SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2005, Volume 21, Number 1-2, Page(s) 021-023    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
GASTRİK PSÖDOLİPOMATOZİS: İKİ OLGU SUNUMU
Sema BİRCAN, Şirin BAŞPINAR, Metin ÇİRİŞ, Nilgün KAPUCUOĞLU, Nermin KARAHAN, Özden ÇANDIR
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Isparta
KEY WORDS : Psödolipomatozis, mide

Mukozal psödolipomatozis gastrointestinal duvarda özellikle mukozada küçük gaz boşlukları ile karakterize olan son zamanlarda tanımlanmış bir endoskopik bulgudur. Morfolojik görünümlerinden dolayı bu boşlukların mukoza içine sıkışmış yağ dokusu olduğu düşünülmüştür. Psödolipomatozisin etyopatogenezi tam olarak aydınlatılamamasına rağmen, kolon, duodenum, mide ve deride olası nedenleri üzerinde durulmuştur. Bu bulgunun endoskopi sırasında gastrointestinal sistemin mukozası içine giren lümen içi havanın mukozayı diseke etmesiyle oluştuğu düşünülmektedir. Bu makalede midenin fundus ve korpusunda raslantısal olarak tanı almış iki gastrik psödolipomatozis olgusu sunulmuş, bu nadir lezyonun histopatolojik özellikleri ve ayırıcı tanısı literatür bilgileri doğrultusunda tartışılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]