SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1, Page(s) 048-054    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.00995
Tiroid Nodüllerinin Tanısında İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi ve İntraoperatif Tanı Yönteminin Rolü
Deniz NART1, Yeşim ERTAN1, Asuman ARGON1, Murat SEZAK1, Ali VERAL1, Özer MAKAY2, İrem PAKER1, Müge TUNÇYÜREK1
1Department of Pathology, Ege University, Faculty of Medicine, IZMIR, TURKEY
2Department of General Surgery, Ege University, Faculty of Medicine, IZMIR, TURKEY
KEY WORDS : İnce iğne aspirasyonu, Sitoloji, Tiroid, İntraoperatif tanı

Amaç: Tiroid nodüllerinin tanısında ince iğne aspirasyon sitolojisiİİAS doğru, ucuz ve spesifik bir ilk tanı yöntemidir. Ancak, yetersiz ve kuşkulu tanı alan olgular problem yaratmaktadır. Bu olgularda gereksiz bir geniş cerrahi girişimin önlenmesi için genellikle intraoperatif tanı yöntemi uygulanmaktadır. Çalışmamızda, tiroid nodüllerinin tanısında İİAS ve intraoperatif tanı yöntemi uygulamanın duyarlılık, özgüllük ve tanısal doğruluğunun değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, İİAS, intraoperatif tanı ve ameliyat materyalleri olan 291 olgu alındı.

Bulgular: İki yüz doksan bir İİAS olgusunun 213’ü benign, 31’i kuşkulu, 25’i malign ve 22’si yetersiz idi. İİAS’nin duyarlılık, özgüllük, tahmini pozitif değeri, tahmini negatif değeri ve tanısal doğruluk oranı sırasıyla %43, %68, %80, %72 ve %73 idi. Yanlış pozitif sonuç hiç yoktu. İntraoperatif tanı yöntemi uygulanan 291 olgunun 186’sı benign, 67’si malign olarak değerlendirildi. 38 olguda tanı parafin kesitlerde verildi. Bu olguların 21’i histolojik olarak malign tanısı aldı. Yanlış pozitif sonuç sadece bir olguda saptandı. İntraoperatif tanının duyarlılık, özgüllük, tahmini pozitif değeri, tahmini negatif değeri ve tanısal doğruluk oranı sırasıyla %76, %82, %82.8, %85 ve %84,5 olarak bulundu.

Sonuç: İİAS, cerrahiye gidecek olguların seçiminde duyarlı bir ilk basamak tanı yöntemidir. İntraoperatif tanı yönteminin kullanımı ise kuşkulu ve malign sitoloji tanısı alan olguların operasyon şekline kararda, spesifik ve tamamlayıcı bir uygulamadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]