tanısal Değeri
       İrem Hicran ÖZBUDAK1, Gülay ÖZBİLİM1, Ömer ÖZBUDAK2, Tezay SANDIKLI KOVAN2
 • Soliter Beyin Metastazı ve Nörolojik Semptomla Beliren Tiroid Papiller Karsinomu: Olgu Sunumu
       Indranil CHAKRABARTI , Amita GIRI, Kaushik MAJUMDAR , Anuradha DE
 • Radyolojik ve Histolojik Doğrulama ile Anaplastik Sakral Kordomanın Sitopatolojik Tanısı
       Arghya BANDYOPADHYAY, Bidyut KRISHNA GOSWAMI, Raghunath PRAMANIK, Kaushik MAJUMDAR, Mimi GANGOPADHYAY
 • Yenidoğanda Gingival Granüler Hücreli Tümör: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Adalat HASANOV1, Jamal MUSAYEV1, Binnur ÖNAL3, Chingiz RAHİMOV2, Ismayil FARZALIYEV2
 • Retroperitoneal Kitle Olarak Saptanan Osteosarkomatöz Farklılaşma Gösteren Sarkomatoid Kromofob Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
       Ayşegül SARI1, Gözde EVCİM1, Murat ERMETE1, Serhat GÜR2
 • Overin Primer Malign Melanomu: Olgu Sunumu ve Kaynakların Gözden Geçirilmesi
       Nazlı DEMİR GÖK1, Kürşat YILDIZ1, Aydın ÇORAKÇI2
 • Parakordoma: Nükseden Bir Olgu Nedeniyle Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Yeliz ARMAN KARAKAYA, Selver ÖZEKİNCİ, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM, Bülent MIZRAK
 • Irak'ta Histopatoloji: Sıkıntılara Rağmen Güvenilir Tanı
       Sergei JARGIN
 • Hamdi Suat ve Hulusi Behçet: Tıp Tarihimizden Dokunaklı bir Öğrenci - Hoca İlişkisi
       Gülay SATAR1, Selim KADIOĞLU2
 • Memenin İn Situ ve İnfiltratif Duktal Karsinomlarında β-Katenin Ekspresyonu
       Tuba KARABACAK1, Reyhan EĞİLMEZ2, Rabia BOZDOĞAN ARPACI1, Ebru SERİNSÖZ PFEIFFER1
 • Sentinel Nod Pozitif Meme Karsinomunda Non-Sentinel Lenf Nodu Tutulumunu Öngören Faktörler
       Merih GÜRAY DURAK1, Bülent AKANSU2, Mehmet Mustafa AKIN2, Ali İbrahim SEVİNÇ3, Mehmet Ali KOÇDOR3, Serdar SAYDAM3, Ömer HARMANCIOĞLU3, Hülya ELLİDOKUZ4, Recep BEKİŞ5, Tülay CANDA1
 • Meme Karsinomlarında HER-2/neu Gen Amplifikasyonu ile İmmunohistokimya ve Diğer Prognostik Faktörlerin Karşılaştırılması
       Saime SEZGİN RAMADAN1, Özlem YAPICIER1, Selçuk KİHTİR2, Ayhan ERDEMİR2, Tuğser Hakan DOĞAN3, İsmail Necdet Hakkı ÜSKENT4, Haluk ONAT4, Metin ÇAKMAKÇI2
 • Düşük ve Yüksek Dereceli B-Hücreli Non-Hodgkin Lenfomalarda Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Ekspresyonu
       İrem Hicran ÖZBUDAK, Bahar AKKAYA, Gülten KARPUZOĞLU
 • Multikistik Displastik Böbrek: Dört Yıllık İnceleme
       Berna AYTAÇ1, İbrahim ŞEHİTOĞLU1, Hakan VURUSKAN2
 • Paratiroid Adenomlarında Morfolojik Değerlendirme ve PCNA ile Ki-67 Proliferasyon Belirleyicileri Bakımından İmmünohistokimyasal İnceleme
       Ebru DEMİRALAY1, Gülüm ALTACA2, Beyhan DEMİRHAN1
 • Hepatektomi ve Hepatosellüler Karsinom Olgularının Genel Değerlendirilmesi
       Nuray BAŞSÜLLÜ1, İlknur TÜRKMEN1, Onur YAPRAK2, Murat DAYANGAÇ2, Tolga DEMİRBAŞ2, Necdet GÜLER2, Süleyman URAZ3, Murat AKYILDIZ4, Engin CİĞERCİOĞULLARI5, Yaman TOKAT2, Yıldıray YÜZER2, Gülen BÜLBÜL DOĞUSOY1
 • Şırnak İlinin Kanser İstatistikleri
       Korkut BOZKURT1, Sevda SERT BEKTAŞ1, Nurgül DOĞRU2
 • Türkiye'de Patoloji Laboratuvarlarında Verimlilik Değerlendirmesi
       Kutsal YÖRÜKOĞLU1, Sarp ÜNER2, Fevzi HARORLU3, Alp USUBÜTÜN4
 • Chediak-Higashi Sendromu – Sıradışı Yüz Hiperpigmentasyonu ile Kendini Gösteren İki Olgu
       Mukta PUJANI, Kiran AGARWAL, Shashi BANSAL, Israr AHMAD, Vandana PURI, Deepti VERMA, Meenu PUJANI
 • Memenin Hızla Büyüyen Nodüler Psödoanjiyomatöz Stromal Hiperplazisi: Olgu Sunumu
       Nuket ELİYATKIN1, Başak KARASU1, Elif SELEK1, Yavuz KEÇECİ2, Hakan POSTACI1
 • Memenin Kistik Fibroadenomu: Olgu Sunumu
       Merih GÜRAY DURAK1, Ilgın KARAMAN1, Tülay CANDA1, Pınar BALCI2, Ömer HARMANCIOĞLU3
 • Uterusun Kotiledonoid Leiomyomu: Olgu Sunumu
       Şafak ERSÖZ1, Havvanur TURGUTALP1, Sevdegül MUNGAN1, Gülname GÜVENDİ1, Süleyman GÜVEN2
 • Bilateral Benign Kistik Over Teratomunda Hashimoto Hastalığı: Olgu Sunumu
       Rupinderjeet KAUR, Jasbir SINGH, Anureet KAUR, Rimpi BANSAL, Satish SHARMA
 • Ekinokok Kisti Kavitesinde Aspergillus Kolonizasyonu: Olgu Sunumu
       Duygu GÜREL1, Aydanur KARGI1, Mehtat ÜNLÜ1, Aydın ŞANLI2, Erkan YILMAZ3
 • Ön Boyun Orta Hat Yerleşimli Germ Hücreli Tümör
       Tatyana PIRDOPSKA, Ivan TERZIEV, Sv. HRISTOVA, W. MLADENOVSKY, R. PETKOV
 • Aurikular Anjioleiomyoma: Olgu Sunumu
       Rana ÇİTİL1, Harun ÇIRALIK2, Asiye GÜL3, Hamide SAYAR2
 • BAŞYAZI
       Kutsal YÖRÜKOĞLU, İlhan TUNCER
 • BAŞYAZI
       Kutsal YÖRÜKOĞLU, İlhan TUNCER
 • Kanser Vakalarında İmmünohistokimyasal Galektin-3 Ekspresyonu: Literatür Taraması
       Tuğçe ÇAY
 • Otoimmün Vezikülobüllöz Dermatitlerin Klinik ve Histopatolojik/ Direkt İmmünflöresan Tanı Değerlendirmesi: Direkt İmmünflöresansın Faydası
       Banu LEBE1, Gülen GÜL NİFLİOĞLU1, Selen SEYREK1, Hülya ELLİDOKUZ2
 • Displastik Nevüslerde Atipi Derecesinin Dermal Fibroplazi ile İlişkisi
       Ahmet BABACAN , Banu LEBE
 • Çocukluk Çağının Fibroblastik ve Miyofibroblastik Tümörleri: Çok Merkezli Bir Dokümantasyon Çalışması ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Ayper KAÇAR1, İrem PAKER2, Diclehan ORHAN3, Aylar POYRAZ4, Aylin OKÇU HEPER5, Nilüfer ARDA6, Esin BODUROĞLU6
 • Akciğerin Pleomorfik Karsinomunun Sitopatolojik Özellikleri: Olgu Sunumu
       Adile Ferda DAĞLI , Özlem ÜÇER
 • Çocukluk Çağı Benign Meme Lezyonlarında CD117 ve CD34 Boyanma Paternleri
       Ayper KAÇAR1, İrem PAKER2, Fatih AKBIYIK3, Ata Türker ARIKÖK2, Ervin MAMBET3
 • Suudi Arabistan'da İnvaziv Meme Kanserlerinde Her-2 Neu Protein Ekspresyonu ve Hormon Reseptörlerinin İlişkisi
       Maha ARAFAH
 • Seminal Vezikül Amiloidozu; İnsidans ve Patolojik Özellikleri
       Asuman ARGON1, Adnan ŞİMŞİR2, Banu SARSIK1, Burçin TUNA3, Kutsal YÖRÜKOĞLU3, Gülen Gül NİFLİOĞLU3, Sait ŞEN1
 • Odontojen Keratokistlerin (Keratokistik Odontojen Tümör) bax, bcl-2 ve Ki-67 Ekspresyonlarının Ameloblastom ve Radiküler Kistlerle Karşılaştırılması
       Merva SOLUK TEKKEŞİN1, Sevcihan MUTLU2, Vakur OLGAÇ1
 • Gebelik ile İlişkili Peritoneal Ektopik Desidua (Desiduozis): Morfolojik ve Klinik Değerlendirme
       Filiz BOLAT1, Tuba CANPOLAT1, Ebru TARIM2
 • Kolorektal Karsinomlarda Tümör Tomurcuklanması
       Sevda SERT BEKTAŞ , Gülsün İNAN MAMAK, İbrahim Metin ÇİRİŞ, Kemal Kürşat BOZKURT, Nilgün KAPUCUOĞLU
 • Düşük Histolojik Dereceli Sinonazal Adenokarsinom
       Ayşe Tülay SAYILGAN1, Gülçin KAMALI1, Deniz ÖZCAN1, Funda EMRE1, Ayşe HATİPOĞLU2
 • Renal Sinüsün Miksoması: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Ümran YILDIRIM1, Havva ERDEM1, Ali KAYIKÇI2, Ali Kemal UZUNLAR1, Ali TEKİN2, Mehmet Akif KUZEY1
 • Erişkin Lenfanjiyomu - Nadir Bir Antite: İki Olgunun Sunumu
       Mary MATHEW, Sumeet KAUR DIL
 • Multipl Kutanöz Nodüllerle Kendini Gösteren Mide Adenokarsinomu: Olgu Sunumu
       Aparna NARASIMHA , Harendra KUMAR
 • Özofagial Melanozis: Olgu Sunumu
       Hatice ÜNVERDİ1, Berna SAVAŞ2, Arzu ENSARİ2, Ali ÖZDEN3
 • Nörofibromatozis Tip 1 ile Akciğer Karsinosarkom Birlikteliği: Olgu Sunumu
       Rana ÇİTİL1, Harun ÇIRALIK2, Ahmet KARSLIGİL3, Pembe OLTULU1, Derya YENİBERTİZ4, Hamide Sayar2, Esma Gürbüz2
 • Subependimal Dev Hücreli Astrositomlarda Belirgin Olmayan Farklılaşma ve mTOR Yolağı Bozuklukları
       Brad D BARROWS1, Martin J RUTKOWSKI2, Şakir Humayun GÜLTEKİN3, Andrew T PARSA2, Tarık TİHAN1
 • Primer Fokal Glomerulosklerozda Sklerotik Glomerül Yaygınlığı ile Serum Kreatinin İlişkisi
       Ashraf FAKHRJOU, Ahad HASHEMPOUR, Sepideh SHADRAVAN, Rohollah Fadaei FOULADI
 • Kolorektal Adenokarsinomlarda Stromal Mast Hücre Sayısı, Mikrodamar Yoğunluğu ve C-erbB-2 Boyanmasının Sağkalım ve Prognostik Faktörler ile İlişkisi
       Bahar ELEZOĞLU1, Şahsine TOLUNAY2
 • Bazal Hücreli Karsinom, Skuamöz Hücreli Karsinom ve Aktinik Keratoz Olgularında p53 ve Cox-2 Ekspresyonu
       Ülker KARAGECE YALÇIN1, Selda SEÇKİN2
 • Prostat Adenokarsinomlarında Imp-3 Ekspresyonunun Araştırılması
       Hülya TOSUN YILDIRIM, Nilay ŞENTÜRK
 • Metaplastik Meme Karsinomları ve Bazal Benzeri Fenotip ile İlişkisi
       Aslı ÇAKIR, İpek Işık GÖNÜL, Ömer ULUOĞLU
 • Neoplastik ve Nonneoplastik Bronkopulmoner Lezyonların Tanısında Bronş Fırçalama ve Yıkama Materyallerinin Etkinliği
       Monisha CHOUDHURY, Smita SINGH, Savita AGARWAL
 • Mekonyumlu Amnion Sıvısı Olan Gebeliklerde Plasental İnce Yapısal Değişiklikler ve Apoptozis
       Ziya YURDAKUL1, Hüseyin Kemal TÜRKÖZ2, Hülya BİLGEN1, Seyhun SOLAKOĞLU3, Sultan KAVUNCUOĞLU4, Eren ÖZEK1
 • Hatay Yöresinde Fetal Otopsi Bulgularının Değerlendirilmesi: 274 Olgu
       Sibel HAKVERDİ1, İsmail GÜZELMANSUR2, Arif GÜNGÖREN3, Serhat TOPRAK1, Mehmet YALDIZ1, Ali Ulvi HAKVERDİ2
 • Anjiomiksom: Her Zaman Miksoid, Bazen Agresif
       Gülden DİNİZ1, Günyüz TEMİR2, Ragıp ORTAÇ1
 • Primer Paratestiküler Ganglionörom: Erişkinde Nadir Bir Olgu
       Padmapriya JAIPRAKASH, Anuradha C K RAO
 • Skrotumun Anjiomiyofibroblastom Benzeri Tümörü: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Berna AYTAÇ1, Ulviye YALÇINKAYA1, Hakan VURUŞKAN2
 • İskium Yerleşimli Periosteal Kondrom
       Bülent AKANSU1, Esin ATİK2, Süleyman ALTINTAŞ3, Aydıner KALACI4, Şerefettin CANDA2
 • Türkiyede Az Görülen Bir Parazitik Enfeksiyon: Şistozomiazis. Olgu Sunumu
       Berna AYTAÇ, İbrahim ŞEHİTOĞLU
 • Parotis Bezinin Berrak Hücreli Mukoepidermoid Karsinomu: Olgu Sunumu
       Demet ETİT1, Neşe EKİNCİ1, Deniz ALTINEL2, İrfan ÖCAL1, Hasan Ali AKKAN1, Hüseyin KATILMIŞ3
 • Safra Kesesinin Saf Endofitik Skuamöz Hücreli Karsinomu: Agresif Davranışlı Nadir Bir Tümör
       Nazoora KHAN1, Nishat AFROZ1, Nazima HAIDER1, Mohammad Amanullah KHAN1,2
 • Sıradışı Bir Pnömokonyozis Olgusunun Klinik, Histopatolojik ve Mineralojik Analiz Bulguları
       Mehmet KEFELİ1, İlkser AKPOLAT1, Handan ZEREN3, Atilla Güven ATICI2, Pascal DUMORTIER4, Koichi HONMA5, Bilge CAN1
 • Bu Dokular Kime Ait? Patoloji Bölümlerine Gönderilen Dokuların Sağlık Hizmeti, Eğitimi ve Araştırmaları İçin Kullanımında Genel İlkeler
       Sümeyye EKMEKÇİ1, Osman Arıkan NACAR2, Tarık TİHAN3
 • Türkiye'de Patoloji Konsültasyonlarının Durumu
       Alp USUBÜTÜN1, Serdar BALCI2, Kutsal YÖRÜKOĞLU3
 • Renal Amiloidoz Tanısında Dijital Güçlendirilmiş Hematoksilen Eozin Polarizasyonu
       Sait ŞEN, Banu SARSIK KUMBARACI
 • Ret Finger Proteininin Endometrium Kanserlerinde Seçici Ekspresyonu: RFP Seröz Kanserlerin Belirteci Olarak Kullanılabilir mi?
       Gaye Güler TEZEL, Zehra ORDULU, Çiğdem HİMMETOĞLU, Alp USUBÜTÜN
 • Overin Seröz Borderline Tümör Tiplerinde p16, p53, Cd24, EpCam ve Kalretinin Ekspresyonu
       Işıl Yildiz AKTAŞ, Meral BUĞDAYCI, Alp USUBÜTÜN
 • Servikovajinit Ajanlarının Epitelyal Hücre Değişiklikleri Üzerine Etkileri: Mardin Bölgesi Verilerinin Literatür Verileri ile Karşılaştırılması
       Işık İkbal BARIŞ1, Ayşe Nur KELEŞ2, Yeliz ARMAN KARAKAYA3
 • Triple-Negatif/Bazal Benzeri Meme Kanserinin İmmünohistokimyasal Özellikleri
       Emel Ebru PALA, Ümit BAYOL, Süheyla CUMURCU, Elif KESKİN
 • Memenin Fillodes Tümörlerinde Benign/Malign Ayrımında Önemli Olan Morfolojik Parametreler
       Ülkü KÜÇÜK, Emel Ebru PALA, Ümit BAYOL, Işın GÖKÇÖL ERDOĞAN
 • Barrett Özofagusunda CDX2, COX2 ve MUC2 Ekspresyonu: Displazinin Belirlenmesinde Yardımcı Olabilir mi?
