SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 3-4, Page(s) 053-056    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
UTERUSUN MALİGN MİKST MÜLLERYAN TÜMÖRLERİ: 14 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
Sema ÖZUYSAL, Şahsine TOLUNAY, Tufan BİLGİN, Eylem AKAR, Demet DEMİR, Naciye ASLANHAN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
KEY WORDS : Malign mikst, Mülleryan tümör, uterus, sarkoma.

Bu çalışmanın amacı uterusun malign mikst Mülleryan tümörlerinde histopatolojik ve klinik özellikleri gözden geçirmektir. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim dalında 1997-2002 yılları arasında malign mikst Mülleryan tümör tanısı almış 14 olgu saptandı. Olguların ortalama yaşı 67 (50-83) olup bir olgu dışında tümü postmenopozal dönemdeydi. En sık başvuru semptomu anormal uterin kanama idi. Makroskopik olarak, tüm olgularda tümörler polipoid şekilli olup ortalama çap 6.8 cm (4-12 cm) idi. Altı olgu homolog, sekiz olgu heterolog mikst Müllerian tümör tanısı almıştı. Yedi olguda derin miyometriyal invazyon, beş olguda lenfovasküler invazyon saptandı. Bir olguda pelvik ve paraaortik lenf nodülü metastazı mevcuttu. Cerrahi tedaviden itibaren hastalar ortalama 31 ay (2-60 ay) takip edildi. Sekiz olgu hayatta iken dört olgu kaybedildi, iki olguda takip bilgilerine ulaşılamadı. Uterusun malign mikst Mülleryan tümörleri kendine özgü epidemiyolojik, klinik ve patolojik özelliklere sahiptir. Klinik semptomları nonspesifiktir ve prognozları kötüdür.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]