SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 1, Page(s) 005-010    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
c-erb B2 aşırı ekspresyonu ile birlikte östrojen ve progesteron reseptör pozitifliği gösteren invaziv meme karsinomu (66 olguda klinikopatolojik değerlendirme)
Ali BAli BAŞ1, Ekrem YAVUZ1, Sıtkı TUZLALI1, Rıdvan İLHAN1, Oktar ASOĞLU2, Neşe GÜNEY3
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İstanbul
KEY WORDS : İnvaziv meme karsinomu, hormon reseptörleri, c-erb B2, immünhistokimya

Çalışmamızda, immünhistokimyasal yöntemle hem hormon reseptörlerinin gösterildiği hem de c-erb B2 aşırı ekspresyonu saptadığımız, invaziv meme karsinomlarının klinikopatolojik özellikleri irdelendi. c-erb B2 aşırı ekspresyonu gösteren invaziv meme karsinomlarının % 27.61'inin (66/239), hormon reseptörleri yönünden de immün boyanma gösterdiği saptandı. Hormon reseptörleri, olguların büyük bir bölümünde yüksek derecelerde immünreaksiyon gösterdi. Ortalama hasta yaşı 52,96’ydı; pre ve postmenopozal hastaların sayısı eşitti. Olguların büyük bir bölümünün histolojik tipi invaziv duktal karsinom, derecesi yüksek, evresi ise düşüktü. Klinik takibi yapılan 36 olgudan 8'inde, kısa sayılabilecek bir zaman dilimi içinde (postoperatif 1-17. ay) lokal nüks ya da uzak metastazlar saptandı. Bulgularımız, hem hormon reseptörü pozitifliği hem de c-erb B2 aşırı ekspresyonu gösteren invaziv meme karsinomlarının premenopozal hastalarda ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğunu, nispeten düşük evrede olmalarına rağmen, kötü prognostik özellikler sergilediğini göstermektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]