SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 3-4, Page(s) 039-043    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
YUMUŞAK DOKU VE KEMİK İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİ DENEYİMLERİMİZ (56 OLGUDA SİTO-HİSTOPATOLOJİK KORELASYON)
Sevgiye KAÇAR ÖZKARA, Bahar MÜEZZİNOĞLU, Kürşat YILDIZ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Yumuşak doku, kemik, ince iğne aspirasyon sitolojisi, ince iğne aspirasyon biyopsisi

Bu çalışmada, kurumumuzda, yumuşak doku ve kemik lezyonlarının preoperatif değerlendirmesinde ince iğne aspirasyon sitolojisinin yeri, katkısı ve sınırlarının saptanması ile sito-histopatolojik tanı uyumunu araştırmak amaçlandı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda son beş yılda değerlendirilen yumuşak doku ve kemik ince iğne aspirasyon sitolojisi örnekleri retrospektif olarak gözden geçirildi. Olgular, tanılarına göre, 1-”benign-yangısal”, 2-”benigntümöral”, 3-”kuşkulu”, 4-”malign-primer”, 5-”malign-nüks”, 6-”malign-metastatik” lezyonlar olmak üzere gruplandırıldı. Biyopsisi bulunan olguların sito-histopatolojik korelasyonu yapıldı. İstatistiksel değerlendirmede, sitopatolojisi “kuşkulu” grubundaki olgular “pozitif” olarak kabul edildi. Toplam 116 olgudan 27’sinin ince iğne aspirasyon sitolojisi örneği tanısal yeterlilikte bulunmadı. Sitopatolojik tanı verilen toplam 89 olgunun 24’ü “benign-yangısal lezyon”, 30’u “benign-tümöral lezyon”, 14’ü “kuşkulu lezyon” grubunda yer aldı. 9’u primer, 2’si nüks, 10’u metastatik olmak üzere toplam 21 olgu ise “malign lezyon” grubunda rapor edildi. Bu olgulardan 56’sının doku örneğine ulaşıldı. Bunlardan 7’sinde ince iğne aspirasyon sitolojisi örneği tanısal yeterlilikte değildi. Sito-histopatolojik korelasyon yapıldığında, “benign-yangısal”, “benign-tümöral” ve “malign lezyon”ların tümünde (%100) uyum saptandı. “Kuşkulu lezyon”ların %42.86’sı (6/14) “benign”, %7.14’ü (1/14) “borderline”, %50’si (7/14) “malign” histopatolojik tanı ile sonuçlandı. Kurumumuzda, yumuşak doku ve kemik lezyonlarının ince iğne aspirasyon sitolojisinde, benign-malign ayrımında, %100 duyarlılık, %76.92 özgüllük, %79.31 pozitif beklenen değer, %100 negatif beklenen değer, %87.75 doğruluk oranı saptandı. Yumuşak doku ve kemiğin primer benign ve malign lezyonlarının tanısında, lokal nükslerin belirlenmesinde ve metastatik tümörlerin doğrulanmasında, invaziv girişimler öncesi ince iğne aspirasyon sitolojisi yararlıdır. İnce iğne aspirasyon sitolojisi, ekip girişimi olarak ele alınır, klinik ve radyolojik bulgularla birlikte değerlendirilir, gerektiğinde tekrarlanır ve olgular yakın klinikopatolojik işbirliği ile izlenirse, daha başarılı sonuçlar elde edilir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]