       İlknur Çetinaslan TÜRKMEN1, Nuray BAŞSÜLLÜ1, Süleyman URAZ2, Mehmet Ali YERDEL3, Reşat MEMİŞOĞLU2, Gülen Bülbül DOĞUSOY2
 • Disferlinopatilerin Bölgesel Panoraması
       Gülden DİNİZ1, Gaye ERYAŞAR2, Sabiha TÜRE2, Ayfer AKÇAY3, Ragıp ORTAÇ1, Hasan TEKGÜL3, Galip AKHAN4
 • Median Sinir Tutulumu Gösteren Sinoviyal Sarkom: Bir Olgu Sunumu
       Anna Lisa TOSI1, Giulio Fraternali ORCIONI2, Dario de BIASE1, Sara COSTANTINI1, Yuko ISHIKAWA1, Vincenzo EUSEBI1
 • B Lenfosit Belirleyicisi Cd20 Pozitif Mediastinal Rabdomyosarkom Olgusu
       Gülden DİNİZ1, Ferah GENEL2, Nur YÜCEL3, Ayşen TÜREDİ2, Canan VERGİN2
 • Maksiller Sinüs Yerleşimli Düşük Dereceli Polimorföz Adenokarsinom
       Demet ETİT1, Deniz ALTINEL1, Ümit BAYOL1, Ayça TAN1, Özlem TÜRELİK1, İbrahim ÇUKUROVA2
 • Parotis Bezinde Warthin Tümörü Zemininde Gelişen Adenokarsinoma
       Hamide SAYAR1, Hüseyin ÖZTARAKÇI2, Çağdaş SAYAR3, Şule AĞIRBAŞ1
 • Homozigot c.316G>C (p.G106R) Mutasyonu olan Pulmoner Alveoler Mikrolitiazis Olgusu
       İrem Hicran ÖZBUDAK1, Cumhur İbrahim BAŞSORGUN1, Gülay ÖZBİLİM1, Güven LÜLECİ2, Alpay SARPER3, Abdullah ERDOĞAN3, Fulya TAYLAN4, Ender ALTIOK4
 • Akciğerin Lenfoepitelyoma Benzeri Karsinomu: Nadir Bir Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Neşe Arzu YENER1, Ahmet BALIKÇI2, Rahmi ÇUBUK3, Ahmet MİDİ1, Alpay ÖRKİ4, Aynur EREN TOPKAYA2
 • Sesil Serrated Adenomun Uyardığı Apendiks İntüsüsepsiyonu
       Ümran YILDIRIM1, İsmet ÖZAYDIN2, Havva ERDEM1, Ali Kemal UZUNLAR1
 • Patoloji Tetkiklerinde Faaliyet Tabanlı Maliyet Hesaplaması ve Güncel Fiyatlandırma Sistemi İle Karşılaştırılması
       Ferda AK ERGÜN1, İsmail AĞIRBAŞ1, Işınsu KUZU2
 • Açıklanamayan Sitopenili Olgularda Hemofagositik Sendrom: 15 Olgu Sunumu
       Heidarali ESMAILI, Omid RAHMANI, Rohollah F FOULADI
 • Morbid Obezitede Gastrik Histopatolojik Bulgular ve Ghrelin Ekspresyonu
       Mehmet GÜNDOĞAN1, Neşe ÇALLI DEMİRKAN1, Koray TEKİN2, Hülya AYBEK3
 • Laringeal Skuamöz Hücreli Karsinomlarda Tümör-Stroma Oranının Prognostik Değeri
       Mehtat ÜNLÜ1, Hasan Oğuz ÇETİNAYAK2, Devrim ÖNDER3, Cenk ECEVİT4, Fadime AKMAN2, Ahmet Ömer İKİZ4, Emel ADA5, Bilge KARAÇALI3, Sülen SARIOĞLU1
 • Tükürük Bezinin Pleomorfik Adenomunda İmmünohistokimyasal p16 Ekspresyonu
       Bassel TARAKJI1, Kusai BAROUDI2, Shorouk DARWISH3, Salah SAKKA4, Salah HANOUNEH5
 • Kadın Genital Sistem Tüberkülozu: Hindistan'da 110 Olgunun Retrospektif Histopatolojik Analizi
       Santosh Kumar Mondal
 • Mardin İlinde Uterin Servikal Lezyonların Dağılımı ve Yaş ve Doğum Sayısı ile İlişkisi
       Gonca ÖZGÜN1, Gülay AYDOĞDU2
 • Mardin Bölgesinden Verilerle Servikal Sitolojide RIA Etkisine Bir Bakış
       Işık İkbal BARIŞ1, Ayşe Nur KELEŞ2
 • Kongenital Mezoblastik Nefrom: Nadir Bir Pediatrik Tümör
       Varuna MALLYA, Rashmi ARORA , Kusum GUPTA, Uma SHARMA
 • Tüberküloz Mastiti - Büyük Taklitçi
       Sonia GON, Aditi BHATTACHARYYA, Bipasa MAJUMDAR, Soumya KUNDU
 • Nörofibromatozis Tip-1'li Hastada Multipl Gastrointestinal Stromal Tümör ve Midede Taşlı Yüzük Hücreli Karsinom Birlikteliği: Olgu Sunumu
       Nermin KARAHAN, Şirin BAŞPINAR, Kemal Kürşat BOZKURT, Tuba DEVRİM, Fatma Nilgün KAPUCUOĞLU
 • Orbital Malign Rabdoid Tümör
       Serap KARAMAN1, Tiraje CELKAN1, Sergülen DERVİŞOĞLU2, Miraç ERGEN1, Alp ÖZKAN1, Hilmi APAK1, İnci YILDIZ1, Halit PAZARLI3
 • Vulvanın Fillods Tümörü: İki Olgu Sunumu
       İrem Hicran ÖZBUDAK1, Hampar AKAYA2, Bahar AKAYA1, Gülgün ERDOĞAN1, Hadice Elif PEŞTERELİ1, Fatma Şeyda KARAVELİ1
 • İntrauterin Fetal Kayıp ile İlişkili Kandida Glabrata Koryoamniyoniti: İki Olgu Sunumu
       Erdener ÖZER1, Mehtat ÜNLÜ1, Ayça ERŞEN1, Bülent GÜLEKLİ2
 • Aktinomiçes Lenfadeniti: Olgu Sunumu
       Deniz ARIK
 • Metakron Malign Mezotelyoma ve Pulmoner Adenokarsinom
       İrem Hicran ÖZBUDAK1, Ömer ÖZBUDAK2, Gökhan ARSLAN3, Abdullah ERDOĞAN4, Gülay ÖZBİLİM1
 • β-Catenin Ekspresyonunun Kolorektal Karsinomlarda Prognostik Parametreler ile İlişkisi
       Kemal PEKER1, Mahmut BAŞOĞLU2, Nesrin GÜRSAN3
 • Reaktif Mezotel Hiperplazisi, Malign Mezotelyoma ve Akciğer Adenokarsinomu Ayırıcı Tanısında Glut-1 ve Koc'un Yeri
       Özlem ÜÇER1, Adile Ferda DAĞLI2, Ahmet KILIÇARSLAN3, Gökhan ARTAŞ3
 • Odontojenik Kistlerde Siklin D1 Ekspresyonu
       Nasim TAGHAVI1, Shirin MODABBERNIA1, Alireza AKBARZADEH2, Samad SAJJADI3
 • Folliküler Müsinozis ve Folliküler Mikozis Fungoides: Yedi Olgunun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
       Banu YAMAN1, Bengü GERÇEKER TÜRK2, Günseli ÖZTÜRK2, İlgen ERTAM2, Gülşen KANDİLOĞLU1, Taner AKALIN1
 • Kontrasepsiyon Yöntemlerinin Servikal Sitoloji Üzerine Etkileri: Mardin Verileri
       Işık İkbal BARIŞ1, Yeliz ARMAN KARAKAYA2
 • Yenidoğanlarda Postmortem İğne Biyopsisi Sonuçlarının Klinik Tanılara Katkısı
       Özgü Suna CELİLOĞLU1, Can CELİLOĞLU1, Erdal KURNAZ2, Ramazan ÖZDEMİR2, Ahmet KARADAĞ2
 • Sinonazal Polipozisde Klinik, Radyolojik ve Histopatolojik Bulgular Arasında İlişki Var mı?
       Ercan AKBAY1, Tümay ÖZGÜR2, Yaşar ÇOKKESER1
 • Rosen Triadı' nın (Tübüler Karsinom, Kolumnar Hücre Hiperplazi ve Lobüler Karsinoma in Situ) Bir Parçası Olarak Taşlı Yüzük Lobüler Karsinoma in Situ
       Josko BEZIC, Dijana GUGIC
 • Mesanenin Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu; Olgu Sunumu
       Ayşegül SARI1, Murat ERMETE1, Canan SADULLAHOĞLU1, Kaan BAL2, Ahmet BOLÜKBAŞI2
 • Sitoloji ile Tanı Konan Adrenal Lenfomayla İlişkili Mikrofilaria: Çok Ender Görülen Bir Olgu Sunumu
       Sushila JAISWAL, Gyan CHAND, Hira LAL, Mukul VIJ, Rakesh PANDEY
 • Amiloid Guatra Eşlik Eden Diffüz Yağ İnfiltrasyonu ve Skuamöz Metaplazi: Olgu Sunumu
       Remziye EREN1, Hamide SAYAR1, Harun ÇIRALIK1, Fikret EZBERCİ2
 • Tiroidin Warthin-Benzeri Papiller Karsinomu: Olgu Serisi ve Literatür Derlemesi
       Ayça ERŞEN1, Merih Güray DURAK1, Tülay CANDA1, Ali İbrahim SEVİNÇ2, Serdar SAYDAM2, Mehmet Ali KOÇDOR2
 • Saçlı Derinin Ekrin Porokarsinomu
       Sümeyye EKMEKCİ, Banu LEBE
 • Atipik Teratoid Rabdoid Tümör: Olgu Sunumu
       Fatma MARKOÇ1, Reşid Doğan KÖSEOĞLU1, Faik Alev DERESOY1, Ayşe Burcu ARIKAN1, Fatih Ersay DENİZ2, Erol ÖKSÜZ2
 • Başyazı
       Alp USUBÜTÜN
 • Editörden
       Alp USUBÜTÜN
 • Akciğerin Osteokartilajinöz Metaplazili Skuamöz Hücreli Karsinomu - Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Rumana MAKHDOOMI, Khalil BABA, Rayees MALIK, Suhail MALIK, Mohsin RASOOL, Basharat MUBEEN
 • Dalağın Multiloküle Epidermoid Kisti: Olgu Sunumu
       Pelin YILDIZ1, Esra PAŞAOĞLU2, Kemal BEHZATOĞLU2, Gülben HUQ ERDEM2, Erol Rüştü BOZKURT2
 • Gestasyonel Pemfigoid: Işık Mikroskopik ve Direkt İmmünflöresan Bulguları
       Gülen Gül NİFLİOĞLU, Banu LEBE
 • Karaciğerin Kistik Soliter Fibröz Tümörü: Olgu Sunumu
       Merih GÜRAY DURAK1, Özgül SAĞOL1, Burçin TUNA1, Özge ERTENER1, Tarkan ÜNEK2, Sedat KARADEMİR2, Oğuz DİCLE3
 • Boyunun Düşük Malign Potansiyelli Dev Hücreli Tümörü: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Aylin Orgen CALLİ1, Mine TUNAKAN1, Hüseyin KATILMIŞ2, Sevil KILÇIKSIZ3, Sedat ÖZTÜRKCAN2
 • Myometriumda Tümör Benzeri Kistik Endosalpingiozis: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Seyran YİĞİT1, Yelda DERE1, Hakan YETİMALAR2, Demet ETİT1
 • CD34 Pozitivitesi Gösteren İğsi Hücreli Rabdomyosarkoma: İki Pediatrik Tuzak Olgunun Sunumu
       Ayper KAÇAR1, Hacı Ahmet DEMİR2, Haydar DURAK3, Sergülen DERVİŞOĞLU3
 • Oral Fokal Müsinozis: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Merva SOLUK TEKKEŞİN1, Mustafa YILMAZ2, Vakur OLGAÇ1
 • Rektum Müsinöz Adenokarsinomundan Bilateral Meme Metastazı: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Rumana MAKHDOOMI, Farhat MUSTAFA, Rayees AHMAD, Suhail MALIK, Sheema SHEIKH, Khalil Mohammad BABA
 • Primer Düşük Dereceli İntratestiküler Leiomyosarkom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Samir ABDULLAZADE1, Önder KARA2, Bülent AKDOĞAN2, Dilek ERTOY BAYDAR1
 • Lenf Nodu Metastazlı Bir Safra Kesesi Skuamöz Hücreli Karsinomu Olgusunda Sitohistopatolojik Korelasyon
       Indranil CHAKRABARTI1, Amita GIRI1, Nilanjana GHOSH2
 • PAP Smearde Epitel Hücre Atipisi Saptanan Hastalar: Sonuçların Takip Smear ve Servikal Biyopsi ile Uyumları
       İlknur Çetinaslan TÜRKMEN1, Nuray BAŞSÜLLÜ1, Pınar KORKMAZ2, Banu GÜNENÇ3, Cem Murat BAYKAL3, Nilgün GÜDÜCÜ3, Herman İŞÇİ3, İlkkan DÜNDER3, Gülen BÜLBÜL DOĞUSOY2
 • Mikronükleus Sayımının Servikal İntraepitelyal Neoplazi ve Karsinomda Prediktif Değeri
       Marie Moses AMBROISE, Kanchana BALASUNDARAM, Manjiri PHANSALKAR
 • Hücre Bloğu Yöntemi Akciğer Kanserine Eşlik Eden Eksudatif Plevral Sıvılarda Tanıyı Artırmaktadır
       Deniz KÖKSAL1, Funda DEMİRAĞ2, Hülya BAYİZ3, Adem KOYUNCU1, Neslihan MUTLUAY1, Bahadır BERKTAŞ1, Mine BERKOĞLU1
 • Melanositik Olmayan Deri Kanserlerinde Tümöral ve Peritümöral Alanlardaki Büyüme Hormonu Reseptörü, İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Reseptörü ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü Bağlayıcı Protein-3'ün Karşılaştırılması
       Özge GÜNDÜZ1, Özay GÖKÖZ2, Gül ERKİN1, Tülin AKAN1
 • Memenin İnvaziv Duktal Karsinomunda Tümör İnfiltrasyonu Yapan Dendritik Hücrelerin Olgunlaşma Durumunun Değerlendirilmesi: Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü İfadesiyle İlişki
       Nevine M. F. EL DEEB1, Radwa A. MEHANNA2
 • Patoloji Alanında Çalışan Hekimlerin Adli Patoloji Pratiği ve Eğitim Sürecine Yaklaşımları
       Gökhan ERSOY1, Yavuz ÖZORAN2, Arzu AKÇAY3, Melek Özlem KOLUSAYIN4, Işıl PAKİŞ5, Halide Nur ÜRER6, Mete Korkut GÜLMEN7, Büge ÖZ8
 • Türkiye'deki HPV Tipleri: Türk Jinekolojik Onkoloji Grubuna Üye Merkezlere Basvuran 6388 Hastanın Retrospektif Analizi
       Polat DURSUN1, Ali AYHAN1, Levent MUTLU1, Mete ÇAĞLAR1, Ali HABERAL1, Taygun GÜNGÖR2, Mustafa ÖZAT2, Emre ÖZGÜ2, Anıl ONAN3, Çağatay TAŞKIRAN3, Haldun GÜNER3, Hakan YETİMALAR4, Burcu KASAP4, Kunter YÜCE5, M. Coşkun SALMAN5, Berkan SAYAL5, Selen DOĞAN5, Müge HARMA6, Mehmet HARMA6, Mustafa BASARAN6, Hüseyin AYDOĞMUŞ7,Yusuf ERGÜN7, Salim ŞEHİRALİ8, Emre GÜLTEKİN8, Şükran KÖSE8, Yusuf YILDIRIM8, Müfit YENEN9, Murat DEDE9, İbrahim ALANBAY9, Rıza KARACA9, Jale METİNDİR10, Levent KESKİN11, Işık ÜSTÜNER11, Filiz AVŞAR11, Hasan YÜKSEL12, Selim KIRDAR12
 • Mesanenin “Saf” Primer Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu
       Teresa PUSİOL, Maria Grazia ZORZI, Doriana MORICHETTI
 • Başyazı
       Alp USUBÜTÜN
 • Başyazı
       Alp USUBÜTÜN
 • Mesanenin “Saf” Primer Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu
       Ayşegül SARI
 • Pulmoner Lenfanjioleiomyomatozis: Nadir Bir Olgu
       Yetkin AĞAÇKIRAN1, Arzu ERTÜRK2, Fatma İrem YEŞİLLER2, Nevin Taci HOCA2, Leyla Nesrin ÜSTÜN3, Nermin ÇAPAN2
 • Pleuropulmoner Blastoma: Bir Olgu Sunumu
       Sümeyye EKMEKCİ1, Anıl AYSAL1, Nur OLGUN2, Mustafa OLGUNER3, Handan ÇAKMAKCI4, Erdener ÖZER1
 • Batı Karadeniz Bölgesinde Anormal Servikal Sitoloji Risk Faktörleri ve Sağlık Sigortasının Önemi
       Serap SİMAVLI1,2, İkbal KAYGUSUZ3, Selma ÇUKUR4, Ferda AKSEL4
 • Pankreasın Solid Psödopapiller Neoplazmı: Nadir Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Arzu Neşe YENER1, Manuk MANUKYAN2, Ahmet MİDİ1, Rahmi ÇUBUK3
 • Bir Erişkin Dişeti Rabdomyosarkomu: Özgün Bir Antite
       Priya SAHNİ1, Abhishek SİNGHVİ1, Meghanand T. NAYAK1, Shakti Singh DEORA2
 • Creutzfeldt-Jakob Hastalığı: Dört Olgunun Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Fatma Öz ATALAY1, Şahsine TOLUNAY1, Gonca ÖZGÜN1, Ahmet BEKAR2, Mehmet ZARİFOĞLU3
 • Çatapat Yedikten Sonra Oluşan Sarı Fosfor İntoksikasyonunun Klinik ve Patolojik Bulguları: Nadir Bir Otopsi Olgusu
       Emine TÜRKMEN ŞAMDANCI1, Ebru ÇAKIR1, Nurhan ŞAHİN2, Candan ELMALI1, Sadegül SAYIN1
 • Tüberkülozis Verrükoza Kutisi Taklit Eden Kutanöz Kromoblastomikoz
       Arghya BANDYOPADHYAY1, Kaushik MAJUMDAR2, Mimi GANGOPADHYAY1, Sabyasachi BANERJEE3
 • PAP Smear ile Tanı Konan Skuamöz Hücreli Karsinoma Eşlik Eden Aspergillus Enfeksiyonu
       Prajwala GUPTA, Snigdha GOYAL, Manju KAUSHAL
 • 10 Yaşındaki Bir Çocukta Büyük Ovaryan Hemanjiyom ve Mikroskobik Disgerminom Birlikteliği
       Mehmet KEFELİ1, Filiz KARAGÖZ1, Anais MALPICA2
 • Anogenital Meme Benzeri Bezlerin Filloides Tümörü: Yaygın Psödoanjiomatöz Stromal Hiperplazi ile Birlikte
       Nuket ELİYATKIN1, Ömer Erdinç TOP1, Evrim YALÇIN2, Baha ZENGEL3, Hakan ÖZGÜR4, Ahmet AYKAS3, Enver VARDAR1
 • Mesanede Polipoid Kitle Olarak Seminom Olgusunun Sunulması: Bir Olgu Sunumu
       Afaf ALSOLAMİ1, Mohammed ALOTAİBİ2, Shouki BAZARBASHİ3, Abdulmonem ALMUTAWA4, Mohammed AKHTAR4
 • Mammaglobin ve GCDFP-15 Metastatik Üçlü Negatif Meme Kanserlerinin Tanısı İçin Duyarlı Belirleyiciler midir?
