SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1, Page(s) 038-043    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.00993
Serviksin Premalign Lezyonlarında Sitolojik ve Histopatolojik Tanılar Arasındaki İlişki
Cemile YEŞİL1, Sevgen ÖNDER2, Kübra BOYNUKALIN3, Özlem ERGÜL4, Pınar FIRAT2, Gamze Mocan KUZEY2, Alp USUBÜTÜN2
1S.B. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA, TÜRKİYE
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji, Anabilim Dalı, ANKARA, TÜRKİYE
3Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalları, ANKARA, TÜRKİYE
4S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümleri, ANKARA, TÜRKİYE

1Departments of Pathology, M.H. Atatürk Education and Research Hospital, ANKARA, TÜRKİYE
2Departments of Pathology, Hacettepe University, Faculty of Medicine, ANKARA, TÜRKİYE
3Departments of Gynecology and Obstetrics, Hacettepe University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
4Departments of M.H. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, ANKARA, TÜRKİYE

KEY WORDS : Serviks, Yayma, Biyopsi, Sitolojik tanı, Histopatoloji

Amaç: Serviks lezyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan sitolojik inceleme (Pap test) ve bu inceleme sonuçlarının alınan biyopsiler ile uyumunun sağlanması önemli bir kalite kontrol aracıdır. Bu çalışmada, pratikte yaşanan sito-histopatolojik tanısal sorunları ve nedenlerini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: 2001–2007 yılları arasında sitolojide LSI L ve HSI L tanısı verilen ve biyopsi sonucu negatif olan 43 hastayı inceledik.

Bulgular: Ulaşılabilen 37 sitolojik materyalin yeniden değerlendirilmesinde 9 olgu ilk tanıdan farklı yorumlandı. Biyopsilerin yeniden değerlendirilmesinde ise 43 olgudan 9'unda SI L saptandı.

Sonuç: Histopatolojik tanı uyumsuzluğunun nedeni 6 olguda yorum hatası, 3 olguda ise seri kesitlerde lezyonun ortaya çıkması nedeniyle mikroskobik örnekleme hatası olarak değerlendirildi. Biyopsilerin yaklaşık %21 ‘inde yanlış negatiflik saptanmış ve bunların büyük kısmı yorum hatası nedeniyle oluşmuştur. Ayrıca biyopside negatif tanı almış 11 olgunun skuamokolumnar bileşkesi gözükmemekteydi. Bu nedenle sitolojisi pozitif tanı almış serviks biyopsileri mutlaka jinekopatoloji konusunda deneyimli patologlar tarafından seri kesitleri ile değerlendirilmeli ve skuamokolumnar bileşke görülmüyorsa belirtilmelidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]