SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2005, Volume 21, Number 3-4, Page(s) 049-053    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA İNVAZYON DERİNLİĞİNİN NEOVASKÜLARİZASYON, PERİTÜMÖRAL NK HÜCRESİ, MAKROFAJ VE EOZİNOFİL LÖKOSİTLERLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Canten Tataroğlu1, Dr. Ayşe Polat2, Dr. Aydanur Kargı3, Dr. Selma Şengiz4, Dr. Handan Çamdeviren5, Dr. Ali Küpelioğlu3
1Denizli Devlet Hastanesi Patoloji Bölümü, Denizli
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Mersin
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pataloji Anabilim Dalı, İzmir
4M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi Patoloji Bölümü, Kocaeli
5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatik Anabilim Dalı, Mersin
KEY WORDS : Kolorektal kanser, anjiyogenez, makrofaj, eozinofil lökosit, NK hücreleri

Kolorektal kanserler gelişmiş ülkelerde en sık görülen malignitelerden biridir. Anjiyogenez, tümör büyümesi ve metastazı için gereklidir. Çalışmamızda 75 kolorektal adenokarsinom vakasında, prognostik faktör olan invazyon derinliği ve lenf nodu metastaz durumunun, anjiyogenez ve peritümöral inflamatuar hücreler olan makrofaj, eozinofil lökosit ve NK hücreleri ile ilişkisi araştırıldı. Tümör invazyon derinliği ve lenf nodu metastaz durumu ile anjiyogenez ve peritümöral inflamatuar hücreler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır. Ancak anjiyogenez ile makrofajlar arasında anlamlı ilişki saptanırken (p=0.009), anjiyogenez ile eozinofil lökosit ve NK hücreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Bunun dışında makrofaj ile NK hücresi arasında (p=0.021), ayrıca NK hücresi ve eozinofil lökositler arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p=0.027). Bu sonuçlar anjiyogenezise peritümöral inflamatuar hücrelerin etkileri olduğunu ve peritümöral inflamatuar hücrelerin birbirlerini tetikleyen etkileri olduğunu göstermektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]