       Nasser RAKHSHANİ, Arash DARYAKAR
 • Eş Zamanlı Primer Endometrial Karsinom ve Ovaryan Kistik Teratomdan Gelişen Malign Melanom
       Mine GENÇ1, Oya SİVRİKOZ2, Berhan GENÇ3, Sefa KURT4, Esin ÇELİK1
 • Kalsifiye Fibröz Tümör: Olgu Sunumu
       Mehmet GAMSIZKAN1, Cengiz YILDIRIM2, Koray DAŞ3, Ömer GÜNHAN1
 • Kordoid Meningiom - Olgu Sunumu: Nadir Görülen Tümörün Klinikopatolojik Özellikleri ve Ayırıcı Tanısı
       Hatice ÖZER1, Ersin TUNCER1, Gönül SARAY1, Mustafa GÜRELİK2, İbrahim ÖZTOPRAK3, Reyhan EĞİLMEZ1
 • Pulmonary Benign Metastasizing Leiomyoma: An Extremely Rare Case
       Yetkin AĞAÇKIRAN1, Göktürk FINDIK2, Leyla N. ÜSTÜN2, Koray AYDOĞDU2, Sadi KAYA2
 • Congenital Pulmonary Airway Malformation Type 2: A Case Report with Review of the Literature
       Ebru TAŞTEKİN1, Ufuk USTA1, Ayşegül KAYNAR2, Çiğdem ÖZDEMİR3, Ömer YALÇIN1, Filiz ÖZYILMAZ1, Ali Kemal KUTLU1
 • Mucosal Malignant Melanoma of Nasal Cavity Recurring a Year After Radiotherapy
       Cem ÇOMUNOĞLU1, Gamze MOCAN KUZEY1, Mete İNANÇLI2, Füsun BABA1, Hanife ÖZKAYALAR1
 • Çocukluk Çağında Boyunda Nadir Bir Tanı: Konjenital Kondrolipom
       Fulya ÖZER1, Nebil BAL2
 • Sclerosing Angiomatoid Nodular Transformation of the Spleen: A New Entity or a New Name?
       Meetu AGRAWAL1, Shantveer G UPPIN1, Srinivas BH1, Megha SUPPIN1, Bheerappa N2, Sundaram CHALLA1
 • Hemangiomdan Köken Alan Osteosarkom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Paul MALLİNSON1, Tyler COUPAL2, Malcolm HAYES3, Paul CLARKSON4, Peter MUNK1, Hugue OUELLETTE1
 • Boyun Lateralinde Kistik Higromaya Benzer Görünümde Konjenital Matür Kistik Teratom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Thin Thin WIN1, Nur Hidayati Mohamad FAKARUL RAZY1, Suzina Sheikh AB HAMID2, Anusha BALAS UBRAMANIAN2, Ganesh RAMALINGGAM2
 • Torasik Malign Mezotelyoma Tanısı: Pratik Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler
       Maxwell SMITH, Thomas COLBY
 • Oligodendrogliom, Anjiosentrik Gliom ve Disembriyoplastik Nöroepitelyal Tümör Özellikleri Taşıyan İyi Diferansiye Pediatrik Glial Tümörler: Morfolojik Bir Tanısal Sorun
       Hande KESER1, Michael BARNES2, Gregory MOES3, Han Sung LEE2, Tarık TİHAN2
 • Overin Yüzey Epitel Karsinomlarında Survivin ve MMP-9 Ekspresyonlarının Klinikopatolojik Parametrelerle ve Prognozla Korelasyonu
       Fatmagül KUŞKU ÇABUK1, Seyran YİĞİT2, Lütfiye DEMİR3, Fulya ÇAKALAĞAOĞLU2, Oktay TARHAN3
 • Geriatrik ve Postmenopozal Kadınların Servikal Sitoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması
       Bülent ÇAKMAK1, Doğan Reşid KÖSEOĞLU2
 • Çocukluk Döneminde Atipik Teratoid Rabdoid Tümör, Tek Bir Merkezin 15 Olguluk Deneyimi
       Maysa AL-HUSSAINI1, Noreen DISSI1, Usama AL-JUMAILY2, Maisa SWAIDAN3
 • Sinovyal Sarkom Olgularında Bcl-2, C-Myc, Survivin ve Tümör Derecesinin Prognostik Değeri
       Derya DEMİR1, Banu YAMAN2, Yavuz ANACAK3, Burçin KEÇECİ4, Gülşen KANDİLOĞLU2, Taner AKALIN2
 • Malign Pilomatrikoma, İki Yeni Gözlem ve İlgili Literatürü Gözden Geçirme
       Mohamed ALLAOUI1, Elie HUBERT2, Jean-Jacques MICHELS1
 • Skrotumun Dev Primer Sklerozan Lipogranülomu
       Sevdegül MUNGAN1, Ersagun KARAGÜZEL2, Celaleddin TURAN3, Abdulkadir REİS1
 • Servikal İntraepiteliyal Neoplazi ile İlişkili Yüksek Risk Hpv Alt Tiplerinin Analizi: Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde Tek Merkezli Retrospektif Bir Çalışma
       Betül ÜNAL, Cem SEZER
 • Başyazı
       Alp USUBÜTÜN
 • Editorial
       Alp USUBÜTÜN
 • Primer Renal Rabdomyosarkom: Bir Olgu Sunusu
       Duygu GÜREL1, Burçin TUNA1, Kutsal YÖRÜKOĞLU1, Güven ASLAN2
 • Oral Fokal Epitel Hiperplazisi: Üç Olgu Sunumu
       Parichehr GHALAYANI1, Payam TAVAKOLI2, Mehdi EFTEKHARI3, Mohammad Akhondzadeh HAGHIGHI1
 • Spontan Enfark Gösteren Meme Fibroadenomunun Sitopatolojik Tanısı
       Neelam WADHWA1, Richa JOSHI1, Nidhi MANGAL1, Nirupma Panikar KHAN2, Mohit JOSHI1
 • İnsidental Olarak Saptanan Borderline Filloid Tümörde Yaygın Skuamoz Metaplazi: Nadir Bir Olgu Sunumu
       Nesrin UĞRAŞ1, Şahsine TOLUNAY1, Fatma ÖZ ATALAY1, Şehsuvar GÖKGÖZ2
 • Plasental Polip - Nadir Bir Olgu Sunumu
       Vissa SHANTHI, Nandam Mohan RAO, Gundrajakuppam LAVANYA, Baddukonda Appala Rama KRISHNA, Kuppili Venkata Murali MOHAN
 • A Mimicker of Gallbladder Carcinoma: Cystic Gastric Heterotopia with Intestinal Metaplasia
       Gonca ÖZGÜN1, Şaduman BALABAN ADIM1, Nesrin UĞRAŞ1, Sadık KILIÇTURGAY2
 • Primary Pulmonary Mucinous (Colloid) Adenocarcinoma that Arose in the Cavernomyoplasty Area in a Patient with Tuberculosis: A Rare Case Report
       Neşe A. YENER1, Nesrin SARIMAN2, Mehmet M. ATASOY3, Ahmet MİDİ1, Alpay ÖRKİ4
 • Overin Tüberküloza Benzeyen Granülomatöz Reaksiyon Gösteren Yolk Sac Tümörü: Özgün Presentasyon
       Shaista VASENWALA1, Noor Afshan SABZPOSH2, Hena ANSARI1, Nazima HAIDER1, Shazia PARVEEN2, Murad AHMED1
 • Disseminated Cryptococcosis in an Immunocompetent Child
       Bhawna Bhutoria JAİN, Debdas BOSE, Rajat MONDAL, Sarbani CHATTOPADHYAY
 • Akciğer Adenokarsinomunda, Histolojik Patern ve Tanıda Kişiler Arası Uyum Değerlendirmesi
       Halide Nur ÜRER1, Rengin AHISKALI2, Naciye ARDA1, Sebnem BATUR3, Leyla CİNEL4, Gerhard DEKAN5, Neslihan FENER1, Pınar FIRAT6, Silvana GELEFF5, Büge ÖZ3, Yasemin ÖZLÜK6, Kürşat YILDIZ7, Emine Dilek YILMAZBAYHAN6, Handan ZEREN8, Atilla UYSAL9
 • Sinonazal Tip Hemanjioperisitom: Bir Olgu Sunumu
       Fazilet UĞUR DUMAN1, Semin AYHAN1, Aydın İŞİSAĞ1, Görkem ESKİİZMİR2, Serdar TARHAN3
 • Apendiksin Goblet Hücreli Karsinoidi: Bir Olgu Sunumu
       Dudu SOLAKOĞLU KAHRAMAN, Niyazi AKIN
 • Meningotelyal Benzeri Girdapsı Yapılar ve Metaplastik Kemik Yapımı ile Karakterli Dediferansiye Liposarkom Olgusu
       Duygu GÜREL, Aydanur KARGI
 • Kolelitiyazisli İdiyopatik Eozinofilik Kolesistit: İki Olgu Sunumu
       Monisha CHOUDHURY, Mukta PUJANI, Yogita KATIYAR, P. Lalita JYOTSNA, Archna RAUTELA
 • Sublingual Dermoid Kist: Olgu Sunumu
       Merva Soluk TEKKEŞİN1, Nedim ÖZER2, Vakur OLGAÇ1
 • Tonsilde Lenfanjiomatöz Polip: Bir Olgu Sunumu
       Hamide SAYAR1, Çağdaş SAYAR2, Fulya ADAMHASAN3, Aysun UĞUZ4
 • Akciğerin Metastatik Skuamoz Hücreli Karsinomu; Neonatal Dönemde Ortaya Çıkan Tekrarlayan Respiratuvar Papillomatozis Olgusu; 12 Yaşında Erkek Hasta
       Sabah BOUDJEMAA1, Nicolas LEBOULANGER1, Linda DAİNESE1, Patricia DE CREMOUX1, Hubert DUCOU LE POINTE2, Aurore COULOMB1
 • Kavşak Tipi Müsküler Distrofi Tip 2c Hastalarının Histopatolojik ve Genetik Özellikleri
       Gülden DİNİZ1, Filiz HAZAN2, Hülya TOSUN YILDIRIM3, Aycan ÜNALP4, Muzaffer POLAT5, Gül SERDAROĞLU6, Orkide GÜZEL4, Özlem BAĞ4, Yaprak SEÇİL7, Figen ÖZGÖNÜL1, Sabiha TÜRE7, Galip AKHAN7, Ajlan TÜKÜN8
 • Her-2 Durumu İmmünhistokimya ile Negatif olan İnvaziv Meme Karsinomlarında İn Situ Hibridizasyon Yöntemi ile Değerlendirme (Ulusal Çok Merkezli Çalışma)
       Sıtkı TUZLALI1, Ekrem YAVUZ1, Tülay CANDA2, Merih GÜRAY2, Melin Özgün GEÇER3, Yurdanur SÜLLÜ4, Cem SEZER5, Dinç SÜREN5, Serpil DİZBAY SAK6, Zerrin CALAY7, Şennur İLVAN7, Suzan ZORLUDEMİR8, Melek ERGİN8, Fatma Şeyda KARAVELİ9, Elif PEŞTERELİ9, Fatih ÖZDENER10, Kasım ÜSTÜNDAĞ10
 • Ameloblastom ve Odontojenik Kistlerde Caveolin-1 Ekspresyonu
       Zohreh JAAFARI-ASHKAVANDI, Soheil PARDIS, Maryam ASADZADEH, Azadeh ANDISHEH-TADBIR, Ali DEHGHANI-NAZHVANI
 • Üst Üriner Sistemde İnterstisyel Cajal Hücrelerinin Morfolojik Özellikleri ve Dağılımları
       Radu-Alexandru PRIŞCĂ, Andrada LOGHIN, Horea-Gheorghe GOZAR, Cosmin MOLDOVAN, Tekla MOSÓ, Zoltán DERZSI, Angela BORDA
 • Çorum İlinde Tanı Konulan Kanser Olgularının Dağılımı Üzerine Bir Çalışma
       Yılmaz BAŞ, Pınar UZBAY, Güven GÜNEY, Behice Hande ERENLER, Dilek YILMAZ, Çiğdem ÖZDEMİR
 • Primer Meme Kanserinde Lenfatik Vaskülarizasyon: HER2 Overekspresyonu Gösteren Tümörler; Steroid Reseptör-Pozitif, Triple-Pozitif ve Triple-Negatif Tümörlere Kıyasla Daha Fazla Lenfatik Damar İçermektedir
       Savelina POPOVSKA, Ivan IVANOV
 • Tübülokistik Patternde Kromofob Renal Karsinom Ertesinde Tübülokistik Renal Hücreli Karsinoma Farklı Bakış
       Dilek ERTOY BAYDAR
 • Başyazı
       Alp USUBÜTÜN
 • Başyazı
       Alp USUBÜTÜN
 • Primer Mide İnvaziv Mikropapiller Karsinomu: Olgu Sunumu
       Enver VARDAR1, Bengü GÜNAY YARDIM2, Rukiye VARDAR3, Mustafa ÖLMEZ4
 • Simplastik Glomus Tümör
       Fevziye KABUKÇUOĞLU1, Hanife ÖZKAYALAR1, Damlanur SAKIZ1, Yavuz KABUKÇUOĞLU2
 • Gastrointestinal Stromal Tümörü Taklit Eden Gossypiboma (Tekstiloma): Olgu Sunumu
       Oya Nermin SİVRİKOZ1, Serap KARAARSLAN1, Mehmet Hüsnü BUĞDAYCI1, Atilla ÇÖKMEZ2, Aynur SOLAK3
 • Memenin Primer Kondroblastik Osteosarkomu
       Mohamed Reda EL OCHI1, Fouad ZOUAIDIA2, Rachad KABAJ1, Hafsa EL OUAZZANNI1, Mohamed ALLAOUI1, Mohamed OUKABLI3, Abderrahman AL BOUZIDI3, Basma EL KHANNOUSSI1
 • Adrenokortikal Onkositik Karsinom: Olgu Sunumu ve Histopatolojik Tanı Kriterlerinin Gözden Geçirilmesi
       Deniz ARIK, Funda CANAZ, Emine DÜNDAR
 • Terminal İleuma Lokalize Natural Killer-Benzeri T Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
       Ümit BAYOL1, Süheyla CUMURCU1, Kerem KARAMAN2, Cem TUĞMEN2, Çağlar AKDENİZ1, Özlem AKMAN1, Saime ÜNLÜOĞLU1
 • Broad Ligamentin Malignite Potansiyeli Bilinmeyen Perivasküler Epitheloid Hücreli Tümörü (PEComa)
       Mary MATHEW, Bhavna NAYAL, Lakshmi RAO, Bhawna NAGEL
 • Acinar Adenocarcinoma of Prostate with Predominant Ttf-1 Positive Intraductal Component
       Banu SARSIK1, Nisar KARADENİZ1, Adnan ŞİMŞİR1, Rahmi AKYOL1, Kutsal YÖRÜKOĞLU2, Sait ŞEN1
 • Akciğer Karsinosarkomunda Mukoepidermoid Karsinom- Nadir Birliktelik
       Meetu AGRAWAL, Tara Roshni PAUL, Shantveer G. UPPIN, Sundaram CHALLA
 • Nasal Polyp – An Incidental Paraganglioma
       Ruchi SRIVASTAVA1, Neelam WADHWA1, Shikha GUPTA2, Urvashi RAZDAN3
 • Karaciğer Hilusunda Myoperisitom: Olgu Sunumu
       Amedeo FERLOSIO1, Tommaso Maria MANZIA2, Lucia ANEMONA1, Giuseppe TISONE2, Augusto ORLANDI1
 • Subkutanöz Leiomyosarkomun Küçük Lenfositik Lenfoma/Kronik Lenfositik Lösemi ile Tutulmuş Lenf Nodlarına Metastazı
       Ayfer KAMALI POLAT1, Atilla SORAN2, Amal KANBOUR-SHAKIR3, Howard EDINGTON2
 • Sünnet Derisinin Myeloid Sarkomu
       Ruquiya AFROSE1, Deepa NEBHNANI2, Neelam WADHWA1
 • Çocukta İskelet Kası Metastazlı Translokasyon Tipi Renal Hücreli Karsinom Olgusu
       Gülen TÜYSÜZ1, Nihal ÖZDEMİR1, Haluk EMİR2, Haydar DURAK3, Sergülen DERVİŞOĞLU3, İbrahim ADALETLİ4, Hilmi APAK1
 • Ürdün'de Üçüncü Basamak Kanser Merkezinde Retinoblastoma Nedeniyle Primer Enükleasyon Uygulanan 50 Gözün Histopatolojik İncelemesi
       Yacoub A YOUSEF1, Yasmin HAJJA1, Ibrahim NAWAISEH1, Mustafa MEHYAR1, Iyad SULTAN2, Rasha DEEBAJAH2, Khalil RAWASHDEH1, Samer KHURMA1, Imad JARADAT3, Maysa AL-HUSSAINI4
 • TTF-1 Beyin Tümörlerini Metastazdan Ayırmada Güvenilir Bir Belirteç Olmayabilir
       Betül ÜNAL1, Şenay YILDIRIM2, Cem SEZER2, Dinç SÜREN2
 • Anjiyosentrik Gliom: Ependimal Diferansiasyon Gösteren İnfiltratif Gliom
       Ayca ERSEN1, M. Serefettin CANDA1, Suleyman MEN2, Kemal YUCESOY3, Orhan KALEMCI3, Tulay CANDA1
 • İmmünokompetan bir Çocukta Parvovirüs B19 Tarafından İndüklenen Geçici Aplastik Kriz
       Meetu AGRAWAL1, Roshni Tara PAUL1, Promod PAMU1, Narendra AVMR2
 • Kondrokutanöz Brankial Artıklar veya Kartilajinöz Koristomlar: Terminoloji, Biyolojik Davranış ve Dikkat Çeken Bilateral Servikal Lezyonlar
       Bal CHANDER1, Sunder Singh DOGRA2, Rashmi RAINA1, Chanderdeep SHARMA3, Renu SHARMA1
 • Parotis Bezinin Hidatid Kisti: Tanısı İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Konan Sıradışı Bir Olgu
       Tuba KARA1, Rabia BOZDOĞAN ARPACI1, Yusuf VAYISOĞLU2, Ebru SERİNSÖZ1, Didar GÜRSOY1, Anıl ÖZGÜR3, Demir APAYDIN3, Cengiz ÖZCAN2
 • Çukurova Bölgesinden 2150 Perinatal Otopsi Olgusunun Değerlendirilmesi
       Arbil AÇIKALIN1, Emine KILIÇ BAĞIR1, Goncagül TORUN1, Berna TOTAN ATEŞ1, Şeyda ERDOĞAN1, Aysun UĞUZ1, Melek ERGİN1, Selim BÜYÜKKURT2, Fatma TUNCAY ÖZGÜNEN2, Nurdan TUNALI1, Derya GÜMÜRDÜLÜ1
 • ASCUS Tanısı Olan Hastaların Kolposkopik Biyopsi Örneklerinde İmmünohistokimyasal Olarak Human Papilloma Virüs Pozitifliğinin Araştırılması
       Güldeniz AKSAN DESTELİ1, Ebru DEMİRALAY2, Türkan GÜRSU1, Ali AYHAN3
 • İki Yaşındaki Erkek Çocuğunda Pleksiform Pulmoner Arteriyopati
       Sabah BOUDJEMAA1, Valérie MEAU-PETIT2, Fazia HALLALEL2, Aurore COULOMB1, Jill LIPSETT3
 • CAMTA1 İmmünekspresyonu Epitelioid Hemangioendotelyomun Taklitlerinden Ayrımında Kullanışlı Değildir
       Zarifa YUSİFLİ, Kemal KÖSEMEHMETOĞLU
 • Kolon Adenokarsinomlarında STAT3, BCL-XL ve MMP-2 Proteinlerinin Salınımının Tanısal Değeri ve Prognostik Faktörler ile İlişkisi
       Gökhan ARTAŞ, H. İbrahim ÖZERCAN
 • Over Tümörlerinde İntraoperatif Frozen İncelemenin Tanısal Yeri; Tek Merkez Deneyimi
       Arbil AÇIKALIN1, Goncagül TORUN1, Emine BAĞIR1, Fatma BAYRAM1, Handan ZEREN1, Ümran GÜLEÇ2, Ahmet Barış GÜZEL2, Derya GÜMÜRDÜLÜ1
 • Pankreatoblastom Çocukluk Çağının Nadir Tümörü: Olgu Sunumu
       Asuman ARGON1, Ahmet ÇELİK2, Haldun ÖNİZ3, Geylani ÖZOK2, Funda YILMAZ BARBET4
 • Orthokeratinized Odontogenic Cyst of the Maxilla: Report of a Case and Review of the Literature
       Nazanin MAHDAVI1, Nasim TAGHAVI2
 • Tüberoskleroz Kompleksli Hastada Uterin Servikste Perivasküler Epiteloid Hücreli Tümör (PEComa): Literatür Derlemesi
       Handan ÇELİK1, Mehmet KEFELİ2, Mehmet ÇETİNKAYA1, Levent YILDIZ2
 • Verniks Kazeoza Peritoniti: İki Olgu Sunumu
       José-Fernando VAL-BERNAL, Marta MAYORGA, Pilar GARCÍA-ARRANZ, Waleska SALCEDO, Alicia LEÓN, Fidel A. FERNÁNDEZ
