SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 3, Page(s) 078-084    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.01159
Primer ve Metastatik Meme Kanserlerinde GCDFP-15, ALA, SK7 ve SK20 Boyanma Özellikleri
Mehtat ÜNLÜ1, Tülay CANDA1, Ali SEVİNÇ2, Ömer HARMANCIOĞLU2, Serdar SAYDAM2, Mehmet Ali KOÇDOR2, İlknur Bilkay GÖRKEN3
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1Patoloji, 2Genel Cerrahi ve 3Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalları, İZMİR, TÜRKİYE
Departments of 1Pathology, 2General Surgery and 3Radiation Oncology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, IZMIR, TURKEY
KEY WORDS : Meme karsinomu, GCDFP-15, SK7, SK20, ALA, Metastaz

Amaç: GCDFP-15, ALA, SK7, SK20’nin primer meme karsinomu ve meme karsinomu metastazlarında tanı ve ayırıcı tanıdaki değerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: 84 primer kadın meme karsinomu, 36 meme karsinomu metastazı, 11 primer meme karsinomu ve bu tümörlerin metastazları ile 10 primer erkek meme karsinomu olgusuna bu belirleyiciler uygulanarak boyanma özellikleri araştırılmıştır.

Bulgular: GCDFP-15 ile primer kadın meme karsinomu olgularının %75’inde, meme karsinomu metastazlarının %58’sinde, erkek meme kanserlerinin ise %70 inde boyanma izlendi. ALA ile primer kadın meme karsinomu olgularının %87’sinde, meme karsinomu metastazlarının %77’sinde, erkek meme kanserlerinin ise %100’ünde boyanma izlendi. SK7 ile kadınlardaki primer meme kanserlerinin %87’sinde, meme karsinomu metastazlarının %86’sında, erkek meme kanserlerinin ise %80’inde boyanma saptandı. SK20 ile primer kadın meme kanserlerinin %5,4’ünde, erkek meme kanserlerinin %10’unda boyanma görüldü. GCDFP-15 (p=0,08), ALA (p=0,75), SK7 (p=0,99) ve SK20 (p=0,65)’nin primer tümörler ile metastazlar arasındaki boyanma oranları arasında istatistiksel açısından anlamlı fark bulunmadı. İmmundokukimyasal belirleyicilerin boyanma oranları birbirleri ile karşılaştırıldığında ise SK7-SK20 (p=0,00), SK7-GCDFP-15 (p=0,02), ALA-GCDFP-15 (p=0,02), ALA-SK20 (p=0,00) ve SK20-GCDFP-15 (p=0,00)’in primer ve metastatik tüm tümörlerde boyanma oranları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak; memede farklı morfolojideki bir tümörün ayırıcı tanısında, primeri bilinmeyen karsinom metastazlarında, primer meme karsinomu yönünden hormon reseptörleri yanı sıra GCDFP-15 ve ALA’nın birlikte çalışılmasının yararlı olacağı kanısına varılmıştır


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]