SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1, Page(s) 001-006    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.00988
Akciğer Lezyonlarının Tanısında İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Değerlendirilmesi
Manas MADAN1, Hema BANNUR2
1Department of Pathology, Giansagar Medical College and Hospital, AMRITSAR/PUNJAB
2Jawaharlal nehu Medical College, BELGAUM/KARNATAKA , INDIA
KEY WORDS : İnce iğne aspirasyonu, Sitoloji, Akciğer, Adenokarsinom, Skuamöz hücreli karsinom, Bilgisayarlı tomografi

Amaç: Bu çalışma hem neoplastik hem de neoplastik olmayan çeşitli akciğer lezyonlarında görüntülüme yöntemi eşliğinde yapılan ince iğne aspirasyon sitolojisinin-İİAS tanısal etkinliğini değerlendirmek için yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Klinik olarak solunum semptomları ile radyolojik olarak da kanıtlanan akciğer lezyonu bulunan 40 hastaya, bir yıllık bir zaman diliminde bilgisayarlı tomografi-BT eşliğinde İİAS uygulandı.

Bulgular: Çalışmada erkek cinsiyet baskınlığı (E:K=2.08:1) belirlendi. En sık görülen lezyon 24 olgu ile (%60) malignite olarak saptandı. Malign lezyonlar içinde en sık görülen adenokarsinom ve bunu takiben skuamöz hücreli karsinomdu. İki olguda materyaller yorum için yetersizdi. Kadınlarda en sık görülen malignite adenokarsinomdu. Buna karşın adenokarsinom genel olarak yine de erkeklerde daha fazlaydı. Erkeklerde en sık görülen malignite skuamöz hücreli karsinomdu. Skuamöz hücreli karsinom, sigara içenler arasında en sık görülen maligniteydi. Sitolojik kriterler standart olarak kabul edildiğinde tanısal doğruluk oranı %95 olarak bulundu.

Sonuç: Transtorasik BT eşliğinde yapılan İİAS, zorlayıcı akciğer lezyonlarının tanısında görece güvenilir ve doğru sonuç veren bir yöntemdir. İİAS, persistan akciğer lezyonlarında tanı süresini kısaltmak ve daha hızlı bir tedavi sağlamak için daha erken dönemde ve daha sık olarak kullanılmalıdır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]