SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 3-4, Page(s) 074-075    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
TİROİDİN PRİMER EPİTELOİD ANJİYOSARKOMU: OLGU SUNUMU
Gülüşan ERGÜL, Deniz ARIK, Sevgi CAMBOLAT, Levent ALBAYRAK
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
KEY WORDS : Tiroid, anjiyosarkom.

Anjiyosarkom, tiroid bezinin nadir primer tümörlerindendir. Lokal yayılım yapan ve agresif seyreden bu tümörler daha çok Alpler'de yaşayan yaşlı hastalarda kronik guatr zemininde gelişmektedir. Literatüre göre anjiosarkom, tüm sarkomların %2'sini oluşturmakta ve baş-boyun bölgesinde nadir olarak görülmektedir. Tiroidde epiteloid anjiyosarkom ilk kez 1990 yılında tanımlanmıştır. Buna göre vasküler markerlar ve sitokeratin ile immünreaktivite gösteren epiteloid hücrelerle döşeli, birbirleri ile anastomozlaşan kompleks özellikte damar benzeri yapılar görülmektedir. Uzun yıllar anjiyomatoid anaplastik karsinom olarak değerlendirilen bu tümörlerde günümüzde immünohistokimyasal ve elektron mikroskopik çalışmalarla anjiyosarkom tanısı yerleşmektedir. Burada sitolojik olarak "malign" tanısı alan, tiroidektomi sonrası histopatolojik incelemede 'primer epiteloid anjiyosarkom olarak değerlendirilen 74 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. Tiroidde nadir olarak görülen epiteloid anjiyosarkomun sitolojik ve histopatolojik özellikleri literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]