SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2005, Volume 21, Number 1-2, Page(s) 011-016    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
AKCİĞER SKLEROZAN HEMANJİYOMLARININ KLİNİKOPATOLOJİK VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Yasemin ÖZLÜK1, Mine G. GÜLLÜOĞLU1, Alper TOKER2, Göksel KALAYCI2, Dilek YILMAZBAYHAN1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul
KEY WORDS : Akciğer, sklerozan hemanjiyom, immünhistokimya

Bu çalışmada akciğer sklerozan hemanjiyomlarının (ASH) immünhistokimyasal ve klinikopatolojik özelliklerini araştırmak amacı ile beş olgu gözden geçirildi. Olguların üçünde immünhistokimyasal yöntem kullanılarak TTF-1, sürfaktan protein B, NSE, kromogranin A, sinaptofizin, CD31, CD34, östrojen ve progesteron reseptörü, sitokeratin 7, EMA ve p53 ekspresyonları ve Ki-67 proliferasyon indeksi araştırıldı. EMA ile ASH’yi oluşturan her iki hücre tipinde saptanan pozitivite tümörün epitelyal orijinli olduğu görüşünü, TTF-1 (her iki hücre tipinde), sitokeratin 7 (yüzeyel hücrelerde) ve sürfaktan protein B (yüzeyel hücrelerde) pozitifliği ise pnömositik diferansiyasyon varlığını destekler nitelikte bulundu. Her iki hücre tipinde saptanan fokal de olsa progesteron reseptör pozitifliğinin bu tümörün kadınlarda daha sık görülmesi ile ilişkili olabileceği düşünüldü. Ki-67 proliferasyon indeksi ve p53 ekspresyonu araştırma sonuçlarımıza göre malignite yönünde bulgu saptanmadı. Bu çalışma kapsamında immünhistokimyasal inceleme sonuçlarımız literatür verileri eşliğinde karşılaştırmalı olarak tartışıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]