 • Mandibulada Maligniteyi Taklit Eden Aktinomikozis Osteomiyeliti: Olgu Sunumu
       Gülay BULUT1, Yasemin BAYRAM2, Mehmet Deniz BULUT3, Mehmet Fatih GARÇA4, İrfan BAYRAM1
 • Metastaz İlişkili Protein 1 Ekspresyonunun Oral Skuamöz Hücreli Karsinomlarda Metastaz ve Anjiyogenez ile İlişkisi
       Azadeh ANDISHEHTADBIR1, Ali Dehghani NAJVANI1, Soheil PARDIS1, Zohreh Jafari ASHKAVANDI1, Mohammad Javad ASHRAF2, Bijan KHADEMI3, Fereshteh KAMALI1
 • Retinoblastomda Büyüme Paternlerinin Etkisi (Endofitik, Ekzofitik ve Karışık Paternler)
       Ibrahim NAWAISEH1, Maysa AL-HUSSAINI2, Aamer ALHAMWI3, Mustafa MEYAR1, Iyad SULTAN2, Khalil ALRAWASHDEH1, Imad JARADAT4, Yacoub A YOUSEF1
 • Bazal Hücreli Karsinomlar ve İyi Differansiye Skuamöz Hücreli Karsinomlarda CXCR-4 ve COX-2 Ekspresyonu; Bunların Tümör İnvazivliği ve Histolojik Subtip ile İlişkileri
       Oya Nermin SİVRİKOZ1, Belkız UYAR2, Filiz DAĞ3, Funda TAŞLI1, Salahattin M. SANAL4
 • Prenatal Tanıda Nadir Yapısal Kromozom Anomaliler; 10125 Prenatal Olgunun Klinik ve Sitogenetik Bulguları
       Sezin YAKUT1, Zafer ÇETİN1, Mehmet ŞİMŞEK2, İbrahim İnanç MENDİCİOĞLU2, Havva Serap TORU3, Sibel BERKER KARAÜZÜM1, Güven LÜLECİ1
 • Memenin Adenomyoepitelyal Adenozisi: Nadir bir Olgu Raporu
       Bhaskar MITRA , Mallika PAL, Tarak Nath SAHA, Ashok MAITI
 • Makrodaktili Eşlikli ya da Eşliksiz, Median Sinirin Lipofibromatöz Hamartomu
       Jyoti R KINI1, Hema KINI1, Aarathi RAU1, Jagannath KAMATH2, Anand KINI3
 • Lhermitte-Duclos Hastalığı: Farklı Prezentasyonlar ve Silik Histomorfoloji Gösteren Nadir Bir Lezyon
       Evrim ÖNDER1, Ata Türker ARIKÖK1, Erhan TÜRKOĞLU2, Murat ALPER1
 • Tesadüfi Bulunan Mesane Lipomu: Bir Olgu Raporu ve Literatür Derlemesi
       José-Fernando VAL-BERNAL1, Ainara AZUETA1, Roberto BALLESTERO2, Javier FUENTES2, Alejandro FERNANDEZ-FLÓREZ3
 • Sinsityotrofoblastik Düğümlerin Plasentanın Farklı Bölgelerindeki Normal Yüzdelerinin Belirlenmesi: Sinsityal Düğümleri Nereden Sayalım
       Engin CİĞERCİOĞULLARI1, Deniz FİLİNTE2, Emrah TOZ3, İbrahim AVCI3, Baki ERDEM3, İtibar EMİNLİ3, Taner ÖZGÜR4
 • Rabdomyosarkomda İntraoperatif Konsültasyonun (Frozen İnceleme) Tanısal Gücü ve Tuzakları
       Olcay KURTULAN, Kemal KÖSEMEHMETOĞLU
 • Oral Liken Planusun Değerlendirilmesinde Geçerli Olan Klinik ve Histopatolojik Tanısal Kriterlerin Saptanmasına Yönelik Klinikopatolojik Çalışma
       Santhosh KUMAR S HIREMATH1, Alka D KALE2, Seema HALLIKERIMATH2
 • CAMTA1 İmmünekspresyonu Epitelioid Hemangioendotelyomun Taklitlerinden Ayrımında Kullanışlı Değildir
       Viroj WIWANITKIT
 • Kronik Myelomonositik Lösemi Olgusunda Maksiller Sinüs Yerleşimli Aspergillus Enfeksiyonu
       Adriana HANDRA -LUCA
 • Mediastinal Kitle Şeklinde Görülen Malign Melanom – Primer ya da Primeri Bilinmeyen Metastatik Melanom?
       Mukta PUJANI1, Mohd Jaseem HASSAN1, Sujata JETLEY1, Prabhat Kumar RAINA2, Mukesh KUMAR3
 • Congenital Lobar Emphysema with Pulmonary Extramedullary Hematopoiesis
       Kishor SURYAWANSHI1, Dhiraj NIKUMBH1, Sudhir SINGHAVI2, Rajshri DAMLE1, Nandkumar DRAVID1
 • Yenidoğanda Konjenital Komplet Trakeal Halka : Olgu Sunumu
       Esra ARUN ÖZER1, Süheyla CUMURCU2, Ümit BAYOL2, Senem ALKAN ÖZDEMİR1, Özkan İLHAN1, Sümer SÜTÇÜOĞLU1
 • Kemiğin Kistik Lezyonları: Histopatolojik Spektrum ve Tanısal Güçlükler
       Başak DOĞANAVŞARGİL1, Ezgi AYHAN1, Mehmet ARGIN2, Burçin PEHLİVANOĞLU1, Burçin KEÇECİ3, Murat SEZAK1, Gülçin BAŞDEMİR1, Fikri ÖZTOP1
 • İdiopatik Kalsinozis Kutisin Sitolojik Tanısı: Olgu Sunumu
       Monisha CHOUDHURY, Kiran AGARWAL, Smita SİNGH, Savita AGARWAL
 • Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş Boyun Kanserleri Profili
       Kayhan BAŞAK, Yasin SAĞLAM, Ayşe Gökçen YILDIZ, Merve BAŞAR, Hanım İstem KÖSE, Şükran KAYIPMAZ, Nimet KARADAYI
 • Kafatasında Selim Malformatif Lezyon: Ektopik Ögeler İçeren Hamartom ya da Koristom?
       Ece MERAM1, Hakan KARABAĞLI2, Christine GLASTONBURY3, Tarik TİHAN1, Pınar KARABAĞLI4
 • Kistik Odontojenik Lezyonların İmmünohistokimyasal Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
       Ayhan ÖZCAN, İbrahim YAVAN, Ömer GÜNHAN
 • Gastroözofageal Bileşke Yerleşimli Dediferansiye Liposarkom
       Gökçe AŞKAN1, Pelin BAĞCI1, Meera HAMEED2, Olca BAŞTÜRK2
 • Hücresel Mavi Nevuslarda Atipi ve Ayırıcı Tanı: 21 Olgunun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
       Banu YAMAN, Gülşen KANDİLOĞLU, Banu SARSIK KUMBARACI, Taner AKALIN
 • Akdeniz Bölgesinde Kutanöz Leişmanyazis Olgularının Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
       Cumhur İbrahim BAŞSORGUN1, Betül ÜNAL1, Ayşe AKMAN KARAKAŞ2, Erkan ALPSOY2, Mehmet Akif ÇİFTCİOĞLU1, Soner UZUN2
 • Ayrıntılı Düşünürsek Tanı Koyabiliriz. Plasenta için Tanısal Tuzak: Plasental Mezenkimal Displazi
       Havva Serap TORU1, Esra ÇOBANKENT AYTEKİN1, Cem Yaşar SANHAL2, Sezin YAKUT3, Zafer ÇETİN4, İbrahim İnanç MENDİLCİOĞLU2, Hadice Elif PEŞTERELİ1
 • Akciğerin Adenokarsinom, Skuamöz Hücreli Karsinom ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Sitokeratin 5/6, p63 ve TTF-1'in Değeri
       Asuman ARGON1, Deniz NART2, Ali VERAL2
 • 457 Spontan Abortus Materyalinde Tespit Edilen Kromozomal Anomaliler ve Histopatolojik Bulguları
       Sezin YAKUT1, Havva Serap TORU2, Zafer ÇETİN3, Deniz ÖZEL4, Mehmet ŞİMŞEK5, İnanç MENDİLCİOĞLU5, Güven LÜLECİ1
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda p63, TTF-1 ve Maspin Ekspresyonu - Prognoz ve Ayırıcı Tanı Üzerine Etkileri
       Banu YAMAN1, Deniz NART1, Pervin KORKMAZ EKREN2, Gürsel ÇOK2, Ali VERAL1
 • Sebase Farklılaşma Gösteren Multipl Pigmente Seboreik Keratoz: Bir Olgu Sunumu
       R Vimal CHANDER, P JAJAGANESH, Ganthimathy SEKHAR, S CHITRA
 • Update in Endocrine Pathology
       Özgür Mete1,2,3
 • Clinical Implications of Accurate Subtyping of Pituitary Adenomas: Perspectives from the Treating Physician
       Karen Gomez-Hernandez1, Shereen Ezzat1, Sylvia L. Asa2, Özgür Mete2
 • Pitfalls in the Cytological Assessment of Thyroid Nodules
       Şule Canberk1, Pınar Fırat2, Fernando Schmitt3,4
 • Variants of Papillary Thyroid Carcinoma: Multiple Faces of a Familiar Tumor
       Serpil Dizbay Sak
 • Poorly Differentiated and Undifferentiated Thyroid Carcinomas
       Catarina Eloy1,2, Luciana Ferreira1,2, Catarina Salgado1,3, Paula Soares1,2,3, Manuel Sobrinho-Simões1,2,3,4
 • C-Cells and their Associated Lesions and Conditions: A Pathologists Perspective
       Zubair W. Baloch, Virginia A. LiVolsi
 • Parathyroid Carcinoma: Diagnosis and Clinical Implications
       Kai Duan1,2, Özgür Mete1,2,3
 • Dissecting Morphological and Molecular Heterogeneity in Adrenocortical Carcinoma
       Eleonora Duregon, Marco Volante, Ida Rapa, Simona Vatrano, Mauro Papotti
 • Update on Paragangliomas and Pheochromocytomas
       Alfred KY Lam
 • Diagnostic Approach to Neuroendocrine Neoplasms of the Gastrointestinal Tract and Pancreas
       Silvia Uccella1, Fausto Sessa1, Stefano La Rosa2
 • An Update of Neuroendocrine Tumors of the Female Reproductive System
       Mehmet Kefeli1, Alp Usubütün2
 • Skin Manifestations of Endocrine Diseases
       Cuyan Demirkesen
 • Syndromes that Link the Endocrine System and Genitourinary Tract
       Yasemin Özlük, Işın Kılıçaslan
 • Immunopathology of Adipose Tissue during Metabolic Syndrome
       Magar Ghazarian*,1,2, Helen Luck*,1,2, Xavier S. Revelo2, Shawn Winer2, Daniel A. Winer1,2,3,4
 • Application of Molecular Pathology in Endocrine Pathology
       Ebru Serinsoz LInke1, Gaye Güler Tezel2
 • Histopathological Diagnostic Dilemma in Retrorectal Developmental Cysts: Report of a Case and Review of the Literature
       Meltem AZATÇAM1, Eren ALTUN1, Veli AVCİ2
 • İntestinal Metaplazi Gösteren Müllerianozis: Olgu Sunumu
       Sofía del CARMEN, Marta RODRIGUEZ, M. Asunción GOMEZ, Miguel Ángel CRUZ, M. Antonia NUNEZ, Magdalena SANCHO
 • Molecular Biology for HPV Typing in Focal Epithelial Hyperplasia
       Gian Paolo BOMBECCARI, Gianpaolo GUZZI, Francesco PALLOTTI, Francesco SPADARI, Aldo Bruno GIANNI
 • Solitary Fibrous Tumor of the Vagina with Potentially Malignant Features: A Case Report and Review of the Literature
       Asuman Nihan HABERAL REYHAN
 • Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Patoloji Eğitiminde Sanal Mikroskopiye Geçiş: Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'nde Türkiye'nin İlk Deneyimi
       Özgül SAĞOL1, Kutsal YÖRÜKOĞLU1, Banu LEBE1, Merih Güray DURAK1, Çağnur ULUKUŞ1, Burçin TUNA1, Berna MUSAL2, Tülay CANDA1, Erdener ÖZER1
 • Frozen Değerlendirmenin Endometrial İntraepitelyal Neoplazili Hastaların Cerrahi Tedavisindeki Rolü
       Mehmet Coşkun SALMAN1, Derman BAŞARAN1, Alp USUBÜTÜN2, Nejat ÖZGÜL1, Kunter YÜCE1
 • Sitolojide Meme Lezyonlarının Sınıflandırılmasında Morfometrik Parametrelerin Önemi
       Hemant YADAV, Meenu GILL, Divya SRIVASTAVA, Veena GUPTA, Sumiti GUPTA, Rajeev SEN
 • Patologlar Arasında Görülen Oküler Hastalıklar ve Patologların Oküler Hastalıklar Hakkındaki Algıları: Anket Çalışması
       Orkun AKMAN, Kemal KÖSEMEHMETOĞLU
 • Deri ve Yüzeyel Yumuşak Doku Lezyonlarının Tanısında İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Rolü: 510 Olgunun İncelenmesi
       Abhijit BHOWMIK, Mamata Guha MALLICK (SINHA), Dilip Chandra BARMAN
 • Masson's Tumor Masquerading as a Papillary Adenocarcinoma on Fine Needle Aspiration Cytology: A Case Report
       Anita NANGIA, Shivali SEHGAL, Kiran AGARWAL
 • Early Stage Prurigo Pigmentosa : A Case Report
       Emel ONAYGİL1, Abdullah SONGUR2, Zekayi KUTLUBAY3, Cuyan DEMİRKESEN1
 • A Problematic Case of Unclassified Multicystic Biliary Tumor with Adenofibroma Features
       Gülsüm Özlem ELPEK, Betül ÜNAL, Cumhur İbrahim BAŞSORGUN, Erdem AYIK
 • Diagnostic Disputes Regarding Atypical Melanocytic Lesions can be Solved by Using the Term MELTUMP
       Francesco PISCIOLI, Teresa PUSIOL, Luca RONCATI
 • Non-Hodgkin Lymphoma and Pleural Mesothelioma in a Person Exposed to Asbestos
       Claudio BIANCHI, Tommaso BIANCHI
 • Comparative Study of Core Needle Biopsy and Fine Needle Aspiration Cytology in Palpable Breast Lumps: Scenario in Developing Nations
       Gargi TIKKU, Pradeep UMAP
 • Salivary Gland Tumors: A 15- year Report from Iran
       Nasim TAGHAVI1, Soudabeh SARGOLZAEI1, Fatemeh MASHHADIABBAS1, Alireza AKBARZADEH2, Parisa KARDOUNI1
 • Prominent Signet Ring Cell Morphology in a Pulmonary Squamous Cell Carcinoma
       Nuri YİĞİT1, Ertuğrul ÇELİK2, İbrahim YAVAN1
 • The Relation of Parafibromin Expression with Clinicopathological Factors in Invasive Breast Carcinomas
       Serap KARAARSLAN1, Berhan GENÇ2, Ahmet NART3, İsmail BÖREKÇİ3, Mehmet Hüsnü BUĞDAYCI1
 • Twist Expression in Pleomorphic Adenoma, Adenoid Cystic Carcinoma and Mucoepidermoid Carcinoma of Salivary Glands
       Soheil PARDİS1, Raziyeh ZARE1, Zohreh JAAFARİ-ASHKAVANDİ1, Mohammad Javad ASHRAF2, Bijan KHADEMİ3
 • Comparative Study of Mast Cell Count in Oral Reactive Lesions and Its Association with Inflammation
       Hamideh KADEH, Ghazal DERAKHSHANFAR, Shirin SARAVANİ
 • A Critical Appraisal of the Spectrum of Image Guided Fine Needle Aspiration Cytology: A Three Year Experience from a Tertiary Care Centre in Delhi
       Mukta PUJANI1, Sujata JETLEY1, Zeeba S JAIRAJPURI1, Sabina KHAN1, Mohd Jaseem HASSAN1, Safia RANA1, Mukesh KUMAR2
 • Primary Paediatric Renal Primitive Neuroectodermal Tumor: A Case Report and Review of the Literature
       Binny KHANDAKAR, Moumita MAİTİ, Soumit DEY, Prasenjit Sen RAY, Palas BHATTACHARYYA, Ranu SARKAR
 • Prognostic Value of ALDH1, EZH2 and Ki-67 in Astrocytic Gliomas
       Shimaa AHMED1, Hayam RASHED1, Abdelmonem HEGAZY2, Abdel Motaleb MOHAMED3, Wael ELMESALLAMY4
 • Fibromuscular Dysplasia of the Coronary Arteries: A Case Report and Review of the Literature
       Julia KUZYK1, Oksana BOIKO2, Taras STETSKO3
 • Utility of Direct Immunofluorescence Studies in Subclassification of Autoimmune Sub-Epidermal Bullous Diseases: A 2-Year Study in a Tertiary Care Hospital
       Supriya JAIN1, Vijaya BASAVARAJ2, Manjunath GUBBANNA VIMALA2
 • Relationship of c-Kit Gene and Microsatellit Instability in the Pathogenesis of Wilms Tumors
       Gülden DINIZ1, Yasemin BASKIN2, Gizem ÇALIBAŞI2, Safiye AKTAŞ 2
 • The Importance of Minor Salivary Gland Biopsy in Sjögren Syndrome Diagnosis and the Clinicopathological Correlation
       Gürdeniz SERİN1, Gonca KARABULUT2, Yasemin KABASAKAL2, Gülşen KANDİLOĞLU3, Taner AKALIN3
 • Gastrointestinal Parasitosis: Histopathological Insights to Rare but Intriguing Lesions of the Gastrointestinal Tract
       Burçin PEHLİVANOĞLU1, Başak DOĞANAVŞARGİL1, Murat SEZAK1, İlke NALBANTOĞLU2, Metin KORKMAZ3
 • Adrenal Histoplasmosis in Immunocompetent Patients Presenting as Adrenal Insufficiency
       Smeeta GAJENDRA, Rashi SHARMA, Shalini GOEL, Ruchika GOEL, Lipika LIPI, Hemanti SARIN, Mridula GULERIA, Ritesh SACHDEV
 • The Relationship Between Apoptotic Activity and Prognostic Factors in Neuroblastomas
       Sümeyye EKMEKCİ1, Nur OLGUN2, Erdener ÖZER1
 • Inking in Surgical Pathology: Does the Method Matter? A Procedural Analysis of a Spectrum of Colours
       Divya PURSNANI, Swati ARORA, Palur KATYAYANI, Ambica C, Balasaheb RAMLING YELIKAR
 • GLUT-1 Expression in Proliferative Endometrium, Endometrial Hyperplasia, Endometrial Adenocarcinoma and the Relationship Between GLUT-1 Expression and Prognostic Parameters in Endometrial Adenocarcinoma
       Tuba CANPOLAT1, Canan ERSÖZ1, Aysun UĞUZ1, Mehmet Ali VARDAR2, Aytekin ALTINTAŞ2
 • Neu-Laxova Syndrome: An Unusual Association with Kyphosis
