SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 3, Page(s) 100-105    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.01162
Sinovyal Sarkomlarda GLUT1 Ekspresyonu
Gülşah KAYGUSUZ1, Cevriye CANSIZ1, Yusuf YILDIZ2, Yener SAĞLIK2
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1Patoloji ve 2Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalları, ANKARA, TÜRKİYE
Department of 1Pathology and 2Orthopedics and Travmatology, Ankara University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Sarkom, Sinovyal sarkom, GLUT1

Amaç: Bu çalışmada, sinovyal sarkomlarda GLUT1 ekspresyonunun rolü ve hastalık patogeneziyle ilişkisi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: 22 sinovyal sarkom olgusu bu çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, tümör lokalizasyonu, primer/ metastatik özellikleri ve histolojik tip gibi klinikopatolojik veriler kaydedilmiştir. Tümörlü parafin bloklardan doku mikroarrey cihazı kullanılarak mikroarrey bloğu hazırlanmıştır. Kesitlerde, immünohistokimya yöntemi ile GLUT1 ekspresyonu araştırılmıştır.

Bulgular: Toplam 22 hastanın yaş ortalaması 36 (14-54 yaş) bulunmuştur. 21 olgu primer tümör, 1 olgu metastaz özelliğindedir. 13 vakada monofazik histolojik tip, 9 olguda bifazik histolojik tip izlenmiştir. GLUT1 ekspresyonu 3 olguda (%14) tesbit edilmiştir. Bifazik histolojik tip gösteren her 3 olguda da ekspresyon, epitelyalglanduler diferensiasyon alanlarında sitoplazmik ve inkomplet membranöz boyanma şeklinde izlenmiş, iğsi hücreli komponentte boyanma görülmemiştir.

Sonuç: GLUT1 ekspresyonu, mezenşimal tümörler grubunda juvenil kapiller hemanjiyomlar ve perinöral tümörler için tanısal bir belirleyici olmakla birlikte sinovyal sarkomlarda da görülebilecek bir bulgudur. Serimizde, GLUT1 pozitif bifazik sinovyal sarkomlarda ekspresyonun özellikle epitelyal komponentte izlenmesi; i) tümörün epitelyal komponentini oluşturan hücrelerin taşıyıcı olarak kısmen GLUT1‘i kullandıklarını, ii) iğsi hücreli komponentin diğer taşıyıcı izoformları kullanabildiklerini akla getirmektedir. GLUT1 ekspresyonunun sinovyal sarkomlarda yaygın bir bulgu olarak karşımıza çıkmaması, bu tümörler için literatürde bildirilen 2-[18F]fluoro-2-deoksi-Dglukoz işaretli pozitron emisyon tomografisi yöntemi ile belirlenen “standardized uptake value” ölçüm değerinin düşük olmasını dolaylı olarak destekler bir bulgudur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]