SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 2     
2 articles found.
  • TİROİDİN PRİMER EPİTELOİD ANJİYOSARKOMU: OLGU SUNUMU
         Gülüşan ERGÜL, Deniz ARIK, Sevgi CAMBOLAT, Levent ALBAYRAK
  • Malign Vasküler Tümörlerin Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Özellikleri ile GLUT1 ve FKBP12 Ekspresyonlarının Vurgulanması
         Kemal KÖSEMEHMETOĞLU Gökhan GEDİKOĞLU, Şevket RUACAN
  •