       Amandeep KAUR1, Vijayalaxmi SURANAGİ1, Kamal PATİL2, Hema BANNUR1
 • Management and Outcome of Uveal Melanoma in a Single Tertiary Cancer Center in Jordan
       Ahmed ZEWAR1, Ibrahim NAWAİSEH1, Imad JARADAT2, Jakub KHZOUZ3, Khaleel ALRAWASHDEH1, Ghadeer ABDEEN4, Mustafa MEHYAR1, Samer KHURMA1, Yacoub A YOUSEF1
 • Desmoplastic Fibroblastoma in Maxillary Alveolar Bone Mimicking An Odontogenic Lesion: A Novel Case Report with Review of Literature
       Zohreh JAAFARI-ASHKAVANDI1, Mehdi YASAMIN SHIRAZI2, Sepideh ASSAR1
 • Congenital Presentation of a Solitary Superficial Angiomyxoma in the Parotid Region Masquerading as Parotid Tumor
       Shailaja SHUKLA, Shivali SEHGAL, Pawani PRABHAT, Khushboo DEWAN
 • Cloacogenic Adenocarcinoma of the Vulva: A Case Report and Review of the Literature
       Merih TEPEOĞLU1, Halit ÜNER2, A.Nihan HABERAL1, Özlem ÖZEN1, Esra KUŞÇU3
 • A Six Sigma Trial For Reduction of Error Rates in Pathology Laboratory
       Zeynep TOSUNER, Zühal GÜCİN, Tuğçe KIRAN, Nur BÜYÜKPINARBAŞILI, Seval TURNA, Olcay TAŞKIRAN, Dilek Sema ARICI
 • Comparison Between HER2, Estrogen Receptors and Progesterone Receptors in Primary Breast Carcinomas and Matched Lymph Node Metastases
       Mohamed Mokhtar DESOUKI1, Ihab Shafek ATTA2, Daynna J WOLFF3, Sally E SELF3
 • Expression of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin and Kidney Injury Molecule-1 in Wilms Tumor
       Senem ERSAVAŞ1, Gülden DİNİZ1, Hülya TOSUN YILDIRIM2, Yetkin KOCA1, Dudu SOLAKOĞLU KAHRAMAN1, Duygu AYAZ1, Bengü DEMİRAĞ3
 • A Case Report of Calcifying Pseudoneoplasm of the Neuraxis: An Incidental Finding After a Car Accident
       Farahnaz Bidari ZEREHPOOSH1, Mohammad SAMADIAN2, Vahideh Sadat AZHARI1, Maryam BARANGI1, Kaveh EBRAHIMZADEH2, Mahnaz HEIDARY1
 • Tricuspid Valve Hemangioma Associated with Hypoplastic Left Heart Syndrome Presenting as Sudden Infant Death Syndrome
       Brijnandan GUPTA1, Shouriyo GHOSH2, Maikal KUJUR3, Khushbu KHETAN2, Tarun KUMAR2
 • Teratoid Wilms Tumor: Report of Three Cases and Review of the Literature
       Doaa AL GHAMDI, Nasir BAKSHI, Mohammed AKHTAR
 • Circulating Tumor Cells in Breast Cancer: Correlation with Clinicopathological Parameters, Hormone Profile and MicroRNA Polymorphisms
       Cherry BANSAL1,4, Mukta PUJANI2, Sanjeev MISRA3, AN SRIVASTAVA1, US SINGH4
 • Primary Retroperitoneal Teratoma with Predominant Neurogenic Elements Masquerading as Adrenal Tumor
       Sonam SHARMA , Leelavathi DAWSON, Ashish Kumar MANDAL
 • Comparison of Microvessel Density with Prognostic Factors in Invasive Ductal Carcinomas of the Breast
       Ebru ŞENER1, Sare ŞİPAL2, Cemal GÜNDOĞDU2
 • Fascioliasis: A Rare Parasitic Infection-Mimicking Tumor in the Liver: Report of Two Cases
       Emine ŞAMDANCI1, Nurhan ŞAHİN1, Adile Ferda DAĞLI2, Ayşe Nur AKATLI1, Nasuhi Engin AYDIN3
 • Hodgkin Lymphoma in a Case of Chronic Myeloid Leukemia Treated with Tyrosine Kinase Inhibitors
       Smeeta GAJENDRA, Archana SHARMA, Rashi SHARMA, Sunil Kumar GUPTA, Nitin SOOD, Ritesh SACHDEV
 • Primary Clear Cell Renal Cell Carcinoma with Marked Intraluminal Mucin Secretion
       Oğuzhan OKCU1, Kemal BEHZATOĞLU1, Yasemin ÇAKIR1, Esra PAŞAOĞLU2, Uğur YÜCETAŞ3
 • Review of Hydatid Cyst with Focus on Cases with Unusual Locations
       Sevinç HALLAÇ KESER1, Ayşegül SELEK1, Dilek ECE1, Cem Cahit BARIŞIK2, Sibel ŞENSU3, Gonca Gül GEÇMEN1, Selma ŞENGİZ ERHAN4, Şermin ÇOBAN KÖKTEN1, Nagehan ÖZDEMİR BARIŞIK1, Aylin EGE GÜL1
 • Clinicopathological Analysis of Mediastinal Masses: A Mixed Bag of Non-Neoplastic and Neoplastic Etiologies
       Preeti SHARMA1, Vidya JHA1, Naveen KUMAR2, Rohit KUMAR3, Ashish MANDAL1
 • A Comparative Study of Activity-Based Costing vs. Current Pricing System for Pathology Examinations at Okmeydani Training and Research Hospital, Turkey
       Enver YARIKKAYA1, Selver ÖZEKİNCİ2, Aytül SARGAN2, Şenay ERDOĞAN DURMUŞ3, Fetin Rüştü YILDIZ2
 • Expression of p63, p53 and Ki-67 in Patients with Cervical Intraepithelial Neoplasia
       Androniks MITILDZANS1, Anastasija ARECHVO2, Dace REZEBERGA3, Sergejs ISAJEVS4
 • Expression of Monomeric C-Reactive Protein in Infarcted Brain Tissue from Patients with Alzheimer’s Disease
       Mark SLEVIN1, Donghui LIU1, Glenn FERRIS1, Malik AL-HSINAWI2, Raid AL-BARADIE 2, Jerzy KRUPINSKI3
 • Improving Histopathology Laboratory Productivity: Process Consultancy and A3 Problem Solving
       Kutsal YÖRÜKOĞLU1, Erdener ÖZER1, Birsen ALPTEKİN1, Cem ÖCAL 2
 • The Diagnostic and Prognostic Utility of DOG1 Expression on Gastrointestinal Stromal Tumors
       Sevinç ŞAHİN1, Özgür EKİNCİ2, Selda SEÇKİN1, Ayşe DURSUN2
 • Comparison of Three Different New Bipolar Energy Modalities and Classic Bipolar in Vivo for Tissue Thermal Spread
       Melike Demir ÇALTEKİN1, Serpil AYDOĞMUŞ2, Serenat Eriş YALÇIN3, Emine DEMİREL2, Fulya CAKALAĞAOĞLU UNAY4, Pelin ÖZÜN ÖZBAY5, Aslı Deniz CEYHAN ÖZDEMİR2, Yakup YALÇIN6, Sefa KELEKÇİ2
 • The Role of EGFR, Hepatocyte Growth Factor Receptor (c-Met), c-ErbB2 (HER2-neu) and Clinicopathological Parameters in the Pathogenesis and Prognosis of Chordoma
       Zeynep TOSUNER1, Süheyla UYAR BOZKURT2, Türker KILIÇ3, Baran YILMAZ3
 • What does the Data of 354,725 Patients from Turkey Tell Us About Cervical Smear Epithelial Cell Abnormalities? - The Epithelial Cell Abnormality Rate is Increasing - Quality Control Studies and Corrective Activity are Musts
       İlknur Çetinaslan TÜRKMEN1, Alp USUBÜTÜN2, Aslı ÇAKIR1, Özlem AYDIN3, Filiz Aka BOLAT4, Metin AKBULUT5, Serdar ALTINAY6, Sema ARICI7, Figen ASLAN8, Müzeyyen ASTARCI9, Emine Kılıç BAĞIR10, Yılmaz BAŞ11, Nuray BAŞSÜLLÜ12, Betül ÇELİK13, Handan ÇETİNER14, Bengü ÇOBANOĞLU15, Abdullah AYDIN15, Hale DEMİR16, Hayriye Tatlı DOĞAN17, Kamile Gülçin EKEN18, Selma Şengiz ERHAN19, Gülgün ERDOĞAN20, Kıvılcım Eren ERDOĞAN21, Funda EREN22, Şafak ERSÖZ23, Pınar FIRAT24, İclal GÜRSES25, Nihan HABERAL26, Dudu Solakoğlu KAHRAMAN27, Gülçin Harman KAMALI19, Yasemin Yuyucu KARABULUT28, Mehmet KEFELİ29, Meral KOYUNCUOĞLU30, R. Doğan KÖSEOĞLU31, Bahar MÜEZZİNOĞLU32, Binnur ONAL33, Sevgen ÖNDER2, Zuhal ÖZCAN34, Elife KIMILOĞLU34, Hatice ÖZER35, F. Cavide SÖNMEZ7, Sevinç ŞAHİN36, Nurhan ŞAHİN37, Tülin YALTA38
 • Intra-Articular Glomus Tumor– A Rare Presentation
       Ritesh SACHDEV, Ishani MOHAPATRA, Shalini GOEL, Smeeta GAJENDRA
 • Correlation of FOXL2 with Inhibin and Calretinin in the Diagnosis of Ovarian Sex Cord Stromal Tumors
       Ruchi RATHORE, Deepshikha ARORA, Sarla AGARWAL, Sonal SHARMA
 • Clear Cell Myoepithelial Carcinoma of the Upper Lip -A Rare Case Report
       Swati GOTMARE1, Anish GUPTA2, Megha JAIN2, Mandavi WAGHMARE3
 • Bioprotective Efficacy of Erucin Against 7,12-Dimethylbenz(α)anthracene-Induced Microstructural Changes in Male Wistar Rats
       Rahul MANNAN1, Rohit ARORA2, Sakshi BHUSHAN3, Sonam SHARMA4, Tejinder BHASIN1, Saroj ARORA2
 • TERT Expression in Pituitary Adenomas
       Nuray CAN1, Mehmet ÇELİK2, Buket YILMAZ BÜLBÜL2, Necdet SÜT3, Filiz ÖZYILMAZ1, Semra AYTÜRK2, Sibel GÜLDİKEN2, Nurtaç SARIKAŞ1, Fulya ÖZ PUYAN1, Tülin Deniz YALTA1, Ali Kemal KUTLU1
 • Correlation of COX- 2 Expression in Colorectal Carcinoma with Clinicopathological Features
       Sandhya VENKATACHALA1, Manjula RAJENDRAN2
 • Xanthogranulomatous Pancreatitis -A Rare Case Defying Clinical, Radiological and Tumor Marker Diagnostics with a Review of Literature
       Kavita GAUR1, Shramana MANDAL1, Nidhi MAHAJAN2, Sandeep SALUJA3, Satyajit GODHI3
 • Inflammatory Myofibroblastic Tumor of the Stomach Presenting as an Exophytic Mass - A Diagnostic Dilemma
       Meena JADHAV, Rekha HARVI, Rashmi PATIL, Shreekant KITTUR
 • Intraductal Neoplasms of the Pancreas: An Update
       Gökçe AŞKAN1, Pelin BAĞCI2, Bahar MEMİŞ3, Olca BAŞTÜRK1
 • Therapy-Induced Neural Differentiation in Ewing's Sarcoma: A Case Report and Review of the Literature
       Kıvılcım Eren ERDOĞAN1, Mehmet Ali DEVECİ2 , Zeynep Ruken HAKKOYMAZ1, Gülfiliz GÖNLÜŞEN1
 • Ambiguous Genitalia Associated with an Extremely Rare Syndrome: A Case Report of XLAG Syndrome and Review of the Literature
       Brijnandan GUPTA1, Prashant RAMTEKE1, V K PAUL2, Tarun KUMAR1, Prasenjit DAS1
 • Prognostic Value of Twist-1, E-cadherin and EZH2 in Prostate Cancer: An Immunohistochemical Study
       Aziza E. ABDELRAHMAN1, Shimaa A. ARAFA1, Ragab A. AHMED2
 • Can Cutting-Needle Biopsy Be an Alternative to Excisional Biopsy in Lymph Node Pathologies?
       Aydan KILIÇARSLAN1, Mehmet DOĞAN2, Nuran SÜNGÜ1, Emre KARAKÖK3, Leman KARABEKMEZ4, Mesut AKYOL5, Hayriye TATLI DOĞAN1
 • Poster Colours: Pocket-Friendly Alternative to Tissue Marking Dyes
       Mardiana ABDUL AZİZ, Nor Salmah BAKAR, Noor Kaslina MOHD KORNAIN
 • Programmed Death Ligand 1 (PD-L1) Expression in Malignant Mesenchymal Tumors
       Kemal KÖSEMEHMETOĞLU1, Ece ÖZOĞUL1, Berrin BABAOĞLU1, Gaye GÜLER TEZEL1,2, Gökhan GEDİKOĞLU1
 • Pulmonary Hydatid Disease with Aspergillosis - An Unusual Association in an Immunocompetent Host
       Rahul Chanderhas GOYAL1, Ruchita TYAGI1, Bhavna GARG1, Atul MISHRA2, Neena SOOD1
 • Prognostic Significance of Programmed Cell Death Ligand 1 (PD-L1), CD8+ Tumor-Infiltrating Lymphocytes and p53 in Non-Small Cell Lung Cancer: An Immunohistochemical Study
       Hayam E. RASHED1, Aziza E. ABDELRAHMAN1, Mohamed ABDELGAWAD2, Safa BALATA2, Mohamed El SHABRAWY3
 • Collision of Malignant Melanoma and Squamous Cell Carcinoma in Rectum: First Report of a Rare Tumor
       Fouzia SIRAJ1, Sharma SHRUTI1, Sonam JAIN1, Amar BHATNAGAR2, Usha AGRAWAL1
 • Panel of Villin, Pro-Ex-C, Estrogen Receptor and Progesterone Receptor Expressions Could Help in Differentiation Between Endocervical and Endometrioid Adenocarcinoma
       Mariem ELFEKY1, Ola HARB1, Loay GERTALLAH2
 • Diagnostic and Treatment Reproducibility of Cervical Intraepithelial Neoplasia / Squamous Intraepithelial Lesion and Factors Affecting the Diagnosis
       Arzu SAĞLAM1, Alp USUBÜTÜN1, Anıl DOLGUN2, George L. MUTTER3, M. Coşkun SALMAN4, Olcay KURTULAN1, Aytekin AKYOL1, Eylem AKAR ÖZKAN5, Sema BAYKARA6, Dilek BÜLBÜL7, Zerrin CALAY8, Funda EREN9, Derya GÜMÜRDÜLÜ10, Nihan HABERAL5, Şennur İLVAN8, Şeyda KARAVELİ11, Meral KOYUNCUOĞLU12, Bahar MÜEZZİNOĞLU13, Kamil Hakan MÜFTÜOĞLU14, Özlem ÖZEN5, Necmettin ÖZDEMİR15, Elif PEŞTERELİ11, Çağnur ULUKUŞ12, Osman ZEKİOĞLU15
 • The Role of CD34 and D2-40 in the Differentiation of Dermatofibroma and Dermatofibrosarcoma Protuberans
       Canan SADULLAHOĞLU1, Yelda DERE2, Türkan REZANKO ATASEVER3, Mine TUNAKAN ÖZTOP3, Önder KARAASLAN4
 • Are CD68 and Factor VIII-RA Expression Different in Central and Peripheral Giant Cell Granuloma of Jaw: An Immunohistochemical Comparative Study
       Soudabeh SARGOLZAEİ, Nasim TAGHAVİ , Farzaneh POURSAFAR
 • A Retrospective Evaluation of the Epithelial Changes/Lesions and Neoplasms of the Gallbladder in Turkey and a Review of the Existing Sampling Methods: A Multicentre Study
       Güldal Esendağlı1, F. Göknur Akarca1, Serdar Balcı2, Asuman Argon3, Selma Şengiz Erhan4, Nesrin Turhan5, Neslihan İnce Zengin5, Sevinç Hallaç Keser6, Betül Çelik7, Tangül Bulut7, Samir Abdullazade8, Esra Erden9, Berna Savaş9, Temmuz Bostan9, Özgül Sağol10, Anıl Aysal Ağalar10, Nuray Kepil11, Yıldırım Karslıoğlu12, Armağan Günal12, Fatma Markoç13, Burcu Saka14, Gonca Özgün15, Şükrü Oğuz Özdamar16, Burak Bahadır16, Esin Kaymaz16, Emre Işık16, Semin Ayhan17, Deniz Tunçel18, Banu Özgüven Yılmaz18, Sevinç Çelik19, Tuba Karabacak20, İpek Erbarut Seven21, Çiğdem Ataizi Çelikel21, Zuhal Gücin22, Özgür Ekinci1, Gülen Akyol1
 • Primary Splenic Pregnancy- A Rare but Imperative Cause of Hemoperitoneum - Case Report and Review of Literature
       Ruchi RATHORE1, .Shilpi1, Ratna CHOPRA2, Namrata NARGOTRA1
 • Synchronous Cervical Minimal Deviation Adenocarcinoma, Gastric Type Adenocarcinoma and Lobular Endocervical Glandular Hyperplasia Along with STIL in Peutz-Jeghers Syndrome: Eliciting Oncogenesis Pathways
       Azfar NEYAZ1, Nuzhat HUSAIN1, Manish DEODHAR2, Rohini KHURANA3, Saumya SHUKLA1, Aditi ARORA1
 • A Unique Immunofluorescence Protocol to Detect Protein Expression in Vascular Tissues: Tacking a Long Standing Pathological Hitch
       Puneet GANDHI, Richa KHARE
 • Water-Clear Cell Adenoma of the Mediastinal Parathyroid Gland
       Deniz ARIK1, Emine DÜNDAR1, Evrim YILMAZ1, Cumhur SİVRİKOZ2
 • Immunohistochemical Analysis of the Extrinsic Apoptosis Process in the Non-Neoplastic and Neoplastic Prostate
       Ayşe Burcu İLERİ1, Reşit Doğan KÖSEOĞLU1, Fatma MARKOÇ1, İlker ETİKAN2, Doğan ATILGAN3, Faik Alev DERESOY1
 • Follicular Dendritic Cell Sarcoma of the Larynx: Apropos a Rare Case with Review of the Literature
       Ayushi SAHAY, Munita BAL , Asawari PATIL, Shubhada KANE, Prathamesh PAI
 • The World Health Organization Classification of Odontogenic Lesions: A Summary of the Changes of the 2017 (4th) Edition
       Merva SOLUK-TEKKEŞİN1, John M. WRIGHT2
 • Concomitant Intraocular Retinoblastoma and Choroidal Hemangioma in a 1-Year-Old Boy
       Yacoub A. YOUSEF1, Maysa AL-HUSSAİNİ2, Fareed H. BARAKAT2, Alaa SALEH3, Mona MOHAMMAD1, Rasha DEEBAJAH4
 • Changes in the Hematopoietic System and Blood Under the Influence of Heavy Metal Salts Can Be Reduced with Vitamin E
       Anatolii ROMANIUK, Mykola LYNDIN, Yulia LУNDІNA, Vladyslav SIKORA, Natalia HRINTSOVA, Olena TIMAKOVA , Olena GUDYMENKO, Oksana GLADCHENKO
 • Do the Well Known Prognostic Parameters in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Really Reflect Survival?
