SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1, Page(s) 025-030    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.00991
Mesanenin Ürotelyal Karsinomlarında Ki-67, p53, Bcl-2 ve Bax Ekspresyonu
Nilay ŞENTÜRK1, Zafer AYBEK2, Ender DÜZCAN1
1Departments of Pathology, Pamukkale University, Faculty of Medicine, DENIZLI, TURKEY
2Departments of Urology, Pamukkale University, Faculty of Medicine, DENIZLI, TURKEY
KEY WORDS : Mesane kanseri, p53, Ki-67, Bcl-2, Bax

Amaç: Ürotelyal karsinomlarda invazyon özelliği dışında, bu tümörlerin biyolojik davranışlarını önceden tahmin etmemizi kolaylaştıracak en önemli parametre, tümörün histolojik derecesidir. Ancak histolojik derecelendirme modellerinde, subjektiviteye açık oluşları nedeniyle patologlar arasında ciddi uyumsuzluklar ortaya çıkmakta ve özellikle düşük dereceli tümörlerde bu uyumsuzluk sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle, ürotelyal karsinomların rekürrens ve progresyon risklerini öngörmeye yönelik olarak farklı parametre arayışları son yıllarda artarak sürmektedir. Bu çalışmada amacımız, ürotelyal karsinomlarda morfolojik ve klinik verilerle hücre proliferasyonu ve apoptozis ilişkili belirleyiciler arasındaki korelasyonu araştırarak tümörlerin biyolojik davranışına yönelik parametreler ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Histopatolojik olarak değerlendirilerek mesanede ürotelyal karsinom tanısı almış 84 olgu çalışmaya alınmıştır. Her olguda immünhistokimyasal yöntemle Ki-67, p53, Bcl-2 ve Bax ekspresyonları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olguların patolojik evre ve histolojik derecesi ile Ki-67 ve p53 ekspresyonları arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Diğer apoptotik belirleyiciler ile klinik ve morfolojik parametreler arasında anlamlı ilişki gözlenmemiştir.

Sonuç: Ürotelyal karsinomlarda patolojik evre ve histolojik derece ile Ki-67 ve p53 ekspresyonunun kombine edilerek değerlendirilmesinin tümörün biyolojik davranışı konusunda daha doğru bilgi verebileceği sonucuna varılmıştır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]