SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 3, Page(s) 126-131    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.01167
Plevranın Dev Soliter Fibröz Tümörü ve İmmünohistokimyasal Profili
Nalan NEŞE1, Sadık YALDIZ2, Gülgün OVALI3, Aydın İŞİSAĞ1
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1Patoloji, 2Göğüs Cerrahisi, 3Radyodiagnostik Anabilim Dalları, MANİSA, TÜRKİYE
Departments of 1Pathology, 2Chest Surgery and 3Radiodiagnostics, Celal Bayar University, Faculty of Medicine, MANISA, TURKEY
KEY WORDS : Soliter fibröz tümör, CD34, Plevra

Plevranın soliter fibröz tümörü nadir görülen ve yavaş büyüyen intratorasik bir neoplazmdır. Parietal ya da daha büyük oranda viseral plevranın submezenkimal hücrelerinden köken alır. Olguların çok büyük kısmı benign klinik seyir göstermekle birlikte %7,5-37 arasında belirtilen oranlarda malign seyreden olgular bildirilmiştir. Sunulan olgu malignite potansiyelli plevral soliter fibröz tümör olarak değerlendirilmiştir. Solunum sıkıntısı şikayetiyle hastanemize başvuran 74 yaşındaki kadın hasta çekilen bilgisayarlı tomografisinde plevra ile ilişkili mediastinal kitle saptanması nedeniyle opere edildi. Makroskopik incelemede tümoral kitle 754 gr, 17x12x5,5 cm ölçülerde, lastik kıvamlı, iyi sınırlı, lobuler konturluydu. Kesit yüzü lifsi görünümde olup bir alanda geniş nekroz alanı yanı sıra miksoid dejenerasyon gösteren alanlar görüldü. Mikroskopik değerlendirmede kollajenden zengin stromada üniform iğsi hücre topluluları ile karakterli hiposellüler alanlar ve daha sellüler alanlar dikkati çekti. Dallanma gösteren damar ağı belirgin bir özellikti. Mitoz belirgin ölçüde nadir olmakla birlikte nekroz yaygın olarak izlendi. İmmünohistokimyasal incelemede tümör CD34, bcl-2 ve vimentin güçlü ve yaygın pozitif, sitokeratin, aktin, S100, desmin negatifti. Ki-67 indeksi en yoğun olduğu alanda %10-15 olarak saptandı. Olgu mitoz ve pleomorfizm göstermemekle birlikte, selüler alanların ve nekrozun varlığı nedeniyle malignite potansiyeli olan soliter fibröz tümör olarak değerlendirildi. Operasyon sonrası 15. ayda hastada nüks ya da metastaz saptanmadı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]