       Sonay KUŞ ÖZTÜRK, Esra Erden
 • Tumorous Conditions of the Hand: A Retrospective Review of 402 Cases
       Ali CAVİT1, Haluk ÖZCANLI1, Mesut SANÇMIŞ2, Güzide Ayşe OCAK3, Elif İnanç GÜRER3
 • Acute Myeloid Leukaemia with Gene Mutation: A Correlation with Haematological and Immunophenotypic Characteristics and Our Experience in a Tertiary Care Cancer Center in South India
       Rachna KHERA1, Faiq AHMED1, Manasi MUNDADA1, Lavanya NAMBARU1, Sudha S MURTHY1, Sandhya DEVİG1, Senthil J RAJAPPA2, Krishna Mohan MALLAVARAPU2, A SANTA2, Pavan KUMAR2
 • Renal Microsporidiosis in Pediatric Bone Marrow Transplant Recipients: A Case Series
       Saloni SHAH1, Sheba Sweetline JACOB1, Rama MANI1, Ashok PARAMESWARAN1, Sunil KUMAR1, Rajeev A ANNIGERI2, Raja MAHESH2, Ramya UPPULURI3
 • Primary Renal Neuroendocrine Tumour Presenting as an Enormous Cystic Lesion
       Azfar NEYAZ1, Zafar NEYAZ2, Nuzhat HUSAİN1, Vani GUPTA1
 • Cellular Myxoma of the Vocal Cord: A Case Report and Review of the Literature
       J. Fernando VAL-BERNAL1 , María MARTINO2 , M. Yolanda LONGARELA3
 • Can GATA3 Immunocytochemistry be Utilized as a Reliable Diagnostic Marker for Metastatic Breast Carcinoma in Cytological Materials?
  A Comparative Study with Mammaglobin and GCDFP-15 Expression

       Nesreen H. HAFEZ , HebatAllah M. SHAABAN
 • Techniques for Maximizing the Performance of Molecular Pathology Testing: Responsibilities of All Pathologists
       Evren UZUN, Sülen SARIOĞLU
 • Evaluation of Midkine Expression in Dentigerous Cysts, Odontogenic Keratocysts and Different Types of Ameloblastoma
       Naghmeh JEIROODI1, Mahshid BAGHERPOUR1, Razieh ZARE1, Shima TORABİ ARDAKANI1, Azadeh ANDISHEH TADBIR2
 • BRAF V600 Mutation Profile of Metastatic Melanoma in the Thrace Region of Turkey
       Nuray CAN1, Ebru TAŞTEKIN1, Tülin DENIZ YALTA1, Necdet SÜT2, Selma KORKMAZ3, Ufuk USTA1, Fulya ÖZ PUYAN1, Ezgi GENÇ1, Mert CEZIK1, Busem BINBOĞA TUTUĞ1, Osman KÖSTEK4, Hilmi TOZKIR5
 • Evaluation of p53 and Ki67 Expression Profiles in Basal Cell Carcinomas in a Usual and an Unusual Location
       Nuran SÜNGÜ1, Merve Meryem KIRAN1, Hayriye TATLI DOĞAN1, Aydan KILIÇARSLAN1, Emre KARAKÖK1, Mesut AKYOL2
 • EZH2, Endothelin-1, and CD34 as Biomarkers of Aggressive Cervical Squamous Cell Carcinoma: An Immunohistochemical Study
       Anan FATHY, Aziza E. ABDELRAHMAN
 • Isolated Epitrochlear Filarial Lymphadenopathy: Cytomorphological Diagnosis of an Unusual Presentation
       Priya SAHU1, Prajwala GUPTA1, Minakshi BHARDWAJ1 , CK DURGA2
 • Evaluation of All Surgical Margins in Pancreatic Resection Specimens by Proper Grossing Techniques: Surgical Pathology Experience of 285 Cases
       Özgür EKİNCİ
 • Gastrointestinal Stromal Tumors: A Clinicopathological and Immunohistochemical Study of 65 Cases
       Merih TEPEOĞLU1, Gonca ÖZGÜN1, M. Zeyneb TUNCA1, Tugan TEZCANER2, B. Handan ÖZDEMIR1
 • Evaluation of the Prognostic Importance of c-Myc and Bcl-2 Expressions and the Presence of Epstein-Barr Virus in Classical Hodgkin Lymphoma
       Aydan KILIÇARSLAN1 , Vedia ÖZTÜRK2, Aysun ŞENTÜRK YIKILMAZ3, Mehmet DOĞAN4, Mesut AKYOL5
 • Fibrous Dysplasia: Clinicopathologic Presentation of 36 Cases
       Mine ÖZŞEN1, Ülviye YALÇINKAYA1, Muhammed Sadık BILGEN2, Zeynep YAZICI3
 • Recurrence in Uterine Tumors with Ovarian Sex-Cord Tumor Resemblance: A Case Report and Systematic Review
       Günsu KIMYON CÖMERT1, Çiğdem KILIÇ1, Deniz ÇAVUŞOĞLU2, Osman TÜRKMEN1, Alper KARALOK1, Taner TURAN1, Derman BAŞARAN1, Nurettin BORAN1
 • Granulomatous Lobular Mastitis: Clinicopathologic Presentation of 90 Cases
       Mine ÖZŞEN1 , Şahsine TOLUNAY1 , M. Şehsuvar GÖKGÖZ2
 • Differential Expression of EGFR-1, MMP-3, and MMP-9 in Spontaneous Abortions, Induced Abortions, and Tubal Pregnancies
       Mahi BALCI , Gülhan ÖZDEMIR
 • Fascin Expression in Ameloblastoma, Odontogenic Keratocyst and Dentigerous Cyst
       Sedigheh RAHROTABAN1, Nariman NIKPARTO2, Parham YOUSEFIZADEH3, Mohammad Javad KHARAZIFARD4, Samira DERAKHSHAN1
 • Clinical Significance of Granulation Pattern in Corticotroph Pituitary Adenomas
       Sema ÇİFTÇİ DOĞANŞEN1, Bilge BILGIÇ2, Gülşah YENIDÜNYA YALIN1, Seher TANRIKULU1, Sema YARMAN1
 • Diagnostic Value of Glucose Transporter 1 (GLUT-1) Expression in Nested Variant of Urothelial Carcinoma
       Ceren BOYACI1, Kemal BEHZATOĞLU2
 • Proliferation Marker (Ki67) in Sub-Categorization of Neuroendocrine Tumours of the Lung
       Rashi GARG1, Amanjit BAL1, Ashim DAS1, Navneet SINGH2, Harkant SINGH3
 • Endobronchial Ultrasound-Guided Transbronchial Needle Aspiration in the Diagnosis of Hilar and Mediastinal Lymph Node Metastases of Melanoma
       José-Fernando VAL-BERNAL1 , María MARTINO2, Elena YLLERA3, Félix ROMAY4, María SÁNCHEZ-ARES5, Ihab Abdulkader NALLIB5
 • Frozen Section Evaluation in Head and Neck Oncosurgery: An Initial Experience in a Tertiary Cancer Center
       Sangeetha K NAYANAR1, Aswathi KRISHNAN M1, Mrudula K I2, Sajith Babu THAVAROOL P3, Shivakumar THIAGARAJAN4
 • Detection of Anaplastic Lymphoma Kinase Gene Re-Arrangement in Non-Small Cell Lung Carcinoma in the Indian Population: Comparison of Techniques and Immunohistochemistry Clones
       Saumya SHUKLA1, Rahul Kumar PANDEY1, Surya KANT2, Rajiv GARG2, Nidhi ANAND1, Ram Awadh Singh KUSHWAHA2, Kiran Preet MALHOTRA1, Anand SRIVASTAVA2, Madan Lal Brahma BHATT3, Nuzhat HUSAIN1
 • An Autopsy Case Report: Prune Belly Syndrome with Overlapping Presentation of Partial Urorectal Septum Malformation Sequence
       Çiğdem KUNT İŞGÜDER1, Mine KANAT PEKTAŞ2, Doğan KÖSEOĞLU3, Şahin TAKÇI4
 • Usefulness of WhatsApp for Discussing Difficult Cases in Pathology Practice: A Moroccan Experience
       Amal BENNANI1, Mohammed SEKAL2
 • Are all Granulomatous Mastitis Cases Tuberculous?: A Study on the Role of Cytology in Evaluation of Granulomatous Mastitis
       Charu AGARWAL, Kanika SINGH, Mukta PUJANI, Sujata RAYCHAUDHURI, Nimisha SHARMA, Varsha CHAUHAN
 • Placenta, Secret Witness of Infant Morbidities: The Relationship Between Placental Histology and Outcome of the Premature Infant
       Ufuk ÇAKIR1, Duran YILDIZ1, Dilek KAHVECIOĞLU1, Emel OKULU1, Serdar ALAN1, Ömer ERDEVE1, Aylin OKÇU HEPER2, Begüm ATASAY1, Saadet ARSAN1
 • Histopathological Changes of Placenta in Meconium Stained Liquor and Its Relevance in Fetal Distress: A Case Control Study
       Tanima ROY MONDAL1, Goutam BANDYOPADHYAY2, Sabuj Ghana MUKHOPADHYAY2, Dyuti GANGULY2
 • Spontaneous Regression of Primary Thyroid Lymphoma: Two Rarities at the Same Time
       Francisco ILLÁN-GAMBÍN1, Pablo MANRESA-MANRESA2, Estefanía RODRÍGUEZ-ALEO3, Ignacio ARANDA-LÓPEZ1
 • Core Biopsy Diagnosis of ALK Positive Inflammatory Myofibroblastic Tumor of Lung: An Interesting Case
       Ritesh SACHDEV1, Ishani MOHAPATRA1, Shalini GOEL1, Kulbir AHLAWAT2, Neelam SHARMA3
 • Endoscopic Submucosal Dissection of Seborrheic Keratosis-Like Lesion of the Esophagus: A New Entity?
       Nese EKINCI1, Eylül GÜN1, Fatih ASLAN2
 • BRAFV600E Immunohistochemistry in Papillary Thyroid Carcinomas: Relationship Between Clinical and Morphological Parameters
       Faruk Erdem KOMBAK1, Naziye ÖZKAN2, Mustafa Ümit UĞURLU3, Handan KAYA1
 • Pediatric Tonsillar Synovial Sarcoma- Very Rare Localization: A Case Report and Review of the Literature
       Koray YALÇIN1, Gülen TÜYSÜZ1, Mine GENÇ2, İrem Hicran ÖZBUDAK3, Alper Tunga DERİN4, Kamil KARAALİ5, Alphan KÜPESİZ1, Elif GÜLER1
 • High-Resolution Image Sharing (HIS) on WhatsApp: A Method to Facilitate Instant and High-Quality Case Consultations in Cytopathology
       Fikret DIRILENOĞLU
 • The Relationship Between Obesity, Insulin Resistance, and Conjunctival Impression Cytology
       Murat DAĞDEVIREN1, Mustafa ALTAY1, Zennure YILDIZ2, Gülçin ŞIMŞEK3, Mehmet ÇITIRIK4, İhsan ATEŞ5, Tanyel Sema DAĞDEVIREN6, Canan YILDIZ7, Tuğba ŞAHIN2
 • Two-Year Results of Community-Based Screening Program for Human Papilloma Virus DNA in Çorum Province
       Güven GÜNEY1, Emine ARSLAN2, Yılmaz BAŞ1, Ebru TURGAL3
 • Gleason Score Correlation Between Prostate Needle Biopsy and Radical Prostatectomy Materials
       Neşe YELDIR1, Esin YILDIZ2, Gökçe DÜNDAR3
 • Effect of Preparation Technique on Endobronchial Ultrasound-Guided Transbronchial Needle Aspiration Sample Adequacy: 3 Years of Experience from a Single Center
       Dilek ECE1, Gonca GEÇMEN1, Şermin KÖKTEN1, Sevda ŞENER CÖMERT2
 • Direct Immunofluorescence Studies in Lichen Planus
       Supriya JAIN1, Vijaya BASAVARAJ2
 • Case Series of Hemophagocytic Lymphohistiocytosis from a Tertiary Care Centre: An Underdiagnosed Entity
       Vijay KUMAR, Bhavna SHARMA, Abhay S. NIGAM
 • Bronchial Carcinoid Tumors with Massive Osseous Metaplasia: A Case Report and Review of the Literature
       Mine ÖZŞEN1, Ulviye YALÇINKAYA2, Elif Ülker AKYILDIZ2, Ahmet Sami BAYRAM3, Gökhan GÖKALP4
 • Pathology of Resin-Induced Gastrointestinal Damage: Report of 15 Cases and Review of Literature
       Smiley Annie GEORGE, Issam FRANCIS
 • Adenocarcinoma in a Tailgut Cyst: A Rare Case Report
       Songül ŞAHIN1 , Nuray KEPIL2, Şebnem BATUR2 , Sibel ERDAMAR ÇETIN2
 • Intraoperative Consultations of Central Nervous System Tumors: A Review for Practicing Pathologists and Testing of an Algorithmic Approach
       Emel ÇAKIR1,2, Gülbin ORAN2, Gül Emek YÜKSEK2, Cristine DING2,3, Tarık TİHAN4
 • Changes in Conjunctiva Morphology Using Impression Cytology in Patients with Hashimoto’s Thyroiditis without Thyroid-Associated Ophthalmopathy
       Mustafa ALTAY1, Tuğba ŞAHİN2, Zennure YILDIZ2, Gülçin ŞİMŞEK3, Mehmet ÇITIRIK4, İhsan ATEŞ5, Murat DAĞDEVİREN1, Muharrem BİTİREN3
 • Lipomatous Tumors in Pediatric Patients: A Retrospective Analysis of 50 cases
       Mine ÖZŞEN1, Ulviye YALÇINKAYA2, Zeynep YAZICI3, Mehmet Bartu SARISÖZEN4
 • Relation Between Immunohistochemical Expression of Hippo Pathway Effectors and Chronic Hepatitis Induced Fibrosis in Egyptian Patients
       Rania Abdallah ABDALLAH1, Mohammad Ibrahim SHABAN1, Doha Maher TAIE2, Nancy Youssef ASAAD1, Aya Hamdy Abd El Bary BADR2
 • Pattern-Corrected Mitotic Activity Index (PMAI): A Novel Prognosticator of Oral Squamous Cell Carcinoma
       Nunna Sai CHITRA, Karen BOAZ, Srikant N, Amitha J LEWIS, Sneha K.S.
