SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 3-4, Page(s) 057-059    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
ATİPİK BİR SERVİKOVAJİNAL SMEARDE RAHİM İÇİ ARAÇ ÖYKÜSÜ VARSA?
Özlem AYDIN, Ayşe POLAT, Canten TATAROĞLU
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Servikovajinal smear, intrauterin araç.

Rahim içi araç kullanımının mekanik etkileri sonucunda smearlerde adenokarsinomu taklit eden atipik glandüler hücreler ve skuamöz intraepiteliyal lezyonu taklit eden atipik skuamöz hücreler görülebilir. Bu çalışmada rahim içi araç kullanan hastaların smearlerindeki sitomorfolojik özellikler tartışıldı. Çalışmada rahim içi araç kullanan 60 hastaya ait Papanicolaou boyalı servikovajinal smear örneği değerlendirildi. Olguların %96.6 sı intraepiteliyal lezyon ya da malignite yönünden negatif tanı alırken, %1.6'sı önemi belirli olmayan atipik skuamöz hücre ve %1,6'sı atipik glandüler hücre içermekteydi. Önemi belirli olmayan atipik skuamöz hücre ve atipik glandüler hücre tanısı alan olgularda, rahim içi araç çıkarıldıktan 3-4 ay sonraki kontrol smearlerinde atipik değişikliklerin kaybolduğu gözlendi. Rahim içi araç kullanan hastaların servikovajinal smearlerinde izlenen sitomorfolojik değişikliklerin displastik ya da neoplastik proçeslerden ayırımı zor olabileceğinden, çok dikkatli olunmalı ve kontroller ile takibi yapılmalıdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]