SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1994, Volume 10, Number 2, Page(s) 047-050    
[ PDF ]
MESANENİN YÜZEYEL DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KANSERLERİNDE İNTRAVEZİKAL THIO-TEPA VE BACILLUS CALMETTE-GUERIN (BCG) TEDAVİSİ SONRASI HASTA TAKİBİNDE İDRAR SİTOLOJİSİNİN YERİ
Hakan CİNGİL, İbrahim ÖZTEK, Hüseyin BALOĞLU, Hakan SAYRAK, Şükrü YILDIRIM


[ PDF ]