 • Lean Methodology for Pathology Laboratories: A Case Study from a Public Hospital
       Fatih DURUR, Yasemin AKBULUT
 • Role of Bone Marrow Examination in the Evaluation of Infections: Clinico-Hematological Analysis in a Tertiary Care Centre
       Vijay KUMAR, Akanksha BHATIA , Garima Baweja MADAAN, Sadhna MARWAH, AS NIGAM
 • Morphological Correlates of KIT and PDGFRA Genotypes in Gastrointestinal Stromal Tumour
       Valli PRIYA, Niraj KUMARI, Narendra KRISHNANI
 • The Effects of Corticosteroid Injection in the Healthy and Damaged Achilles Tendon Model: Histopathological and Biomechanical Experimental Study in Rats
       İlyas ARSLAN1, Istemi YÜCEL1, Turhan Beyza ÖZTÜRK2, Nazım KARAHAN1, M. Müfit ORAK3, Ahmet MIDI4
 • Risk Assessment of Salivary Gland Cytological Categories of the Milan System: A Retrospective Cytomorphological and Immunocytochemical Institutional Study
       Nesreen H. HAFEZ, Eman S. ABUSINNA
 • WhatsApp for Discussing Difficult Cases in Pathology Practice
       Beuy JOOB1, Viroj WIWANITKIT2
 • Clinicopathologic Characteristics of Gallbladder Adenomyomas and the Contribution of Macroscopic Sampling in Adenomyoma Diagnosis
       Selma ŞENGIZ ERHAN1, Sevinç HALLAÇ KESER2, Mehmet ÖZER3
 • Metaplastic Carcinoma of the Breast: Analysis of 38 Cases from a Single Institute
       Bermal HASBAY1, Filiz AKA BOLAT1, Hüseyin Özgür AYTAÇ2, Hülya ASLAN3, Ayşin PURBAGER3
 • Comparison of the Diagnostic Utility of Manual Screening and the ThinPrep Imaging System in Liquid-Based Cervical Cytology
       Zühal ÖZCAN1, Elife KIMILOĞLU2, Ayşenur AKYILDIZ İĞDEM2, Nusret ERDOĞAN3
 • Pathologic Evaluation of Endoscopically Resected Non-Ampullary Duodenal Lesions: A Single Center Experience
       Orhun Çığ TAŞKIN1, Fatih ASLAN2, Çisel AYDIN MERIÇÖZ1, Volkan ADSAY1, Yersu KAPRAN1
 • Signet-Ring Cell Morphotype in Lung Carcinoma
       Adriana HANDRA-LUCA
 • Uterine Leiomyoma with Massive Lymphoid Infiltrate in a Patient with History of Assisted In-Vitro Fertilization
       Monia DI PRETE1, Matteo COLLAMARINI2, Claudio COLLAMARINI2, Francesco SESTI2, Alessandro MAURIELLO1, Giampiero PALMIERI1
 • Small Cell Carcinoma of Ovary, Hypercalcemic Type (Malignant Rhabdoid Tumor of Ovary) with Loss of SMARCA4 (BRG1) Expression: Report of Two Cases
       Ayushi SAHAY1, Katha KANTE1, Santosh MENON1, Jaya GHOSH2, Rajendra A. KERKAR3, Kedar K. DEODHAR1
 • Long-Term Effects of Tenofovir on Liver Histopathology in Patients with Chronic Viral Hepatitis B Infection
       Bengü TATAR1, Selma GÜL2, Şükran KÖSE1, Emel PALA3
 • Lipofibromatosis: A Rare Diagnosis on Fine Needle Aspiration Cytology
       Arti KHATRI1, Nidhi MAHAJAN1, Mamta SENGAR2, Anil AGARWAL3
 • Pneumocystis Jirovecii Pneumonia in Newly Diagnosed HIV Infection: A Challenging Case Report
       Selin KESTEL KAYIK, Elif ACAR, Leyla MEMİŞ
 • ALK1 Gene Rearranged Pulmonary Sarcomatoid Carcinoma Masquerading as Tuberculosis in a Young Male
       Ayushi SAHAY1, Rajiv KUMAR1, Amit JANU2, Kumar PRABHASH3
 • Pathology and Biobanking
       Canan KELTEN TALU, Muhammed Hasan TOPER, Yasemin ŞAHIN, İbrahim Halil ERDOĞDU
 • Evolution of Telepathology: A Comprehensive Analysis of Global Telepathology Literature Between 1986 and 2017
       Engin ŞENEL1, Yılmaz BAŞ2
 • Pulmonary Acantholytic Squamous Cell Carcinoma Mimicking Lepidic Pattern Adenocarcinoma
       Rukiye YILMAZ, Recep BEDİR
 • Cutaneous Smooth Muscle Tumors: A Clinicopathological Study Focusing on the Under-Recognized Histological Features
       Asuman KILITCI1, Ömer Faruk ELMAS2
 • The Contribution of Additional Sampling in Cholecystectomy Materials: A Multicenter Prospective Study
       Samir ABDULLAZADE1, Fahire Göknur AKARCA2, Güldal ESENDAĞLI2, Nesrin TURHAN3, Esra ERDEN4, Berna SAVAŞ4, Fatma MARKOÇ5, Deniz TUNÇEL6, Banu Özgüven YILMAZ6, Burcu SAKA7, Sevinç Hallaç KESER8, Selma Şengiz ERHAN9, Zühal GÜCİN10, Özgül SAĞOL11, Anıl Aysal AĞALAR11, Sevinç ÇELİK12 , Hatice ÖZER13 , İpek ERBARUT SEVEN14 , Çiğdem Ataizi ÇELİKEL14, Özgür EKİNCİ2, Hatice Reyhan EĞİLMEZ13, Serdar BALCI15, Gülen AKYOL2
 • The Clinicopathological Significance of Basal Markers in Early-Stage Invasive Carcinoma of No Special Type of the Breast
       Fikret DIRILENOĞLU1, Demet ARIKAN ETIT2, Halil TAŞKAYNATAN3, Ferhan ELMALI4
 • How to Set Up a Molecular Pathology Lab: A Guide for Pathologists
       Anıl AYSAL, Burçin PEHLIVANOĞLU, Sümeyye EKMEKCI, Betül GÜNDOĞDU
 • Thyroid Cancer After Chernobyl: Re-Evaluation Needed
       Sergei JARGIN
 • About the Degeneration of a Mediastinal Bronchogenic Cyst
       Mona MLIKA, Rahma AYADI, Faouzi MEZNI
 • IgG4-Related Disease with Selective Testicular Involvement- A Rare Entity: Case Report with Review of Literature
       Asbah SHAMS1, Abhijit DAS1, Madhu SINHA1, Natasha GULATI1, Man Mohan MEHNDIRATTA2, Manish KAUSHIK3, Puneet GUPTA4
 • Sirenomelia (Mermaid Syndrome): A Case Report
       Şirin KÜÇÜK1, İzzet Göker KÜÇÜK2
 • Male Breast Cancer: Clinicopathological, Immunohistochemical and Radiological Study
       Bermal HASBAY1, Filiz AKA BOLAT1, Hüseyin Özgür AYTAÇ2, Murat KUŞ2, Ayşin POURBAGHER3
 • Efficiency of Cytology Samples for PD-L1 Evaluation and Comparison with Tissue Samples
       İbrahim KULAÇ1, Aslı AYDIN2, Pınar BULUTAY1, Pınar FIRAT1
 • Diagnostic Utility of Immunohistochemical Expressions of IMP3 Versus DOG1 and p63 in Salivary Gland Tumors
       Taiseer R. IBRAHIM1, Mona Mostafa AHMED1, Abdelmonem Awad HEGAZY2
 • Interobserver Agreement in Histopathological Subtyping of Malignant Pleural Mesotheliomas
       Mona MLIKA, Faouzi MEZNI
 • Morphologic Spectrum of Undetermined Causes of Hemoptysis- A Pathologist’s Role
       Nidhya GANESAN, Umamaheswari GURUSAMY
 • Stromal Lymphoid Response Status in Micropapillary Urothelial Carcinomas Diagnosed in Bladder Transurethral Resections and its Comparison with Conventional Urothelial Carcinomas
       Ezgi HACIHASANOĞLU1, Uğur YÜCETAŞ2, Oğuzhan OKÇU3, Kemal BEHZATOĞLU4
 • Primary Cutaneous Myxoid Spindle Cell Squamous Cell Carcinoma of the Scalp: A Case Report
       Recep BEDİR, Mehpare SUNTUR, Orhan SEMERCİ
 • Villous Adenoma Arising in the Urethra of a Female with Bladder Augmentation History: A Case Report and Review of the Literature
       Hale DEMIR1 , Selçuk CIN2, Sinharib CITGEZ3, Nesrin UYGUN4
 • IgG4-Related Disease of the Ovary
       Sevda AKYOL, Fatma ÖZ ATALAY, Secil HASDEMIR, Ömer YERCI
 • Metastatic Epithelial-Myoepithelial Carcinoma in a Female Presenting with Neck Mass and Lytic Lesion in Acetabulum: A Diagnostic Challenge on Cytology
       Parikshaa GUPTA1, Arvind RAJWANSHI1, Nandita KAKKAR2
 • Clinicopathological and Prognostic Significance of the EML4-ALK Translocation and IGFR1, TTF1, Napsin A Expression in Patients with Lung Adenocarcinoma
       Pınar BULUTAY1, Nalan AKYÜREK2, Leyla MEMIŞ2
 • Villitis of Unknown Etiology in the Placenta of a Pregnancy Complicated by COVID-19
       Erdener OZER1, Erkan CAGLIYAN2, Resmiye Irmak YUZUGULDU1, Mustafa Cüneyt CEVIZCI1, Nuray DUMAN3
 • Evaluation of the Performance of CinTec® PLUS in SurePathTM Liquid-Based Cervico-Vaginal Samples
       Pooja SHARMA1, Parikshaa GUPTA1, Nalini GUPTA1, Vanita SURI2, Arvind RAJWANSHI1
 • A Nobel-Winning Scientist: Aziz Sancar and the Impact of his Work on the Molecular Pathology of Neoplastic Diseases
       Burcin PEHLIVANOGLU, Anil AYSAL, Sibel DEMIR KECECI, Sumeyye EKMEKCI, Ibrahim Halil ERDOGDU, Onur ERTUNC, Betul GUNDOGDU, Canan KELTEN TALU, Yasemin SAHIN, Muhammed Hasan TOPER
 • ALK-Positive Histiocytosis: A Case Report and Literature Review
       Omar Issa JABER1, Doa’ AL JARRAH1, Mohammad HIASAT2, Maysa AL HUSSAINI1
 • Ground Glass-Like Inclusions: Associated with Liver Toxicity
       Kemal DENIZ
 • Laryngeal Chondrosarcoma of the Thyroid Cartilage
       Selma ERDOĞAN DÜZCÜ1, Zeliha COŞGUN2, Hesna Müzeyyen ASTARCI1
 • Löwenstein-Buschke: Clinicopathologic Analysis of 78 Cases of Large and Giant Condyloma Acuminata of the Anus
       Orhun CIG TASKIN1, Burcin PEHLIVANOGLU2, Michelle D. REID2, Theodore FRIEDMAN2, Michael LEE2, Talaat S. TADROS2, Sudeshna BANDYOPADHYAY3, Josephine AKINFOLARIN3, Ayse ARMUTLU1, Olca BASTURK4, Volkan ADSAY1
 • Tall Cell Carcinoma with Reverse Polarity of Breast: Report of a Case with Unique Morphologic and Molecular Features
       Mohamed JASSIM1, Chennagiri S PREMALATA1, Geeta V Patil OKALY1, Chunduri SRINIVAS2
 • Relationship of Tumor-Associated Macrophage Population Detected by CD68 PG-M1, CD68 KP1, and CD163 with Latent EBV Infection and Prognosis in Classical Hodgkin Lymphoma
       Hanife Seda MAVILI1, Aydın ISISAG1, Ayca TAN1, Mine MISKIOGLU2, Lale SAKA BARAZ3, Nalan NESE1
 • How Does It Feel to Be a Pathologist in Turkey? Results of a Survey on Job Satisfaction and Perception of Pathology
       Burcin PEHLIVANOGLU1, Hur HASSOY2, Gulen GUL3, Umut AYKUTLU3, Basak DOGANAVSARGIL4
 • Clinicopathological Features and Treatment Challenges in Triple Negative Breast Cancer Patients: A Retrospective Cohort Study
       Amira ELWAN1, Aziza E. ABDELRAHMAN2, Ahmed A. ALNAGAR3, Mohamed I ABDELHAMID4, Nashwa NAWAR1
 • The Histopathologic Examination of a Second Muscle Biopsy Specimen at a Later Date may Sometimes be the Best Approach to Make a Differential Diagnosis in Neuromuscular Disorders
       Gulden DINIZ1, Berk OZYILMAZ2, Sarenur GOKBEN3
 • Primary Myeloid Sarcoma of Ovary: A Case Report and Review of the Literature
       Sevda AKYOL1, Fatma OZ ATALAY2
 • Cysts that Still Persist: A Case Series of Cysticercosis on Histopathological Evaluation
       Flora D LOBO, Kudurugundi Basavaraju VATSALA, Deepa Adiga A S, Sharada RAI
 • Expression of Calretinin, Marker of Mesothelial Differentiation, in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma: A Potential Diagnostic Pitfall
       Gokce ASKAN1, Olca BASTURK2
 • Giant IgG4-Related Pseudotumor of the Esophagus Resected with Endoscopic Submucosal Dissection: A Case Report and Review of the Literature
       Nese EKINCI1, Duygu UNAL KOCABEY1, Eylul GUN1, Fatih ASLAN2
 • COVID-19, Villitis and Placenta in Pregnancy
       Viroj WIWANITKIT
 • A Case of Lafora Disease Diagnosed by Axillary Skin Biopsy
       Elife KIMILOĞLU1, Pelin AKBAŞ1, Özgül ESEN ÖRE2, Çağla TURAN2
 • Evaluation of Pulmonary Hypoplasia in Various Congenital Anomalies with a Comparison of Two Conventional Methods of Assessment: Radial Alveolar Count (RAC) and Lung Weight: Body Weight Ratio (LBW)
       Deepu Mathew CHERIAN1, C. N. Sai SHALINI2, Chitra ANDREWS3, Uma MAHESWARI4, Prathiba D2
 • Clinicopathologic and Molecular Analysis of Inflammatory Pseudotumor-Like Follicular/Fibroblastic Dendritic Cell Sarcoma: A Case Report and Review of Literature
       Bryan MORALES-VARGAS, Kristin DEEB, Deniz PEKER
 • Distribution and Expression of Programmed Death Ligand -1 (PD-L1) in Non-Small Cell Carcinomas of the Lung in a Tertiary Care Centre in South India
       Sheba S K JACOB
 • Clinicopathological Evaluation of Acute Leukemias in a Tertiary Care Hospital: A Cross-Sectional Study
       Gayatri N. PATEL1, Rashmi GUDUR2, Anand GUDUR2 , R. M. OSWAL1, Sujatha KANETHKAR2
 • Chernobyl Cancer Studies with Overseas Control: High Grade vs. Late Detection
       Sergei JARGIN
 • The Role of Immunocytochemical Markers to Differentiate Primary from Secondary Neoplastic Hepatic Masses: A Diagnostic Challenge on Cytology
       Jenna B BHATTACHARYA1, Shyam Lata JAIN2, Subbarayan DEVI3
 • Metastases to the Stomach: Clinicopathologic Features of Metastases Mimicking Gastric Primaries
       Ali Yılmaz ALTAY1, Melek BÜYÜK1, İlker ÖZGÜR2, Ali Fuat Kaan GÖK2, Bilger ÇAVUŞ3, Esra AYDIN4, Sezai VATANSEVER4, Mine GÜLLÜOĞLU1
 • Evaluation of the mir-126, mir-182, and mir-486-5p Expression Signature of Head and Neck Squamous Cell Carcinomas and Lung Squamous Cell Carcinomas
       Gizem ISSIN1, Zafer KUCUKODACI2, Ismail YILMAZ2, Evren ERKUL3, Ersin TURAL4, Dilaver DEMIREL5, Atila GUNGOR6, Sukru YILDIRIM7
 • Apple Peel Deformity and Malrotation of Gut: Autopsy Findings of a Rare Cause of Mortality in Utero
       Deepti MUTREJA, Sharanjit SINGH
 • Eosinophilic Solid and Cystic Renal Cell Carcinoma: From Unclassified to Classified, A Case Report
       Rashim SHARMA1, Balamurugan THIRUNAVUKKARASU1, Poonam ELHENCE1, Mahaveer Singh RODHA2, Binit SUREKA3
 • Secondary Localized Cutaneous Amyloidosis is not Rare in Bowen’s Disease and Bowenoid Papulosis
       Can BAYKAL1, Ozge HURDOGAN2, Goncagul BABUNA KOBANER1, Algun POLAT EKINCI1, Nesimi BUYUKBABANI2
 • An Unusual Nodular Tumour of the Penile Shaft with Clinicopathologic and Immunohistochemical Correlation
       Poonam Abhay ELHENCE1, Deepak VEDANT1, Saurabh SINGH2, Puneet PAREEK3
 • A Rare Entity: Primary Pulmonary Meningioma
       Aynur BAŞ1, Elgün VALIYEV2, Nur DILVIN ÖZKAN2, İsmail TOMBUL2, Selcen YONAT3, Muhammet SAYAN2, İsmail Cüneyt KURUL2
 • Cholemic Nephrosis: An Autopsy Study of a Forgotten Entity
       Valli PRIYAA1, Bheemanathi Hanuman SRINIVAS2, Debasis GOCHHAIT2, Rajesh NACHIAPPA GANESH2, Bhawana A BADHE2, PS PRIYAMVADA3, Deepak AMALNATH4, Siddhartha DAS5, Kusa Kumar SHAHA5
 • Peripheral Lymphadenopathy in Children: Cytomorphological Spectrum and Interesting Diagnoses
       Arti KHATRI1, Nidhi MAHAJAN1, Sonali MALIK2, Kanika RASTOGI1, Parveen KUMAR3, Diganta SAIKIA4
 • Clinico-Histological Features of Thrombotic Microangiopathy in Renal Biopsies: A Retrospective Study
       Niraimathi MANICKAM1, Vinita AGRAWAL2, Pallavi PRASAD2, Manoj JAIN2, Narayan PRASAD3
 • Multifocal Pseudomyogenic Hemangioendothelioma Involving the Scalp and Nose, Misdiagnosed as A Sarcoma: A Rare Case Report
       Neha MITTAL1,4, Bharat REKHI1,4, Priyamvada SINGHAL2, Munita BAL1,4, Swapnil RANE1,4, Asawari PATIL1,4, Shivakumar THIAGARAJAN3,4
 • HHV-8 and EBV Positive Lymphoproliferative Disease: A Challenging Case
       Göksenil BÜLBÜL1, Gülen GÜL2, Mehmet Ali ÖZCAN3, Sermin ÖZKAL1
 • Utility of P63 in Differentiating Giant Cell Tumor from Other Giant Cell-Containing Lesions
       Monalisa HUI1, Shantveer G UPPIN1, K Karun KUMAR1, S RADHIKA2, P CHANDRASEKHAR3, K Nageshwara RAO3
 • Atrophic Kidney-Like Lesion – Case Report of A Provisional Entity with Brief Review of Literature
       Balamurugan THIRUNAVUKKARASU1, Saket SINGH2, Aditya Prakash SHARMA2, Amanjit BAL1
 • Detection of ALK Gene Rearrangements in Non-Small Cell Lung Cancer by Immunocytochemistry and Fluorescence in Situ Hybridization on Cytologic Samples
       Suneel RACHAGIRI1, Parikshaa GUPTA2, Nalini GUPTA2, Manish ROHILLA2, Navneet SINGH3, Arvind RAJWANSHI2
 • What Would Next Generation Sequencing Bring to the Diagnosis and Treatment of Sarcomas? A Series of 20 Cases, a Single Institution’s Experience
       İbrahim KULAÇ, Pınar BULUTAY, Çisel AYDIN MERİÇÖZ
 • Does the Distance of the Tumor from the Surgical Margin Affect Biochemical Recurrence in Patients with Pathological Organ-Confined Prostate Cancer?
