SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2005, Volume 21, Number 1-2, Page(s) 031-033    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
FİBROMATOZİS / NODÜLER FASİİTİS BENZERİ STROMALI PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
Nilgün KAPUCUOĞLU, Fahriye KILINÇ, Sema BİRCAN, Metin ÇİRİŞ, Nermin KARAHAN, Özden ÇANDIR
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Isparta
KEY WORDS : Tiroid, papiller karsinom, fibromatozis benzeri stroma

Fibromatozis veya nodüler fasiitis benzeri stromalı papiller karsinom son derece nadir görülen bir varyanttır. Otuz yedi yaşında kadın hastanın 12x7x5 cm ölçülerindeki bilateral total tiroidektomi materyalinin kesitinde uzun çapı 8 cm, gri-beyaz, çevre tiroid dokusundan düzgün sınırla ayrılan nodüler lezyon görüldü. Mikroskopik incelemede geniş alanlarda çaprazlaşan demetler oluşturan veya fibromikzoid stroma içerisinde bir organizasyon göstermeyen, uniform, belirgin atipi göstermeyen iğsi hücreler ve arada klasik nükleer özellikleri taşıyan papiller ve folliküler yapılardan meydana gelen papiller karsinom alanları saptandı. Stromal iğsi hücrelerde nadir mitoz görüldü. Yapılan immünhistokimyasal incelemede stromal hücrelerde vimentin ve düz kas aktini ile pozitivite tespit edildi. Desmin, S-100, CD34 ve pansitokeratin ile stromal hücrelerde boyanma görülmedi. Histomorfolojik ve immünhistokimyasal boyanma özellikleri birlikte değerlendirildiğinde stromal hücrelerin miyofibroblastik orijinli olabileceği düşünüldü. Fibromatozis/nodüler fasiitis benzeri stromalı papiller tiroid karsinomunun stromasının histogenezi ve bu tümörün ayırıcı tanısına giren lezyonlar literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]