SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 3, Page(s) 085-089    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.01160
Primer Tuba Kanserleri: 20 Olgunun Klinikopatolojik Analizi
Semen YEŞİL ÖNDER1, Ekrem YAVUZ1, Sıtkı TUZLALI1, Rıdvan İLHAN1, Samet TOPUZ2, A. Cem İYİBOZKURT2, Duygu DERİN3, Yeşim ERALP3
Departments of 1Pathology and 2Gynecology and Obstetrics, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine and 3Istanbul University, Institute of Oncology, ISTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Primer kanser, Fallop tüpü, Prognoz

Amaç: Primer tuba kanserleri, tüm jinekolojik sistem malignitelerinin %1'inden azını oluşturan nadir tümörlerdir. Bu çalışmada, anabilim dalımızda primer tuba kanseri tanısı almış, 20 olguyu retrospektif olarak inceleyerek, bu tümörlerin klinikopatolojik özelliklerini gözden geçirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Ocak 1997-Aralık 2005 tarihleri arasında, anabilim dalımızda primer tuba kanseri tanısı almış, 20 olgu gözden geçirildi.

Bulgular: Hastaların yaşları 43-74 arasında değişmekteydi. 13 hastaya cerrahi evreleme operasyonu yapıldı. Olguların çoğu evre III olarak sınıflandırıldı. En sık histolojik tip seröz karsinomdu. Bir hastada eş zamanlı başka primer jinekolojik kanser mevcuttu. Tüm prognostik verilerine ulaştığımız 11 hastanın 9'unun cerrahi sonrası 16 ile 103 ay arası değişen oranda sağkalıma sahip oldukları izlendi. Sonuç olarak, primer tuba kanserleri histopatolojik özellikleri ile over karsinomlarına benzemekle birlikte, genellikle lenfatik ve peritoneal yayılımın izlendiği ileri evre tümörlerdir. Tedavi olarak sitoredüktif cerrahi ve kemoterapi uygulaması ile oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Sonuç: Jinekolojik tümörlerde detaylı ve iyi bir makroskopik inceleme ile bu "nadir" tümörlerin sayısının artacağını düşünmekteyiz.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]