SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1, Page(s) 031-037    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.00992
İlk Trimester Abortus Materyallerinde Ki-67, Bcl-2 ve Bax Ekspresyonu
Canan KELTEN1, Osman ZEKİOĞLU2, Coşan TEREK3, Necmettin ÖZDEMİR2, Ender DÜZCAN1
1Department of Pathology, Pamukkale University, Faculty of Medicine, DENIZLI, TURKEY
2Ege University, Faculty of Medicine, IZMIR TURKEY
3Department of Gynecology and Obstetrics, Ege University, Faculty of Medicine, IZMIR, TURKEY
KEY WORDS : Abortus, Hücre proliferasyonu, Apoptoz, Ki-67, Bcl-2, Bax

Amaç: Bu çalışmada, düşük materyallerinde, fötal trofoblastlar ve maternal desiduada, immünhistokimyasal olarak proliferasyon belirleyicisi (Ki-67) ve apoptoz ile ilgili belirleyiciler (Bcl-2 ve Bax) arasındaki ilişkiyi değerlendirerek, spontan ve reküran abortus olgularında benzer ya da farklı mekanizmaların varlığını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Histopatolojik olarak değerlendirilen küretaj materyallerinde “Arias-Stella reaksiyonu gösteren desidua ve koryon villusları” veya “gebelik ürünü” tanısı almış 65 hastaya ait 80 doku örneği çalışmaya alındı. Olgulara ait Hematoksilen&Eozin boyalı kesitler tekrar değerlendirildi ve seçilen kesitler immünohistokimyasal olarak Ki-67, Bcl-2 ve Bax ile boyandı.

Bulgular: Abortus olgularında, hem desiduada hem de koryon villuslarını döşeyen sitotrofoblastik hücrelerde Ki-67 ile değerlendirilen proliferasyon miktarı tahliye küretaj olgularından anlamlı olarak daha düşük saptandı. Abortus olgularında koryon villuslarını döşeyen sinsityotrofoblastlarda eksprese edilen Bcl-2 yaygınlığı, tahliye küretaj olgularına göre azalmış izlendi. Spontan ve rekürren abortus olguları arasında, desidua ve koryon villuslarında Ki-67 proliferasyon indeksi ya da villusları döşeyen sinsityotrofoblastlarda eksprese edilen Bcl-2 yaygınlığı arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Bax ile az sayıda abortus olgusunda desiduada düşük düzeyde ekspresyon izlendi.

Sonuç: Abortus olgularında fötal villöz sitotrofoblastlar ve maternal desidual dokularda proliferasyon oranının azaldığı sonucuna vardık. Sinsityotrofoblastlarda Bcl-2 ekspresyon kaybının bir grup olguda abortusa yol açabileceğini düşündük. Bununla birlikte, spontan ve reküran abortus olgularında elde edilen bulgular, bu iki grupta farklı mekanizmaların geçerli olabileceği görüşünü destekler nitelikte değildi.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]