       Ayse OZBEK1, Rıdvan OZBEK2, Mehmet DUVARCI3, Olcay KANDEMIR1
 • Prognostic and Predictive Significance of PD-L1 Expression in Non-Small Cell Lung Cancer Patients: A Single-Center Experience
       Hacı ARAK1, Aydın AYTEKIN1, Ozlem CANOZ2, Metin OZKAN3
 • Pleomorphic Adenoma of Breast: Report of Two Cases, One in A Male Patient
       Orwa ELAIWY, Khaled AL-SAWALMEH, Hayan ABO SAMRA, Abdulrazzaq HAIDER, Mohammed AKHTAR
 • Alveolar Adenoma: A Rare Benign Tumour of the Lung with A Challenging Diagnosis
       Soumaya GRAJA1, Saadia MAKNI1, Abdessalem HENTATI2, Chiraz CHAARI1, Tahya SELLAMI-BOUDAWARA1, Rim KALLEL1
 • Low-Grade Oncocytic Tumor: Report of Two Cases of An Emerging Entity in the Spectrum of Oncocytic Renal Neoplasms
       Divakar SHARMA1, Trupti PAI1, Gagan PRAKASH2, Sangeeta DESAI1, Santosh MENON1
 • Diagnostic Discrepancies Between Intraoperative Frozen Section and Permanent Histopathological Diagnosis of Brain Tumors
       Maher KURDI1, Saleh BAEESA2, Yazid MAGHRABI3, Anas BARDEESI3, Rothaina SAEEDI41, Taghreed AL-SINANI5, Alaa SAMKARI6, Ahmed LARY7, Sahar HAKAMY8
 • Placental Chorangiocarcinoma: Case Report with Literature Review of a Rare Entity
       Nishant SAGAR1, Parul TANWAR1, Nita KHURANA1, Poonam KASHYAP2
 • Calreticulin Immunohistochemistry in Myeloproliferative Neoplasms - Evolution of a New Cost-Effective Diagnostic Tool: A Retrospective Study with Histological and Molecular Correlation
       Sanjeet ROY1, Marie Therese MANIPADAM1, Poonkuzhali BALASUBRAMANIAN2
 • What’s in a Name? Michael N. Marsh, BTh, DPhil, DM, DSc, FRCP
       Arzu ENSARİ
 • Granulomatous Mastitis: A Clinical and Diagnostic Dilemma
       Emel Ebru PALA1, Sumeyye EKMEKCI1, Melis KILIC1, Ayberk DURSUN2, Gul COLAKOGLU3, Cem KARAALI2, Mumin EMIROGLU1, Mustafa EMIROGLU2
 • The Place and Prognostic Value of TERT Promoter Mutation in Molecular Classification in Grade II-III Glial Tumors and Primary Glioblastomas
       Neslihan Kaya TERZI1, Ismail YILMAZ2, Aysim Buge OZ3
 • The Significance of Histopathologic Assessment in Bone Marrow Disease in Neuroblastoma
       Sumeyye EKMEKCI1, Dilek INCE2, Nur OLGUN2, Erdener OZER3
 • PD-L1 Expression in Medullary Thyroid Carcinoma and Its Association with Clinicopathological Findings
       Yasemin KEMAL1 , Sultan ÇALIŞKAN2 , Seda GUN2 , Mehmet KEFELI2
 • GLUT-1 Expression in Breast Cancer
       Oguzhan OKCU1, Bayram SEN2, Cigdem OZTURK1, Gulname FINDIK GUVENDI1, Recep BEDIR1
 • Invasive Breast Carcinoma of No Special Type with Medullary Pattern: Morphological and Immunohistochemical Features
       Mykola LУNDІN1, Nataliia HYRIAVENKO1, Vladyslav SIKORA1, Yuliia LУNDІNA1, Yuliia SOROKA2, Anatolii ROMANIUK1
 • Epithelioid Hemangioendothelioma in the Tongue: A Rare Case Report
       Deniz SURMELI CIRKIN1, Ilke Evrim SECINTI1, Esin DOGAN1, Gul SOYLU OZLER2
 • Causes of Granulomatous Inflammation in Native and Allograft Kidneys: Case Series from A Single Center and A Review of the Literature
       Cihan HEYBELI1, Berna Demir YUKSEL21, Mehtat UNLU3, Mehmet Ası OKTAN4, Hayri Ustun ARDA5, Ozcan UZUN5, Filiz YILDIRIM5, Serkan YILDIZ6, Caner CAVDAR5, Aykut SIFIL5, Ali CELIK4, Sulen SARIOGLU3
 • Hepatocellular Carcinomas with Granulomatous Inflammation In Tumor Stroma: Clinicopathologic Characteristics
       Burcu SAKA1, Ferhat OZDEN1, Ayse ARMUTLU2, Gokhan ERTUGRUL3
 • Methylation Profiling of Specific Genes in Ependymomas
       Naz KANIT1, Pelin YALCIN2, Serhat ERBAYRAKTAR3, Erdener OZER4
 • Analysis of DUX4 Expression in Bone Marrow and Re-Discussion of DUX4 Function in the Health and Disease
       Ceren HANGUL1, Oznur TOKTA1, Sibel BERKER KARAUZUM1, Bahar AKKAYA2, Hulya YILDIRIM2, Funda TAYFUN KUPESIZ3, Ayse Nur AKINEL3
 • Proportionality of Clinical Outcome and Placental Changes to the Increasing Severity of Maternal Hypertension- An Observational Study
       Priyadharshini BARGUNAM, Parvathi JIGALUR, Purushotham REDDY
 • Evaluation of Histomorphological Parameters to Predict Occult Nodal Metastasis in Early-Stage Oral Squamous Cell Carcinoma
       Rahul VERMA, Ashok SINGH, Nilotpal CHOWDHURY, Prashant Pranesh JOSHI, Prashant DURGAPAL, Shalinee RAO, Sanjeev KISHORE
 • Mesenchymal Tumors Involving the Pancreas: A Clinicopathologic Analysis and Review of the Literature
       Gokce ASKAN, Olca BASTURK
 • Problems in Postmortem Pathology Training
       Ali Rıza TÜMER1, Emirhan ESKİCİOĞLU1, Cenk SÖKMENSÜER2, Tuğçe FINDIKOĞLU1
 • Role of Immunohistochemistry in the Differential Diagnosis of Pediatric Renal Tumors: Expression of Cyclin D1, Beta-Catenin , PDGFR-Alpha, and PTEN
       Nuray KEPIL1, Şebnem BATUR1, Zeynep Ecem KAIN1, Gamze ÖZCAN1, Şenol EMRE2, Rahşan ÖZCAN2, Tülin Tiraje CELKAN3, Nil ÇOMUNOĞLU1
 • Clinical Significance of Endometrial Cells in Pap Smear of Women Aged 40 Years and Older
       Esra KELEŞ1, Uğur Kemal ÖZTÜRK1, Cihat Murat ALINCA1, Serkan AKIŞ1, Canan KABACA1, Handan ÇETINER2
 • Evidence for Diverse Prognosis in High-Grade Serous Ovarian Carcinoma: Solid, Pseudoendometrioid, and Transitional-Like; So-Called “SET Morphology” and Progesterone Receptor Status
       Halit UNER1, Metin DEMIR2, Dincer GOKSULUK3, Ayse KARS2, Meral UNER1, Alp USUBUTUN1
 • The World Health Organization Classification of Odontogenic Lesions: A Summary of the Changes of the 2022 (5th) Edition
       Merva SOLUK-TEKKESIN1, John M. WRIGHT2
 • Programmed Cell Death Ligand 1 Expression in Cytological and Surgical Non–Small Cell Lung Cancer Specimens in Association with EGFR Mutation and Overall Survival: A Single-Institution Experience
       Elif SAYMAN GOKAL1, Fugen VARDAR AKER2, Zuhal KUS SILAV2, Bala Basak OVEN3
 • The Prognostic Impact of Tumor Border Configuration, Tumor Budding and Tumor Stroma Ratio in Colorectal Carcinoma
       Lamia Sabry ABOELNASR, Hala Said EL-REBEY, Asmaa Shams El Dein MOHAMED, Asmaa Gaber ABDOU
 • Mixed Epithelial and Stromal Tumor Family of Kidney (Adult Cystic Nephroma, Mixed Epithelial and Stromal Tumor): Retrospective Clinicopathological Evaluation
       Hale DEMIR1, Zehra SAHIN2, Oktay OZMAN3, Muhammed DEMIRBILEK4, Sami Berk OZDEN4, Iclal GURSES5, Haydar DURAK6, Nesrin UYGUN5, Bulent ONAL41
 • A Rare Case of A Low-Grade Inflammatory Leiomyosarcoma/Histiocyte-Rich Rhabdomyoblastic Tumor in the Neck of An Adolescent Male
       Bharat REKHI1,2, Munita BAL1,2, Bhaskar DHARAVATH2,3, Amit DUTT2,3 , Prathamesh PAI4
 • TOX Outperforms FOXP3, CD4 and GATA3 in Histopathological Diagnosis of Early Mycosis Fungoides
       Mona Mostafa AHMED1 , Abdelmonem Awad HEGAZY2,3 , Ahmed EMBABY4 , Esraa Mohammad NAWWAR5 , Salwan Abdelmonem HEGAZY61 , Hanaa M. IBRAHIM1 , Mai Ahmed GOBRAN1
 • Analysis of Clinical and Histopathological Findings in Microscopic Colitis
       Gozde TOPEL, Ebru CAKIR, Ilgin AYDIN, Fatma Husniye DILEK, Aysegul AKDER SARI
 • BRAF, NRAS, KIT, TERT, GNAQ/GNA11 Mutation Profile and Histomorphological Analysis of Anorectal Melanomas: A Clinicopathologic Study
       Orhun Cig TASKIN1, Sule OZTURK SARI1, Ismail YILMAZ2, Ozge HURDOGAN1, Metin KESKIN3, Nesimi BUYUKBABANI1, Mine GULLUOGLU1
 • The Site of Lymph Node Metastasis: A Significant Prognostic Factor in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
       Anil AYSAL1, Cihan AGALAR2, Sumru CAGAPTAY1, Turugsan SAFAK2, Tufan EGELI2, Mucahit OZBILGIN2, Tugba UNEK3, Tarkan UNEK3, Ozgul SAGOL1
 • Microsatellite Instability Status and the Expression of p16 and Cyclin D1 Proteins in Uterine Adenosarcoma and Their Clinicopathological Significance
       Alev OK ATILGAN1, Eda YILMAZ AKCAY1, Ozlem OZEN1, A. Nihan HABERAL REYHAN1, Ali AYHAN2
 • 25-Year Storage of Human Choroid Plexus in Methyl Salicylate Preserves Its Antigen Immunoreactivity
       Dina A. SUFIEVA, Elena A. FEDOROVA, Vladislav S. YAKOVLEV, Olga V. KIRIK, Daria L. TSYBA, Igor P. GRIGOREV, Dmitrii E. KORZHEVSKII
 • Development of Glioblastoma from Stem Cells to a Full-Fledged Tumor
       Pavel Vladimirovich NIKITIN1, Guzel Railevna MUSINA2, Valery Nikolaevich POLOZOV3, Dmitry Nikolaevich GOREIKO4, Vladimir Mikhailovich KRASNOVSKY5, Leonard WERKENBARK6, Mauric KJELIN7, Piotr Sergeevich TIMASHEV1,8,9
 • Towards Development of a Standard Terminology of the World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System in the Turkish Language, and a Perspective on the Practical Implications of the WHO Classification for Low and Middle Income Countries
       Figen SOYLEMEZOGLU1, Buge OZ2, Reyhan EGILMEZ3, Melike PEKMEZCI4, Suheyla BOZKURT5, Ayca ERSEN DANYELI6, Onder ONGURU7, Ibrahim KULAC8, Tarik TIHAN4,8
 • Histoplasmosis of the Head and Neck Region Mimicking Malignancy: A Clinic-Pathological Predicament
       Neha MITTAL1,2, Asawari PATIL1,2, Priyamvada SINGHAL3, Munita Meenu BAL1,2, Swapnil Ulhas RANE1,2, Shivakumar THIAGARAJAN2,4
 • Seeds or Parasites? Clinical and Histopathological Features of Seeds and Parasites in the Appendix
       Gizem ISSIN1, Fatih DEMIR1, Hasan Aktug SIMSEK2, Diren Vuslat CAGATAY1, Mahir TAYFUR1, Ali KANDEMIR3, Mecdi Gürhan BALCI1
 • Impact of COVID-19 Pandemic on Pathology Residency Program: An Experience from India
       Arti KHATRI1, Somshankar CHOWDHURY1, Dipti SIDAM2, Sonali MALIK3, Toshali PANDEY4, Sumanashree MALLAPPA5
 • cERBB-2/Her-2 Neu Overexpression and Prognostic Significance in Uterine Carcinosarcoma
       Huseyin Salih SEMIZ1, Emel Ebru PALA2, Behzat CAN3, Elif ATAG4, Hatice GUNGOR4, Muzaffer SANCI3
 • Neuroendocrine Tumor of the Fallopian Tube and Serous Adenocarcinoma of the Ovary: Multicentric Primary Tumors
       Nataliia HYRIAVENKO1, Mykola LУNDІN1, Vladyslav SIKORA1, Ruslana CHYZHMA1, Yulia LУNDІNA2, Kateryna SIKORA1, Wireko Andrew AWUAH3, Anatolii ROMANIUK1
 • Analysis of SMARCA4 and SMARCA2 Loss in Lung Sarcomatoid Carcinomas
       Halide Nur URER1, Nurcan UNVER2, Neslihan FENER2
 • Evaluation of the Interstitial Histological Lesions in Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis
       Halide Nur URER1, Hatice DINCER2
 • Evaluation of MUC1, MUC2, MUC5AC, and MUC6 Expression Differences in Lung Adenocarcinoma Subtypes by Using a Final Immunoreactivity Score (FIRS)
       Melek BUYUK1, Yasemin OZLUK1, Dogu VURALLI BAKKALOGLU1, Berker OZKAN2, Pinar FIRAT3, Dilek YILMAZBAYHAN1
 • Malignant Perivascular Epithelioid Cell Tumor (PEComa) of the Uterus as Part of the Hereditary Cancer Syndrome: A Case Diagnosed with Multiple Malignancies
       Sultan CALISKAN1, Omer Salih AKAR2, Seda GUN1, Mehmet KEFELI1
 • Information Adequacy in Histopathology Request Forms: A Milestone in Making a Communication Bridge Between Confusion and Clarity in Medical Diagnosis
       Fariba ABBASI1,2, Yasaman ASGHARI3, Zahra NIAZKHANI4,5
 • High Tumor Infiltrating Lymphocytes Are Associated with Overall Survival and Good Prognostic Parameters in Endometrial Endometrioid Carcinoma Patients
       Cigdem OZTURK1, Gokce ASKAN1, Seda DUMAN OZTURK1, Oguzhan OKCU2, Bayram SEN3, Recep BEDIR2
 • Evaluation of Relative Frequency of Pulmonary Hypoplasia and Various Anomalies Associated with Pulmonary Hypoplasia in Fetal Autopsy Study
       Aparna SAJJAN, Surekha U ARAKERI, Subhashchandra MUDANUR
 • Adult Pulmonary Blastoma: A Case Report with Spectrum of Rare Manifestations
       Mayur PARKHI1, Nishtha AHUJA1, Divyesh KUMAR2, Rajender Kumar BASHER3, Navneet SINGH4, Harkant SINGH5, Amanjit BAL1
 • Correction: Development of Glioblastoma from Stem Cells to a Full-Fledged Tumor
       Pavel Vladimirovich NIKITIN1, Guzel Railevna MUSINA2, Valery Nikolaevich POLOZOV3, Dmitry Nikolaevich GOREIKO4, Vladimir Mikhailovich KRASNOVSKY5, Leonard WERKENBARK6, Mauric KJELIN7, Piotr Sergeevich TIMASHEV1,8,9
 • Skin Lesions in Children: Evaluation of Clinicopathological Findings
       Begum CALIM-GURBUZ1, Burcin PEHLIVANOGLU2, Tuce SOYLEMEZ-AKKURT1, Ozan ERDEM3, Anvar AHMEDOV4
 • Epstein-Barr Virus-Positive Leiomyosarcoma in Immunocompetent Patients
       Hassan AL-TARAWNEH1, Alpaslan ALP2, Gokhan GEDIKOGLU3, Kemal KOSEMEHMETOGLU3
 • Whole Slide Images in Artificial Intelligence Applications in Digital Pathology: Challenges and Pitfalls
       Kayhan BASAK1, Kutsev Bengisu OZYORUK2, Derya DEMIR3
 • Dermatofibroma with Verocay Body-Type Palisading Features and a Brief Discussion on Potential Schwannoma Mimickers of the Skin
       Yunus Baran KOK, Cuyan DEMIRKESEN
 • Lobomycosis in a Post-Covid 19 Patient: A Case Report and Review of Literature
       Sateesh S CHAVAN1, Thotadamane Nagaraja CHANDRASHEKHAR2
 • Clinico-Pathological Spectrum of Alveolar Soft Part Sarcoma: Case Series from a Tertiary Care Cancer Referral Centre in India with a Focus on Unusual Clinical and Histological Features
       Kanwalpreet KAUR, Amisha GAMI, Ashini SHAH, Jahnvi GANDHI, Priti TRIVEDI
 • Histopathologic Features for Overall Survival in Merkel Cell Carcinoma: A Case Series with Intact Mismatch Repair Protein Expression
       Selin KESTEL, Betul OGUT, Mehmet Arda INAN, Ozlem ERDEM
 • Clinical, Histopathological and Immunohistochemical Aspects of Digital Papillary Adenocarcinoma: A Case Report and Literature Review
       Sergen YAGCI1, Aysen TERZI1, Abbas ALBAYATI2, Ahmet Cagrı UYSAL2
 • Is it Possible to Obtain Immunofluorescence Data in Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Skin Samples for the Diagnosis of Pemphigus Vulgaris and Bullous Pemphigoid
       Deniz ATES OZDEMIR, Ozay GOKOZ, Arzu SAGLAM
 • PD-L1 Assessment in Needle Core Biopsies of Non-Small Cell Lung Cancer: Interpathologist Agreement and Potential Associated Histopathological Features
       Ezgi HACIHASANOGLU, Buket BAMBUL SIGIRCI, Gamze USUL, Taha Cumhan SAVLI
 • Clinicopathologic Evaluation of CD80, CD86, and PD-L1 Expressions with Immunohistochemical Methods in Malignant Melanoma Patients
       Esra COBANKENT AYTEKIN1, Betul UNAL2, Cumhur Ibrahim BASSORGUN2, Ozlenen OZKAN3
 • Productivity Improvement in Pathology Laboratories Using Motion and Time Study Techniques
       Canan CINAR, Afsun Ezel ESATOGLU
 •